Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Sol·licituds

Documents que cal presentar per a la tramitació de la prestació

Cal presentar l'original i una còpia per  acarar dels documents que s'indiquen a continuació, excepte per als documents d'identitat,  l'exhibició de l'original dels quals serà suficient.

Si els documents han estat emesos per organismes estrangers, cal que compleixin els requisits de legalització per ser vàlids a Espanya.

EN TOTS ELS CASOS

Acreditació d'identitat del sol·licitant i del representant legal, si n'hi ha,  mitjançant la documentació següent en vigor:

  • Espanyols: Document Nacional d'Identitat (DNI).
  • Estrangers: Passaport o document d'identitat vigent al seu país i Número d’Identificació de l’Estranger (NIE) exigit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària per fer efectiu el pagament.
  • Documentació acreditativa de la representació legal, si s'escau.

Documentació relativa a la cotització:

  • Treballador per compte d'altri del Règim General: Certificats de les  empreses en què es troba d’alta en iniciar la incapacitat temporal  i/o recaiguda. 
  • Treballador per compte propi: justificant de pagament de les quotes dels dos darrers mesos.

Dades mèdiques (Si no consten als fitxers informàtics de l’INSS els exemplars enviats pel Servei Públic de Salut) :

  • Comunicat de baixa i, si escau, de confirmació de la baixa.
  • Si el treballador procedeix de pagament delegat, comunicat o comunicats de confirmació següents al darrer abonat per l'empresa.
  • Si s'ha produït l'alta mèdica, comunicat mèdic d'alta.

Comunicat d’accidents de treball o malaltia professional (AT  i EP ), emplenat per l’empresa, si la baixa és per contingències professionals.

DOCUMENTS ACREDITATIUS DE L'EXTINCIÓ DE LA RELACIÓ LABORAL:

Si l’extinció es produeix durant els primers 15 dies de la incapacitat temporal: contracte de treball i pròrrogues.

En cas d'acomiadament: carta d'acomiadament, acta de conciliació o sentència.

ALTRA DOCUMENTACIÓ:

Declaració de situació d'activitat, només per als treballadors del Règim Especial de Treballadors Autònoms (excepte els inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris i dels treballadors econòmicament dependents). La falta de presentació impedirà d’iniciar el pagament de la prestació. L’omissió de la seva presentació, dins dels 45 dies, comportaria l’inici de l’expedient sancionador.

Llibre de família i, si escau, certificat de discapacitat dels menors a càrrec seu amb el grau reconegut, per als supòsits d’extinció de la relació laboral, a fi d’aplicar els límits d’atur contributiu.

Empresa amb menys de 10 treballadors: Es recorda que cal comunicar com a mínim 15 dies abans de presentar la sol·licitud que l'empresa trasllada a l'INSS  l'obligació d'abonar el pagament directe a partir del dia 1r  del mes natural següent.

Treballador eventual del Sistema Especial Agrari, amb contracte escrit vigent i que no ha prestat serveis en la data de la baixa mèdica: contracte segellat per l’oficina d’ocupació corresponent.

Complementary Content
${loading}