Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Valore esta páxina
Valore este contido

Xestión e control / Impugnacións

Competencia das entidades en materia de control da IT

Dende o seu inicio ata chegar ao día 365, a competencia en materia de control da situación de incapacidade temporal (IT) corresponde ás seguintes entidades:

 • Servizo Público de Saúde (SPS), para emitir partes de baixa, confirmación e alta.
 • Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), para emitir altas médicas para todos os efectos, así como para iniciar o expediente de incapacidade permanente (IP). Tamén ten competencia para emitir a baixa médica o INSS cando se trate dunha recaída dun proceso de menos de 365 días, que finalizou por alta médica emitida polo médico do INSS.
 • Instituto Social da Mariña (ISM), para emitir baixas e altas (asistencia sanitaria non transferida), altas médicas para todos os efectos, así como para iniciar o expediente de IP de traballadores incluídos no ámbito de aplicación do Réxime Especial do Mar.
 • Mutuas Colaboradoras coa Seguridade Social, para emitir partes de baixa, confirmación e alta por AT e EP e propostas de alta por continxencias comúns.
 • Empresas colaboradoras, para emitir partes de baixa, confirmación e alta respecto dos traballadores ao seu servizo, sempre que teñan asumidas as competencias na xestión da asistencia sanitaria e da IT derivadas de accidente de traballo e enfermidade profesional.

Esgotado o prazo dos 365 días, o INSS ou o ISM serán os únicos competentes, nos seus respectivos ámbitos, para:

 • Recoñecer a situación de prórroga expresa.
 • Determinar a iniciación de expediente de IP.
 • Emitir a alta médica. 
 • Emitir nova baixa médica cando se produza no prazo de 180 días naturais posteriores á alta médica por esta ou similar patoloxía.

Tipos de procesos de IT en función da duración estimada

 1. Proceso de duración considerada moi curta: inferior a cinco días naturais.
 2. Proceso de duración considerada curta: de 5 a 30 días naturais.
 3. Proceso de duración considerada media: de 31 a 60 días naturais.
 4. Proceso de duración considerada longa: de 61 ou máis días naturais.

Corresponde ao facultativo que emite o parte médico de baixa e de confirmación determinar, no momento da súa expedición, a duración estimada do proceso.

O facultativo poderá alterar esa duración estimada nun momento posterior como consecuencia da modificación ou actualización do diagnóstico ou da evolución sanitaria do traballador. Para tal efecto, segundo o previsto no artigo 2.4 do Real Decreto 625/2014, do 18 de xullo, emitirá un parte de confirmación que recollerá a nova duración estimada e, se é o caso, o encadramento do proceso nun tipo diferente dos previstos no apartado anterior.

Parte médico de baixa

O parte médico de baixa de incapacidade temporal, calquera que sexa a continxencia determinante, expedirase inmediatamente despois do recoñecemento médico do traballador, polo facultativo que o realice, utilizando o modelo que figura como anexo I da Orde ESS/1187/2015, do 15 de xuño

Proceso de duración considerada moi curta: inferior a cinco días naturais.

Cando o facultativo do servizo público de saúde ou da mutua considere que se trata dun proceso de duración considerada moi curta, emitirá o parte de baixa e de alta no mesmo acto médico. Para iso utilizará un único parte, facendo constar:

 • os datos relativos á baixa,
 • os identificativos da alta e a data desta, que poderá coincidir co día da baixa ou estar comprendida dentro dos tres días naturais seguintes.

Modificación da duración do proceso: Parte de confirmación.

Non obstante, o traballador poderá solicitar que se lle realice un recoñecemento médico o día que se fixase como data de alta, e o facultativo, se considerase que o traballador non recuperou a súa capacidade laboral, poderá modificar a duración do proceso estimada inicialmente, expedindo, para o efecto, un parte de confirmación da baixa. Neste primeiro parte de confirmación, que deixará sen efecto a alta prevista no parte de baixa, indicarase o diagnóstico, a nova duración estimada e o tipo de proceso, así como a data da seguinte revisión médica.

Outros procesos de IT

Cando o facultativo do servizo público de saúde ou da mutua considere que se trata dun proceso de duración considerada curta, media ou longa, consignará no parte de baixa a data da seguinte revisión médica prevista que, en ningún caso, excederá:

 • en máis de sete días naturais á data da baixa médica, tratándose de procesos de duración considerada curta ou media, 
 • de catorce días naturais tratándose de procesos de duración estimada longa.

Na data da primeira revisión médica estenderase o parte de alta ou, en caso de que proceda manter a baixa, o primeiro parte de confirmación.

Competencia para a emisión dos partes médicos de baixa:

 • Servizo público de saúde, de procesos de IT derivados de:

continxencias comúns dos traballadores da Seguridade Social

continxencias profesionais dos traballadores de empresas que teñen protexidas estas continxencias co INSS

 • Servizo médico da mutua colaboradora coa Seguridade Social de procesos de IT derivados de continxencias profesionais de:

traballadores de empresas asociadas cunha mutua

traballadores por conta propia adheridos a unha mutua para a protección das devanditas continxencias.

 • Facultativo da empresa colaboradora voluntaria na xestión de continxencias profesionais: procesos de IT derivados de continxencias profesionais dos traballadores desas empresas.
   
 • Inspector médico do INSS/ISM: baixas médicas de recaídas dun proceso de menos de 365 días que finalizou por alta médica emitida polo médico do INSS
   
 • O INSS, a través do EVI/CEI:

baixas médicas tras a alta médica sen declaración de Incapacidade Permanente formalizadas antes dos 365 días de IT

baixas médicas tras a alta médica sen declaración de Incapacidade Permanente formalizadas entre os 366 ata os 545 días de IT

Información que comprende o parte médico de baixa.

O parte médico de baixa recollerá os datos persoais do traballador e, ademais, a data da baixa, a continxencia causante, o código de diagnóstico, o código nacional de ocupación do traballador, a duración estimada do proceso e, se é o caso, a aclaración de que o proceso é recaída dun anterior, así como, neste caso, a data da baixa do proceso que o orixina.

Así mesmo, fará constar a data en que se realizará o seguinte recoñecemento médico.

Entrega de exemplares ao traballador:

O facultativo que expida os partes médicos de baixa, confirmación e alta entregará ao traballador dúas copias deste, unha para o interesado e outra con destino á empresa.

Partes médicos de confirmación da baixa

Os partes de confirmación serán expedidos polo correspondente facultativo do servizo público de saúde, ou da mutua cando a incapacidade temporal derive dunha continxencia profesional cuberta por esta, utilizando o modelo que figura como anexo II.

Regras para a expedición en función da duración considerada do proceso:

 • Nos procesos de duración estimada moi curta: non procederá a emisión de partes de confirmación, agás que se modifique a duración do proceso de IT.
 • Procesos de duración estimada curta: a primeira parte de confirmación expedirase nun prazo máximo de sete días naturais dende a data da baixa médica. O segundo e sucesivos partes de confirmación expediranse cada catorce días naturais, como máximo.
 • Procesos de duración estimada media: o primeiro parte de confirmación expedirase nun prazo máximo de sete días naturais dende a data da baixa médica. O segundo e sucesivos partes de confirmación expediranse cada vinte e oito días naturais, como máximo.
 • Procesos de duración estimada longa: o primeiro parte de confirmación expedirase nun prazo máximo de catorce días naturais dende a data da baixa médica. O segundo e sucesivos partes de confirmación expediranse cada trinta e cinco días naturais, como máximo.

Modificación ou actualización do diagnóstico ou unha variación da duración estimada.

 • Producida unha modificación ou actualización do diagnóstico ou unha variación da duración estimada en función da evolución sanitaria do traballador, emitirase un parte de confirmación no que se fará constar o diagnóstico actualizado, a nova duración estimada e a data da seguinte revisión. Os posteriores partes de confirmación expediranse en función da nova duración estimada.

Atención médica por outro SPS.

 • Cando un traballador en situación de IT pase a recibir a asistencia sanitaria nun servizo público de saúde distinto do que tivese vido prestándolla, a devandita circunstancia reflectirase no parte de confirmación inmediatamente anterior, cubrindo o apartado correspondente. No devandito parte indicarase tamén a data en que procederá realizar a seguinte revisión médica polo novo servizo público de saúde.

Entrega de exemplares ao traballador:

 • O facultativo que expida os partes médicos de baixa, confirmación e alta entregará ao traballador dúas copias deste, unha para o interesado e outra con destino á empresa.

Chegar aos 365 días en IT.

 • O facultativo do servizo público de saúde ou o facultativo da mutua se se trata de continxencia profesional a cargo desta, cando emita o último parte de confirmación anterior ao esgotamento dos 365 días naturais de duración, comunicará ao traballador no acto de recoñecemento médico que, unha vez esgotado o referido prazo, o control do proceso corresponderá a partir deste momento ao INSS nos termos establecidos no artigo 170 do Texto Refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, informándolle de que non emitirá máis partes de confirmación. Todo iso sen prexuízo de que o servizo público de saúde ou a mutua lle siga prestando a asistencia sanitaria que aconselle o seu estado.
 • Para tal efecto, no devandito parte de confirmación, o facultativo, en lugar da data da seguinte revisión médica, cubrirá o apartado correspondente ao pase a control polo INSS, sinalando o día de chegada aos 365 días naturais en situación de IT.
 • O servizo público de saúde comunicará telematicamente ao INSS a data do esgotamento dos 365 días de xeito inmediato ao chegar a ela e, en todo caso, non máis tarde do primeiro día hábil seguinte.

IT a cargo de mutua. Comunicación do INSS ao chegar aos 330 días.

 • Nos procesos nos que o subsidio estea a cargo dunha mutua, calquera que sexa a continxencia da que deriven, o INSS comunicará a esta, de xeito inmediato, que o proceso alcanzou os 330 días naturais de duración segundo os datos existentes nas bases de datos do sistema, indicando que a partir do esgotamento dos 365 días, a entidade xestora exercerá as competencias que lle corresponden de acordo co artigo 170 do Texto Refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro.
 • Tratándose de procesos derivados de continxencia profesional, a mutua, unha vez recibida a indicada comunicación e antes de que a incapacidade temporal alcance os 345 días naturais de duración, poderá facer ao INSS unha proposta motivada de actuación nalgún dos sentidos indicados no citado artigo 128.1.a) parágrafo segundo. A devandita proposta non será vinculante para o INSS.
 • Este Instituto ditará resolución expresa no exercicio das referidas competencias, calquera que sexa a continxencia.

Informes Médicos Complementarios

Nos procesos de incapacidade temporal cuxa xestión corresponda ao servizo público de saúde e a súa duración prevista sexa superior a 30 días naturais, o segundo parte de confirmación da baixa irá acompañado dun informe médico complementario expedido polo facultativo que estendese o parte anterior.

Recollerá as doenzas padecidas polo traballador, o tratamento médico prescrito, as probas médicas no seu caso realizadas, a evolución das doenzas e a súa incidencia sobre a capacidade funcional do interesado.

Nos procesos inicialmente previstos cunha duración inferior e que superen o período estimado, o devandito informe médico complementario deberá acompañar o parte de confirmación da baixa que poida emitirse, se é o caso, unha vez superados os 30 días naturais.

Os informes médicos complementarios actualizaranse, necesariamente, con cada dúas partes de confirmación de baixa posteriores.

Partes de alta durante os 365 primeiros días

Parte médico de alta.

 • O parte médico de alta de incapacidade temporal, calquera que sexa a continxencia determinante, expedirase inmediatamente despois do recoñecemento médico do traballador, polo facultativo que o realice, utilizando o modelo que figura como anexo I da Orde ESS/1187/2015, do 15 de xuño.
 • A alta médica determinará a extinción da situación de incapacidade temporal e do conseguinte subsidio o mesmo día da súa expedición, sen prexuízo de que os servizos sanitarios correspondentes continúen prestando ao traballador a asistencia sanitaria que aconselle o seu estado.
 • A alta médica determinará a obriga de que o traballador se reincorpore ao seu posto de traballo o mesmo día en que produza os seus efectos.

Supostos de alta médica:

 • Ademais dos supostos de alta médica previstos na emisión dos partes médicos de baixa e independentemente de cal fora a duración estimada do proceso, expedirase a alta médica por curación ou melloría que permite realizar o traballo habitual, cando o facultativo considere que o traballador recuperou a súa capacidade laboral, ou por proposta de incapacidade permanente, ou por inicio dunha situación de maternidade.
 • Se o traballador non acode á revisión médica prevista nos partes de baixa e confirmación, poderase emitir a alta médica por non comparecencia.

Competencia para a emisión dos partes médicos de alta:

 • Servizo público de saúde, de procesos de IT derivados de:
  • Continxencias comúns dos traballadores da Seguridade Social 
  • Continxencias profesionais dos traballadores de empresas que teñen protexidas estas continxencias co INSS
 • Inspector médico dos Servizos Públicos de Saúde de procesos de IT derivados de:
  • Continxencias comúns
  • Continxencias profesionais dos traballadores de empresas que teñen protexidas estas continxencias co INSS
 • Servizo médico da mutua colaboradora coa Seguridade Social de procesos de IT derivados de continxencias profesionais de:
  • Traballadores de empresas asociadas cunha mutua
  • Traballadores por conta propia adheridos a unha mutua para a protección das devanditas continxencias.
 • Facultativo da empresa colaboradora voluntaria na xestión de continxencias profesionais:
  • Procesos de IT derivados de continxencias profesionais dos traballadores desas empresas.
 • Inspector médico do INSS/ISM:
  • Alta médica do facultativo do INSS.

Información que comprende o parte médico de alta

 • Deberá conter a causa da alta médica, o código de diagnóstico definitivo e a data da baixa inicial.

Entrega de exemplares ao traballador:

 • O facultativo que expida os partes médicos de baixa, confirmación e alta entregará ao traballador dúas copias deste, unha para o interesado e outra con destino á empresa.

Proposta de alta médica:

 • Cando a proposta de alta formulada ante o Servizo Público de Saúde por unha mutua non fose resolta e notificada no prazo de cinco días (once días ata o 1 de marzo de 2015, Disposición transitoria segunda do RD 625/2014, do 18 de xullo), a mutua poderá solicitar a alta ao INSS ou, se é o caso, ao ISM, de acordo coas competencias previstas na Disposición adicional 52 da Lei Xeral de Seguridade Social. 
 • A entidade xestora resolverá no prazo de catro días (8 días ata o 1 de marzo de 2015, Disposición transitoria segunda do RD 625/2014, do 18 de xullo) seguintes á súa recepción.
 • Tras o recoñecemento médico ao traballador, se o facultativo considera que o traballador está capacitado para o traballo, emitirá a alta médica para todos os efectos.

Esgotado o período de 365 días na situación de IT, o INSS (ou o ISM) será o único competente para:

 • Recoñecer a situación de prórroga expresa cun límite de 180 días máis.

 • Determinar a iniciación dun expediente de incapacidade permanente.

 • Emitir a alta médica. Se o interesado non está conforme coa alta médica emitida pola Entidade xestora, pode manifestar desconformidade nos termos legalmente establecidos.

Outros informes médicos de control

Nos procesos cuxa xestión corresponda ao servizo público de saúde, trimestralmente, a contar dende a data de inicio da baixa médica, a inspección médica do servizo público de saúde ou o médico de atención primaria, baixo a supervisión da súa inspección médica, expedirá un informe de control da incapacidade no que deberá pronunciarse expresamente sobre todos os extremos que xustifiquen, dende o punto de vista médico, a necesidade de manter o proceso de incapacidade temporal do traballador.

Actuación do traballador

Parte médico de baixa

O traballador recibe dúas copias do parte de baixa: unha para a súa constancia e outra para presentar na empresa -o exemplar destinado a ela- dentro do prazo de tres días, contados a partir da data de expedición do parte.

Os días considéranse hábiles e o cómputo efectúase a partir do día seguinte ao da súa expedición.

Partes de confirmación da baixa

O traballador recibe dúas copias do parte de confirmación da baixa: unha para a súa constancia e outra para presentar na empresa -o exemplar destinada a ela- dentro do prazo de tres días contados a partir da data de expedición do parte.
 
Os días considéranse hábiles e o cómputo efectúase a partir do día seguinte ao da súa expedición.

Se se extinguiu a relación laboral, o traballador debe presentar o parte de confirmación directamente ante a entidade xestora ou Mutua (ou empresa se é colaboradora voluntaria) no prazo fixado para a empresa, é dicir, dentro dos tres días da súa recepción que se contarán dende que llo entrega o médico.

Parte médico de alta

O traballador recibe dúas copias do parte médico de alta: unha para a súa constancia e outra para presentala na empresa dentro das vinte e catro horas seguintes.

Se se extinguiu a relación laboral, o traballador debe presentar o parte de alta directamente na Mutua ou entidade xestora (ou empresa se é colaboradora voluntaria) no prazo fixado para a empresa, é dicir, dentro das vinte e catro horas da súa recepción.

Procesos de duración moi curta.

O traballador presentará á empresa a copia do parte de baixa/alta destinada a ela dentro das 24 horas seguintes á data da alta. Excepcionalmente, se o facultativo emite o primeiro parte de confirmación porque considere que o traballador non recuperou a súa capacidade laboral, o traballador presentarao á empresa dentro das 24 horas seguintes á súa expedición, xunto co parte de baixa inicial.

Non obstante, se a relación laboral finaliza durante a situación de incapacidade temporal, a partir dese momento o traballador haberá de presentar a copia dos partes de confirmación e de alta destinada á empresa, á entidade xestora ou mutua que cubra a prestación económica de incapacidade temporal, nos mesmos prazos indicados no parágrafo anterior.

Procesos de IT en pagamento directo

Nos procesos de incapacidade temporal nos que proceda o pagamento directo do subsidio pola entidade xestora ou colaboradora, corresponderá aos interesados presentar ante esta os partes médicos de baixa/alta ou de confirmación, utilizando para iso a copia destinada á empresa.

Incumprimento destas obrigas.

Considérase infracción leve non facilitar á entidade correspondente ou á empresa, cando lle sexan requiridos, os datos necesarios para a súa afiliación ou a súa alta na Seguridade Social e, se é o caso, as alteracións que neles se producisen, os da situación de pluriemprego, e, en xeral, o incumprimento dos deberes de carácter informativo. (Lei sobre Infraccións e Sancións da Orde Social aprobada por Real Decreto Lexislativo núm. 5 /2000 do 4 de agosto).

Real Decreto 625/2014, do 18 de xullo e Orde ESS/1187/2015, do 15 de xuño

Procedemento de desconformidade coa alta médica emitida pola Entidade xestora a partir dos 365 días

 • Fronte á resolución do INSS (ou do ISM), que declare a extinción da IT por alta médica, o interesado poderá manifestar a súa desconformidade no prazo máximo dos 4 días naturais seguintes á recepción da resolución, cubrindo o modelo aprobado para o efecto pola Entidade xestora.

 • A manifestación de desconformidade presentarase ante a Inspección médica do SPS, Entidade xestora ou en calquera dos órganos sinalados no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

 • O interesado comunicarao á empresa no mesmo día en que presente a devandita desconformidade ou no seguinte día hábil.

 • Se o SPS discrepase do criterio da Entidade xestora, poderá propoñer, no prazo máximo de 7 días naturais, a reconsideración da decisión daquela, especificando as razóns e fundamento da súa discrepancia.

  A Entidade xestora deberá pronunciarse expresamente no transcurso dos 7 días naturais seguintes, notificando a resolución ao interesado, que será comunicada tamén á inspección médica, no sentido seguinte:

  • Se en función da proposta reconsiderase a alta médica, recoñecerase ao interesado a prórroga da súa situación de IT para todos os efectos.
  • Se, pola contra, se reafirmase na súa decisión, para o cal achegará as probas complementarias que fundamenten aquela, só se prorrogará a situación de IT ata a data da última resolución.

 • Se o SPS confirmase a decisión da Entidade xestora ou non efectuase pronunciamento ningún no prazo dos 11 días naturais seguintes á data da resolución, adquirirá plenos efectos a mencionada alta médica. Durante o período de tempo transcorrido entre a data de alta e aquela na que esta adquira plenos efectos considerarase prorrogada a situación de IT.

 • O INSS (ou o ISM) e os SPS deberán comunicarse reciprocamente, á maior brevidade posible, o inicio do procedemento de desconformidade, así como todas as decisións que adopten no desenvolvemento do procedemento.

 • A Entidade xestora comunicará á súa vez á empresa, á maior brevidade posible, todas as decisións que poidan afectar a duración da situación da IT do interesado.

 • As comunicacións entre as EEGG, SPS e as dirixidas á empresa realizaranse preferentemente por medios electrónicos ou telemáticos.
 • O procedemento de desconformidade non se aplica na Comunidade Autónoma de Cataluña, por exercer os médicos do Instituto Catalán de Avaliacións Médicas e Sanitarias (ICAMS) as competencias atribuídas aos do INSS.

Procedemento de revisión das altas médicas expedidas pola Mutua Colaboradora coa Seguridade Social ou a empresa colaboradora

Fronte ás altas médicas emitidas nos procesos de IT derivados de continxencias profesionais con anterioridade ao esgotamento do prazo dos 365 días de duración da devandita situación, o interesado poderá iniciar ante a Entidade xestora competente, o procedemento administrativo especial de revisión da devandita alta, de acordo co previsto nos apartados seguintes:

 • A tramitación do procedemento debe considerarse preferente pola Entidade xestora, co fin de que se dite resolución no menor tempo posible.
 • O interesado poderá instar a revisión da alta médica emitida pola entidade colaboradora no prazo de 10 días hábiles seguintes ao da súa notificación, mediante solicitude presentada para tal efecto ante a Entidade Xestora competente, na que manifestará os motivos da súa desconformidade coa devandita alta médica. Á indicada solicitude, e co fin de que a Entidade Xestora coñeza os antecedentes médico-clínicos existentes con anterioridade, acompañarase necesariamente o historial médico previo relacionado co proceso de incapacidade temporal de que se trate ou, se é o caso, copia da solicitude do devandito historial á entidade colaboradora.

  O interesado que inicie o procedemento de revisión, comunicarallo á empresa no mesmo día en que presente a súa solicitude ou no seguinte día hábil.
 • A mera iniciación do procedemento suspenderá os efectos da alta médica emitida, debendo entenderse prorrogada a situación de IT derivada de continxencia profesional durante a tramitación do procedemento, manténdose, se é o caso, o aboamento da prestación na modalidade de pagamento delegado, sen prexuízo de que posteriormente poidan considerarse indebidamente percibidas as prestacións económicas da IT, nos termos previstos nos parágrafos seguintes.
 • O INSS ou o ISM, se é o caso, comunicará á Mutua Colaboradora coa Seguridade Social competente o inicio do procedemento especial de revisión para que, no prazo improrrogable de 4 días hábiles, achegue os antecedentes relacionados co proceso de incapacidade temporal e informe sobre as causas que motivaron a emisión da alta médica. Se non se presentase a mencionada documentación, ditarase a resolución que proceda, tendo en conta a información facilitada polo interesado.

  A Mutua Colaboradora colaboradoras coa Seguridade Social poderá pronunciarse recoñecendo a improcedencia da alta emitida, o que motivará sen máis trámite o arquivo inmediato do procedemento iniciado polo interesado ante a Entidade xestora.
 • Así mesmo, a Entidade Xestora competente comunicará á empresa o inicio do procedemento no prazo dos 2 días hábiles seguintes á presentación da solicitude por parte do interesado. Cando o interesado presentase á empresa parte médico de baixa emitido por SPS, aquela, co fin de coordinar as actuacións procedentes, deberá informar desta circunstancia ao INSS ou ao ISM, con carácter inmediato.

  Á súa vez, cando o interesado solicite unha baixa médica derivada de continxencia común e se coñecese a existencia dun proceso previo de incapacidade temporal derivado de continxencia profesional no que se emitise unha alta médica, o Servizo Público de Saúde deberá informar ao interesado sobre a posibilidade de iniciar, no prazo dos 10 días naturais seguintes ao de notificación da alta médica emitida pola entidade colaboradora, este procedemento especial de revisión e, ademais, comunicará con carácter inmediato á Entidade xestora competente a existencia de dous procesos distintos de IT que puidesen estar relacionados.

  Nestes casos, iniciarase o aboamento da prestación de IT por continxencias comúns ata a data da resolución do procedemento, sen prexuízo de que cando a alta expedida pola Mutua Colaboradora coa Seguridade Social non produza efecto algún, esta deba reintegrar á Entidade xestora a prestación aboada ao interesado e a este a diferenza que resulte ao seu favor.
 • O Director provincial competente da Entidade xestora correspondente ditará, no prazo máximo de 15 días hábiles, a contar dende a achega da documentación por parte da entidade colaboradora, a resolución que corresponda, previo informe preceptivo do equipo de valoración de incapacidades que debe examinar e valorar o caso concreto.
 • A resolución que se dite determinará a data e efectos da alta médica ou o mantemento da baixa médica fixando, se é o caso, a continxencia da que deriva o proceso de IT, así como, se é o caso, a improcedencia doutras baixas médicas que puidesen emitirse durante a tramitación deste procedemento especial polo SPS. En consecuencia, o procedemento rematará con algún dos seguintes pronunciamentos:
  • Confirmación da alta médica emitida pola Mutua Colaboradora coa Seguridade Social e declaración da extinción do proceso de IT na data da mencionada alta.
  • Mantemento da situación de IT derivada de continxencia profesional por considerar que o interesado continúa con doenzas que lle impiden traballar. Polo tanto, a alta médica emitida pola entidade colaboradora non producirá efecto ningún.
  • Determinación da continxencia, común ou profesional, da que derive a situación de IT, cando coincidan procesos intercorrentes no mesmo período de tempo e, polo tanto, existan distintas baixas médicas. Así mesmo, fixaranse os efectos que correspondan no proceso de IT, como consecuencia da determinación da continxencia causante.
  • Cando o interesado recuperase a capacidade laboral durante a tramitación do procedemento, poderase declarar sen efectos a alta médica emitida pola entidade colaboradora por considerala prematura. Nestes casos, a resolución determinará a nova data de efectos da alta médica e de extinción do proceso de IT.
 • Cando a Entidade xestora competente confirme a alta médica emitida pola entidade colaboradora ou estableza unha nova data de extinción da situación de IT, consideraranse indebidamente percibidas as prestacións económicas da IT, derivada de continxencias profesionais, que se tivese aboado ao interesado a partir da data establecida na resolución.
 • As comunicacións efectuadas entre as EEGG, a entidade colaboradora, o SPS e a empresa realizaranse preferentemente por medios electrónicos, informáticos ou telemáticos que permitan a maior rapidez na información.
 • Se durante a tramitación deste procedemento especial se cumprise o prazo dos 365 días de duración da situación de IT, a Entidade xestora competente resolverá de conformidade co previsto no artigo170 da LGSS.
 • O aboamento da prestación, durante a tramitación deste procedemento, será incompatible coas rendas derivadas do exercicio da actividade profesional.
 • As resolucións emitidas pola Entidade xestora, no exercicio das competencias establecidas neste procedemento, poderán considerarse ditadas cos efectos atribuídos á resolución dunha reclamación previa, de conformidade co disposto no artigo 71 da Lei 36/2011, do 10 de outubro, reguladora da xurisdición social, o que se fará constar na resolución que se dite.

Procedemento de determinación da continxencia causante da incapacidade temporal

INICIO DO PROCEDEMENTO

O procedemento para a determinación da continxencia causante dos procesos de IT poderase iniciar a partir da data de emisión do parte de baixa médica: 

 1. De oficio, por propia iniciativa do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), ou como consecuencia de petición motivada da Inspección de Traballo e Seguridade Social, do Servizo Público de Saúde (SPS) competente para xestionar a asistencia sanitaria da Seguridade Social, ou por proposta do Instituto Social da Mariña (ISM). 
 2. A instancia do traballador ou o seu representante legal. 
 3. A instancia das mutuas colaboradoras coa Seguridade Social ou das empresas colaboradoras, naqueles asuntos que as afecten directamente.

As solicitudes deberán ir acompañadas de toda a documentación necesaria para poder determinar a continxencia, incluídos, se é o caso, os informes e probas médicas realizados.

Direccionamento do traballador ao SPS pola mutua.

O facultativo da mutua que asista o traballador poderá inicialmente, previo recoñecemento médico preceptivo e a realización, se é o caso, das probas que correspondan, considerar que a patoloxía causante é de carácter común e remitir o traballador ao SPS para o seu tratamento, sen prexuízo de dispensarlle a asistencia precisa nos casos de urxencia ou de risco vital. Para tal efecto entregará ao traballador un informe médico no que describa a patoloxía e sinale o seu diagnóstico, o tratamento dispensado e os motivos que xustifican a determinación da continxencia causante como común, ao que acompañará os informes relativos ás probas que, se é o caso, se realizasen.

Emisión de parte médico de baixa polo SPS.

Solicitude de determinación de continxencia do traballador

Se, á vista do informe da mutua, o traballador acode ao SPS e o seu médico emite parte de baixa por continxencia común, o beneficiario poderá formular reclamación con relación á consideración outorgada á continxencia ante o INSS, que se tramitará e resolverá aplicando o procedemento regulamentado no artigo 6 do Real Decreto 1430/2009, do 11 de setembro.

Inicio de oficio de expediente de determinación de continxencias

Pola súa banda, o facultativo que emita o parte de baixa poderá formular a súa discrepancia fronte á consideración da continxencia que outorgou a mutua, nos termos establecidos no artigo 6 mencionado no parágrafo anterior, sen prexuízo de que o parte médico produza plenos efectos.

Comunicación do inicio do procedemento aos interesados. Solicitude de informes.

O INSS comunicará a iniciación do procedemento ao SPS competente, á mutua de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social ou á empresa colaboradora, segundo corresponda, cando o procedemento non se iniciase á súa instancia e naqueles asuntos que os afecten, para que, no prazo improrrogable de catro días hábiles, acheguen os antecedentes relacionados co caso de que dispoñan e informen sobre a continxencia da que consideran que deriva o proceso patolóxico e os motivos deste.

Tamén se dará traslado ao traballador da iniciación do procedemento, cando esta non fose a instancia súa, comunicándolle que dispón dun prazo de dez días hábiles para achegar a documentación e facer as alegacións que considere oportunas.

Así mesmo, o INSS poderá solicitar os informes e realizar cantas actuacións considere necesarias para a determinación, coñecemento e comprobación dos datos en virtude dos cales debe ditar resolución.

TRAMITACIÓN

O equipo de valoración de incapacidades emitirá un informe preceptivo, que elevará ao director provincial do INSS, no que se pronunciará sobre a continxencia que orixinou o proceso da devandita incapacidade.

Emitido o informe do equipo de valoración de incapacidades, o director provincial competente do INSS ditará a resolución que corresponda, no prazo máximo de quince días hábiles a contar dende a achega da documentación polas partes interesadas, ou do esgotamento dos prazos concedidos na comunicación do inicio do expediente.

No ámbito de aplicación do Réxime Especial de Traballadores do Mar, o informe preceptivo do correspondente equipo de valoración de incapacidades será formulado ante o director provincial do ISM, para que este adopte a resolución que corresponda e proceda á súa posterior notificación ás partes interesadas.
 
RESOLUCIÓN

A resolución que se dite deberá pronunciarse sobre os seguintes extremos:

 1. Determinación da continxencia, común ou profesional, da que derive a situación de incapacidade temporal e se o proceso é ou non recaída doutro anterior. 
 2. Efectos que correspondan, no proceso de IT, como consecuencia da determinación da continxencia causante, cando coincidan no tempo doenzas derivadas de distintas continxencias. 
 3. Suxeito responsable das prestacións económicas e sanitarias.

Efectos da resolución. Modificación de continxencia:

Continxencia común a continxencia profesional.

Cando o SPS emitise parte de baixa por continxencias comúns, iniciarase o aboamento da prestación de IT que por estas corresponda ata a data de resolución do procedemento, sen prexuízo de que cando a resolución determine o carácter profesional da continxencia, a mutua que a cubra deba aboar ao interesado a diferenza que resulte ao seu favor, e reintegrar tanto á entidade xestora, se é o caso, a prestación aboada ao seu cargo, mediante a compensación das contías que procedan, como ao SPS o custo da asistencia sanitaria prestada. Así mesmo, cando a continxencia profesional estivese a cargo da entidade xestora, esta aboará ao interesado as diferenzas que lle correspondan.

Continxencia profesional a continxencia común.

De igual modo procederase cando a resolución determine o carácter común da continxencia, modificando a anterior cualificación como profesional e a súa protección tivese sido dispensada por unha mutua. Esta deberá ser reintegrada pola entidade xestora e o SPS os gastos xerados polas prestacións económicas e asistenciais ata a contía que corresponda ás devanditas prestacións en consideración ao seu carácter común. Así mesmo, a mutua, cando ambas as dúas continxencias fosen protexidas por esta, realizará as correspondentes compensacións nas súas contas

Comunicación da resolución. Recursos.

A resolución será comunicada ao interesado, á empresa, á mutua e ao SPS. As comunicacións efectuadas entre as entidades xestoras, a mutua e a empresa realizaranse preferentemente por medios electrónicos, informáticos ou telemáticos que permitan a maior rapidez na información.

As resolucións emitidas pola entidade xestora, no exercicio das competencias establecidas no artigo 6 do RD 1430/2009, do 11 de setembro, poderán considerarse ditadas cos efectos atribuídos á resolución dunha reclamación previa, de conformidade co disposto no artigo 71 da Lei 36/2011, do 10 de outubro, reguladora da xurisdición social.

Complementary Content
${loading}