Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Conveni especial durant les situacions de permanència en alta sense retribució, compliment de deures públics, permisos i llicències

Pot enllaçar a la secció Tràmits i Gestions per veure una versió simplificada.

Qui pot subscriure'l?

Podran subscriure esta modalitat de conveni especial els treballadors que es troben en situació d'alta sense retribucions, compliment de deures públics, permisos i llicències que no donen lloc a excedència a la faena, en les quals, conforme a allò establit a l'article 69 del Reglament General sobre Cotització i Liquidació d'altres Drets de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 2064/1995, de 22 de desembre, es mantinga l'obligació de cotitzar, si la base de cotització del mes natural anterior a la data d'iniciació d'estes situacions fóra superior a la base mínima corresponent al grup de la categoria professional del treballador.

Forma i termini de sol·licitud

Ha de presentar-se sol·licitud (model TA-0040) davant la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o Administració de la mateixa en el termini de 90 dies naturals a partir de la data causant o en qualsevol moment.

Acció protectora

El conveni especial té per objecte la cobertura de totes les contingències que cobrisquen el règim on figure donat d'alta sense retribució.

Requisits

Estar d'alta sense percebre retribució per compliment de deures públics, permisos i llicències.

Efectes

La data de presentació de la sol·licitud o la data de situació que determina el conveni especial quan la sol·licitud es realitze dins dels 90 dies següents a la dita data de situació.

Causes d'extinció

- Per adquirir l'interessat la condició de pensionista de jubilació o incapacitat permanent.

- Per quedar comprés l'interessat en el camp d'aplicació de qualsevol Règim de la Seguretat Social.

- Per falta d'abonament de tres mensualitats consecutives o cinc d'alternatives.

- Per defunció de l'interessat.

- Per decisió de l'interessat degudament comunicada a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Cotització

La base de cotització serà la diferència entre la base del mes anterior a la de l'inici de les situacions i la mínima del grup de cotització on figure d'alta el treballador. En tot cas la base de cotització no podrà superar la base màxima de cotització del règim. El termini d'ingrés de la quota serà el mes següent al qual es referisca la quota.

Altres

Aquest conveni especial es regula per l'article 19 de l'Ordre TAS/2865/2003, de 13 d'octubre

Complementary Content
${loading}