Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Valore esta pàgina
Valore este contingut

Quantia / Abonament

La prestació econòmica per incapacitat permanent total (IPT) consistix en una pensió vitalícia mensual, que es pot substituir excepcionalment per una indemnització a tant alçat, quan el beneficiari siga menor de 60 anys.

Quantia de la pensió

La quantia de la pensió d'IPT s'obté d'aplicar un percentatge a la base reguladora (BR) que corresponga, segons la causa que origine la incapacitat.

Si deriva de malaltia comuna, la quantia de la pensió  no podrà ser inferior al 55% de la base mínima de cotització per a majors de 18 anys, en termes anuals, vigent en cada moment.

Percentatge

 • Norma general:

  55% de la BR. Este percentatge es pot incrementar en un 20% més per als majors de 55 anys quan, per la seua falta de preparació general o especialitzada i per circumstàncies socials i laborals del lloc de residència, es presumisca la dificultat d'obtindre faena en una activitat diferent de l'habitual.
 • En els casos en què el treballador, una vegada complida l'edat ordinària de jubilació o més, accedisca a la pensió d'IPT derivada de contingències comunes, pel fet de no complir els requisits per a accedir a la pensió de jubilació:

  El percentatge aplicable és el que correspon al període mínim de cotització establit, en cada moment, per a l'accés a la pensió de jubilació. Actualment, este percentatge és del 50%, que s'aplicarà a la BR corresponent.
 • En els casos d'accident de treball o malaltia professional, la prestació s'augmentarà, segons la gravetat de la falta, d'un 30% a un 50% quan la lesió es produïsca per màquines, artefactes o en instal·lacions, centres o llocs de treball que no tinguen els dispositius de precaució reglamentaris, els tinguen inutilitzats o en males condicions, o quan no s'hagen observat les mesures de seguretat i higiene en el treball, o les elementals de salubritat o les d'adequació personal a cada treball, tenint en compte les seues característiques i de l'edat, el sexe i la resta de condicions del treballador. Este recàrrec recau directament sobre l'empresari infractor.

  No serà aplicable als empleats de la llar el recàrrec de les prestacions econòmiques en cas d'ALMP per falta de mesures de prevenció de riscos laborals.

Manteniment transitori del complement per maternitat

Les persones que, el 4-2-2021, estiguen percebent el complement per maternitat per aportació demogràfica, en mantindran la percepció.

La percepció del complement de maternitat és incompatible amb el nou complement de pensions contributives per a la reducció de la bretxa de gènere, i les persones interessades poden optar entre un o l’altre.

Si l’altre progenitor d’algun dels fills o filles que han donat dret al complement de maternitat sol·licita el complement de pensions contributives i li correspon percebre’l, la quantia mensual que es reconega es deduirà del complement per maternitat, amb efectes econòmics des del primer dia del mes següent al de la resolució, sempre que esta es dicte dins dels sis mesos següents a la sol·licitud o, en el seu cas, al reconeixement de la pensió que la cause; passat aquest termini, els efectes es produeixen des del primer dia del seté mes següent a aquesta.

Complement per a la reducció de la bretxa de gènere

El complement de pensions contributives per a la reducció de la bretxa de gènere substitueix el complement per maternitat per aportació demogràfica per un complement dirigit a la reducció de la bretxa de gènere, amb el qual  es pretén reparar el perjudici que han patit al llarg de la seua carrera professional les dones per assumir un paper principal en la tasca de les cures dels fills que es projecta en l’àmbit de les pensions.

Base reguladora

El càlcul de la base reguladora (BR) serà diferent segons la causa que origine la incapacitat permanent:

Si la incapacitat deriva d'una malaltia comuna:

 • Treballador major de 52 anys i menor de 65 en la data del fet causant:
  1. S'obtindrà el quocient que resulte de dividir per 112 les bases de cotització de l'interessat durant els 96 mesos immediatament anteriors al mes previ al del fet causant. El còmput d'estes bases es farà d'acord amb les regles següents:
   • Les bases dels 24 mesos anteriors al mes previ al del fet causant es computen en el seu valor nominal.
   • Les altres bases s'actualitzaran d'acord amb l'evolució de l'IPC, des dels mesos a què corresponguen fins al mes immediatament anterior a aquell en què s'inicie el període de bases no actualitzables a què es referix el paràgraf anterior.
  2. S'aplicarà al resultat obtingut el percentatge que corresponga en funció dels anys de cotització, segons l'escala prevista per a les pensions de jubilació, i es consideraran a este efecte com a cotitzats els anys que falten al treballador, en la data del fet causant, per a complir l'edat ordinària de jubilació vigent en cada moment. Si no s'arriba a 15 anys de cotització, el percentatge aplicable serà del 50%.
  3. L'import resultant de les regles anteriors constituirà la BR a la qual, per a obtindre la quantia de la pensió que corresponga, s'haurà d'aplicar el percentatge previst per al grau d'incapacitat reconegut.

 • Treballador menor de 52 anys en la data del fet causant (al qual s'exigix un període de cotització inferior a 8 anys):

  La BR s'obtindrà de manera anàloga al supòsit anterior, però el quocient s'obtindrà dividint la suma de les bases mensuals de cotització en nombre igual al de mesos de què conste el període mínim de cotització exigible, sense tindre en compte les fraccions de mes, pel nombre de mesos a què les bases esmentades es referisquen, multiplicant este divisor pel quocient 1,1666, i excloent de l'actualització, en tot cas, les bases corresponents als 24 mesos immediatament anteriors al mes previ a aquell en què es produïsca el fet causant.
 • Treballador amb 65 anys o més en la data del fet causant que no reunix els requisits per a la jubilació:

  La BR serà el quocient que resulte de dividir per 112 les bases de cotització de l'interessat durant els 96 mesos immediatament anteriors al mes previ al del fet causant, d'acord amb el que establix la norma ).
 • Treballadors a temps parcial:

  Quan la incapacitat permanent derive d'una malaltia comuna, per al càlcul de la BR, es tindran en compte les mateixes regles que en la pensió de jubilació.
   
 • Integració de llacunes:

  A partir de l'1-1-2013, si en el període que s'ha de prendre per al càlcul de la BR apareixen mesos durant els quals no ha existit l'obligació de cotitzar, les primeres 48 mensualitats s'integraran amb la base mínima d'entre totes les existents en cada moment i la resta de mensualitats amb el 50% de l'esmentada base mínima.

  En els supòsits en què en algun dels mesos a tindre en compte per a la determinació de la base reguladora, l'obligació de cotitzar existisca només durant una part del mes, serà procedent la integració assenyalada en el paràgraf anterior per la part del mes en què no hi haja obligació de cotitzar, sempre que la base de cotització corresponent al primer període no arribe a la quantia de la base mínima mensual assenyalada. En aquest supòsit, la integració arribarà fins a aquesta última quantia.

  En el cas de treballadors inclosos al Sistema especial per a empleats de la llar, des de l'any 2012 fins a l'any 2018, per al càlcul de la BR de la pensió d'incapacitat permanent derivada de contingències comunes només es tindran en compte els períodes realment cotitzats (no s'aplicarà integració de llacunes).

  En el cas de treballadors inclosos al Sistema especial per a treballadors per compte d'altri agraris, a partir de l'1-01-2012, per al càlcul de la BR només es tindran en compte els períodes realment cotitzats (no s'aplicarà integració de llacunes).

  En els supòsits de contractes a temps parcial, de relleu i fixos discontinus, s'haurà de tindre en compte que:
  • La integració dels períodes durant els quals no hi haja hagut obligació de cotitzar, es durà a terme amb la base mínima de cotització d'entre les aplicables en cada moment, corresponent al nombre d'hores contractades en la data en què es va interrompre o es va extingir l'obligació de cotitzar. Si l'obligació de cotitzar existix només durant una part del mes, la integració procedirà per la part del mes en què no hi haja obligació de cotitzar, sempre que la base de cotització corresponent no arribe a la quantia de la base mínima esmentada.
  • A excepció dels períodes entre temporades o campanyes dels treballadors amb contracte de treball fix discontinu, en cap cas no es consideraran llacunes de cotització les hores o els dies en què no es treballi a raó de les interrupcions en la prestació de servicis derivades del mateix contracte a temps parcial.

Si la incapacitat deriva d'un accident no laboral:

La BR serà el quocient que resulte de dividir per 28 la suma de les bases de cotització de l'interessat durant un període ininterromput de 24 mesos. Este període serà elegit pel beneficiari dins els 7 anys immediatament anteriors a la data del fet causant de la pensió.

Si en la data del fet causant l'interessat no ha completat el període de 24 mensualitats ininterrompudes de cotització, la BR es determinarà utilitzant la fórmula més beneficiosa de les dos següents: la que preveu el paràgraf anterior o la que resulte de dividir entre 28 la suma de les bases mínimes de cotització vigents en els 24 mesos immediatament anteriors al fet causant de la incapacitat, preses en la quantia corresponent a la jornada laboral contractada en darrer terme pel causant.


Si la incapacitat deriva d'un accident laboral o d'una malaltia professional:

La BR es calcula sobre salaris reals, tenint en compte que no poden ultrapassar el límit màxim de cotització ni ser inferiors al límit mínim, vigents en sobrevindre la incapacitat. Serà el quocient de dividir per 12 els sumands següents:

 • Sou i antiguitat diaris del treballador en la data de l'accident o de la baixa per malaltia per 365 dies.

  En els supòsits de contractes a temps parcial i de relleu en què el treballador no preste servicis cada dia o, prestant-los, la seua jornada laboral siga irregular o variable, el salari diari serà el que resulte de dividir entre 7 o 30 el setmanal o mensual pactat en funció de la distribució de les hores de treball concretades en el contracte per a cada un d'estos períodes.

  En els supòsits de contractes fixos discontinus, el salari diari serà el que resulte de dividir entre el nombre de dies naturals de campanya transcorreguts fins a la data del fet causant, els salaris percebuts pel treballador en el mateix període.
 • Pagues extraordinàries, beneficis o participació, pel seu import total l'any anterior a l'accident.
 • El quocient de dividir els plusos, les retribucions complementàries i les hores extraordinàries percebudes l'any anterior a l'accident, pel nombre de dies efectivament treballats en el període esmentat. El resultat es multiplicarà per 273, llevat que el nombre de dies laborals efectius en l'activitat de què es tracte siga menor i, en eixe cas, s'aplicarà el multiplicador que corresponga.

  La quantia computable en concepte d'hores extraordinàries no podrà ultrapassar l'import que resulte de multiplicar la mitjana per la qual s'haja remunerat cada hora extraordinària, pel límit màxim laboral anual d'hores extraordinàries, fixat en l'art. 35.2 de l'Estatut dels Treballadors.

  En els supòsits de contractes a temps parcial, de relleu i fixos discontinus, la suma dels complements salarials percebuts per l'interessat l'any anterior al del fet causant es dividirà entre el nombre d'hores efectivament treballades en este període. El resultat obtingut així es multiplicarà per la xifra que resulte d'aplicar a 1826 el coeficient de proporcionalitat existent entre la jornada habitual de l'activitat de què es tracte i la que es reculla al contracte.

En el cas de treballadors inclosos al Sistema especial per a empleats de la llar, la BR serà equivalent a la base de cotització de l'empleat de la llar en la data del fet causant de la prestació.

Pluriactivitat:

Quan s'acrediten cotitzacions a diversos règims i no es tinga dret a pensió en un d'estos règims, les bases de cotització acreditades en este últim, en règim de pluriactivitat, es podran acumular a les del règim en què s'obtinga la pensió, exclusivament per a determinar la BR, sense que la suma de les bases puga ultrapassar el límit màxim de cotització vigent en cada moment.

Indemnització a un tant alçat

Requisits:

 • Que es tracte d'un treballador menor de 60 anys.
 • Que es presumisca que les lesions determinants de la incapacitat no són susceptibles de modificació que donen lloc d'ara en davant a una revisió de la incapacitat declarada.
 • Que el beneficiari realitze treballs per compte propi o per compte alié, o s'acredite que l'import de la indemnització s'invertirà en la preparació o desenvolupament de noves fonts d'ingrés com a treballador autònom, sempre que s'acredite que té aptitud suficient per a l'exercici de l'activitat de que es tracte.
 • Que es sol·licite dins dels 3 anys següents a la data de la resolució o sentència firme que se li reconega el dret a la pensió o, si fora menor de 21 anys d'edat en la data esmentada, dins dels 3 anys següents al dia en que complisca aquesta edat.

Quantia:

 • La quantia arriba a un màxim de 84 mensualitats de la pensió amb menys de 54 anys d'edat i un mínim de 12 mensualitats als 59 anys, segons la següent escala:

Edat complida - Anys | de mensualitats de pensió
Menor de 54 anys 84
54 72
55 60
56 48
57 36
58 24
59 12


 • La resolució ha de ser dictada per la Direcció General de l'INSS.
 • La indemnització es farà efectiva des de la resolució esmentada.
 • Una vegada autoritzada la substitució, el beneficiari no podrà sol·licitar que es deixe sense efecte la mateixa per a recuperar la condició de pensionista fins que complisca els 60 anys.
 • En complir els 60 anys, el beneficiari passarà a percebre la pensió reconeguda inicialment, incrementada amb les corresponent revaloritzacions que hagueren tingut lloc des de la data en que es va autoritzar la substitució per la indemnització.
 • Si el beneficiari mor abans de complir els 60 anys, causarà dret a les prestacions de mort i supervivència com si hagués sigut pensionista en eixe moment.

Abonament

 • Les pensions derivades de malaltia comuna i accident no laboral es paguen en 14 pagues, una per cada un dels mesos de l'any i dues pagues extraordinàries a l'any, que es fan efectives amb les mensualitats de juny i novembre i pel mateix import que el de la mensualitat ordinària corresponent als mesos esmentats.
 • Les pensions derivades d'accident de treball i malaltia professional s'abonen en 12 mensualitats, ja que les pagues extraordinàries estan prorratejades dins de les mensualitats ordinàries, en haver-se tingut en compte per al càlcul de la base reguladora de la pensió.
 • Quan es tracte d'indemnitzacions, el pagament es realitza d'una única vegada en la quantia que corresponga.
 • Es garanteixen quanties mínimes mensuals segons l'edat, variant l'import d'acord amb la modalitat de convivència i dependència econòmica.
 • La prestació d'incapacitat permanent total i la de jubilació derivada d'ella, per canvi de denominació en complir l'interessat 65 anys, està subjecta a tributació en els termes establerts en les normes reguladores de l'Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i sotmesa, si és el cas, al sistema general de retencions a compte de l'impost, amb les següents excepcions:
  • Les pensions derivades d'actes de terrorisme, estan exemptes sempre.
  • Les pensions d'incapacitat permanent total (55%) i les de jubilació derivades d'elles per canvi de denominació, encara que no exemptes, ho estaran a Biscaia, Araba/Àlaba i Guipúscoa si no s'acrediten rendes.
  • Les pensions d'incapacitat permanent total qualificada (75%) i les de jubilació derivades d'aquest per canvi de denominació estaran exemptes a Biscaia, Araba/Àlaba i Guipúscoa, llevat de que els interessats acrediten rendes.
Complementary Content
${loading}