Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Pensió d'orfandat

Procediment

Procediment de pensió d

Informació General


Objecte:

Protegir la situació de necessitat econòmica ocasionada per la  defunció de la persona que origina la prestació.

Beneficiaris:

Fills del causant difunt i, en determinades circumstàncies, els aportats pel cònjuge supervivent:

 • Menors de 21 anys o més grans incapacitats en grau d'incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa.
 • Majors de 21 anys i menors de 25 anys, quan no efectuïn treballs pel seu compte o per compte d'altri i, quan els facin, els ingressos que n'obtinguin siguin inferiors al salari mínim interprofessional que es fixi en cada moment. Si l'orfe cursa estudis i fa els 25 anys durant el curs escolar, es manté la percepció de la pensió d'orfandat fins al primer dia del mes immediatament posterior al de l'inici del curs acadèmic següent.
Causant:

Persona difunta o desapareguda la mort de la qual origina el dret a la prestació.

Més informació sobre el Causant

Requisits:

Si la defunció és anterior a l'1-1-2008, caldrà acreditar un període de cotització que variarà segons la situació laboral del difunt i la causa que determina la defunció:

 • D'alta o en una situació assimilada a l'alta, 500 dies dins un període ininterromput de 5 anys immediatament anteriors a la defunció o 15 anys al llarg de tota la vida laboral.
 • No d'alta: 15 anys al llarg de tota la vida laboral.
 • Pensionistes: No s'exigix cap període de cotització.

Si la defunció és posterior a l'1-1-2008 i el difunt estava donat d'alta o en una situació assimilada a l'alta, no s'exigeix cap període previ de cotització.

Tampoc no s'exigeix cap període previ de cotització quan la defunció es produeix com a conseqüència d'un accident o d'una malaltia professional.

Quantia:

La prestació econòmica es calcula aplicant el percentatge del 20 per cent a la base reguladora corresponent, i aquesta base serà diferent segons la situació laboral del difunt en la data de defunció i la causa que la determini.

Quan no sobrevisqui cap dels progenitors, les prestacions corresponents a l'orfe absolut s'incrementaran, segons la situació de què es tracti, en els imports establerts.

La suma de les pensions de  mort i supervivència estarà limitada al 100% de la base reguladora del causant, tret d'excepcions.

Efectes econòmics:
 • Causants d'alta, assimilada a l'alta o no d'alta: L'endemà de la data del fet causant, quan la sol·licitud es presente en els 3 mesos següents a la data de la defunció.
 • Causants pensionistes: Dia primer del mes següent a la data del fet causant, quan la sol·licitud es presente en els 3 mesos següents a la data de la defunció.

Quan la sol·licitud es presente fora dels 3 mesos següents a la data de la defunció, es meritarà amb una retroactivitat màxima de 3 mesos a la data de sol·licitud.

Pagaments:

La pensió s'abona mensualment, amb dues pagues extraordinàries en els mesos de juny i novembre, excepte en les pensions d'accident de treball i malaltia professional, les quals es repartixen entre les dotze mensualitats ordinàries.

La pensió té garantides quanties mínimes i es revalora al començament de cada any.

Quan l'orfe sigui menor de 18 anys, la pensió d'orfandat s'abonarà a qui el tingui a càrrec seu i, directament a l'orfe, quan compleixi els 18 anys.

La pensió està exempta de tributació a l'efecte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

Compatibilitats / Incompatibilitats:

La pensió d'orfandat serà compatible amb qualsevol renda de treball de qui sigui o hagi estat cònjuge del causant o del mateix orfe, així com, si s'escau, amb la pensió de viduïtat que percebi.

Això no obstant, en determinades situacions, la pensió es podrà suspendre o ser incompatible amb altres prestacions de la Seguretat Social.

Més informació sobre Compatibilitats i Incompatibilitats

Terminis:
 • Presentació de sol·licitud: No hi ha terminis.
 • Resolució de l'expedient: 90 dies des de la data de presentació de la sol·licitud.
Extinció:
 • Per compliment de l'edat màxima, tret d'incapacitats.
 • Perquè la incapacitat que atorga el dret a la pensió ha cessat.
 • Per adopció.
 • Pel fet de contreure matrimoni, tret d'excepcions.
 • Per defunció.
 • Perquè es comprova que el treballador desaparegut no va morir.
Impresos:

Sol·licitud de Prestacions de Supervivència.

Documentació:

Els documents que es detallen al model de sol·licitud.

On es tramita:

Als Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social i a les direccions provincials o locals de l’Institut Social de la Marina, els treballadors del mar.

Entitat competent:

El reconeixement del dret a la pensió correspon a l'Institut Nacional de la Seguretat Social i a l'Institut Social de la Marina, per als treballadors del mar. Quan la mort sigui deguda a un accident de treball, podrà fer el reconeixement la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social.

Altres dades d'interès:
 • El dret a la percepció de la pensió no prescriu.
 • Si en extingir-se la pensió, el beneficiari no ha meritat 12 mensualitats, se li lliurarà d'una sola vegada la quantitat precisa per completar-la.
 • A l'efecte d'accidents de treball i malalties professionals, es considera que el difunt es trobava d'alta de ple dret en la data de la defunció, encara que l'empresari haja incomplit les seues obligacions. A més, es concedeix a cada orfe i supervivent d’una parella de fet una indemnització especial a preu fet equivalent a una mensualitat de la base reguladora.
 • Règims Especials

 

Preguntes més freqüents

Complementary Content
${loading}