Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Valore esta pàgina
Valore este contingut

Gestió i control / Impugnacions

Competència de les entitats en matèria de control de la IT

Des del seu inici fins al compliment del dia 365, la competència en matèria de control de la situació d'incapacitat temporal (IT) correspon a les entitats següents:

 • Servici Públic de Salut (SPS), per a emetre comunicats de baixa, confirmació i alta.
 • Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), per a emetre altes mèdiques a tots els efectes, així com per a iniciar l'expedient d'incapacitat permanent (IP). També té competència per a emetre la baixa mèdica l'INSS quan es tracte d'una recaiguda d'un procés de menys de 365 dies, que va finalitzar per alta mèdica emesa pel metge de l'INSS.
 • Institut Social de la Marina (ISM), per a emetre baixes i altes (assistència sanitària no transferida), altes mèdiques a tots els efectes, així com per e iniciar l'expedient d'IP de treballadors inclosos en l'àmbit d'aplicació del Règim Especial del Mar.
 • Mútues Col·laboradores amb la Seguretat social, per a emetre comunicats de baixa, confirmació i alta per AL i MP i propostes d'alta per contingències comunes.
 • Empreses col·laboradores, per a emetre comunicats de baixa, confirmació i alta respecte dels treballadors al seu servici, sempre que tinguen assumides les competències en la gestió de l'assistència sanitària i de la IT derivades d'accident laboral i malaltia professional.

Exhaurit el termini dels 365 dies, l'INSS o l'ISM seran els únics competents, en els seus àmbits respectius, per a:

 • Reconéixer la situació de pròrroga expressa.
 • Determinar la iniciació d'un expedient d'IP.
 • Emetre l'alta mèdica. 
 • Emetre una baixa mèdica nova quan es produïsca en el termini dels 180 dies naturals posteriors a l'alta mèdica per la mateixa patologia o una de similar.

Tipus de processos d'IT en funció de la durada estimada

 1. Procés de duració estimada molt curta: inferior a cinc dies naturals.
 2. Procés de duració estimada curta: de 5 a 30 dies naturals.
 3. Procés de duració estimada mitjana: de 31 a 60 dies naturals.
 4. Procés de duració estimada llarga: de 61 dies naturals o més.

Correspon al facultatiu que emet el part mèdic de baixa i de confirmació determinar, en el moment de la seua expedició, la durada estimada del procés.

El facultatiu podrà alterar esta durada estimada en un moment posterior com a conseqüència de la modificació o l'actualització del diagnòstic o de l'evolució sanitària del treballador. A este efecte, segons el que preveu l'article 2.4 del Reial Decret 625/2014, de 18 de juliol, emetrà un part de confirmació que recollirà la nova durada estimada i, si escau, l'enquadrament del procés en un tipus diferent dels previstos a l'apartat anterior.

Comunicat mèdic de baixa

El comunicat mèdic de baixa d'incapacitat temporal, siga quina siga la contingència determinant, s'expedirà immediatament després del reconeixement mèdic del treballador, pel facultatiu que el duga a terme, utilitzant el model que figura com a annex I de l'Orde ESS/1187/2015, de 15 de juny

Procés de duració estimada molt curta: inferior a cinc dies naturals.

Quan el facultatiu del servici públic de salut o de la mútua considere que es tracta d'un procés de durada estimada molt curta, emetrà el part de baixa i d'alta en el mateix acte mèdic. Per a això utilitzarà un únic part, i farà constar:

 • les dades relatives a la baixa,
 • les identificatives de l'alta i la data de l'alta, que podrà coincidir amb el dia de la baixa o estar compresa dins dels tres dies naturals següents.

Modificació de la duració del procés: Part de confirmació.

No obstant això, el treballador podrà sol·licitar que se li faça un reconeixement mèdic el dia que s'haja fixat com a data d'alta, i el facultatiu, si considera que el treballador no ha recuperat la seua capacitat laboral, podrà modificar la durada del procés estimada inicialment, i expedir, a l'efecte, un part de confirmació de la baixa. En este primer part de confirmació, que deixarà sense efecte l'alta prevista en part de baixa, s'indicarà el diagnòstic, la nova durada estimada i el tipus de procés, així com la data de la revisió mèdica següent.

Altres processos d'IT

Quan el facultatiu del servici públic de salut o de la mútua considere que es tracta d'un procés de durada estimada curta, mitjana o llarga, consignarà en el part de baixa la data de la següent revisió mèdica prevista que, en cap cas, no ha de superar:

 • en més de set dies naturals la data de la baixa mèdica, quan es tracte de processos de duració estimada curta o mitjana; 
 • de catorze dies naturals quan es tracte de processos de durada estimada llarga.

En la data de la primera revisió mèdica s'estendrà el part d'alta o, en cas que siga procedent mantindre la baixa, el primer part de confirmació.

Competència per a l'emissió dels comunicats mèdics de baixa:

 • Servici públic de salut, de processos d'IT derivats de:

contingències comunes dels treballadors de la Seguretat Social

contingències professionals dels treballadors d'empreses que tenen protegides estes contingències amb l'INSS

 • Servici mèdic de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social de processos d'IT derivats de contingències professionals de:

treballadors d'empreses associades amb una mútua

treballadors per compte propi adherits a una mútua per a la protecció d'estes contingències.

 • Facultatiu de l’empresa col·laboradora voluntària en la gestió de contingències professionals: processos d’IT derivats de contingències professionals dels treballadors d’estes empreses.
   
 • Inspector mèdic de l'INSS/ISM: baixes mèdiques de recaigudes d'un procés de menys de 365 dies que va finalitzar per alta mèdica emesa pel metge de l'INSS
   
 • L'INSS, a través de l'EVI/CEI:

baixes mèdiques després de l'alta mèdica sense declaració d'Incapacitat Permanent formalitzades abans dels 365 dies d'IT

baixes mèdiques després de l'alta mèdica sense declaració d'Incapacitat Permanent formalitzades entre els 366 i els 545 dies d'IT

Informació que comprén el comunicat mèdic de baixa.

El part mèdic de baixa recollirà les dades personals del treballador i, a més, la data de la baixa, la contingència causant, el codi de diagnòstic, el codi nacional d'ocupació del treballador, la durada estimada del procés i, si escau, l'aclariment que el procés és recaiguda d'un anterior, així com, en este cas, la data de la baixa del procés que l'origina.

Així mateix, farà constar la data en la qual es durà a terme el reconeixement mèdic següent.

Entrega d'exemplars al treballador:

El facultatiu que expedisca els comunicats mèdics de baixa, la confirmació i l'alta n'ha d'entregar al treballador dos còpies, una per a l'interessat i una altra amb destinació a l'empresa.

Informes mèdics de confirmació de la baixa

Els comunicats de confirmació els expedirà el facultatiu corresponent del servici públic de salut, o de la mútua quan la incapacitat temporal derive d'una contingència professional coberta per la mateixa, utilitzant el model que figura com a annex II.

Regles per a l'expedició en funció de la duració estimada del procés:

 • En els processos de duració estimada molt curta: no serà procedent l'emissió de comunicats de confirmació, llevat que es modifique la duració del procés d'IT.
 • Processos de duració estimada curta: el primer comunicat de confirmació s'expedirà en un termini màxim de set dies naturals des de la data de la baixa mèdica. El segon comunicat de confirmació i els successius s'expediran cada catorze dies naturals, com a màxim.
 • Processos de duració mitjana estimada: el primer comunicat de confirmació s'expedirà en un termini màxim de set dies naturals des de la data de la baixa mèdica. El segon comunicat de confirmació i els successius s'expediran cada vint-i-vuit dies naturals, com a màxim.
 • Processos de duració estimada llarga: el primer comunicat de confirmació s'expedirà en un termini màxim de catorze dies naturals des de la data de la baixa mèdica. El segon comunicat de confirmació i els successius s'expediran cada trenta-cinc dies naturals, com a màxim.

Modificació o actualització del diagnòstic o una variació de la duració estimada.

 • Produïda una modificació o actualització del diagnòstic o una variació de la duració estimada en funció de l'evolució sanitària del treballador, s'emetrà un comunicat de confirmació en el qual es farà constar el diagnòstic actualitzat, la nova duració estimada i la data de la revisió següent. Els comunicats de confirmació posteriors s'expediran en funció de la nova duració estimada.

Atenció mèdica per un altre SPS.

 • Quan un treballador en situació d'IT passe a rebre l'assistència sanitària a un servici públic de salut diferent del que li l'havia estat prestant, esta circumstància s'ha de reflectir en el comunicat de confirmació immediatament anterior i cal omplir l'apartat corresponent. En este comunicat s'ha d'indicar també la data en què serà procedent fer la revisió mèdica següent per part del nou servici públic de salut.

Entrega d'exemplars al treballador:

 • El facultatiu que expedisca els comunicats mèdics de baixa, la confirmació i l'alta n'ha d'entregar al treballador dos còpies, una per a l'interessat i una altra amb destinació a l'empresa.

Compliment dels 365 dies en IT.

 • El facultatiu del servici públic de salut o el facultatiu de la mútua si es tracta de contingència professional a càrrec d'esta mútua, quan emeta l'últim comunicat de confirmació anterior a l'exhauriment dels 365 dies naturals de duració, comunicarà al treballador en l'acte de reconeixement mèdic que, una vegada exhaurit el termini esmentat, el control del procés correspondrà en endavant a l'INSS en els termes establits en l'article 170 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social i l'informarà que no emetrà més comunicats de confirmació. Tot això sense perjuí que el servici públic de salut o la mútua li continue prestant l'assistència sanitària que aconselle el seu estat.
 • A este efecte, en el comunicat de confirmació esmentat, el facultatiu, en lloc de la data de la revisió mèdica següent, omplirà l'apartat corresponent al pas a control per part de l'INSS, i assenyalarà el dia de compliment dels 365 dies naturals en situació d'IT.
 • El servici públic de salut comunicarà telemàticament a l'INSS la data de l'exhauriment dels 365 dies de manera immediata al seu compliment i, en tot cas, no més tard del primer dia hàbil següent.

IT a càrrec de mútua. Comunicació de l'INSS al compliment dels 330 dies.

 • En els processos en què el subsidi estiga a càrrec d'una mútua, independentment de la contingència de què deriven, l'INSS li comunicarà, de manera immediata, que el procés ha arribat als 330 dies naturals de duració segons les dades existents a les bases de dades del sistema i indicarà que a partir de l'exhauriment dels 365 dies, l'entitat gestora exercirà les competències que li corresponen, d'acord amb l'article 170 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre.
 • En tractar-se de processos derivats de contingència professional, la mútua, una vegada rebuda la comunicació indicada i abans que la incapacitat temporal arribe als 345 dies naturals de duració, podrà fer a l'INSS una proposta motivada d'actuació en algun dels sentits indicats a l'article 128.1.a) segon paràgraf. Esta proposta no serà vinculant per a l'INSS.
 • Este Institut dictarà resolució expressa en l'exercici de les competències referides, siga quina siga la contingència.

Informes Mèdics Complementaris

En els processos d’incapacitat temporal la gestió dels quals corresponga al servici públic de salut i amb una duració prevista superior a 30 dies naturals, el segon informe de confirmació de la baixa anirà acompanyat d’un informe mèdic complementari expedit pel facultatiu que haja estés l’informe anterior.

Recollirà les malalties patides pel treballador, el tractament mèdic prescrit, les proves mèdiques realitzades, si escau, l’evolució de les malalties i la seua incidència sobre la capacitat funcional de l’interessat.

En els processos inicialment previstos amb una duració inferior i que ultrapassen el període estimat, este informe mèdic complementari haurà d’acompanyar l’informe de confirmació de la baixa que es puga emetre, si escau, una vegada superats els 30 dies naturals.

Els informes mèdics complementaris s’hauran d’actualitzar, necessàriament, amb cada dos comunicats de confirmació de baixa posteriors.

Comunicats d'alta durant els 365 primers dies

Comunicat mèdic d'alta.

 • El comunicat mèdic d'alta d'incapacitat temporal, siga quina siga la contingència determinant, s'expedirà immediatament després del reconeixement mèdic del treballador, pel facultatiu que el duga a terme, utilitzant el model que figura com a annex I de l'Orde ESS/1187/2015, de 15 de juny.
 • L'alta mèdica determinarà l'extinció de la situació d'incapacitat temporal i del consegüent subsidi el mateix dia de la seua expedició, sense perjuí que els servicis sanitaris corresponents continuen prestant al treballador l'assistència sanitària que aconselle el seu estat.
 • L'alta mèdica determinarà l'obligació que el treballador es reincorpore al seu lloc de treball el mateix dia en què produïsca efecte.

Supòsits d'alta mèdica:

 • A més dels supòsits d'alta mèdica previstos en l'emissió dels comunicats mèdics de baixa i independentment de quina fora la duració estimada del procés, s'expedirà l'alta mèdica per curació o millora que permet fer el treball habitual, quan el facultatiu considere que el treballador ha recuperat la seua capacitat laboral, o per proposta d'incapacitat permanent, o per inici d'una situació de maternitat.
 • Si el treballador no va a la revisió mèdica prevista en els parts de baixa i confirmació, es podrà emetre l'alta mèdica per incompareixença.

Competència per a l'emissió dels comunicats mèdics d'alta:

 • Servici públic de salut, de processos d'IT derivats de:
  • Contingències comunes dels treballadors de la Seguretat Social 
  • Contingències professionals dels treballadors d'empreses que tenen protegides estes contingències amb l'INSS
 • Inspector mèdic dels Servicis Públics de Salut de processos d'IT derivats de:
  • Contingències comunes
  • Contingències professionals dels treballadors d'empreses que tenen protegides estes contingències amb l'INSS
 • Servici mèdic de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social de processos d'IT derivats de contingències professionals de:
  • Treballadors d'empreses associades amb una mútua
  • Treballadors per compte propi adherits a una mútua per a la protecció d'estes contingències.
 • Facultatiu de l'empresa col·laboradora voluntària en la gestió de contingències professionals:
  • Processos d'IT derivats de contingències professionals dels treballadors d'estes empreses.
 • Inspector mèdic de l'INSS/ISM:
  • Alta mèdica del facultatiu de l'INSS.

Informació que comprén el comunicat mèdic d'alta

 • Ha de contindre la causa de l'alta mèdica, el codi de diagnòstic definitiu i la data de la baixa inicial.

Entrega d'exemplars al treballador:

 • El facultatiu que expedisca els comunicats mèdics de baixa, la confirmació i l'alta n'ha d'entregar al treballador dos còpies, una per a l'interessat i una altra amb destinació a l'empresa.

Proposta d'alta mèdica:

 • Quan la proposta d'alta formulada davant del Servici Públic de Salut per una mútua no es resolga ni es notifique en el termini de cinc dies (onze dies fins a l'1 de març del 2015, Disposició transitòria segona del RD 625/2014, de 18 de juliol), la mútua podrà sol·licitar l'alta a l'INSS o, si escau, a l'ISM, d'acord amb les competències previstes en la Disposició addicional 52 de la Llei General de la Seguretat Social. 
 • L'entitat gestora resoldrà en el termini dels quatre dies (8 dies fins a l'1 de març del 2015, Disposició transitòria segona del RD 625/2014, de 18 de juliol) següents a la recepció.
 • Després del reconeixement mèdic al treballador, si el facultatiu considera que el treballador està capacitat per al treball, emetrà l'alta mèdica amb caràcter general.

Exhaurit el període de 365 dies en la situació d'IT, l'INSS (o l'ISM) serà l'únic competent per a:

 • Reconéixer la situació de pròrroga expressa amb un límit de 180 dies més.

 • Determinar la iniciació d'un expedient d'incapacitat permanent.

 • Emetre l'alta mèdica. Si l'interessat no està d'acord amb l'alta mèdica emesa per l'Entitat gestora pot manifestar disconformitat en els termes establits legalment.

Altres informes mèdics de control

En els processos la gestió dels quals corresponga al servici públic de salut, trimestralment, a comptar des de la data d'inici de la baixa mèdica, la inspecció mèdica del servici públic de salut o el metge d'atenció primària, davall la supervisió de la seua inspecció mèdica, expedirà un informe de control de la incapacitat en què s'haurà de pronunciar expressament sobre tots els punts que justifiquen, des del punt de vista mèdic, la necessitat de mantindre el procés d'incapacitat temporal del treballador.

Actuació del treballador

Comunicat mèdic de baixa

El treballador rep dos còpies del comunicat de baixa: una per a la seua constància i una altra per a presentar a l’empresa —l’exemplar destinat a esta— dins del termini de tres dies, comptats a partir de la data d’expedició del comunicat.

Els dies es consideren hàbils i el còmput s’efectua a partir del dia següent a la seua expedició.

Comunicat de confirmació de la baixa

El treballador rep dos còpies del comunicat de confirmació de baixa: una per a la seua constància i una altra per a presentar a l’empresa —l’exemplar destinat a esta— dins del termini de tres dies, comptats a partir de la data d’expedició del comunicat.
 
Els dies es consideren hàbils i el còmput s’efectua a partir del dia següent a la seua expedició.

Si s'ha extingit la relació laboral, el treballador ha de presentar el part de confirmació directament davant de l'entitat gestora o la Mútua (o empresa si és col·laboradora voluntària) en el termini fixat per a l'empresa, és a dir, dins dels tres dies de la recepció, que comptaran des que li l'entrega el metge.

Comunicat mèdic d’alta

El treballador rep dos còpies del comunicat mèdic d’alta: una per a la seua constància i una altra per a presentar-la a l’empresa dins de les 24 hores següents.

Si s'ha extingit la relació laboral, el treballador ha de presentar el comunicat d’alta directament a la Mútua o entitat gestora (o empresa, si és col·laboradora voluntària) en el termini fixat per a l'empresa, és a dir, dins de les 24 hores de la recepció.

Processos de duració molt curta

El treballador ha de presentar a l'empresa la còpia del part de baixa/alta destinada a esta dins de les 24 hores següents a la data de l'alta. Excepcionalment, si el facultatiu emet el primer part de confirmació perquè considera que el treballador no ha recuperat la capacitat laboral, el treballador l'ha de presentar a l'empresa dins de les 24 hores següents a l'expedició, juntament amb el part de baixa inicial.

No obstant això, si la relació laboral acaba durant la situació d'incapacitat temporal, a partir d'eixe moment el treballador haurà de presentar la còpia dels parts de confirmació i d'alta destinada a l'empresa, a l'entitat gestora o la mútua que cobrisca la prestació econòmica d'incapacitat temporal, en els mateixos terminis indicats al paràgraf anterior.

Processos d'IT en pagament directe

En els processos d'incapacitat temporal en què siga procedent el pagament directe del subsidi per l'entitat gestora o col·laboradora, correspondrà als interessats presentar-hi els parts mèdics de baixa/alta o de confirmació, utilitzant-hi la còpia destinada a l'empresa.

Incompliment d'estes obligacions

Es considera infracció lleu el fet de no facilitar a l'entitat corresponent o a l'empresa, quan se li requerisquen, les dades necessàries per a l'afiliació o l'alta a la Seguretat Social i, si escau, les alteracions que s'hi produïren, les de la situació de pluriocupació i, en general, l'incompliment dels deures de caràcter informatiu. (Llei sobre Infraccions i Sancions de l'Orde Social aprovada per Reial Decret Legislatiu núm. 5 /2000, del 4 d'agost).

Reial Decret 625/2014, de 18 de juliol, i Orde ESS/1187/2015, de 15 de juny

Procediment de disconformitat amb l'alta mèdica emesa per l'Entitat gestora a partir dels 365 dies

 • Atesa la resolució de l'INSS (o de l'ISM), que declara l'extinció de la IT per alta mèdica, l'interessat pot manifestar la seua disconformitat en el termini màxim de 4 dies naturals següents a la recepció de la resolució, per a la qual cosa ha d'omplir el model aprovat amb esta finalitat per l'Entitat gestora.

 • La manifestació de disconformitat s'ha de presentar davant de la Inspecció mèdica del SPS, Entitat gestora o en qualsevol dels òrgans assenyalats a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 • Cal que l'interessat ho comunique a l'empresa el mateix dia en què presente esta disconformitat o el dia hàbil següent.

 • Si el SPS discrepa del criteri de l'Entitat gestora, podrà proposar, en el termini màxim de 7 dies naturals, la reconsideració de la decisió de l'entitat gestora, i especificar les raons i el fonament de la seua discrepància.

  L'Entitat gestora s'haurà de pronunciar expressament en el transcurs dels 7 dies naturals següents, i haurà de notificar la resolució a l'interessat, la qual també es comunicarà a la inspecció mèdica, en el sentit següent:

  • Si en funció de la proposta reconsidera l'alta mèdica, es reconeixerà a l'interessat la pròrroga de la seua situació d'IT amb caràcter general.
  • Si, al contrari, es referma en la seua decisió, per a la qual cosa ha d'aportar les proves complementàries que la fonamenten, només es prorrogarà la situació d'IT fins a la data de l'última resolució.

 • Si el SPS confirma la decisió de l'Entitat gestora o no efectua cap pronunciament en el termini dels 11 dies naturals següents a la data de la resolució, l'alta mèdica esmentada adquirirà plens efectes. Durant el període de temps transcorregut entre la data d'alta i aquella en què esta adquirisca plens efectes es considerarà prorrogada la situació d'IT.

 • L'INSS (o l'ISM) i els SPS s'hauran de comunicar recíprocament, com més aviat millor, l'inici del procediment de disconformitat, així com totes les decisions que adopten en el desenrotllament del procediment.

 • L'Entitat gestora comunicarà, al seu torn, a l'empresa, com més aviat millor, totes les decisions que puguen afectar la duració de la situació de la IT de l'interessat.

 • Les comunicacions entre les EEGG, SPS i les adreçades a l'empresa es faran preferentment per mitjans electrònics o telemàtics.
 • El procediment de disconformitat no s'aplica a la Comunitat Autònoma de Catalunya, ja que els metges de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques i Sanitàries (ICAMS) exercixen les competències atribuïdes als de l'INSS.

Procediment de revisió de les altes mèdiques expedides per la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social o l'empresa col·laboradora

Davant de les altes mèdiques emeses en els processos d'IT derivats de contingències professionals abans de l'exhauriment del termini de 365 dies de duració de la situació esmentada, l'interessat podrà iniciar, davant de l'Entitat gestora competent, el procediment administratiu especial de revisió d'eixa alta, d'acord amb el que preveuen els apartats següents:

 • La tramitació del procediment s'ha de considerar preferent per l'Entitat gestora, per tal que es dicte una resolució al més aviat possible.
 • L'interessat podrà sol·licitar la revisió de l'alta mèdica emesa per l'entitat col·laboradora en el termini dels 10 dies hàbils següents al de la seua notificació, mitjançant una sol·licitud presentada a este efecte davant de l'Entitat Gestora competent, en què ha de manifestar els motius de la seua disconformitat amb l'alta mèdica esmentada. A la sol·licitud indicada, i per tal que l'Entitat Gestora conega els antecedents mèdics i clínics existents anteriorment, cal adjuntar necessàriament l'historial mèdic previ relacionat amb el procés d'incapacitat temporal de què es tracte o, si escau, una còpia de la sol·licitud d'eixe historial a l'entitat col·laboradora.

  Cal que l'interessat que inicie el procediment de revisió ho comunique a l'empresa el mateix dia en què presente la sol·licitud o el dia hàbil següent.
 • La mera iniciació del procediment suspendrà els efectes de l'alta mèdica emesa, i s'haurà d'entendre prorrogada la situació d'IT derivada de contingència professional durant la tramitació del procediment, i mantindre's, si escau, l'abonament de la prestació en la modalitat de pagament delegat, sense perjuí que posteriorment es puguen considerar indegudament percebudes les prestacions econòmiques de la IT, en els termes previstos als paràgrafs següents.
 • L'INSS o l'ISM comunicarà a la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social competent l'inici del procediment especial de revisió perquè, en el termini improrrogable de 4 dies hàbils, aporte els antecedents relacionats amb el procés d'incapacitat temporal i informe sobre les causes que van motivar l'emissió de l'alta mèdica. Si no es presenta la documentació esmentada, es dictarà la resolució corresponent, tenint en compte la informació facilitada per l'interessat.

  La Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social es pot pronunciar reconeixent la improcedència de l'alta emesa, la qual cosa motiva, sense cap altre tràmit, l'arxivament immediat del procediment iniciat per l'interessat davant de l'Entitat gestora.
 • Així mateix, l'Entitat Gestora competent comunicarà a l'empresa l'inici del procediment en el termini dels 2 dies hàbils següents a la presentació de la sol·licitud per part de l'interessat. Quan l'interessat presente a l'empresa un comunicat mèdic de baixa emés pel SPS, cal que l'empresa, amb la finalitat de coordinar les actuacions corresponents, informe d'esta circumstància a l'INSS o a l'ISM, amb caràcter immediat.

  Al seu torn, quan l'interessat sol·licite una baixa mèdica derivada de contingència comuna i es conega l'existència d'un procés previ d’incapacitat temporal derivat de contingència professional en què s'haja emés una alta mèdica, el Servici Públic de Salut ha d'informar l'interessat sobre la possibilitat d'iniciar, en el termini dels 10 dies hàbils següents al de la notificació de l'alta mèdica emesa per l'entitat col·laboradora, este procediment especial de revisió i, a més a més, ha de comunicar, amb caràcter immediat a l'Entitat gestora competent, l'existència de dos processos diferents d'IT que puguen estar relacionats.

  En estos casos, s'inicia l'abonament de la prestació d'IT per contingències comunes fins a la data de la resolució del procediment, sense perjuí que quan l'alta expedida per la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social no produïsca cap efecte, esta haja de reintegrar a l'Entitat gestora la prestació abonada a l'interessat i a este la diferència que resulte a favor seu.
 • El Director provincial competent de l’Entitat gestora corresponent dictarà, en el termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar des de l’aportació de la documentació per part de l’entitat col·laboradora, la resolució que corresponga, previ informe preceptiu de l’equip de valoració d’incapacitats que ha d’examinar i valorar el cas concret.
 • La resolució que es dicte determinarà la data i efectes de l’alta mèdica o el manteniment de la baixa mèdica fixant, si escau, la contingència de la que deriva el procés d’IT, així com, si escau, la improcedència d’altres baixes mèdiques que es pogueren haver emés durant la tramitació d’este procediment especial pel SPS. En conseqüència, el procediment acabarà amb algun dels pronunciaments següents:
  • Confirmació de l'alta mèdica emesa per la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social i declaració de l'extinció del procés d'IT en la data de l'alta esmentada.
  • Manteniment de la situació d’IT derivada de contingència professional per considerar que l’interessat continua amb malalties que li impedixen treballar. Per tant, l’alta mèdica emesa per l’entitat col·laboradora no produirà cap efecte.
  • Determinació de la contingència, comuna o professional, de la que derive la situació d’IT, quan coincidisquen processos intercurrents en el mateix període de temps i, per tant, existisquen distintes baixes mèdiques. Així mateix, es fixaran els efectes que corresponguen, en el procés d’IT, com a conseqüència de la determinació de la contingència causant.
  • Quan l’interessat haguera recuperat la capacitat laboral durant la tramitació del procediment, es podrà declarar sense efectes l’alta mèdica emesa per l’entitat col·laboradora per considerar-la prematura. En estos casos, la resolució determinarà la nova data d'efecte de l'alta mèdica i d'extinció del procés d'IT.
 • Quan l'Entitat gestora competent confirme l'alta mèdica emesa per l'entitat col·laboradora o establisca una nova data d'extinció de la situació d'IT, es consideraran indegudament percebudes les prestacions econòmiques de la IT, derivada de contingències professionals, que s'hagueren abonat a l'interessat des de la data establida a la resolució.
 • Les comunicacions efectuades entre les EEGG, l'entitat col·laboradora, el SPS i l'empresa es faran preferentment per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics que permeten la major rapidesa en la informació.
 • Si durant la tramitació d'este procediment especial es complira el termini dels 365 dies de duració de la situació d'IT, l'Entitat gestora competent resoldrà de conformitat amb el previst en l'article 170 de la LGSS.
 • L'abonament de la prestació, durant la tramitació d'este procediment, serà incompatible amb les rendes derivades de l'exercici de l'activitat professional.
 • Les resolucions emeses per l'Entitat gestora, en l'exercici de les competències establides en este procediment, es podran considerar dictades amb els efectes atribuïts a la resolució d'una reclamació prèvia, d'acord amb el que disposa l'article 71 de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social, cosa que es farà constar en la resolució que es dicte.

Procediment de determinació de la contingència causant de la incapacitat temporal

INICI DEL PROCEDIMENT

El procediment per a la determinació de la contingència causant dels processos d'IT es podrà iniciar a partir de la data d'emissió del comunicat de baixa mèdica: 

 1. D'ofici, per pròpia iniciativa de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o, com a conseqüència d'una petició motivada per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, del Servici Públic de Salut (SPS) competent per a gestionar l'assistència sanitària de la Seguretat Social, o a proposta de l'Institut Social de la Marina (ISM). 
 2. A instància del treballador o del seu representant legal. 
 3. A instància de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o de les empreses col·laboradores, en aquells assumptes que els afecten directament.

Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de tota la documentació necessària per a poder determinar la contingència, inclosos, si escau, els informes i les proves mèdiques fetes.

Adreçament del treballador al SPS per part de la mútua.

El facultatiu de la mútua que assistisca el treballador podrà, inicialment, previ reconeixement mèdic preceptiu i la realització, si escau, de les proves que corresponguen, considerar que la patologia causant és de caràcter comú i remetre el treballador al SPS per al seu tractament, sense perjuí de dispensar-li l'assistència necessària en els casos d'urgència o de risc vital. A este efecte, entregarà al treballador un informe mèdic en què es descriga la patologia i se n'assenyale el diagnòstic, el tractament dispensat i els motius que justifiquen la determinació de la contingència causant com a comuna, al qual s'adjuntaran els informes relatius a les proves que, si s'escau, s'hagen fet.

Emissió de comunicat mèdic de baixa per part del SPS.

Sol·licitud de determinació de contingència del treballador

Si, en vista de l'informe de la mútua, el treballador va al SPS i el metge emet un comunicat de baixa per contingència comuna, el beneficiari podrà formular una reclamació en relació amb la consideració atorgada a la contingència davant de l'INSS, la qual se substanciarà i resoldrà aplicant el procediment regulat a l'article 6 del Reial Decret 1430/2009, d'11 de setembre.

Inici d’ofici d’expedient de determinació de contingències

Per part seua, el facultatiu que emeta el comunicat de baixa podrà formular la seua discrepància davant de la consideració de la contingència que va atorgar la mútua en els termes establits en l'article 6 esmentat al paràgraf anterior, sense perjuí que el comunicat mèdic produïsca plens efectes.

Comunicació de l'inici del procediment als interessats. Sol·licitud d'informes.

L'INSS comunicarà la iniciació del procediment al SPS competent, a la mútua d'accidents laborals i malalties professionals de la Seguretat Social o a l'empresa col·laboradora, segons corresponga, quan el procediment no s'haja iniciat a instància seua i en aquells assumptes que els afecten, perquè, en el termini improrrogable de quatre dies hàbils, aporten els antecedents relacionats amb el cas i informen sobre la contingència de què consideren que deriva el procés patològic i els motius.

També es donarà trasllat al treballador de la iniciació del procediment quan no haja sigut a instància seua, i se li comunicarà que disposa d'un termini de deu dies hàbils per a aportar la documentació i fer les al·legacions que considere oportunes.

Així mateix, l'INSS podrà sol·licitar els informes i dur a terme totes les actuacions que considere necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals ha de dictar una resolució.

TRAMITACIÓ

L'equip de valoració d'incapacitats emetrà un informe preceptiu, que elevarà al director provincial de l'INSS, en el qual es pronunciarà sobre la contingència que ha originat el procés d'esta incapacitat.

Emés l'informe de l'equip de valoració d'incapacitats, el director provincial competent de l'INSS dictarà la resolució que corresponga en el termini màxim de quinze dies hàbils a comptar des de l'aportació de la documentació per les parts interessades, o des de l'exhauriment dels terminis concedits en la comunicació de l'inici de l'expedient.

En l'àmbit d'aplicació del Règim Especial de Treballadors del Mar, l'informe preceptiu del corresponent equip de valoració d'incapacitats serà formulat davant del director provincial de l'ISM per tal que adopte la resolució que corresponga i ho notifique posteriorment a les parts interessades.
 
RESOLUCIÓ

La resolució que es dicte s’haurà de pronunciar sobre els punts següents:

 1. Determinació de la contingència, comuna o professional, de què derive la situació d'incapacitat temporal i si el procés és o no una recaiguda d'un altre d'anterior. 
 2. Efectes que corresponguen, en el procés d'IT, com a conseqüència de la determinació de la contingència causant, quan coincidisquen en el temps malalties derivades de diferents contingències. 
 3. Subjecte responsable de les prestacions econòmiques i sanitàries.

Efectes de la resolució. Modificació de contingència:

Contingència comuna a contingència professional.

Quan el SPS haja emés un comunicat de baixa per contingències comunes, s'iniciarà l'abonament de la prestació d'IT corresponent fins a la data de resolució del procediment, sense perjuí que quan la resolució determine el caràcter professional de la contingència, la mútua que la cobrisca haja d'abonar a l'interessat la diferència que resulte a favor seu, i reintegrar tant a l'entitat gestora, si escau, la prestació abonada al seu càrrec, mitjançant la compensació de les quanties que siguen procedents, com al SPS el cost de l'assistència sanitària prestada. Així mateix, quan la contingència professional siga a càrrec de l'entitat gestora, esta entitat abonarà a l'interessat les diferències que li corresponguen.

Contingència professional a contingència comuna.

Es procedirà de la mateixa manera quan la resolució determine el caràcter comú de la contingència (es modificarà la qualificació anterior com a professional) i la seua protecció haja sigut dispensada per una mútua. L'entitat gestora i el SPS li hauran de reintegrar els gastos generats per les prestacions econòmiques i assistencials fins a la quantia que corresponga a eixes prestacions tenint en compte el seu caràcter comú. Així mateix, quan les dos contingències siguen protegides per la mútua, esta mútua farà les corresponents compensacions en els seus comptes

Comunicació de la resolució. Recursos.

La resolució serà comunicada a l'interessat, a l'empresa, a la mútua i al SPS. Les comunicacions efectuades entre les entitats gestores, la mútua i l'empresa es faran preferentment per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics que permeten més rapidesa en la informació.

Les resolucions emeses per l'entitat gestora, en l'exercici de les competències establides en l'article 6 del RD 1430/2009, d'11 de setembre, es podran considerar dictades amb els efectes atribuïts a la resolució d'una reclamació prèvia, d'acord amb el que disposa l'article 71 de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social.

Complementary Content
${loading}