Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Beneficiaris / Requisits

Quina és l'edat exigida per accedir a la jubilació?

L'edat d'accés a la pensió de jubilació depèn de l'edat de l'interessat i de les cotitzacions acumulades al llarg de la seva vida laboral.

Les edats de jubilació i els períodes de cotització s'aplicaran de manera gradual fins al 2027.

L'edat mínima es pot rebaixar o anticipar, només per a treballadors donats d'alta o en situació assimilada a la d'alta, en determinats supòsits especials.

Si s'ha cotitzat a diversos règims, quin d'ells reconeixerà la pensió de jubilació?

En primer lloc, reconeixerà la pensió el règim en què la persona interessada estigui en alta en el moment del fet causant o l'últim en què es va produir aquesta circumstància, sempre que reuneixi tots els requisits. En cas de no correspondre el dret, s'aplicarà la mateixa fórmula en els règims anteriors.

Si en cap d'ells s'acrediten els requisits necessaris, resoldrà el règim en què la persona interessada acrediti un nombre més gran de cotitzacions, prèvia totalització de totes les que acrediti l'interessat.

Si el treballador no acredita el requisit de l'edat exigit en el règim en què acrediti el nombre més gran de cotitzacions, es podrà reconèixer la pensió per aquest règim sempre que compleixi el requisit d'edat en algun dels altres règims que s'hagin tingut en compte per a la totalització de períodes de cotització, a més de la resta de requisits que s'hi exigeixen (5 anys o 1/4 de les cotitzacions en el règim que permet la jubilació anticipada).

Es poden jubilar els treballadors autònoms abans de l'edat reglamentària de jubilació?

Si el treballador "té la condició de mutualista", podria jubilar-se a partir dels 60 anys sempre que compleixi determinats requisits.

Si el treballador "no té la condició de mutualista", i cessa com a Autònom, podria jubilar-se a una edat inferior en dos anys, com a màxim, a l'edat que reglamentàriament li seria d'aplicació, sempre que compleixi la resta dels requisits exigits.

En què consisteix la bonificació d'edat per discapacitat?

Els períodes efectivament treballats (com a treballador per compte d'altri inclòs al Règim General, així com als règims especials de Treballadors del Mar i de la Mineria del Carbó) en què el treballador acrediti un grau de discapacitat igual o superior al 65% es multipliquen pel coeficient reductor que correspongui:

  • El coeficient del 0,25, en els casos en què el treballador tingui acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 65%.
  • El coeficient del 0,50, en els casos en què el treballador tingui acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 65% i acrediti la necessitat del concurs d'una altra persona per a la realització dels actes essencials de la vida ordinària.

El resultat en dies se suma a l'edat real del treballador i s'obté l'edat fictícia que serà la que es tindrà en compte a l'efecte de la pensió de jubilació.
 

A quins treballadors s'aplica la jubilació parcial?

La jubilació parcial  és aplicable als treballadors per compte d'altri, a temps complet, integrats en qualsevol règim per compte d'altri de la Seguretat Social. No és aplicable al personal amb relació funcionarial o estatutària, consellers o administradors assimilats a treballadors per compte d'altri, representants de comerç i artistes.

Respecte dels treballadors per compte propi, l'article 318 del Text Refós  de la LGSS disposa que la jubilació parcial serà aplicable als treballadors per compte propi inclosos als Règims Especials de Treballadors del Mar i de Treballadors Autònoms, en els termes i condicions que s'estableixin reglamentàriament. Com que no ha tingut lloc aquest desenvolupament reglamentari, aquests treballadors no poden accedir, actualment, a aquest tipus de jubilació.

Es pot jubilar una persona que està inscrita com a demandant d'ocupació, però no té 2 anys de cotització dins dels últims 15?

Si accedeix a la pensió des d'una situació assimilada a la d'alta sense obligació de cotitzar (per exemple, està a l'atur involuntàriament amb demanda d'ocupació ininterrompuda des que va finalitzar la prestació d'atur), el període específic de cotització de 2 anys haurà d'estar comprès dins els últims 15 anteriors a la data en què va cessar l'obligació de cotitzar (acabament de la prestació d'atur).

Es pot jubilar anticipadament el treballador que ha cessat voluntàriament en el treball?

Si el treballador "té la condició de mutualista", es podrà jubilar a partir dels 60 anys, sempre que compleixi els requisits exigits.

Si el treballador "no té la condició de mutualista" i el cessament en l'última feina es produeix per la lliure voluntat del treballador, es podrà jubilar a una edat inferior a dos anys, com a màxim, a l'edat aplicable reglamentàriament, i sempre que compleixi la resta de requisits exigits.

És possible jubilar-se amb una edat inferior a la reglamentària sense l'aplicació de coeficients reductors?

Sí, en determinats supòsits amb regulació específica, com ara determinats artistes i professionals taurins.

Tampoc no s'aplicaran coeficients reductors en aquells casos en què, per aplicació de bonificacions per treballs penosos o per minusvalidesa, s'arribi als anys ficticis reglamentaris.

Si el treballador sol·licita la jubilació parcial, ha de treballar fins a l'edat reglamentària per tenir dret a la pensió normal després?

No cal esperar a l'edat reglamentària de jubilació. El treballador que s'acull a la jubilació parcial podrà sol·licitar la pensió de jubilació ordinària o anticipada, en qualsevol de les seves modalitats, sempre que reuneixi tots els requisits per a això.

Pot sol·licitar la jubilació parcial qui ha complert ja l'edat ordinària de jubilació?

Sí. En aquest cas, no serà necessari que es formalitzi simultàniament un contracte de relleu.

Complementary Content
${loading}