Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Convenio especial durante as situacións de permanencia en alta sen retribución, cumprimento de deberes públicos, permisos e licencias

Pode enlazar á sección Trámites e Xestións para ver unha versión simplificada.

¿Quen pode subscribilo?

Poderán subscribir esta modalidade de convenio especial os traballadores que se atopen en situación de alta sen retribucións, cumprimento de deberes públicos, permisos e licencias que non dean lugar a excedencia no traballo, nas que, conforme ao establecido no artigo 69 do Regulamento Xeral sobre Cotización e Liquidación doutros Dereitos da Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto 2064/1995, do 22 de decembro, se manteña a obriga de cotizar, se a base de cotización do mes natural anterior á data de iniciación de tales situacións fose superior á base mínima correspondente ao grupo da categoría profesional do traballador.

Forma e prazo de solicitude

Debe presentarse solicitude (modelo TA-0040) ante a Dirección Provincial da Tesourería Xeral da Seguridade Social ou Administración da mesma no prazo de 90 días naturais a partir da data causante ou en calquera momento.

Acción protectora

O convenio especial ten por obxecto a cobertura de tódalas continxencias que cubra o réxime no que figure dado de alta sen retribución.

Requisitos

Estar de alta sen percibir retribución por cumprimento de deberes públicos, permisos e licencias.

Efectos

A data de presentación da solicitude ou a data de situación que determina o convenio especial cando a solicitude se realice dentro dos 90 días seguintes a esta data de situación.

Causas de extinción

- Por adquirir o interesado a condición de pensionista de xubilación ou incapacidade permanente.

- Por quedar comprendido o interesado no campo de aplicación de calquera Réxime da Seguridade Social.

- Por falta de aboamento de tres mensualidades consecutivas ou cinco alternativas.

- Por falecemento do interesado.

- Por decisión do interesado debidamente comunicada á Tesourería Xeral da Seguridade Social.

Cotización

A base de cotización será a diferenza entre a base do mes anterior á do inicio das situacións e a mínima do grupo de cotización en que figure de alta o traballador. En todo caso, a base de cotización non poderá superar a base máxima de cotización do réxime. O prazo de ingreso da cota será o mes seguinte ao que estea referida a cota.

Outros

Este convenio especial regúlase polo artigo 19 da Orde TAS/2865/2003, do 13 de outubro.

Complementary Content
${loading}