Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Sol·licituds

Documents necessaris per a la tramitació de la seua prestació

Cal presentar l'original i una còpia per a  acarar dels documents que s'indiquen a continuació, excepte per als documents d'identitat,  l'exhibició de l'original dels quals serà suficient.

Si els documents han sigut emesos per organismes estrangers, cal que complisquen els requisits de legalització per a ser vàlids a Espanya.

EN TOTS ELS CASOS

Acreditació d'identitat del sol·licitant i del representant legal, si n'hi ha,  mitjançant la documentació següent en vigor:

  • Espanyols: Document Nacional d'Identitat (DNI).
  • Estrangers: Passaport o document d'identitat vigent al seu país i Número d’Identificació de l’Estranger (NIE) exigit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària per a fer efectiu el pagament.
  • Documentació acreditativa de la representació legal, si escau.

Documentació relativa a la cotització:

  • Treballador per compte d'altres del Règim General: Certificats de les  empreses en què es troba d’alta en iniciar la incapacitat temporal  i/o recaiguda. 
  • Treballador per compte propi: justificant de pagament de les quotes dels dos últims mesos.

Dades mèdiques (Si no consten en els fitxers informàtics de l’INSS els exemplars enviats pel Servici Públic de Salut) :

  • Comunicat de baixa i, si escau, de confirmació de la baixa.
  • Si el treballador procedix de pagament delegat, comunicat o comunicats de confirmació següents a l'últim abonat per l'empresa.
  • Si s'ha produït l'alta mèdica, part mèdic d'alta.

Comunicat d’accidents laborals o malaltia professional (AL  i MP ), omplit per l’empresa, si la baixa és per contingències professionals.

DOCUMENTS QUE ACREDITEN L'EXTINCIÓ DE LA RELACIÓ LABORAL:

Si l’extinció es produïx durant els primers 15 dies de la incapacitat temporal: contracte de treball i pròrrogues.

En cas d'acomiadament: carta d'acomiadament, acta de conciliació o sentència.

ALTRA DOCUMENTACIÓ:

Declaració de situació d'activitat, només per als treballadors del Règim Especial de Treballadors Autònoms (excepte els inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris i dels treballadors econòmicament dependents). La falta de presentació impedirà iniciar el pagament de la prestació. L’omissió de la seua presentació, dins dels 45 dies, comportaria l’inici de l’expedient sancionador.

Llibre de família i, si escau, certificat de discapacitat dels menors a càrrec seu amb el grau reconegut, per als supòsits d’extinció de la relació laboral, a fi d’aplicar els límits de desocupació contributiva.

Empresa amb menys de 10 treballadors: Es recorda que cal comunicar com a mínim 15 dies abans de presentar la sol·licitud que l'empresa trasllada a l'INSS  l'obligació d'abonar el pagament directe a partir del dia 1r  del mes natural següent.

Treballador eventual del Sistema Especial Agrari, amb contracte escrit vigent i que no ha prestat servicis en la data de la baixa mèdica: contracte segellat per l’oficina d’ocupació corresponent.

Complementary Content
${loading}