Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Pensión de orfandade

Resultados de la búsqueda

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

Información xeral


Obxecto:

Protexer a situación de necesidade económica ocasionada polo falecemento  da persoa que orixina a prestación.

Beneficiarios:

Fillos do causante falecido e, en determinadas circunstancias, os achegados polo cónxuxe sobrevivente:

 • Menores de 21 anos ou maiores incapacitados en grao de incapacidade permanente absoluta ou grande invalidez.
 • Maiores de 21 anos e menores de 25 anos, cando non efectúen traballos por conta propia ou allea ou, cando realizándoos, os ingresos obtidos sexan inferiores ao salario mínimo interprofesional que se fixe en cada momento. Se o orfo estivese a cursar estudos e fixese os 25 anos durante o transcurso do curso escolar, a percepción da pensión de orfandade manterase ata o día primeiro do mes inmediatamente posterior ao de inicio do seguinte curso académico.

En caso de orfandade simple, é dicir cando sobreviva un dos proxenitores, o  límite de idade de 25 anos aplicarase de forma paulatina, ata a súa total realización en xaneiro de 2014.

Causante:

Persoa falecida ou desaparecida cuxa morte orixina o dereito á prestación.

Máis información sobre o Causante

Requisitos:

Se o falecemento é anterior ao 1-1-2008, será necesario acreditar un período de cotización, que variará segundo a situación laboral do falecido e da causa que determina a morte:

 • En alta ou situación asimilada á alta, 500 días dentro dun período ininterrompido de 5 anos inmediatamente anteriores ao falecemento ou 15 anos ao longo de toda a vida laboral.
 • En non alta: 15 anos ao longo de toda a vida laboral.
 • Pensionistas: Non se esixe período de cotización.

Se o falecemento é posterior ao 1-1-2008 e o falecido se encontraba en alta ou situación asimilada á alta, non se esixe período previo de cotización.

Tampouco se esixe período previo de cotización, cando a morte se produce como consecuencia de accidente ou enfermidade profesional.

Contía:

A prestación económica calcúlase aplicando a porcentaxe do 20 por cento á correspondente base reguladora, sendo esta diferente segundo a situación laboral do falecido na data de falecemento e da causa que determine a morte.

Cando non sobreviva ningún dos proxenitores, as prestacións correspondentes ao orfo absoluto incrementaranse, segundo a situación de que se trate, nos importes establecidos.

A suma das pensións de  morte e supervivencia estará limitada ao 100 por cento da base reguladora do causante, agás excepcións.

Efectos económicos:
 • Causantes en alta, asimilada á alta ou non alta: Día seguinte á data do feito causante, cando a solicitude se presente nos 3 meses seguintes á data do falecemento.
 • Causantes pensionistas: Día primeiro do mes seguinte á data do feito causante, cando a solicitude se presente nos 3 meses seguintes á data do falecemento.

Cando a solicitude se presente fóra dos 3 meses seguintes á data do falecemento, percibirase cunha retroactividade máxima de 3 meses á data de solicitude.

Pagamentos:

A pensión abóase mensualmente, con dúas pagas extraordinarias nos meses de xuño e de novembro, agás nas pensións de accidente de traballo e enfermidade profesional, que se reparten entre as doce mensualidades ordinarias.

A pensión ten garantidas contías mínimas e revalorízase ao comezo de cada ano.

Cando o orfo sexa menor de 18 anos, a pensión de orfandade aboarase a quen o teña ao seu cargo e, directamente ao orfo, cando este alcance os 18 anos.

A pensión está exenta de tributación para os efectos do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF).

Compatibilidades / Incompatibilidades:

A pensión de orfandade será compatible con calquera renda de traballo de quen sexa ou teña sido cónxuxe do causante ou do mesmo orfo, así como, se é o caso, coa pensión de viuvez que aquel perciba.

Non obstante o anterior, en determinadas situacións, a pensión poderase suspender ou ser incompatible con outras prestacións da Seguridade Social.

Máis información sobre Compatibilidades e Incompatibilidades

Prazos:
 • Presentación de solicitude: Non existen prazos.
 • Resolución do expediente: 90 días dende a data de presentación da solicitude. Actualmente, o prazo medio é de 13 días.
Extinción:
 • Por chegar á idade máxima, agás incapacitados.
 • Por cesar a incapacidade que outorga dereito á pensión.
 • Por adopción.
 • Por contraer matrimonio, agás excepcións.
 • Por falecemento.
 • Por comprobarse que non faleceu o traballador desaparecido.
Impresos:

Solicitude de Prestacións de Supervivencia.

Documentación:

Os documentos que se detallan no modelo de solicitude.

Onde se tramita:

Nos Centros de Atención e Información da Seguridade Social e nos enderezos provinciais ou locais do Instituto Social da Mariña, os traballadores do mar.

Entidade competente:

O recoñecemento do dereito á pensión corresponde ao Instituto Nacional da Seguridade Social e ao Instituto Social da Mariña, para os traballadores do mar. Cando a morte sexa debida a accidente de traballo, o recoñecemento poderá realizalo a Mutua Colaboradora coa Seguridade Social.

Outros datos de interese:
 • O dereito á percepción da pensión non prescribe.
 • Se ao extinguirse a pensión, o beneficiario non percibiu 12 mensualidades, entregaráselle dunha soa vez a cantidade precisa para completala.
 • Para os efectos de accidentes de traballo e enfermidades profesionais, considérase que o falecido se encontraba en alta de pleno dereito na data do falecemento, aínda que o empresario incumprise as súas obrigas. Concédese, ademais, a cada orfo e sobrevivente dunha parella de feito, unha indemnización especial a tanto alzado equivalente a unha mensualidade da base reguladora.
 • Réximes Especiais

 

Preguntas máis frecuentes

Complementary Content
${loading}