Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Pensió d'orfandat

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Informació general


Objecte:

Protegir la situació de necessitat econòmica ocasionada per la  defunció de la persona que origina la prestació.

Beneficiaris:

Fills del causant mort i, en determinades circumstàncies, els aportats pel cònjuge sobrevivent:

 • Menors de 21 anys o més grans incapacitats en grau d'incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa.
 • Majors de 21 anys i menors de 25 anys, quan no efectuen treballs per compte propi o d'altre o quan, fent-los, els ingressos obtinguts siguen inferiors al salari mínim interprofessional que es fixe en cada moment. Si l'orfe estiguera cursant estudis i complira els 25 anys durant el transcurs del curs escolar, la percepció de la pensió d'orfandat es mantindrà fins al dia primer del mes immediatament posterior al d'inici del següent curs acadèmic.

En cas d'orfandat simple, és a dir, quan sobrevisca un dels progenitors, el  límit d'edat de 25 anys s'aplicarà de manera gradual, fins a la realització total en gener de 2014.

Causant:

Persona morta o desapareguda la mort de la qual origina el dret a la prestació.

Més informació sobre el Causant

Requisits:

Si la defunció és anterior a 1-1-2008, caldrà acreditar un període de cotització, que variarà segons la situació laboral del difunt i de la causa que determina la mort:

 • En alta o situació assimilada a l'alta, 500 dies dins d' un període ininterromput de 5 anys immediatament anteriors a la defunció o 15 anys al llarg de tota la vida laboral.
 • No d'alta: 15 anys al llarg de tota la vida laboral.
 • Pensionistes: No s'exigeix període de cotització.

Si la defunció és posterior a 01-01-2008 i la defunció es trobava en alta o situació assimilada a l'alta, no s'hi exigix període previ de cotització.

Tampoc no s'hi exigeix període previ de cotització quan la mort es produeix com a conseqüència d'accident o malaltia professional.

Quantia:

La prestació econòmica es calcula aplicant el percentatge del 20 per cent a la corresponent base reguladora, aquesta és diferent segons la situació laboral del difunt en la data de la defunció i de la causa que determine la mort.

Quan no hi sobrevisca cap dels progenitors, les prestacions corresponents a l'orfe absolut s'incrementen, segons la situació de què es tracte, en els imports establits.

La suma de les pensions de  mort i supervivència estarà limitada al 100 per cent de la base reguladora del causant, llevat excepcions.

Efectes econòmics:
 • Causants en alta, assimilada a l'alta o no alta: Dia següent a la data del fet causant, quan la sol·licitud es presente en els 3 mesos següents a la data de la defunció.
 • Causants pensionistes: Dia primer del mes següent a la data del fet causant, quan la sol·licitud es presente en els 3 mesos següents a la data de la defunció.

Quan la sol·licitud es presente fora dels 3 mesos següents a la data de la defunció, es meritarà amb una retroactivitat màxima de 3 mesos a la data de sol·licitud.

Pagaments:

La pensió s'abona mensualment, amb dues pagues extraordinàries en els mesos de juny i de novembre, llevat en les pensions d'accidents de treball i malaltia professional, que es reparteixen entre les dotze mensualitats ordinàries.

La pensió té garantides quanties mínimes i es revaloritzen al començament de cada any.

Quan l'orfe és menor de 18 anys, la pensió d'orfandat s'abonarà a qui el tinga al seu càrrec i, directament a l'orfe, quan cumpla els 18 anys.

La pensió està exempta de tributació a l'efecte de l' Impost sobre la Renta de les Persones Físiques (IRPF).

Compatibilitats / Incompatibilitats:

La pensió d'orfandat serà compatible amb qualsevol renda de treball del cònjuge actual del causant, de l'excònjuge o del mateix orfe, com també, si escau, amb la pensió de viduïtat que percebi.

No obstant el dit anteriorment, en determinades situacions, la pensió es podrà suspendre o ser incompatible, amb altres prestacions de la Seguretat Social.

Més informació sobre Compatibilitats i Incompatibilitats

Terminis:
 • Presentació de sol·licitud: No hi ha terminis.
 • Resolució de l'expedient: 90 dies des de la data de presentació de la sol·licitud. Actualment, el termini mitjà és de 13 dies.
Extinció:
 • Per compliment de l'edat màxima, llevat incapacitats.
 • Per cessar la incapacitat que dona dret a la pensió.
 • Per adopció.
 • Per contraure matrimoni, llevat excepcions.
 • Per defunció.
 • Per comprovar-se que no va morir el treballador desaparegut.
Impresos:

Sol·licitud de Prestacions de Supervivència.

Documentació:

Els documents que es detallen en el model de sol·licitud.

On es tramita:

Als Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social i a les direccions provincials o locals de l'Institut Social de la Marina, els treballadors del mar.

Entitat competent:

El reconeixement del dret a la pensió correspon a l'Institut Nacional de la Seguretat Social y a l'Institut Social de la Marina, per als treballadors del mar. Quan la mort siga deguda a un accident laboral, podrà fer el reconeixement la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social.

Altres dades d'interés:
 • El dret a la percepció del subsidi no prescriu.
 • Si en extingir-se la pensió, el beneficiari no ha meritat 12 mensualitats, se li entregarà d'una sola vegada la quantitat precisa per a completar-la.
 • A l'efecte d'accidents de treball i malalties professionals, es considera que el difunt es trobava en alta de ple dret en la data de la defunció, encara que l'empresari haja incomplit les seues obligacions. Es concedeix a més, a cada orfe i supervivent d'una parella de fet, una indemnització especial a tant alçat equivalent a una mensualitat de la base reguladora.
 • Règims Especials

 

Preguntes més freqüents

Complementary Content
${loading}