Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Gestió i control / Impugnacions

Competència de les entitats en matèria de control a la IT

Des del seu inici fins al compliment del dia 365, la competència en matèria de control de la situació d'incapacitat temporal (IT) correspon a les entitats següents:

 • Servei Públic de Salut (SPS), per emetre comunicats de baixa, confirmació i alta.
 • Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), per emetre altes mèdiques a tots els efectes, així com per iniciar l'expedient d'incapacitat permanent (IP). També té competència per emetre la baixa mèdica l'INSS quan es tracti d'una recaiguda d'un procés de menys de 365 dies, que va finalitzar per alta mèdica emesa pel metge de l'INSS.
 • Institut Social de la Marina (ISM), per emetre baixes i altes (assistència sanitària no transferida), altes mèdiques a tots els efectes, així com per iniciar l'expedient d'IP de treballadors inclosos en l'àmbit d'aplicació del Règim Especial del Mar.
 • Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social, per emetre comunicats de baixa, confirmació i alta per AT i MP i propostes d'alta per contingències comunes.
 • Empreses col·laboradores, per emetre comunicats de baixa, confirmació i alta respecte dels treballadors al seu servei, sempre que tinguin assumides les competències en la gestió de l'assistència sanitària i de la IT derivades d'accident de treball i malaltia professional.

Un cop esgotat el termini dels 365 dies la inspecció mèdica de l’Institut Nacional de la Seguretat Social serà l’única competent per a:

 • Emetre l’alta mèdica per curació o per millora que permeti la reincorporació a la feina,
 • Emetre l’alta amb proposta d’incapacitat permanent
 • Emetre l’alta per incompareixença injustificada als reconeixements mèdics convocats per l’esmentada entitat gestora.

De la mateixa manera, la inspecció mèdica esmentada serà l’única competent per emetre una nova baixa mèdica en la situació d’incapacitat temporal produïda, per la mateixa patologia o per una de semblant, en els cent vuitanta dies naturals posteriors a l’alta mèdica esmentada.

Tipus de processos d'IT en funció de la durada estimada

 1. Procés de durada estimada molt curta: inferior a cinc dies naturals.
 2. Procés de durada estimada curta: de 5 a 30 dies naturals.
 3. Procés de durada estimada mitjana: de 31 a 60 dies naturals.
 4. Procés de durada estimada llarga: de 61 dies naturals o més.

Correspon al facultatiu que emet el comunicat mèdic de baixa i de confirmació determinar, en el moment de la seva expedició, la durada estimada del procés.

El facultatiu podrà alterar aquesta durada estimada en un moment posterior com a conseqüència de la modificació o l'actualització del diagnòstic o de l'evolució sanitària del treballador. A aquest efecte, segons el que preveu l'article 2.4 del Reial Decret 625/2014, de 18 de juliol, emetrà un comunicat de confirmació que recollirà la nova durada estimada i, si escau, l'enquadrament del procés en un tipus diferent dels previstos a l'apartat anterior.

Comunicat mèdic de baixa

El comunicat mèdic de baixa d'incapacitat temporal, sigui quina sigui la contingència determinant, s'expedirà immediatament després del reconeixement mèdic del treballador, pel facultatiu que el dugui a terme, utilitzant el model  que figura com a annex I de l'Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny

Procés de durada estimada molt curta: inferior a cinc dies naturals.

Quan el facultatiu del servei públic de salut o de la mútua consideri que es tracta d'un procés de durada estimada molt curta, emetrà el comunicat de baixa i d'alta en el mateix acte mèdic. Per a això utilitzarà un únic comunicat, i farà constar:

 • les dades relatives a la baixa,
 • les identificatives de l'alta i la data de l'alta, que podrà coincidir amb el dia de la baixa o estar compresa dins dels tres dies naturals següents.

Modificació de la durada del procés: Comunicat de confirmació.

No obstant això, el treballador podrà sol·licitar que se li faci un reconeixement mèdic el dia que s'hagi fixat com a data d'alta, i el facultatiu, si considera que el treballador no ha recuperat la seva capacitat laboral, podrà modificar la durada del procés estimada inicialment, i expedir, a l'efecte, un comunicat de confirmació de la baixa. En aquest primer comunicat de confirmació, que deixarà sense efecte l'alta prevista en comunicat de baixa, s'indicarà el diagnòstic, la nova durada estimada i el tipus de procés, així com la data de la revisió mèdica següent.

Altres processos d'IT

Quan el facultatiu del servei públic de salut o de la mútua consideri que es tracta d'un procés de durada estimada curta, mitjana o llarga, consignarà en el comunicat de baixa la data de la següent revisió mèdica prevista que, en cap cas, no ha de superar:

 • en més de set dies naturals a la data de la baixa mèdica, quan es tracti de processos de durada estimada curta o mitjana, 
 • de catorze dies naturals quan es tracti de processos de durada estimada llarga.

En la data de la primera revisió mèdica s'estendrà el comunicat d'alta o, en cas que sigui procedent mantenir la baixa, el primer comunicat de confirmació.

Competència per a l'emissió dels comunicats mèdics de baixa:

 • Servei públic de salut, de processos d'IT derivats de:
  • contingències comunes dels treballadors de la Seguretat Social
  • contingències professionals dels treballadors d'empreses que tenen protegides aquestes contingències amb l'INSS
 • Servei mèdic de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social de processos d'IT derivats de contingències professionals de:
  • treballadors d'empreses associades amb una mútua
  • treballadors per compte propi adherits a una mútua per a la protecció d'aquestes contingències.
 • Facultatiu de l’empresa col·laboradora voluntària en la gestió de contingències professionals: processos d’IT derivats de contingències professionals dels treballadors d’aquestes empreses.
 • L’Institut Nacional de la Seguretat Social a través de la seva inspecció mèdica (o a proposta de la CEI a Catalunya):
  • baixes mèdiques de recaigudes d'un procés de menys de 365 dies que va finalitzar per alta mèdica emesa pel metge inspector de l'INSS
  • baixes mèdiques després de l'alta mèdica sense declaració d'Incapacitat Permanent formalitzades abans dels 365 dies d'IT
  • Baixes mèdiques després de l'alta mèdica sense declaració d'Incapacitat Permanent formalitzades entre els 366 i els 545 dies d'IT

Informació que comprèn el comunicat mèdic de baixa.

El comunicat mèdic de baixa recollirà les dades personals del treballador i, a més, la data de la baixa, la contingència causant, el codi de diagnòstic, el codi nacional d'ocupació del treballador, la durada estimada del procés i, si escau, l'aclariment que el procés és recaiguda d'un anterior, així com, en aquest cas, la data de la baixa del procés que l'origina.

Així mateix, farà constar la data en la qual es durà a terme el reconeixement mèdic següent.

Lliurament d'exemplars al treballador:

El facultatiu que expedeixi els comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta lliurarà a la persona treballadora una còpia d’aquest comunicat.

Informes mèdics de confirmació de la baixa

Els comunicats de confirmació els expedirà el facultatiu corresponent del servici públic de salut, o de la mútua quan la incapacitat temporal derive d'una contingència professional coberta per la mateixa, utilitzant el model que figura com a annex II.

Regles per a l'expedició en funció de la durada estimada del procés:

 • En els processos de duració estimada molt curta: no serà procedent l'emissió de comunicats de confirmació, tret que es modifique la durada del procés d'IT.
 • Processos de duració estimada curta: el primer comunicat de confirmació s'expedirà en un termini màxim de set dies naturals des de la data de la baixa mèdica. El segon comunicat de confirmació i els successius s'expediran cada catorze dies naturals, com a màxim.
 • Processos de duració mitjana estimada: el primer comunicat de confirmació s'expedirà en un termini màxim de set dies naturals des de la data de la baixa mèdica. El segon comunicat de confirmació i els successius s'expediran cada vint-i-vuit dies naturals, com a màxim.
 • Processos de duració estimada llarga: el primer comunicat de confirmació s'expedirà en un termini màxim de catorze dies naturals des de la data de la baixa mèdica. El segon comunicat de confirmació i els successius s'expediran cada trenta-cinc dies naturals, com a màxim.

Modificació o actualització del diagnòstic o una variació de la duració estimada.

 • Produïda una modificació o actualització del diagnòstic o una variació de la durada estimada en funció de l'evolució sanitària del treballador, s'emetrà un comunicat de confirmació en el qual es farà constar el diagnòstic actualitzat, la nova durada estimada i la data de la revisió següent. Els comunicats de confirmació posteriors s'expediran en funció de la nova durada estimada.

Atenció mèdica per un altre SPS.

 • Quan un treballador en situació d'IT passe a rebre l'assistència sanitària a un servici públic de salut diferent del que li l'havia estat prestant, esta circumstància s'ha de reflectir en el comunicat de confirmació immediatament anterior i cal omplir l'apartat corresponent. En este comunicat s'ha d'indicar també la data en què serà procedent fer la revisió mèdica següent per part del nou servici públic de salut.

Lliurament d'exemplars al treballador:

 • El facultatiu que expedeixi els comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta lliurarà a la persona treballadora una còpia d’aquest comunicat.

Compliment dels 365 dies en IT.

 • El facultatiu del servei públic de salut o el facultatiu de la mútua si es tracta de contingència professional a càrrec d'aquesta mútua, quan emeti l'últim comunicat de confirmació anterior a l'exhauriment dels 365 dies naturals de durada, comunicarà al treballador en l'acte de reconeixement mèdic que, una vegada exhaurit el termini esmentat, el control del procés correspondrà en endavant a l'INSS en els termes establerts en l'article 170 del Text Refós de  la Llei General de la Seguretat Social i l'informarà que no emetrà més comunicats de confirmació. Tot això sens perjudici que el servici públic de salut o la mútua li continue prestant l'assistència sanitària que aconselle el seu estat.
 • A este efecte, en el comunicat de confirmació esmentat, el facultatiu, en lloc de la data de la revisió mèdica següent, omplirà l'apartat corresponent al pas a control per part de l'INSS, i assenyalarà el dia de compliment dels 365 dies naturals en situació d'IT.
 • El servici públic de salut comunicarà telemàticament a l'INSS la data de l'exhauriment dels 365 dies de manera immediata al seu compliment i, en tot cas, no més tard del primer dia hàbil següent.

IT a càrrec de mútua. Comunicació de l'INSS al compliment dels 330 dies.

 • En els processos en què el subsidi estigui a càrrec d'una mútua, independentment de la contingència de què derivin, l'INSS li comunicarà, de manera immediata, que el procés ha arribat als 330 dies naturals de durada segons les dades existents a les bases de dades del sistema i indicarà que a partir de l'exhauriment dels 365 dies, l'entitat gestora exercirà les competències que li corresponen d'acord amb l'article 170.2 paràgraf primer del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre.
 • En tractar-se de processos derivats de contingència professional, la mútua, una vegada rebuda la comunicació indicada i abans que la incapacitat temporal arribi als 345 dies naturals de durada, podrà fer a l'INSS una proposta motivada d'actuació en algun dels sentits indicats en el citat article 170.2, paràgraf primer. Esta proposta no serà vinculant per a l'INSS.
 • La falta d’alta mèdica, una vegada s’hagin esgotat els 365 dies, suposarà que el treballador es troba en la situació de pròrroga d’incapacitat temporal, ja que es presumeix que, dins del període subsegüent de cent vuitanta dies, el treballador pot ser donat d’alta mèdica per curació o millora.

Informes Mèdics Complementaris

En els processos d’incapacitat temporal, la gestió dels quals correspongui al servei públic de salut i amb una durada prevista superior a 30 dies naturals, el segon informe de confirmació de la baixa anirà acompanyat d’un informe mèdic complementari expedit pel facultatiu que hagi estès l’informe anterior.

Recollirà les malalties patides pel treballador, el tractament mèdic prescrit, les proves mèdiques realitzades, si escau, l’evolució de les malalties i la seva incidència sobre la capacitat funcional de l’interessat.

En els processos inicialment previstos amb una durada inferior i que ultrapassin el període estimat, aquest informe mèdic complementari haurà d’acompanyar l’informe de confirmació de la baixa que es pugui emetre, si escau, una vegada superats els 30 dies naturals.

Els informes mèdics complementaris s’hauran d’actualitzar, necessàriament, amb cada dos comunicats de confirmació de baixa posteriors.

Comunicats d'alta durant els 365 primers dies

Comunicat mèdic d'alta.

 • El comunicat mèdic d'alta d'incapacitat temporal, sigui quina sigui la contingència determinant, s'expedirà immediatament després del reconeixement mèdic del treballador, pel facultatiu que el dugui a terme, utilitzant el model que figura com a annex I de l'Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny.
 • L'alta mèdica determinarà l'extinció de la situació d'incapacitat temporal i del consegüent subsidi el mateix dia de la seva expedició, sens perjudici que els serveis sanitaris corresponents continuïn prestant al treballador l'assistència sanitària que aconselli el seu estat.
 • L'alta mèdica determinarà l'obligació que el treballador es reincorpori al seu lloc de treball el mateix dia en què produeixi efecte.

Supòsits d'alta mèdica:

 • A més dels supòsits d'alta mèdica previstos en l'emissió dels comunicats mèdics de baixa i independentment de quina fos la durada estimada del procés, s'expedirà l'alta mèdica per curació o millora que permet fer la feina habitual, quan el facultatiu consideri que el treballador ha recuperat la seva capacitat laboral, o per proposta d'incapacitat permanent, o per inici d'una situació de maternitat.
 • Si el treballador no va a la revisió mèdica prevista en els comunicats de baixa i confirmació, es podrà emetre l'alta mèdica per incompareixença.

Competència per a l'emissió dels comunicats mèdics d'alta:

 • Servei públic de salut, de processos d'IT derivats de:
  • Contingències comunes dels treballadors de la Seguretat Social 

  • Contingències professionals dels treballadors d'empreses que tenen protegides aquestes contingències amb l'INSS

 • Inspector mèdic dels Serveis Públics de Salut de processos d'IT derivats de:
  • Contingències comunes
  • Contingències professionals dels treballadors d'empreses que tenen protegides aquestes contingències amb l'INSS
 • Servei mèdic de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social de processos d'IT derivats de contingències professionals de:
  • Treballadors d'empreses associades amb una mútua
  • Treballadors per compte propi adherits a una mútua per a la protecció d'aquestes contingències.
 • Facultatiu de l'empresa col·laboradora voluntària en la gestió de contingències professionals:
  • Processos d'IT derivats de contingències professionals dels treballadors d'aquestes empreses.
 • Inspector mèdic de l'INSS/ISM:
  • Alta mèdica del facultatiu de l'INSS.

Informació que comprèn el comunicat mèdic d'alta

 • Ha de contenir la causa de l'alta mèdica, el codi de diagnòstic definitiu i la data de la baixa inicial.

Lliurament d'exemplars al treballador:

 • El facultatiu que expedeixi els comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta lliurarà a la persona treballadora una còpia d’aquest comunicat.

Proposta d’alta mèdica:

 • Quan la proposta d’alta formulada davant el Servei Públic de Salut per una mútua no es resolgui ni es notifiqui en el termini de cinc dies, la mútua podrà sol·licitar l’alta a l’INSS, d’acord amb les competències previstes en l’article 170.1 de la Llei General de la Seguretat Social. 
 • L’entitat gestora resoldrà la proposta en el termini de cinc dies següents a la seva recepció.
 • Després del reconeixement mèdic al treballador, si el facultatiu considera que el treballador està capacitat per al treball, emetrà l'alta mèdica amb caràcter general.

Esgotat el període de 365 dies en la situació d'IT, l'INSS a través de la seva inspecció mèdica (o a proposta de la CEI a Catalunya) serà l'únic competent per:

 • Emetre l’alta mèdica per curació o per millora que permeti la reincorporació a la feina.

 • Emetre l’alta amb propostao d’incapacitat permanent.

 • Emetre l’alta per incompareixença injustificada als reconeixements mèdics convocats per l’esmentada entitat gestora.

  • Si l’interessat no està d’acord amb l’alta mèdica per curació, per millora o per incompareixença injustificada emesa per l’INSS pot manifestar disconformitat en els termes legalment establerts.

 • Emetre una baixa mèdica nova quan es produeixi en el termini dels 180 dies naturalsposteriors a l'alta mèdica per la mateixa patologia o una de similar.

Altres informes mèdics de control

En els processos la gestió dels quals correspongui al servei públic de salut, trimestralment, a comptar des de la data d'inici de la baixa mèdica, la inspecció mèdica del servei públic de salut o el metge d'atenció primària, sota la supervisió de la seva inspecció mèdica, expedirà un informe de control de la incapacitat en què s'haurà de pronunciar expressament sobre tots els punts que justifiquin, des del punt de vista mèdic, la necessitat de mantenir el procés d'incapacitat temporal del treballador.

Procediment de disconformitat amb l'alta mèdica emesa per l'Entitat gestora a partir dels 365 dies

 • Davant l’alta mèdica per curació, per millora o per incompareixença injustificada als reconeixements mèdics emesa per la inspecció mèdica de l’Institut Nacional de la Seguretat Social una vegada esgotat el termini de durada dels tres-cents seixanta-cinc dies, l’interessat podrà manifestar, en el termini màxim de quatre dies naturals, la seva disconformitat davant de la inspecció mèdica del servei públic de salut, emplenant el model aprovat a l’efecte per l’Entitat gestora.
 • Cal presentar la manifestació de disconformitat a la inspecció mèdica de l'SPS, l'entitat gestora o a qualsevol dels òrgans assenyalats a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
 • Cal que l'interessat ho comuniqui a l'empresa el mateix dia en què presenti aquesta disconformitat o el dia hàbil següent.
 • Si el SPS discrepa del criteri de la inspecció mèdica de l’INSS, podrà proposar, en el termini màxim de 7 dies naturals, la reconsideració de la decisió de l'entitat gestora, i especificar les raons i el fonament de la seva discrepància.
  La inspecció mèdica de l’INSS s’haurà de pronunciar expressament en el transcurs dels 7 dies naturals següents, notificant-ho a l’interessat i a la inspecció mèdica del servei públic de salut, en el sentit següent:
  • Si en funció de la proposta reconsidera l'alta mèdica, es reconeixerà a l'interessat la pròrroga de la seva situació d'IT amb caràcter general.
  • Si, al contrari, es referma en la seva decisió, per a la qual cosa aportarà  les proves complementàries que la fonamentin, només es prorrogarà la situació d'IT fins a la data de l'última resolució.
 • Si el SPS confirma la decisió de la inspecció mèdica de l’INSS o no efectua cap pronunciament en el termini dels 11 dies naturals següents a la data de la resolució, l'alta mèdica esmentada adquirirà plens efectes. Durant el període de temps transcorregut entre la data d'alta i la data en què aquesta adquireix plens efectes, es considera prorrogada la situació d'IT.
 • L'INSS (o l'ISM) i els SPS s'hauran de comunicar recíprocament, com més aviat millor, l'inici del procediment de disconformitat, així com totes les decisions que adoptin en el desenvolupament del procediment.
 • L'Entitat gestora comunicarà al seu torn a l'empresa, com més aviat millor, totes les decisions que puguin afectar la durada de la situació de la IT de l'interessat.
 • Les comunicacions entre les EEGG, SPS i les adreçades a l'empresa es faran preferentment per mitjans electrònics o telemàtics.
 • El procediment de disconformitat no s'aplica a la Comunitat Autònoma de Catalunya, ja que els metges de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques i Sanitàries (ICAMS) exerceixen les competències atribuïdes als de l'INSS.

Procediment de revisió de les altes mèdiques expedides per la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social o l'empresa col·laboradora

Davant les altes mèdiques emeses en els processos d’IT derivats de contingències professionals abans de l’esgotament del termini de 365 dies de durada de la situació esmentada, l’interessat podrà iniciar, davant l’Entitat gestora competent, el procediment administratiu especial de revisió d’aquesta alta, d’acord amb el que preveuen els apartats següents:

 • La tramitació del procediment s’ha de considerar preferent per part de l’Entitat gestora, a fi que es dicti una resolució al més aviat possible.
 • L'interessat podrà sol·licitar la revisió de l'alta mèdica emesa per l'entitat col·laboradora en el termini dels 10 dies hàbils següents al de la seva notificació, mitjançant una sol·licitud presentada a aquest efecte davant l'Entitat Gestora competent, en què manifestarà els motius de la seva disconformitat amb l'alta mèdica esmentada. A la sol·licitud indicada, i per tal que l'Entitat Gestora conegui els antecedents mèdics i clínics existents anteriorment, s'adjuntarà necessàriament l'historial mèdic previ relacionat amb el procés d'incapacitat temporal de què es tracti o, si s'escau, una còpia de la sol·licitud d'aquest historial a l'entitat col·laboradora.
  Cal que l’interessat que iniciï el procediment de revisió ho comuniqui a l’empresa el mateix dia en què presenti la sol·licitud o el dia hàbil següent.
 • La mera iniciació del procediment suspendrà els efectes de l'alta mèdica emesa, s'entendrà prorrogada la situació d'IT derivada de contingència professional durant la tramitació del procediment, i es mantindrà, si s'escau, l'abonament de la prestació en la modalitat de pagament delegat, independentment que després es puguin considerar indegudament percebudes les prestacions econòmiques de la IT, en els termes previstos en els paràgrafs següents.
 • L'INSS o l'ISM comunicarà a la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social competent l'inici del procediment especial de revisió perquè, en el termini improrrogable de 4 dies hàbils, aporti els antecedents relacionats amb el procés d'incapacitat temporal i informi sobre les causes que van motivar l'emissió de l'alta mèdica. Si no es presenta la documentació esmentada, es dictarà la resolució que correspongui, tenint en compte la informació facilitada per l’interessat.
  La Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social es pot pronunciar reconeixent la improcedència de l’alta emesa, fet que motiva, sense cap més tràmit, l’arxivament immediat del procediment iniciat per l’interessat davant l’Entitat gestora.
 • Així mateix, l’Entitat Gestora competent ha de comunicar a l’empresa l’inici del procediment en el termini dels 2 dies hàbils següents a la presentació de la sol·licitud per part de l’interessat. 

Al seu torn, quan l’interessat sol·liciti una baixa mèdica derivada de contingència comuna i es conegui l’existència d'un procés previ d’incapacitat temporal derivat de contingència professional en què s’hagi emès una alta mèdica, el Servei Públic de Salut ha d’informar l’interessat sobre la possibilitat d’iniciar, en el termini dels 10 dies hàbils següents al de la notificació de l’alta mèdica emesa per l’entitat col·laboradora, aquest procediment especial de revisió i, a més a més, ha de comunicar, amb caràcter immediat a l’Entitat gestora competent, l’existència de dos processos diferents d’IT que puguin estar relacionats.

En aquests casos, s'inicia l'abonament de la prestació d'IT per contingències comunes fins a la data de la resolució del procediment, sense perjudici que quan l'alta expedida per la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social no produeixi cap efecte, aquesta hagi de reintegrar a l'Entitat gestora la prestació abonada a l'interessat i a aquest la diferència que resulti a favor seu.

 • El Director provincial competent de l'Entitat gestora corresponent dictarà, en el termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar des de l'aportació de la documentació per part de l'entitat col·laboradora, la resolució que correspongui, previ informe preceptiu de l'equip de valoració d'incapacitats que ha d'examinar i valorar el cas concret.
 • La resolució que es dicti determinarà la data i l'efecte de l'alta mèdica o el manteniment de la baixa mèdica, i fixarà, si escau, la contingència de què deriva el procés d'IT, així com la improcedència d'altres baixes mèdiques que es poden haver emès durant la tramitació d'aquest procediment especial per part del SPS. En conseqüència, el procediment acabarà amb algun dels pronunciaments següents:
  • Confirmació de l'alta mèdica emesa per la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social i declaració de l'extinció del procés d'IT en la data de l'alta esmentada.
  • Manteniment de la situació d'IT derivada de contingència professional perquè es considera que l'interessat continua amb malalties que l'impedeixen treballar. Per tant, l'alta mèdica emesa per l'entitat col·laboradora no produirà cap efecte.
  • Determinació de la contingència, comuna o professional, de què derivi la situació d'IT, quan coincideixin processos intercurrents en el mateix període de temps i, per tant, hi hagi diferents baixes mèdiques. Així mateix, es fixaran els efectes que corresponguin, en el procés d'IT, com a conseqüència de la determinació de la contingència causant.
  • Si l'interessat recupera la capacitat laboral durant la tramitació del procediment, es podrà declarar sense efecte l'alta mèdica emesa per l'entitat col·laboradora pel fet de considerar-la prematura. En aquests casos, la resolució determina la nova data d’entrada en vigor de l’alta mèdica i d’extinció del procés d’ IT.
 • Quan l'Entitat gestora competent confirmi l'alta mèdica emesa per l'entitat col·laboradora o estableixi una nova data d'extinció de la situació d'IT, es consideraran indegudament percebudes les prestacions econòmiques de la IT, derivada de contingències professionals, que s'hagin abonat a l'interessat a partir de la data establerta en la resolució.
 • Les comunicacions efectuades entre les EEGG, l'entitat col·laboradora, el SPS i l'empresa es faran preferentment per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics que permetin la major rapidesa en la informació.
 • Si durant la tramitació d’aquest procediment especial es complís el termini dels 365 dies de durada de la situació d’IT, l’Entitat gestora competent resoldrà de conformitat amb el previst en l’article 170 de la LGSS.
 • L'abonament de la prestació, durant la tramitació d'aquest procediment, serà incompatible amb les rendes derivades de l'exercici de l'activitat professional.
 • Les resolucions emeses per l'Entitat gestora, en l'exercici de les competències establertes en aquest procediment, es podran considerar dictades amb els efectes atribuïts a la resolució d'una reclamació prèvia, d'acord amb el que disposa l'article 71 de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social, cosa que es farà constar en la resolució que es dicti.

Procediment de determinació de la contingència causant de la incapacitat temporal

INICI DEL PROCEDIMENT
El procediment per a la determinació de la contingència causant dels processos d'IT es podrà iniciar, a partir de la data d'emissió del comunicat de baixa mèdica: 

 1. D'ofici, per pròpia iniciativa de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o, com a conseqüència d'una petició motivada per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, del Servei Públic de Salut (SPS) competent per gestionar l'assistència sanitària de la Seguretat Social, o a proposta de l'Institut Social de la Marina (ISM). 
 2. A instància del treballador o del seu representant legal. 
 3. A instàncies de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o de les empreses col·laboradores, en aquells assumptes que els afectin directament.

Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de tota la documentació necessària per poder determinar la contingència, inclosos, si escau, els informes i les proves mèdiques fetes.

Adreçament del treballador al SPS per part de la mútua.

El facultatiu de la mútua que assisteixi el treballador podrà, inicialment, previ reconeixement mèdic preceptiu i la realització, si escau, de les proves que corresponguin, considerar que la patologia causant és de caràcter comú i remetre el treballador al SPS per al seu tractament, sens perjudici de dispensar-li l'assistència necessària en els casos d'urgència o de risc vital. A aquest efecte, lliurarà al treballador un informe mèdic en què es descrigui la patologia i se n'assenyali el diagnòstic, el tractament dispensat i els motius que justifiquen la determinació de la contingència causant com a comuna, al qual s'adjuntaran els informes relatius a les proves que, si s'escau, s'hagin fet.

Emissió de comunicat mèdic de baixa per part del SPS.

Sol·licitud de determinació de contingència del treballador

Si, en vista de l'informe de la mútua, el treballador va al SPS i el metge emet un comunicat de baixa per contingència comuna, el beneficiari podrà formular un reclamació en relació amb la consideració atorgada a la contingència davant l'INSS, la qual se substanciarà i resoldrà aplicant el procediment regulat a l'article 6 del Reial Decret 1430/2009, d'11 de setembre.

Inici d’ofici d’expedient de determinació de contingències

Per part seva, el facultatiu que emeti el comunicat de baixa podrà formular la seva discrepància davant la consideració de la contingència que va atorgar la mútua en els termes establerts en l'article 6 esmentat en el paràgraf anterior, sens perjudici que el comunicat mèdic produeixi plens efectes.

Comunicació de l'inici del procediment als interessats. Sol·licitud d'informes.

L'INSS comunicarà la iniciació del procediment al SPS competent, a la mútua d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social o a l'empresa col·laboradora, segons correspongui, quan el procediment no s'hagi iniciat a instància seva i en aquells assumptes que els afectin, perquè, en el termini improrrogable de quatre dies hàbils, aportin els antecedents relacionats amb el cas i informin sobre la contingència de què consideren que deriva el procés patològic i els motius.
També es donarà trasllat al treballador de la iniciació del procediment, quan no hagi estat a instància seva, i se li comunicarà que disposa d'un termini de deu dies hàbils per aportar la documentació i fer les al·legacions que consideri oportunes.
Així mateix, l'INSS podrà sol·licitar els informes i dur a terme totes les actuacions que consideri necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals ha de dictar una resolució.

TRAMITACIÓ

L'equip de valoració d'incapacitats emetrà un informe preceptiu, que elevarà al director provincial de l'INSS, en el qual es pronunciarà sobre la contingència que ha originat el procés d'aquesta incapacitat.
Emès l'informe de l'equip de valoració d'incapacitats, el director provincial competent de l'INSS dictarà la resolució que correspongui, en el termini màxim de quinze dies hàbils a comptar des de l'aportació de la documentació per les parts interessades, o des de l'esgotament dels terminis concedits en la comunicació de l'inici de l'expedient.
En l'àmbit d'aplicació del Règim Especial de Treballadors del Mar, l'informe preceptiu del corresponent equip de valoració d'incapacitats serà formulat davant el director provincial de l'ISM per tal que adopti la resolució que correspongui i ho notifiqui posteriorment a les parts interessades.

RESOLUCIÓ

La resolució que es dicti s’haurà de pronunciar sobre els punts següents:

 1. Determinació de la contingència, comuna o professional, de què derivi la situació d’incapacitat temporal i si el procés és o no una recaiguda d’un altre d’anterior.
 2. Efectes que corresponguin, en el procés d’IT, com a conseqüència de la determinació de la contingència causant, quan coincideixin en el temps malalties derivades de diferents contingències.
 3. Subjecte responsable de les prestacions econòmiques i sanitàries.

Efectes de la resolució. Modificació de contingència:

Contingència comuna a contingència professional.

Quan el SPS hagi emès un comunicat de baixa per contingències comunes, s'iniciarà l'abonament de la prestació d'IT corresponent fins a la data de resolució del procediment, sens perjudici que quan la resolució determini el caràcter professional de la contingència, la mútua que la cobreixi hagi d'abonar a l'interessat la diferència que resulti a favor seu, i reintegrar tant a l'entitat gestora, si s'escau, la prestació abonada al seu càrrec, mitjançant la compensació de les quanties que siguin procedents, com al SPS el cost de l'assistència sanitària prestada. Així mateix, quan la contingència professional sigui a càrrec de l'entitat gestora, aquesta entitat abonarà a l'interessat les diferències que li corresponguin.

Contingència professional a contingència comuna.

Es procedirà de la mateixa manera quan la resolució determini el caràcter comú de la contingència (es modificarà la qualificació anterior com a professional) i la seva protecció hagi estat dispensada per una mútua. L'entitat gestora i el SPS li hauran de reintegrar les despeses generades per les prestacions econòmiques i assistencials fins a la quantia que correspongui a les prestacions esmentades tenint en compte el seu caràcter comú. Així mateix, quan les dues contingències siguin protegides per la mútua, aquesta mútua farà les corresponents compensacions en els seus comptes

Comunicació de la resolució. Recursos.

La resolució serà comunicada a l'interessat, a l'empresa, a la mútua i al SPS. Les comunicacions efectuades entre les entitats gestores, la mútua i l'empresa es faran preferentment per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics que permetin la major rapidesa en la informació.
Les resolucions emeses per l'entitat gestora, en l'exercici de les competències establertes en l'article 6 del RD 1430/2009, d'11 de setembre, es podran considerar dictades amb els efectes atribuïts a la resolució d'una reclamació prèvia, d'acord amb el que disposa l'article 71 de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social.

Complementary Content
${loading}