Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Valore esta pàgina
Valore este contingut

Incompatibilitats - Compatibilitats

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

És possible jubilar-se i treballar alhora?

La regla general és que el gaudi de la pensió és incompatible amb la realització d’una activitat per compte d’altri o propi que done lloc a l’alta en la Seguretat Social. Tanmateix, hi ha diverses excepcions:

  • La jubilació parcial permet al treballador, de comú acord amb la seua empresa, reduir la jornada de treball entre un 25% i un 50% i passar a percebre la pensió de jubilació en quantia proporcional inversa a la reducció de jornada. Si el treballador no té complida l'edat reglamentària de jubilació, l'empresa ha de concertar un contracte de relleu amb un altre treballador.
  • La jubilació activa permet compatibilitzar la pensió de jubilació amb una faena per compte d’altri o propi, a jornada completa o parcial, sempre que la jubilació s’haja produït a partir de l’edat ordinària i amb un percentatge aplicable a la base reguladora del 100% per tindre una carrera de cotització completa. Durant la jubilació activa es cobra el 50% de la pensió. No obstant això, si l’activitat es fa per compte propi i s’acredita tindre contractat, almenys, un treballador per compte d'altri, la quantia de la pensió compatible amb la faena arribarà  al 100%.
  • La jubilació flexible permet a qui ja és pensionista de jubilació iniciar una faena a temps parcial amb una reducció de jornada compresa entre un 25% i un 50% sobre la jornada habitual en l’activitat, i compatibilitzar-la amb la pensió que estava cobrant, reduïda en proporció amb el percentatge de jornada exercida a temps parcial.
  • La pensió de jubilació també és compatible amb la realització de faenes per compte propi els rendiments totals anuals de les quals no superen l’import del salari mínim interprofessional en còmput anual.
  • La pensió contributiva de jubilació també es pot compatibilitzar amb l'exercici d’una activitat de creació artística per la qual es perceben ingressos derivats de la titularitat de drets de propietat intel·lectual.

D’altra banda, la pensió de jubilació de l'empresari és compatible amb el manteniment de la titularitat del negoci o l'establiment mercantil, sempre que no hi duga a terme cap faena.

Per a una informació personalitzada, seria convenient anar a qualsevol dels Centres d’Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS).

Puc treballar si estic jubilat?

La regla general és que el gaudi de la pensió és incompatible amb la realització de faenes per compte d'altri/propi o amb la realització d'activitats per a les Administracions Públiques.

Com a excepcions a esta incompatibilitat, la pensió de jubilació serà compatible amb la realització de: 

  • Faenes a temps parcial en els termes establits per a la modalitat de la jubilació flexible. L'import de la pensió de jubilació es reduirà en proporció inversa a la reducció aplicable a la jornada laboral.
  • Faenes per compte propi, els ingressos anuals totals de les quals no superen el salari mínim interprofessional (SMI) en còmput anual.
  • Qualsevol faena per compte d'altri o per compte propi del pensionista, sempre que s'haja accedit a la pensió a l'edat reglamentària (sense bonificacions ni anticipacions de l'edat) i el percentatge aplicable a la respectiva base reguladora per a determinar que la quantia de la pensió arribe al 100%. Com a norma general, la quantia de la pensió serà equivalent al 50% de l'import de la pensió.

En qualsevol cas, el pensionista haurà de comunicar a l'entitat gestora que iniciarà l'activitat laboral.

Si a un 'jubilat' li oferixen un treball a temps parcial, quantes hores podrà treballar per a continuar percebent la pensió?

Si es concerta un contracte de treball a temps parcial, dins els límits de reducció establits legalment en la "jubilació flexible", es minorarà la pensió de jubilació en proporció inversa a la reducció aplicable a la jornada laboral. La realització de jornades inferiors al 50% o superiors al 75% suposarà la suspensió de la pensió.

En determinades circumstàncies, a partir del 17-03-2013, és possible compatibilitzar la pensió de jubilació (una vegada reduïda al 50% de la seua quantia) amb un treball a temps complet o a temps parcial, sense limitació de la jornada laboral.

Si cotitze al règim general i al d'autònoms, puc tindre dret a dos pensions de jubilació?

Pot  tindre dret a dos pensions, sempre que  complisca els requisits exigits per separat en cada règim. Si no està en situació d'alta o assimilada en algun dels règims esmentats en el moment de la jubilació, serà necessari que les cotitzacions acreditades en cadascun d'ells se superposen, almenys, durant 15 anys.

En cas que no cause pensió en un dels règims, les bases de cotització acreditades en este últim, podran ser acumulades a les del règim en què es cause la dret, exclusivament per a determinar la base reguladora, sense que la suma de les bases puguen excedir el límit màxim de cotització vigent en cada moment.

Es compatible la pensió de jubilació amb la titularitat d'un negoci?

La pensió de jubilació és compatible amb la titularitat d'un negoci i amb les funcions inherents a aquesta titularitat, per la qual cosa és necessari delimitar les funcions inherents a la titularitat segons la normativa mercantil relativa a l'activitat de l'empresari.

En principi, el titular del negoci pot realitzar qualsevol funció convenient o necessària per a la consecució dels seus fins, si bé allò més habitual és que utilitze el concurs d'altres persones, bé perquè no puga, bé perquè no vulga actuar personalment, ja que la titularitat d'un negoci o empresa no exigeix que l'empresari desenvolupe una activitat empresarial directament i personalment, sinó sols que aquesta es realitze en nom seu, és a dir, de tal forma que se li atribueixen les relacions jurídiques amb tercers que es generen i tots els drets i obligacions que es produïsquen, assumint el titular el risc i ventura del negoci.

Tot el que supose gestió, administració i direcció ordinària de l'empresa ha de reputar-se com a activitat incompatible amb la pensió de jubilació del RETA  tant per a l'empresari individual com per a l'empresari de fet d'una societat mercantil capitalista, ja que donarà lloc a l'alta en el sistema de la Seguretat Social, es podrà citar, a títol d'exemple, la signatura de contractes en general, de convenis col·lectius, representació en judicis i fora d'ells de l'empresa, signatura d'avals...

Complementary Content
${loading}