Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Homologació de centres privats per a la impartició de formació sanitària específica.

Els articles 5 i 7 de l'Ordre PRE/646/2004, de 5 de març, per la qual s'estableixen els continguts mínims dels programes de formació sanitària específica i les condicions per a l'expedició i homologació del certificat de formació sanitària dels treballadors del mar, disposen que correspon a l'Institut Social de la Marina l'homologació i el control de les condicions que han de reunir els centres privats que pretenguin impartir formació sanitària específica.

La Resolució de 24 d'abril de 2013, de l'Institut Social de la Marina, sobre les condicions que han de reunir els centres de formació i el procediment d'homologació de centres privats per a la impartició de formació sanitària específica, regula el procediment d'homologació de centres privats per impartir cursos de formació sanitària específica.

Condicions generals dels centres.

Els centres autoritzats per impartir cursos de formació sanitària específica estaran sotmesos al compliment de les disposicions del Conveni STCW-78/95 i, en particular, de les següents:

 1. Implantar un sistema de qualitat (establert en la Regla I/8 i la Secció A-I/8).
 2. Garantir que els responsables de la formació i avaluació estiguin degudament qualificats respecte de les matèries que imparteixen i que la formació dels alumnes s'administra, supervisa i controla d'acord amb les disposicions de la Regla I/6 i la Secció A-I/6.
 3. Garantir el desenvolupament dels continguts teoricopràctics i la temporalització establerts per a cada curs de formació sanitària específica inicial i avançada i les seves actualitzacions.
 4. Garantir les condicions mínimes de seguretat i habitabilitat dels locals d'impartició, el seu equipament, material didàctic i mitjans fungibles per a cada nivell de formació sanitària específica, inicial i avançada, establerts en l'annex II de l'Ordre PRE/646/2004, de 5 de març, per la qual s'estableixen els continguts mínims dels programes de formació sanitària específica i les condicions per a l'expedició i homologació del certificat de formació sanitària dels treballadors del mar.

Tipus d'homologació.

Els centres privats podran sol·licitar l'homologació per impartir els cursos de formació sanitària específica i les seves actualitzacions en:

a) Modalitat estable: L'aula o aules on s'imparteixen els cursos queden autoritzades en el moment de l'homologació. Aquesta modalitat se subdivideix en dos tipus:

 1. Instal·lacions fixes: aquelles en les quals la formació es fa al local autoritzat en la corresponent homologació.
 2. Unitats mòbils: aquelles ubicades en estructures mòbils (camions articulats o qualsevol altre sistema) completament equipades amb el material i els equips necessaris per a la impartició de cursos de formació sanitària específica.

b) Modalitat itinerant: L'aula o aules on s'imparteix cada curs s'autoritza amb caràcter previ a la realització del curs esmentat.

Sol·licitud.

La sol·licitud d'homologació es formalitzarà emplenant l'Annex II (model oficial de sol·licitud), es dirigirà a la Direcció de l'Institut Social de la Marina, i es presentarà, juntament amb la documentació complementària que s'indica a continuació, als serveis centrals de l'Institut Social de la Marina, a les seves direccions provincials, als centres locals o s'enviarà per qualsevol dels mitjans admesos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

S'haurà de presentar una sol·licitud diferent per cada una de les modalitats o subtipus de formació que es pretengui impartir, la qual anirà acompanyada dels documents següents:

a) Acreditació d'identitat del sol·licitant i/o representant legal. A l'efecte d'identificació, el sol·licitant haurà de presentar:

 1. En el supòsit de persones físiques: el model d'autorització (Annex III), degudament emplenat, per a la comprovació de les dades mitjançant el sistema d'accés informatitzat amb les degudes garanties de confidencialitat. Quan no se'n tingui, fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat, passaport o NIE (número d'identificació d'estrangers).
 2. En el supòsit de persones jurídiques: una fotocòpia compulsada del codi d'identificació fiscal del beneficiari.
 3. Documentació acreditativa de la representació legal, si s'escau, que podrà ser substituïda per una certificació expedida per la direcció provincial de l'Institut Social de la Marina corresponent.

b) Escriptura de constitució si es tracta d'una persona jurídica.

c) Certificat que acrediti que el sol·licitant es troba al corrent en el pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. El sol·licitant no haurà d'aportar els certificats següents si manifesta expressament el seu consentiment perquè aquestes dades siguin sol·licitades per l'òrgan gestor a l'Agència Estatal d'Administració Tributària i a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

d) Certificat del sistema de qualitat implantat, expedit per una auditoria externa, en el qual consti que hi ha inclosa la impartició de formació sanitària específica.

e) Memòria descriptiva que desenvolupi els punts establerts en l'Annex VI de la Resolució de 24 d'abril de 2013:

 1. Instal·lacions, mobiliari i equips (només per a modalitat estable):
  1. Superfície mínima de les aules (m2/ alumne).
  2. Descripció de les instal·lacions comunes.
  3. Descripció del mobiliari docent i elements auxiliars.
  4. Mesures de seguretat i higiene als locals: dispositius d'extinció d'incendis, senyalitzacions de seguretat, farmaciola de primers auxilis, condicions d'habitabilitat de les aules (calefacció, aire condicionat, il·luminació, netedat, etc.).
 2. Mitjans i material didàctics:
  1. Descripció de mitjans audiovisuals destinats a l'activitat formativa.
  2. Descripció del material de suport docent.
 3. Organització general del centre.
  1. Pla de manteniment i conservació dels equips i materials.
  2. Pla formatiu (contingut dels cursos i temps assignats, disseny de les unitats didàctiques teòriques i pràctiques, procediment per efectuar les proves teòriques i pràctiques dels cursos).
  3. Mètodes d'avaluació de les activitats formatives.
  4. Model de memòria de les activitats docents. 
  5. Model d'enquesta del grau de satisfacció de l'alumnat.
 4. Recursos humans.
  1. Personal docent. 
  2. Personal administratiu.
 5. Gestió administrativa. Tasques relacionades amb el seguiment i control administratiu dels cursos impartits: arxivament de la documentació i dels expedients acadèmics de l'alumnat, còpies de seguretat dels arxius informàtics, model de registre de títols i certificats entregats, model d'actes dels cursos.

f) Declaració de complir les condicions mínimes establertes en l'annex II de l'Ordre PRE/646/2004, de 5 de març.

g) Un exemplar del manual de l'alumne, el contingut del qual s'ajusti als objectius establerts en l'annex I de l'Ordre PRE/646/2004, de 5 de març.

Tota la documentació es facilitarà en format paper i una còpia en suport electrònic o per mitjans telemàtics.

Validesa de l'homologació.

Una vegada emesa la resolució favorable pel Director de l'Institut Social de la Marina, l'homologació tindrà validesa per un període màxim de tres anys, comptats a partir de la data de la notificació.

Les homologacions relatives a la formació sanitària específica inicial i/o avançada s'entendran esteses als seus corresponents programes d'actualització.

L'homologació dels centres per a la impartició de la formació sanitària específica avançada i la seva actualització comprendrà també homologació per a la impartició de la formació sanitària específica inicial i la seva actualització en la mateixa modalitat autoritzada.

Tant la resolució d'homologació com les corresponents a les pròrrogues successives seran publicades al «Butlletí Oficial de l'Estat».

Pròrroga de l'homologació.

La vigència de les homologacions pot ser prorrogada per períodes trianuals successius, sempre que se sol·liciti, almenys, un mes abans de la data d'expiració.

S'haurà de presentar una sol·licitud (Annex II) diferent per cada una de les modalitats i tipus de formació que se sol·liciti, acompanyada de la documentació següent:

 1. Memòria sobre els cursos fets partint de l'homologació per a la qual sol·licita la pròrroga.
 2. Certificat que acrediti que el sol·licitant es troba al corrent en el pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. El sol·licitant no haurà d'aportar els certificats següents si manifesta expressament el seu consentiment perquè aquestes dades siguin sol·licitades per l'òrgan gestor a l'Agència Estatal d'Administració Tributària i a la Tresoreria General de la Seguretat Social (Annex V).
 3. Certificat del sistema de qualitat implantat, expedit per una auditoria externa, en el qual consti que hi ha inclosa la impartició de formació sanitària específica. 
 4. Declaració (Annex VII) de complir les condicions mínimes establertes en l'annex II de l'Ordre PRE/646/2004, de 5 de març.
 5. Per a aquells instructors que vulguin mantenir en el quadre de docents assignat al centre, sol·licitud segons el model establert (Annex VIII).

En vista de la memòria, plans d'estudis, pràctiques i altra documentació que presenti el centre sobre els cursos fets partint de l'homologació i examinada la documentació, i prèvia verificació per part de la direcció provincial de l'Institut Social de la Marina respectiva del fet que es continuen complint les condicions mínimes materials i a escala de professorat exigides per l'Ordre PRE/646/2004, de 5 de març, la Sotsdirecció General d'Acció Social Marítima elevarà la proposta de pròrroga d'homologació a la Direcció de l'Institut Social de la Marina.

Desenvolupament dels cursos en modalitat estable.

Els centres homologats hauran de facilitar a les direccions provincials de l'Institut Social de la Marina, en l'àmbit territorial de les quals estigui situat el centre i es desenvolupi l'activitat formativa, la informació següent respecte dels cursos impartits en modalitat estable:

Amb caràcter previ a la realització del curs, almenys quinze dies abans del seu inici:

 1. Lloc de realització del curs.
 2. Dates d'inici i d'acabament.
 3. Distribució del contingut del curs en les dates de desenvolupament del curs esmentat.
 4. Docents assignats per impartir el curs.

Una vegada finalitzat el curs:

 1. En les setanta-dues hores posteriors a l'acabament del curs, mitjançant mitjans telemàtics, les dades dels alumnes que l'hagin superat.
 2. En el termini de set dies des del seu acabament, l'acta corresponent al curs fet.

Desenvolupament dels cursos en modalitat itinerant.

Una vegada concedida l'homologació, la Direcció de l'Institut Social de la Marina, a través de la Sotsdirecció General d'Acció Social Marítima, designarà la direcció provincial que actuarà com a centre d'enllaç de les altres direccions provincials en les quals es dugui a terme l'activitat docent. La direcció provincial d'enllaç els demanarà la documentació i els informes d'inspecció referits a les aules i als cursos on s'impartirà la formació itinerant.

El centre homologat haurà de comunicar a la direcció provincial d'enllaç la informació següent respecte dels cursos impartits en modalitat estable:

Amb caràcter previ a la realització del curs, almenys un mes abans del seu inici:

 1. Annex IX de la Resolució de 24 d'abril de 2013, on haurà de constar la localitat, les característiques de l'aula on s'impartirà el curs, les dates d'inici i d'acabament, així com la distribució del curs en les dates de desenvolupament del curs esmentat i la relació de docents.
 2. Pla o croquis amb indicació de les dimensions de l'aula o aules en les quals s'impartirà el curs.

Una vegada rebuda la sol·licitud, la direcció provincial d'enllaç demanarà a la direcció provincial on es dugui a terme l'activitat docent la documentació i els informes d'inspecció referits a les aules on s'impartirà la formació itinerant amb la finalitat d'emetre la corresponent autorització per a la celebració del curs.

Una vegada finalitzat el curs:

 1. En les setanta-dues hores posteriors a l'acabament del curs, mitjançant mitjans telemàtics, les dades dels alumnes que l'hagin superat.
 2. En el termini de set dies des del seu acabament, l'acta corresponent al curs fet.

Certificacions.

Els centres privats homologats per l'Institut Social de la Marina lliuraran als alumnes que hagin superat els cursos de formació sanitària específica una certificació acreditativa, d'acord amb l'Annex I de la Resolució de 24 d'abril de 2013, que es podrà presentar en qualsevol direcció provincial de l'Institut Social de la Marina a l'efecte d'expedició del corresponent Certificat de Formació Sanitària Específica de l'annex IV de l'Ordre PRE/646/2004, de 5 de març, degudament actualitzat.

Mitjans humans.

Cada curs haurà de tenir:

 1. Un coordinador del curs, que serà la persona encarregada de la supervisió i el control del curs i de solucionar les incidències que puguin sorgir.
 2. Almenys un llicenciat en medicina i un titulat en grau d'infermeria o diplomat universitari en infermeria o equivalent, que seran els docents encarregats d'impartir les unitats didàctiques teòriques i pràctiques del curs.

Per a l'habilitació dels docents per part de l'Institut Social de la Marina, els centres hauran d'aportar, per cada un, la documentació següent:

 1. Sol·licitud segons el model establert en l'Annex VIII de la Resolució de 24 d'abril de 2013.
 2. A l'efecte d'acreditar la seva identitat, el docent podrà optar entre la presentació d'una fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat o del número d'identificació d'estrangers, o l'autorització a l'Institut Social de la Marina per demanar les dades d'identitat del Ministeri de l'Interior, i per a això haurà de marcar la casella corresponent a la sol·licitud.
 3. Fotocòpia compulsada del títol acadèmic corresponent.
 4. Acreditació de la capacitat docent mitjançant una fotocòpia compulsada d'algun dels documents següents:
  • • Diploma acreditatiu d'haver fet un curs d'almenys 60 hores de formació de formadors en formació sanitària per a la gent del mar, emès per l'Institut Social de la Marina.
  • • Diploma acreditatiu d'haver superat un curs en tècniques pedagògiques d'almenys 80 hores, emès per una entitat diferent de la sol·licitant.
  • • Documentació acreditativa d'haver impartit un mínim de 160 hores d'activitat docent relacionada amb la matèria a impartir.

El centre homologat haurà de comunicar qualsevol variació del seu quadre docent a l'Institut Social de la Marina. Si la modificació es refereix a la inclusió d'un docent nou, s'haurà d'adjuntar la documentació esmentada abans.

Formularis.


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Annex I. Certificat de curs. Descargar documento Annex I. Certificat de curs.. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Annex I. Certificat de curs.. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,556 KB) 27/05/2014
Annex II. Sol·licitud d'homologació o pròrroga. Descargar documento Annex II. Sol·licitud d'homologació o pròrroga.. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Annex II. Sol·licitud d'homologació o pròrroga.. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,999 KB) 27/05/2014
Annex III. Verificació dades personals. Descargar documento Annex III. Verificació dades personals.. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Annex III. Verificació dades personals.. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,579 KB) 27/05/2014
Annex IV. Representació Legal. Descargar documento Annex IV. Representació Legal.. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Annex IV. Representació Legal.. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,698 KB) 27/05/2014
Annex V. Consentiment cessió de dades. Descargar documento Annex V. Consentiment cessió de dades.. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Annex V. Consentiment cessió de dades.. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,580 KB) 27/05/2014
Annex VI. Memòria descriptiva. Descargar documento Annex VI. Memòria descriptiva.. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Annex VI. Memòria descriptiva.. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,32 KB) 27/05/2014
Annex VII. Declaració de complir les condicions mínimes. Descargar documento Annex VII. Declaració de complir les condicions mínimes.. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Annex VII. Declaració de complir les condicions mínimes.. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,598 KB) 27/05/2014
Annex VIII. Sol·licitud de docents. Descargar documento Annex VIII. Sol·licitud de docents.. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Annex VIII. Sol·licitud de docents.. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,724 KB) 27/05/2014
Annex IX. Comunicació de curs itinerant. Descargar documento Annex IX. Comunicació de curs itinerant.. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Annex IX. Comunicació de curs itinerant.. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,741 KB) 27/05/2014
Complementary Content
${loading}