Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Règim General

Situació protegida

Es considera situació protegida aquella en la qual es trobi la treballadora embarassada durant el període de suspensió del contracte de treball en els supòsits en què ha de canviar de lloc de treball per un altre de compatible amb el seu estat, segons el que preveu l'article 26.2 i 3 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, i que aquest canvi de lloc no sigui tècnicament o objectivament possible o no es pugui exigir raonablement per motius justificats.

Quan les circumstàncies a què fa referència l'article 26 esmentat afectin una funcionària integrada en el Règim General i inclosa en l'àmbit d'aplicació de l'EBEP, es considera situació protegida el permís per risc durant l'embaràs, pel que a la prestació econòmica de la Seguretat Social.

No es considera situació protegida la derivada de riscos o patologies que puguin influir negativament en la salut de la treballadora o del fetus, quan no estigui relacionada amb agents, procediments o condicions del lloc de treball que es té.

Beneficiàries / Requisits

Les treballadores per compte d'altri i sòcies treballadores de societats cooperatives o laborals, en situació de suspensió de contracte o permís per risc durant l'embaràs, sempre que reuneixin els requisits següents:

 • Estar afiliades i en situació d'alta en algun dels règims del sistema de la Seguretat Social en la data en què s'inicia la suspensió. 
  • Es consideraran afiliades i en alta de ple dret, encara que l'empresari hagi incomplert les seves obligacions.
  • Per a les professionals taurines, la inclusió en el cens d'actius equival a la situació d'alta.
  • Es considera situació d'alta especial la vaga legal o el tancament patronal.
 • En el cas dels representants de comerç s'exigeix, a més, estar al corrent del pagament de quotes en la data que sobrevingui la contingència. Si no n'estan al corrent, s'advertirà de la necessitat d'estar-ho i quedarà condicionat el pagament de la prestació al compliment d'aquesta obligació.
 • En el cas de les artistes i professionals taurines, que resultin deutores de quotes en virtut de les regularitzacions que s'efectuïn en finalitzar l'exercici econòmic, serà aplicable l'indicat al paràgraf anterior.
 • En les situacions de pluriactivitat:

  • Quan la situació de risc afecta totes les activitats desenvolupades, la treballadora té dret al subsidi en cada un dels règims, si reuneix els requisits exigits de manera independent en cada un d'ells.
  • Quan la situació de risc afecta a una o alguna de les activitats realitzades per la treballadora, però no en totes, únicament té dret al subsidi en el règim on estiguin incloses les activitats en què existeix l'esmentat risc.
  • La percepció del subsidi és compatible amb el manteniment d'aquelles activitats que la treballadora ja realitzés amb anterioritat o pugui començar a realitzar i que no impliquin risc durant l'embaràs.

No s'exigeix un període mínim de cotització pel fet de que es deriva de contingències professionals des del 24-03-2007.

Prestació econòmica / Quantia

La prestació econòmica consisteix en un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora corresponent:

 • La base reguladora serà l'equivalent a la que estigui establerta per a la prestació d'incapacitat temporal (IT) derivada de contingències professionals, i es prendrà com a referència la data en la qual s'iniciï la suspensió del contracte.
 • Quan el règim de què es tracti no prevegi la cobertura de les contingències professionals, la base reguladora serà l'equivalent a la que estigui establerta per a la prestació per incapacitat temporal derivada de contingències comunes.

En situacions de pluriocupació:

 • Quan la suspensió del contracte de treball per risc durant l'embaràs es declari en totes les activitats que dugui a terme simultàniament la treballadora, per a la base reguladora, es computaran totes les bases de cotització en les diferents empreses, i s'aplicarà el límit màxim establert a l'efecte de cotització.
 • Si la suspensió del contracte de treball per risc durant l'embaràs es declara en una o algunes de les activitats dutes a terme per la treballadora, però no en totes, en el càlcul de la base reguladora només es prendran les bases de cotització corresponents a les empreses en què es produeix la suspensió del contracte de treball i, a aquest efecte, s'aplicarà el límit que correspongui a la fracció o fraccions del límit màxim que tinguin assignat aquestes. 

Treballadores contractades a temps parcial:

 • La base reguladora diària del subsidi serà el resultat de dividir la suma de les bases de cotització acreditades a l'empresa durant els tres mesos immediatament anteriors a la data d'inici de la suspensió laboral entre el nombre de dies naturals compresos en l'esmentat període.
 • Si l'antiguitat de la treballadora a l'empresa és menor, la base reguladora de la prestació serà el resultat de dividir la suma de les bases de cotització acreditades entre el nombre de dies naturals a què corresponguin.

En el cas de contractes per a la formació i l'aprenentatge/personal investigador en formació:

 • La BR serà la base mínima de cotització del Règim General si es tracta d'un treballador amb contracte per a la formació i l'aprenentatge.
 • La BR serà la base mínima corresponent al grup 1 de cotització al Règim General si es tracta de personal investigador en formació.

Artistes i professionals taurins:

 • La base reguladora serà la mitjana diària que resulti de dividir per 365 la suma de les bases de cotització dels dotze mesos anteriors al fet causant, o la mitjana diària del període de cotització que s'acrediti si és inferior a un any.

En cap cas, la mitjana diària que resulti no podrà ser inferior, en còmput mensual, a la base mínima de cotització que en cada moment correspongui a la categoria professional de la treballadora.

Naixement del dret i duració

 • El dret al subsidi neix des del mateix dia que s'inicia la suspensió del contracte de treball o el permís per risc durant l'embaràs.
 • S'abonarà durant el període de suspensió o permís que sigui necessari per a la protecció de la seguretat o de la salut de la treballadora embarassada i/o del fetus i acabarà el dia que s'iniciï la suspensió del contracte per maternitat biològica o el dia que el lactant compleixi nou mesos, respectivament, o en ambdós casos, quan desaparegui la impossibilitat de la treballadora de reincorporar-se al seu lloc de treball anterior o a un altre de compatible amb el seu estat.
 • En el cas de treballadores contractades a temps parcial, s'abonarà durant tots els dies naturals en què es mantingui la suspensió del contracte de treball per risc durant l'embaràs, amb l'excepció esmentada en el paràgraf anterior.

Denegació, anul·lació, suspensió

El dret al subsidi pot ser denegat, anul·lat o suspès quan la beneficiària:

 • Actuï fraudulentament per obtenir o conservar el subsidi.
 • Realitzi qualsevol feina o activitat, sia pel seu compte o d'altri, llevat allò que es preveu en els casos de pluriactivitat.

El dret al subsidi se suspèn durant els períodes entre temporades per a les treballadores fixes discontínues, mentre no es produeixi una nova crida.

Extinció

El dret al subsidi s'extingeix per:

 • Suspensió del contracte de feina per maternitat.
 • Reincorporació de la dona treballadora al seu lloc de feina anterior o a un altre de compatible amb el seu estat.
 • Extinció del contracte de feina en virtut de les causes legalment establertes.
 • Interrupció de l'embaràs.
 • Defunció de la beneficiària. 

La treballadora i l'empresa tenen l'obligació de comunicar a l'Entitat gestora o col·laboradora qualsevol circumstància que impliqui la suspensió o extinció del dret al subsidi.

Incapacitat temporal i risc durant l'embaràs

 • Quan la treballadora estigui en situació d'incapacitat temporal (IT) i durant aquesta situació sol·liciti la prestació de risc durant l'embaràs, no serà procedent el reconeixement del subsidi fins que s'extingeixi la situació d'IT per qualsevol de les causes establertes legalment o reglamentàriament.
 • Quan la treballadora estigui en situació de risc durant l'embaràs i durant aquesta situació sol·liciti la prestació d'IT, no serà procedent el reconeixement d'aquesta prestació fins a la finalització de la situació de risc durant l'embaràs, si compleix en aquest moment els requisits necessaris per accedir a la IT.
 • Quan la treballadora estigui en situació de risc durant l'embaràs i durant aquesta situació s'extingeixi el seu contracte per alguna de les causes previstes en l'article 267 del Text Refós de la LGSS, la prestació per risc durant l'embaràs s'extingirà i passarà a la situació legal d'atur i a percebre, si compleix els requisits necessaris, la prestació corresponent.

Gestió / Pagament

 • La gestió i el pagament de la prestació econòmica correspon a l'Entitat gestora o a la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social amb què l'empresa tingui concertada la cobertura dels riscos professionals en el moment de la suspensió del contracte, independentment que durant la situació esmentada es produeixi un canvi d'entitat.
 • És l'Entitat gestora o col·laboradora qui fa el pagament del subsidi per períodes mensuals vençuts.
 • En el moment de fer efectiu el subsidi, es descompta del seu import:
  • La quantia de la suma de les aportacions del treballador relatives a les cotitzacions a la Seguretat Social, desocupació i formació professional que pertoquin, si escau, per al seu ingrés a la TGSS. L'empresari té l'obligació d'ingressar només les aportacions a càrrec seu corresponents a la cotització a la Seguretat Social i pels altres conceptes de recaptació conjunta que siguin aplicables.

  • La retenció per IRPF.

 • L'Entitat gestora competent pot declarar la responsabilitat empresarial en funció de les prestacions, com també l'entitat que, si escau, hagi d'anticipar-les.

Reconeixement del dret

El reconeixement del dret al subsidi correspon a l'Entitat gestora o a la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social amb què tingui concertada l'empresa la cobertura de les contingències professionals.

Inici del procediment:
 • El procediment s'inicia a instàncies de la treballadora, mitjançant un informe que cal que sol·liciti al facultatiu del Servei Públic de Salut, en què s' acrediti la situació d'embaràs i la data probable del part.

 • Amb aquest informe i un certificat de l'empresa sobre l'activitat desenvolupada i les condicions del lloc de treball, la treballadora sol·licita l'emissió de la certificació mèdica sobre l'existència de risc durant l'embaràs a l'Entitat gestora o col·laboradora que correspongui.

Si l'Entitat gestora o col·laboradora considera que no hi ha situació de risc durant l'embaràs, aquesta denega l'expedició de la certificació mèdica sol·licitada i comunica a la treballadora que no pertoca iniciar el procediment destinat a l'obtenció de la prestació corresponent.

 • Un cop s'ha certificat el risc, si no ha estat possible el canvi del lloc de treball, l'empresa ha de declarar la treballadora afectada en situació de suspensió del contracte per risc durant l'embaràs.

Sol·licitud de la prestació:
 • Per al reconeixement del subsidi, la treballadora haurà de presentar una sol·licitud dirigida a la Direcció provincial competent de l'Entitat gestora de la província on resideixi o davant la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social  que li correspongui.

 • La sol·licitud s’ha de formular en els models normalitzats i ha de contenir les dades i circumstàncies que estableix l'|art. 70 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, juntament amb els documents necessaris.

Resolució i notificació:

El Director provincial de  l'Entitat gestora competent  dicta resolució expressa i la hi notifica, en el termini de 30 dies a comptar de la recepció de la sol·licitud de la interessada.

Les notificacions i comunicacions dirigides a les persones sol·licitants o perceptores de la prestació de risc durant l’embaràs, incloses les resolucions de la prestació, no s’envien en paper sinó que s’envien exclusivament per mitjans electrònics.

S’hi pot accedir en el servei de la seu electrònica Notificacions telemàtiques. En aquest vídeo teniu informació sobre el funcionament d’aquest servei: https://youtu.be/KCuTpYlv0yE

Quan no es reconeix inicialment el dret a la prestació econòmica, per no concórrer la situació protegida, s'indica a la interessada, si escau, la data a partir de la qual es pot reconèixer la prestació, en funció de la certificació mèdica sobre l'existència de risc i l'evolució de l'estat de la gestació, amb relació al risc específic derivat del lloc de treball. Per tant, en aquests casos, no cal fer una nova sol·licitud sinó tan sols aportar la documentació exigida.

Quan es produeixin contradiccions en les declaracions i certificacions presentades amb la sol·licitud o quan concorrin indicis de possible connivència per obtenir la prestació, es pot sol·licitar un informe a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, perquè manifesti la seva conformitat o discrepància en relació amb les mesures adoptades per l'empresa, que puguin determinar el dret al subsidi. Cal que la petició de l'informe vagi acompanyada de la documentació presentada.

L'informe s’ha d'emetre en el termini màxim de 15 dies, després del qual es pot dictar resolució, sense tenir-lo en compte, pel que fa al reconeixement o denegació de la prestació econòmica. Excepcionalment, en aquests casos, el termini de 30 dies queda suspès fins a la recepció de l'informe de l'Entitat gestora. 

Prescripció

El dret al reconeixement de la prestació prescriu al cap de 5 anys, comptats des del dia següent al dia en què té lloc el fet causant, sense perjudici que els efectes d'aquest reconeixement es produeixin a partir dels 3 mesos anteriors a la data en què es presenti la sol·licitud corresponent.

Certificació mèdica sobre l'existència de risc

A les direccions |DDPP de l'INSS on no es disposi de serveis mèdics propis, la certificació mèdica sobre l'existència de risc s'expedeix per la Inspecció de Serveis Sanitaris del Servei Públic de Salut o un òrgan equivalent de les Comunitats Autònomes que hagin assumit les transferències en matèria d'assistència sanitària.

En l'àmbit d'aplicació del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, a les DDPP en què l'ISM no disposi de serveis mèdics propis, la certificació mèdica esmentada s'expedeix pels serveis mèdics de l'INSS o, si escau, per la Inspecció dels Serveis Sanitaris del Servei Públic de Salut o òrgan equivalent de les Comunitats Autònomes.

L'expedició d'aquesta certificació, si és procedent el reconeixement de la situació de risc durant l'embaràs o la lactància natural, és de tramitació preferent i constarà d'original i dues còpies:

 • Es lliurarà a la treballadora l'original i una còpia amb destinació a l'empresa o, escau, al responsable de la llar familiar.
 • L'altra còpia quedarà en poder del servei mèdic.

L'Entitat gestora o col·laboradora, responsable de la gestió i el pagament del subsidi per risc durant l'embaràs o la lactància natural, pot sol·licitar l'aportació de l'avaluació inicial del risc del lloc de treball que ocupa la treballadora, com també la relació de llocs de treball exempts de risc.

Documents que han d'acompanyar la sol·licitud

PRESENTACIÓ DELS DOCUMENTS ORIGINALS I EN VIGOR SEGÜENTS

1. Acreditació de la identitat de la persona interessada mitjançant la documentació en vigor següent:

 • Espanyoles: Document Nacional d'Identitat (DNI). 
 • Estrangeres:
  • Número d'Identificació d'estrangers (NIE) i passaport o document/carta del seu país (UE  , EEE  i Suïssa).
  • Targeta d'identitat d'estrangers (TIE) per a la resta de països

PRESENTACIÓ DELS DOCUMENTS ORIGINALS I EN VIGOR I DE FOTOCÒPIES COMPULSADES O CÒPIES PER COMPULSAR QUE S'ESMENTEN TOT SEGUIT:

2.  Documentació relativa a la cotització:

 • Treballadora per compte d'altri del Règim General: certificat d'empresa emplenat degudament.
 • Treballadores per compte d'altri agràries: certificat d'empresa, omplert d'acord amb el TC 2/8 del mes anterior a l'inici de la suspensió del contracte de treball i justificants de pagament dels tres darrers mesos (TC 1/9).
 • Per a les artistes i professionals taurines: declaració d'activitats (TC 4/6) i justificants d'actuacions (TC 4/5) que no hagin estat presentats a la Direcció provincial o a l'Administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Treballadora per compte propi: Justificants del pagament de les quotes dels tres últims mesos.
 • Representants de Comerç: Justificants del pagament de les quotes dels tres últims mesos (TC 1/3).

DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITI EL RISC

3. Informe mèdic del facultatiu del Servei Públic de Salut que l'assisteix.(1)

4. Certificació mèdica expedida pels Serveis Mèdics de l'Entitat Gestora, en funció de l'Entitat amb què l'empresa o les treballadores per compte propi tinguin concertada la cobertura dels riscos professionals, en què quedi acreditat, en el cas de "risc durant l'embaràs", que les condicions del lloc de treball influeixen negativament en la salut de la treballadora o del fetus i, en el cas de "risc durant la lactància natural", que les condicions de treball influeixen negativament en la salut de la dona o del fill.

5. Declaracions de l'empresa o de la treballadora per compte propi. (2)

 • Feines i activitats dutes a terme per la treballadora, condicions del lloc de treball, categoria i risc específic.
 • Inexistència d'un altre lloc de treball compatible amb el seu estat.

ALTRA DOCUMENTACIÓ

6. Declaració de situació d'activitat, només per a les treballadores del Règim Especial de Treballadors Autònoms.

7. Llibre de família, per a la prestació de "risc durant la lactància natural".

 

(1) No cal presentar aquest informe si s'aporta la certificació mèdica que acrediti el risc i la certificació hagi estat estesa per l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)

(2) En el cas de sòcies de societats cooperatives o laborals, el gerent o l'administrador de la societat ha d'emetre la declaració.

En el cas de les treballadores integrades en el Sistema especial d'empleats de la llar, és el responsable de la llar familiar qui ha d'emetre la declaració.

Aquesta documentació es pot presentar en qualsevol dels Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social. També es pot tramitar a través de la Seu Electrònica, sempre que es disposi d'un certificat digital i la gestió correspongui a l'INSS.

Complementary Content
${loading}