Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Beneficiaris / Requisits

Quina és l'edat exigida per a accedir a la jubilació?

L'edat d'accés a la pensió de jubilació depén de l'edat de l'interessat i de les cotitzacions acumulades al llarg de la seua vida laboral.

Les edats de jubilació i els períodes de cotització s'aplicaran de manera gradual fins al 2027.

L'edat mínima es pot rebaixar o anticipar, només per a treballadors donats d'alta o en situació assimilada a la d'alta, en determinats supòsits especials.

Si s'ha cotitzat a diversos règims, quin d'ells reconeixerà la pensió de jubilació?

En primer lloc, reconeixerà la pensió el règim en què la persona interessada estiga en alta en el moment del fet causant o l'últim en què es va produir aquesta circumstància, sempre que reunisca tots els requisits. En cas de no correspondre el dret, s'aplicarà la mateixa fórmula en els règims anteriors.

Si en cap d'ells s'acrediten els requisits necessaris, resoldrà el règim en què la persona interessada acredite un nombre més gran de cotitzacions, prèvia totalització de totes les que acredite l'interessat.

Si el treballador no acredita el requisit de l'edat exigit en el règim en què acredite el nombre més gran de cotitzacions, es podrà reconéixer la pensió per aquest règim sempre que complisca el requisit d'edat en algun dels altres règims que s'hagen tingut en compte per a la totalització de períodes de cotització, a més de la resta de requisits que s'hi exigixen (5 anys o 1/4 de les cotitzacions en el règim que permet la jubilació anticipada).

Es poden jubilar els treballadors autònoms abans de l'edat reglamentària de jubilació?

Si el treballador "té la condició de mutualista", podria jubilar-se a partir dels 60 anys sempre que complisca determinats requisits.

Si el treballador "no té la condició de mutualista", i cessa com a Autònom, podria jubilar-se a una edat inferior en dos anys, com a màxim, a l'edat que reglamentàriament li seria d'aplicació, sempre que complisca la resta dels requisits exigits.

En què consistix la bonificació d'edat per discapacitat?

Els períodes efectivament treballats (com a treballador per compte d'altri inclòs al Règim General, així com als règims especials de Treballadors del Mar i de la Mineria del Carbó) en què el treballador acredite un grau de discapacitat igual o superior al 65% es multipliquen pel coeficient reductor que corresponga:

  • El coeficient del 0,25, en els casos en què el treballador tinga acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 65%.
  • El coeficient del 0,50, en els casos en què el treballador tinga acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 65% i acredite la necessitat del concurs d'una altra persona per a la realització dels actes essencials de la vida ordinària.

El resultat en dies se suma a l'edat real del treballador i s'obté l'edat fictícia que serà la que es tindrà en compte a l'efecte de la pensió de jubilació.
 

A quins treballadors s'aplica la jubilació parcial?

La jubilació parcial  és aplicable als treballadors per compte d'altres, a temps complet, integrats en qualsevol règim per compte d'altres de la Seguretat Social. No és aplicable al personal amb relació funcionarial o estatutària, consellers o administradors assimilats a treballadors per compte d'altres, representants de comerç i artistes.

Respecte dels treballadors per compte propi, l'article 318 del Text Refós  de la LGSS disposa que la jubilació parcial serà aplicable als treballadors per compte propi inclosos en els Règims Especials de Treballadors del Mar i de Treballadors Autònoms, en els termes i condicions que s'establisquen reglamentàriament. Com no ha tingut lloc este desenrotllament reglamentari, estos treballadors no poden causar, en l'actualitat, este tipus de jubilació.

Es pot jubilar una persona que està inscrita com a demandant d'ocupació, però no té 2 anys de cotització dins dels últims 15?

Si accedix a la pensió des d'una situació assimilada a la d'alta sense obligació de cotitzar (per exemple, està desocupat involuntàriament amb demanda d'ocupació ininterrompuda des que va finalitzar la prestació per desocupació), el període específic de cotització de 2 anys haurà d'estar comprés dins els últims 15 anteriors a la data en què va cessar l'obligació de cotitzar (acabament de la prestació per desocupació).

Pot jubilar-se anticipadament el treballador que ha cessat voluntàriament en el treball?

Si el treballador "té la condició de mutualista", es podrà jubilar a partir dels 60 anys, sempre que complisca els requisits exigits.

Si el treballador "no té la condició de mutualista" i la cessació en l'últim treball es produïx per la lliure voluntat del treballador, es podrà jubilar a una edat inferior a dos anys, com a màxim, a l'edat aplicable reglamentàriament, i sempre que complisca la resta de requisits exigits.

És possible jubilar-se amb una edat inferior a la reglamentària sense l'aplicació de coeficients reductors?

Sí, en determinats supòsits amb regulació específica, com ara determinats artistes i professionals taurins.

Tampoc no s'aplicaran coeficients reductors en els casos en què, per aplicació de bonificacions per treballs penosos o per minusvalidesa, s'arribe als anys ficticis reglamentaris.

Si el treballador sol·licita la jubilació parcial, ha de treballar fins a l'edat reglamentària per a després tindre dret a la pensió normal?

No cal esperar a l'edat reglamentària de jubilació. El treballador que s'acull a la jubilació parcial podrà sol·licitar la pensió de jubilació ordinària o anticipada, en qualsevol de les seues modalitats, sempre que reunisca tots els requisits per a això.

Pot sol·licitar la jubilació parcial qui ha complit ja l'edat ordinària de jubilació?

Sí. En este cas, no serà necessari que es formalitze simultàniament un contracte de relleu.

Complementary Content
${loading}