Cookiei buruzko oharra

Webgune honek cookieak erabiltzen ditu, erabiltzaile gisa esperientzia hobea izan dezazun. Cookieak ez dira erabiltzen informazio pertsonala jasotzeko. Informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu gure cookie-politika.

Osasun prestakuntza espezifikoa emateko zentro pribatuen homologazioa.

Osasunaren arloko programen gutxieneko edukiak eta itsasoko langileen osasun arloko prestakuntzaren ziurtagiria jaulki eta homologatzeko baldintzak ezartzen dituen martxoaren 5eko PRE/646/2004 Aginduan bere 5. eta 7. artikuluetan ezartzen duenaren arabera, Itsasoko Gizarte Institutuari dagokio osasun prestakuntza espezifikoa eman nahi duten zentro pribatuek bete beharreko baldintzak homologatzea eta kontrolatzea.

Prestakuntza zentroek bete behar dituzten baldintzei eta osasun prestakuntza espezifikoa eman nahi duten zentro pribatuen homologazio prozesuari buruzko Itsasoko Gizarte Institutuaren 2013ko apirilaren 24ko Ebazpenak osasun prestakuntza espezifikoko ikastaroak eman nahi dituzten zentro pribatuen homologazioa arautzen du.

Zentroen baldintza orokorrak.

Osasun prestakuntza espezifikoko ikastaroak emateko baimendutako zentroek STCW-78/95 Hitzarmeneko xedapenak bete behar dituzte; zehazki, honako hauek:

 1. Kalitate sistema bat ezartzea (I/8 Arauan eta A-I/8 Atalean ezarritakoa).
 2. Prestakuntzaren eta ebaluazioaren arduradunak ematen dituzten gaien arloan behar bezala prestatuta daudela eta ikasleen prestakuntza I/6 Arauko eta A-I/6 Ataleko xedapenen arabera administratzen, gainbegiratzen eta kontratatzen dela bermatzea.
 3. Eduki teoriko-praktikoak behar bezala garatzen direla eta osasun prestakuntza espezifiko oinarrizko eta aurreratu bakoitzerako eta horien eguneratzeetarako ezarritako aldiak errespetatzen direla bermatzea.
 4. Ikastaroak emateko lokalen eta bertako ekipamenduaren, material didaktikoaren eta bitarteko suntsikorren gutxieneko segurtasun eta bizigarritasun baldintzak bermatzea, osasun prestakuntza espezifikoko maila bakoitzerako (oinarrizkoa eta aurreratua). Baldintza horiek, osasunaren arloko prestakuntza espezifikoko programen gutxieneko edukiak eta itsasoko langileen osasun arloko prestakuntzaren ziurtagiria jaulki eta homologatzeko baldintzak ezartzen dituen martxoaren 5eko PRE/646/2004 Aginduaren II. eranskinean ezarrita daude.

Homologazio motak.

Zentro pribatuek osasun prestakuntza espezifikoko ikastaroak emateko eta horiek eguneratzeko homologazioa eska dezakete:

a) Modalitate egonkorra: Ikastaroak ematen diren ikasgelak baimenduta geldituko dira homologatzen diren unean bertan. Modalitate hau bi motatan banatuta dago:

 1. Instalazio finkoak: prestakuntza dagokion homologazioan baimendutako lokalean ematen denean.
 2. Unitate mugikorrak: osasun prestakuntza espezifikoa emateko beharrezko materiala eta ekipoak barne hartzen dituzten egitura mugikorretan kokatutakoak (kamioi artikulatuak edo beste edozein sistema).

b) Modalitate ibiltaria: ikastaro bakoitza emango den ikasgela hori egin aurretik baimentzen da.

Eskaera.

Homologazio eskaera II. Eranskina (eskaera eredu ofiziala) betez formalizatuko da eta Itsasoko Gizarte Institutuaren Zuzendaritzara eramango da. Eskaera hori eta jarraian zehaztutako dokumentazio osagarria aurkeztu beharko dira Itsasoko Gizarte Institutuaren zerbitzu zentraletan, bere probintzia zuzendaritzetan edo tokiko zentroetan, edo Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan onartutako beste edozein bitarteko erabiliz bidali beharko da.

Eman nahi diren prestakuntza modalitate edo azpimota bakoitzeko eskaera bat aurkeztu beharko da, honako dokumentu hauekin batera:

a) Eskatzailearen eta/edo horren legezko ordezkariaren nortasun egiaztapena. Identifikatzeko helburuz, eskatzaileak honakoa aurkeztu beharko du:

 1. Pertsona fisikoen kasuan: Baimen eredua (III. eranskina), behar bezala beteta, datuak sarbide informatizatuko sistemaren bidez egiaztatzeko, beharrezko konfidentzialtasun berme guztiekin. Halakorik ezean, nortasun agiri nazionalaren, pasaportearen edo NIEren (atzerritarraren identifikazio zenbakia) fotokopia konpultsatua.
 2. Pertsona juridikoen kasuan: Onuradunaren identifikazio-fiskaleko kodearen fotokopia konpultsatua.
 3. Hala badagokio, legezko ordezkaritza egiaztatzen duen dokumentazioa, dagokion Itsasoko Gizarte Institutuko probintzia zuzendaritzak emandako ziurtagiriarekin ordeztu daiteke.

b) Eratzeko eskritura, pertsona juridikoa bada.

c) Eskatzaileak zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzako betebeharrak ordaindu dituela egiaztatzen duen ziurtagiria. Ez da beharrezkoa izango eskatzaileak ziurtagiri horiek aurkeztea, datu horiek organo kudeatzaileak Zerga Administraziorako Estatu Agentziari eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiari emateko berariazko baimena ematen badu.

d) Ezarritako kalitate sistemaren ziurtagiria, kanpo ikuskaritza batek egindakoa; bertan, osasun prestakuntza espezifikoa sartuta dagoela zehaztu beharko da.

e) 2013ko apirilaren 24ko Ebazpenaren VI. Eranskinean ezarritako puntuak garatzen dituen memoria deskribatzailea:

 1. Instalazioak, altzariak eta ekipoak (modalitate egonkorrerako bakarrik):
  1. Ikasgelen gutxieneko azalera (ikasleko m2).
  2. Instalazio komunen deskribapena.
  3. Irakaskuntzarako altzarien eta elementu osagarrien deskribapena.
  4. Lokaletako segurtasun eta higiene neurriak: suteak itzaltzeko gailuak, segurtasun seinaleak, lehen sorospenetarako botikina, ikasgelen bizigarritasun baldintzak (berogailua, aire girotua, argiztapena, garbiketa, etab.).
 2. Bitarteko eta material didaktikoak:
  1. Prestakuntza jarduerarako ikus-entzunezko bitartekoen deskribapena.
  2. Irakaskuntzarako laguntza materialaren deskribapena.
 3. Zentroaren antolamendu orokorra.
  1. Ekipoen eta materialen mantentze-lanetarako eta zaintzarako plana.
  2. Prestakuntza plana (ikastaroen edukia eta esleitutako denborak, unitate didaktiko teoriko eta praktikoen diseinua, ikastaroen proba teorikoak eta praktikoak egiteko prozedura).
  3. Prestakuntza jarduerak ebaluatzeko metodoak.
  4. Irakaskuntza jardueren memoriaren eredua. 
  5. Ikasleen asebetetze mailaren inkestaren eredua.
 4. Giza baliabideak.
  1. Irakasleak. 
  2. Administrazio langileak.
 5. Administrazio kudeaketa. Emandako ikastaroen segimenduarekin eta administrazio kontrolarekin lotutako zereginak: dokumentazioaren eta ikasleen espediente akademikoen artxiboa, artxibo informatikoen segurtasun kopiak, entregatutako tituluen eta ziurtagirien erregistro eredua, ikastaroetako akten eredua.

f) Martxoaren 5eko PRE/646/2004 Aginduaren II. eranskinean ezarritako gutxieneko baldintzak betetzen direla egiaztatzen duen adierazpena.

g) Ikaslearen eskuliburuaren ale bat; bertako edukia bat etorriko da martxoaren 5eko PRE/646/2004 Aginduaren I. eranskinean ezarritako helburuekin.

Dokumentazio guztia paper formatuan entregatuko da, eta beste kopia bat euskarri elektronikoan edo bitarteko telematikoen bidez.

Homologazioaren balioa.

Itsasoko Gizarte Institutuko Zuzendariak aldeko ebazpena eman ondoren, homologazioak hiru urteko balioa izango du, jakinarazpenaren datatik kontatzen hasita.

Osasun prestakuntza espezifiko oinarrizkoari eta/edo aurreratuari dagozkion homologazioak dagozkien eguneratze programetara zabalduko direla ulertuko da.

Osasun prestakuntza espezifiko aurreratua emateko zentroen homologazioa eta baimendutako modalitate berean eguneratzea.

Homologazio ebazpena eta ondorengo luzapenak «Estatuko Aldizkari Ofizialean» argitaratuko dira.

Homologazioaren luzapena.

Homologazioen indarraldia elkarren segidako hiru urteko alditan luza daiteke, baldin eta berezko amaiera data baino gutxienez hilabete lehenago eskatzen bada.

Eskatzen den modalitate eta prestakuntza mota desberdin bakoitzeko eskaera bat (II. eranskina) aurkeztu beharko da, dokumentazio honekin batera:

 1. Eskatutako luzapenari dagokion homologazioan oinarrituta egindako ikastaroen memoria.
 2. Eskatzaileak zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzako betebeharrak ordaindu dituela egiaztatzen duen ziurtagiria. Ez da beharrezkoa izango eskatzaileak ziurtagiri horiek aurkeztea, datu horiek organo kudeatzaileak Zerga Administraziorako Estatu Agentziari eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiari emateko berariazko baimena ematen badu (V. eranskina).
 3. Ezarritako kalitate sistemaren ziurtagiria, kanpo ikuskaritza batek egindakoa; bertan, osasun prestakuntza espezifikoa sartuta dagoela zehaztu beharko da. 
 4. Martxoaren 5eko PRE/646/2004 Aginduaren II. eranskinean ezarritako gutxieneko baldintzak betetzen direla egiaztatzen duen adierazpena (VII. eranskina).
 5. Zentroari esleitutako irakasle taldean utzi nahi diren irakasleentzat, ezarritako ereduaren araberako eskaera (VIII. eranskina).

Zentroak aurkeztutako memoria, ikasketa planak, praktikak eta homologazioaren arabera egindako ikastaroei buruzko gainerako dokumentazioa ikusi eta aztertu ondoren, eta Itsasoko Gizarte Institutuko probintzia zuzendaritzak gutxieneko materialaren baldintzak eta irakasleen maila betetzen direla egiaztatu ondoren (martxoaren 5eko PRE/646/2004 Aginduan zehaztutakoak), Itsasoko Gizarte Ekintzako Zuzendariordetza Nagusiak homologazioa luzatzeko proposamena bidaliko dio Itsasoko Gizarte Institutuko Zuzendaritzari.

Modalitate egonkorreko ikastaroen garapena.

Zentro homologatuek modalitate egonkorrean emandako ikastaroei buruzko honako informazio hau eman beharko diete zentroa kokatuta dagoen eta prestakuntza jarduera gauzatuko den Itsasoko Gizarte Institutuko probintzia zuzendaritzei:

Ikastaroa hasi aurretik (gutxienez hamabost egun lehenago):

 1. Ikastaroa egiteko lekua.
 2. Hasiera eta amaiera datak.
 3. Ikastaroaren edukiaren banaketa, hori garatzeko daten arabera.
 4. Ikastaroa emateko esleitutako irakasleak.

Ikastaroa amaitu ondoren:

 1. Ikastaroa amaitu ondorengo hirurogeita hamabi orduetan, gainditu duten ikasleen datuak, telematikoki.
 2. Ikastaroa amaitu ondorengo zazpi eguneko epean, eginiko ikastaroari dagokion akta.

Modalitate ibiltariko ikastaroen garapena.

Homologazioa onartu ondoren, Itsasoko Gizarte Institutuko Zuzendaritzak, Itsasoko Gizarte Ekintzako Zuzendariordetza Nagusiaren bidez, irakaskuntza jarduera gauzatzen den gainerako probintzia zuzendaritzekiko lotura zentro gisa arituko den probintzia zuzendaritza izendatuko du. Loturako probintzia zuzendaritzak prestakuntza ibiltaria emango den ikasgeletako eta ikastaroetako dokumentazioa eta ikuskapen txostenak eskatuko dizkiete beste probintzia zuzendaritzei.

Zentro homologatuak modalitate egonkorrean emandako ikastaroei buruzko informazio hau eman beharko dio loturako probintzia zuzendaritzari:

Ikastaroa hasi aurretik (gutxienez hilabete lehenago):

 1. 2013ko apirilaren 24ko Ebazpenaren IX. eranskina; bertan, ikastaroa emango den herria eta ikasgelaren ezaugarriak, hasteko eta amaitzeko datak, ikastaroa datetan nola banatuta egongo den eta irakasleen zerrenda zehaztuko dira.
 2. Ikastaroa emango den ikasgelaren edo ikasgelen neurriak zehazten dituen planoa edo krokisa.

Eskaera jaso ondoren, loturako probintzia zuzendaritzak prestakuntza ibiltaria emango den ikasgelei buruzko dokumentazioa eta ikuskapen txostenak eskatuko dizkio dagokion probintzia zuzendaritzari, ikastaroa egiteko beharrezko baimena emateko.

Ikastaroa amaitu ondoren:

 1. Ikastaroa amaitu ondorengo hirurogeita hamabi orduetan, gainditu duten ikasleen datuak, telematikoki.
 2. Ikastaroa amaitu ondorengo zazpi eguneko epean, eginiko ikastaroari dagokion akta.

Ziurtagiriak.

Itsasoko Gizarte Institutuak homologatutako zentro pribatuek ziurtagiri bat emango diete osasun-heziketa zehatzeko ikastaroak gainditu dituzten ikasleei, 2013ko apirilaren 24ko Ebazpeneko I. Eranskinean xedatutakoarekin bat; ziurtagiri hori Itsasoko Gizarte Institutuaren edozein zuzendaritza probintzialean aurkeztu ahalko da, ondoren martxoaren 5eko PRE/646/2004 Ordenako IV. eranskineko Osasun Heziketa Espezifikoaren Ziurtagiri eguneratua igortzeko.

Giza-baliabideak.

Kurtso bakoitzak honakoa izan beharko du:

 1. Koordinatzaile bat, kurtsoa gainbegiratzeaz eta kontrolatzeaz arduratuko dena, baita gerta litezkeen arazoak konpontzeaz ere.
 2. Gutxienez, medikuntzan lizentziatu bat eta erizaintza zikloa egin duen edo erizaintzan edo antzeko ikasketetan diplomatu bat; horiek izango dira kurtsoko unitate didaktikoak (bai teorikoak bai praktikoak) irakatsiko dituztenak.

Itsasoko Gizarte Institutuak irakasleak gaitzeko, haietako bakoitzari buruzko honako dokumentazioa aurkeztu beharko dute zentroek:

 1. 2013ko apirilaren 24ko Ebazpeneko VIII. Eranskinean erantsitako ereduan oinarritutako eskaera.
 2. Bere nortasuna egiaztatzeko, irakasleak bere nortasun agiri nazionalaren zein atzerritarren identifikazio zenbakiaren fotokopia konpultsatua aurkeztu ahalko du, edo, hala nahiago badu, Barne Ministerioko datuak biltzeko Itsasoko Gizarte Institutuaren baimena, eskaeran dagokion laukitxoa markatuta.
 3. Ikasketen tituluaren fotokopia konpultsatua.
 4. Irakasteko gaitasunaren ziurtagiria, honako dokumentu hauetako baten fotokopia konpultsatuaren bitartez:
  • • Gutxienez 60 orduko iraupena duen ikastaroa burutu izanaren ziurtagiria, Itsasoko Gizarte Institutuak igorritakoa, itsasoko pertsonei osasun-prestakuntza emango dieten irakasleen prestakuntzari buruzkoa.
  • • Teknika pedagogikoei buruzko ikastaroa gainditu izanaren ziurtagiria, gutxienez 80 ordukoa, eskatzailea ez den beste entitate batek igorritakoa.
  • • Gutxienez 160 orduz irakatsiko den materiarekin lotura duten irakaskuntza-jarduerak irakatsi izanaren ziurtagiria.

Zentro homologatuak Itsasoko Gizarte Institutuari jakinarazi beharko dio bere irakasleen zerrendan dagoen edozein aldaketa. Aldaketa hori irakasle berria gehitzea bada, aurretiaz aipatutako dokumentazioa ere aurkeztu beharko da.

Inprimakiak.


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descarga Fecha
I. Eranskina. Kurtsoaren ziurtagiria. Descargar documento I. Eranskina. Kurtsoaren ziurtagiria.. Dokumentua leiho berri batean irekiko da. Descargar documento I. Eranskina. Kurtsoaren ziurtagiria.. Dokumentua leiho berri batean irekiko da. (PDF,556 KB) 27/05/2014
II. Eranskina Homologazioa edo luzapena eskatzea. Descargar documento II. Eranskina Homologazioa edo luzapena eskatzea.. Dokumentua leiho berri batean irekiko da. Descargar documento II. Eranskina Homologazioa edo luzapena eskatzea.. Dokumentua leiho berri batean irekiko da. (PDF,999 KB) 27/05/2014
III. Eranskina Datu pertsonalak egiaztatzea. Descargar documento III. Eranskina Datu pertsonalak egiaztatzea.. Dokumentua leiho berri batean irekiko da. Descargar documento III. Eranskina Datu pertsonalak egiaztatzea.. Dokumentua leiho berri batean irekiko da. (PDF,579 KB) 27/05/2014
IV. Eranskina Legezko Ordezkaritza. Descargar documento IV. Eranskina Legezko Ordezkaritza.. Dokumentua leiho berri batean irekiko da. Descargar documento IV. Eranskina Legezko Ordezkaritza.. Dokumentua leiho berri batean irekiko da. (PDF,698 KB) 27/05/2014
V. Eranskina Datuak lagatzeko baimena. Descargar documento V. Eranskina Datuak lagatzeko baimena.. Dokumentua leiho berri batean irekiko da. Descargar documento V. Eranskina Datuak lagatzeko baimena.. Dokumentua leiho berri batean irekiko da. (PDF,580 KB) 27/05/2014
VI. Eranskina Memoria deskribatzailea. Descargar documento VI. Eranskina Memoria deskribatzailea.. Dokumentua leiho berri batean irekiko da. Descargar documento VI. Eranskina Memoria deskribatzailea.. Dokumentua leiho berri batean irekiko da. (PDF,32 KB) 27/05/2014
VII. Eranskina Oinarrizko baldintzak betetzeari buruzko aitorpena. Descargar documento VII. Eranskina Oinarrizko baldintzak betetzeari buruzko aitorpena.. Dokumentua leiho berri batean irekiko da. Descargar documento VII. Eranskina Oinarrizko baldintzak betetzeari buruzko aitorpena.. Dokumentua leiho berri batean irekiko da. (PDF,598 KB) 27/05/2014
VIII. Eranskina. Irakasleen eskaera. Descargar documento VIII. Eranskina. Irakasleen eskaera.. Dokumentua leiho berri batean irekiko da. Descargar documento VIII. Eranskina. Irakasleen eskaera.. Dokumentua leiho berri batean irekiko da. (PDF,724 KB) 27/05/2014
IX. Eranskina. Kurtso ibiltariaren jakinarazpena. Descargar documento IX. Eranskina. Kurtso ibiltariaren jakinarazpena.. Dokumentua leiho berri batean irekiko da. Descargar documento IX. Eranskina. Kurtso ibiltariaren jakinarazpena.. Dokumentua leiho berri batean irekiko da. (PDF,741 KB) 27/05/2014
Complementary Content
${loading}