Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Incompatibilitats - Compatibilitats

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

És possible jubilar-se i treballar alhora?

La regla general és que el gaudi de la pensió és incompatible amb la realització d’una activitat per compte d’altri o propi que doni lloc a l’alta en la Seguretat Social. Tanmateix, hi ha diverses excepcions:

  • La jubilació parcial permet al treballador, de comú acord amb la seva empresa, reduir la seva jornada de treball entre un 25% i un 50%, i passar a percebre la pensió de jubilació en quantia proporcional inversa a la reducció de jornada. Si el treballador no té complerta l'edat reglamentària de jubilació, l'empresa ha de concertar un contracte de relleu amb un altre treballador.
  • La jubilació activa permet compatibilitzar la pensió de jubilació amb una feina per compte d’altri o propi, a jornada completa o parcial, sempre que la jubilació s’hagi produït a partir de l’edat ordinària i amb un percentatge aplicable a la base reguladora del 100% per tenir una carrera de cotització completa. Durant la jubilació activa es cobra el 50% de la pensió. No obstant això, si l’activitat es fa per compte propi i s’acredita tenir contractat, almenys, un treballador per compte aliè, la quantia de la pensió compatible amb la feina arribarà  al 100%.
  • La jubilació flexible permet a qui ja és pensionista de jubilació iniciar una feina a temps parcial amb una reducció de jornada compresa entre un 25% i un 50% sobre la jornada habitual en l’activitat, i compatibilitzar-la amb la pensió que venia cobrant, reduïda en proporció amb el percentatge de jornada exercida a temps parcial.
  • La pensió de jubilació també és compatible amb la realització de feines per compte propi els rendiments totals anuals de les quals no superin l’import del salari mínim interprofessional en còmput anual.
  • La pensió contributiva de jubilació també pot compatibilitzar-se amb el desenvolupament d’una activitat de creació artística per la qual es percebin ingressos derivats de la titularitat de drets de propietat intel·lectual.

D’altra banda, la pensió de jubilació de l'empresari és compatible amb el manteniment de la titularitat del negoci o l'establiment mercantil, sempre que no hi dugui a terme cap feina.

Per a una informació personalitzada, seria convenient anar a qualsevol dels Centres d’Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS).

Puc treballar si estic jubilat?

La regla general és que el gaudi de la pensió és incompatible amb la realització de treballs per compte d'altri/propi o amb la realització d'activitats per a les Administracions Públiques.

Com a excepcions a l'esmentada incompatibilitat, la pensió de jubilació serà compatible amb la realització de: 

  • Treballs a temps parcial en els termes establerts per a la modalitat de la jubilació flexible. L'import de la pensió de jubilació es reduirà en proporció inversa a la reducció aplicable a la jornada de treball.
  • Treballs per compte propi, els ingressos anuals totals dels quals no superin el salari mínim interprofessional (SMI) en còmput anual.
  • Qualsevol treball per compte d'altri o per compte propi del pensionista, sempre que s'hagi accedit a la pensió a l'edat reglamentària (sense bonificacions ni anticipacions de l'edat) i el percentatge aplicable a la respectiva base reguladora per determinar la quantia de la pensió arribi al 100%. Com a norma general, la quantia de la pensió serà equivalent al 50% de l'import de la pensió.

En qualsevol cas, el pensionista haurà de comunicar a l'entitat gestora que iniciarà l'activitat laboral.

Si a un 'jubilat' li ofereixen un treball a temps parcial, quantes hores podrà treballar per tal de continuar percebent la pensió?

Si es concerta un contracte de treball a temps parcial, dins els límits de reducció establerts legalment en la "jubilació flexible", es minorarà la pensió de jubilació en proporció inversa a la reducció aplicable a la jornada de treball. La realització de jornades inferiors al 50% o superiors al 75% suposarà la suspensió de la pensió.

En determinades circumstàncies, a partir del 17-03-2013, és possible compatibilitzar la pensió de jubilació (una vegada reduïda al 50% de la seva quantia) amb un treball a temps complet o a temps parcial, sense limitació de la jornada de treball.

Si cotitzo al règim general i al d'autònoms, puc tenir dret a dues pensions de jubilació?

Podeu tenir dret a dues pensions, sempre que compleixi els requisits exigits per separat en cada règim. Si no esteu en situació d'alta o assimilada en algun dels règims esmentats en el moment de la jubilació, cal que les cotitzacions acreditades en cadascun d'ells se superposin, almenys, durant 15 anys.

Quan no causi pensió en un dels règims, les bases de cotització acreditades en aquest darrer es poden acumular a les del règim en què s'origini el dret, exclusivament per determinar la base reguladora, sense que la suma de les bases pugui superar el límit màxim de cotització vigent en cada moment.

Es compatible la pensió de jubilació amb la titularitat d'un negoci?

La pensió de jubilació és compatible amb la titularitat d'un negoci i amb les funcions que se'n deriven i, per tant, cal delimitar les funcions inherents a la titularitat segons la normativa mercantil per la qual es regeix l'activitat de l'empresari.

En principi, el titular del negoci pot dur a terme qualsevol funció necessària per assolir els seus objectius, tot i que el més habitual és que recorri a la participació d'altres persones, perquè no pot fer-ho tot sol o bé perquè no vol actuar personalment. La titularitat d'un negoci o una empresa no exigeix a l'empresari desenvolupar una activitat empresarial d'una manera directa i personal, ja que només cal que es faci en nom seu, és a dir, de manera que se li atribueixin les relacions jurídiques establertes amb tercers i tots els drets i obligacions que se'n derivin, com també els riscos relacionats amb el negoci.

Tot el que tingui relació amb la gestió, l'administració i la direcció ordinària de l'empresa s'ha de considerar com una activitat incompatible amb la pensió de jubilació del RETA tant pel que fa a l'empresari individual com a l'empresari de fet d'una societat mercantil capitalista, ja que originarà l'alta al sistema de la Seguretat Social. Alguns exemples d'aquestes situacions podrien ser la signatura de contractes en general, de convenis col·lectius, representació de l'empresa en judicis i altres contextos, signatura d'avals, etc.

Complementary Content
${loading}