Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Cessaments extraordinaris mesurades RD Llei 30/2020

Models de sol·licitud. Cessaments extraordinaris mesurades RD Llei 30/2020


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Solicitud prestación por cese actividad DA 4ª RD LEY 30/2020 Descargar documento Solicitud prestación por cese actividad DA 4ª RD LEY 30/2020. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Solicitud prestación por cese actividad DA 4ª RD LEY 30/2020. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,432 KB) 15/10/2020
Declaración cese DA 4 ª RD Ley 30/2020 -alta inicial Descargar documento Declaración cese DA 4 ª RD Ley 30/2020 -alta inicial. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Declaración cese DA 4 ª RD Ley 30/2020 -alta inicial. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,383 KB) 15/10/2020
Declaración cese DA 4ª RD Ley 30/2020 -prórroga Descargar documento Declaración cese DA 4ª RD Ley 30/2020 -prórroga. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Declaración cese DA 4ª RD Ley 30/2020 -prórroga. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,190 KB) 15/10/2020
Solicitud prestación por cese actividad trab temporada art 14 RD LEY 30/2020 Descargar documento Solicitud prestación por cese actividad trab temporada art 14 RD LEY 30/2020. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Solicitud prestación por cese actividad trab temporada art 14 RD LEY 30/2020. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,298 KB) 14/10/2020
Declaración cese extraordinario trab temp art 14 RD Ley 30/2020 Descargar documento Declaración cese extraordinario trab temp art 14 RD Ley 30/2020. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Declaración cese extraordinario trab temp art 14 RD Ley 30/2020. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,102 KB) 14/10/2020
Solicitud prestación extraordinaria cese actividad art 13 1 RD Ley 30/2020 Descargar documento Solicitud prestación extraordinaria cese actividad art 13 1 RD Ley 30/2020. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Solicitud prestación extraordinaria cese actividad art 13 1 RD Ley 30/2020. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,431 KB) 15/10/2020
Declaración cese extraord art 13 1 RD Ley 30/2020 Descargar documento Declaración cese extraord art 13 1 RD Ley 30/2020. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Declaración cese extraord art 13 1 RD Ley 30/2020. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,202 KB) 14/10/2020
Solicitud prestación extraordinaria cese actividad art 13 2 RD Ley 30/2020 Descargar documento Solicitud prestación extraordinaria cese actividad art 13 2 RD Ley 30/2020. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Solicitud prestación extraordinaria cese actividad art 13 2 RD Ley 30/2020. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,406 KB) 15/10/2020
Declaración cese extraord art 13 2 RDL 30/2020 Descargar documento Declaración cese extraord art 13 2 RDL 30/2020. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Declaración cese extraord art 13 2 RDL 30/2020. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,203 KB) 14/10/2020

Pròrroga de la prestació de cessament d’activitat causada a l’empara de l’article 9 del Reial Decret-llei 24/2020 i treball per compte propi (disposició addicional quarta RD-llei 30/2020 de 29 de setembre)

Característiques

 • Els treballadors autònoms que vingueren percebent fins al 30 de setembre  la prestació per cessament d’activitat prevista a l’article 9 del Reial Decret-llei 24/2020, de 26 de juny, podran continuar percebent-la fins al 31 de gener de 2020, sempre que durant el quart trimestre de l’any 2020 mantinguen els requisits que es van establir per a la seua concessió.
 • El treballador autònom, durant el temps que estiga percebent la prestació, ha d’ingressar en la Tresoreria General de la Seguretat Social la totalitat de les cotitzacions aplicant els tipus vigents a la base de cotització corresponent.

Requisits

Acreditar una reducció en la facturació durant el quart trimestre de l’any 2020 d’almenys el 75 per cent en relació amb el mateix període de l’any 2019, així com no haver obtingut durant el trimestre indicat de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 euros.

Per determinar el dret a la prestació mensual es prorrategen els rendiments nets del quart trimestre, els quals no poden excedir de 1.939,58 euros mensuals.

Termini de sol·licitud i naixement del dret

El reconeixement a la prestació es duu a terme per les mútues col·laboradores o l’Institut Social de la Marina amb caràcter provisional amb efecte des de l’1 d’octubre de 2020, si se sol·licita abans del 15 d’octubre, o amb efecte des de l’endemà a la sol·licitud en un altre cas, la qual ha de ser regularitzada a partir de l’1 de març de 2021.

Duració

Percebran aquesta prestació fins al 31 de gener de 2021 aqueixos treballadors autònoms que a 31 d’octubre vingueren percebent la prestació de cessament d’activitat reconeguda a l’empara de l’article 9 del Reial Decret-llei 24/2020, de 26 de juny i vegen esgotat el seu dret al cessament previst en l’esmentat precepte abans del 31 de desembre de 2020, sempre que reunisquen els requisits exigits a l’efecte.

A partir d’aquesta data només es pot continuar percebent aquesta prestació de cessament d’activitat si es presenten tots els requisits de l’article 330 de la Llei General de la Seguretat Social.

Quantia

 • Es mantindrà la quantia que venia percebent, llevat que siga d’aplicació l’apartat següent.
 • La prestació per cessament d’activitat pot ser compatible amb un treball per compte aliè si els ingressos del treball per compte aliè no superen en 1,25 vegades l’import del SMI i, a més, els ingressos nets del treball per compte propi i del treball per compte aliè no superen en 2,2 vegades el SMI. En aquest cas la quantia de la prestació per cessament d’activitat serà el 50 % de la BASE MÍNIMA COTITZACIÓ.
 • La mútua col·laboradora o, en el seu cas, l’Institut Social de la Marina, abonarà el treballador juntament amb la prestació per cessament en l’activitat, l’import de les cotitzacions per contingències comunes que li haguera correspost ingressar de trobar-se el treballador autònom sense desenvolupar cap activitat, en aplicació del disposat a l’article 329 del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Incompatibilitats

 • Aquesta prestació serà incompatible amb el treball per compte propi, encara que la seua realització no implique la inclusió obligatòria en el Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, així com amb el treball per compte aliè, i amb qualsevol prestació de Seguretat Social que el beneficiari percebera, llevat que fora compatible amb l’exercici de l’activitat com a treballador per compte propi.
 • Pel que fa als treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, la prestació per cessament d’activitat serà incompatible, a més, amb la percepció de les ajudes per paralització de la flota.

Prestació per cessament d’activitat dels treballadors autònoms compatible amb el treball per compte propi (Disposició Addicional quarta RD-Llei 30/2020 de 29 de setembre)

Característiques

 • Els treballadors autònoms que no hagueren percebut aquesta prestació durant el tercer trimestre de 2020 poden sol·licitar la prestació per cessament d’activitat que preveu l’article 327 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, sempre que es presenten els requisits que estableixen els apartats a), b), d) i e) de l’article 330.1 de la norma i hagueren percebut fins el 30 de juny,  la prestació extraordinària per cessament d’activitat que preveu l’article 17 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19.
 • El treballador autònom, durant el temps que estiga percebent la prestació, ha d’ingressar en la Tresoreria General de la Seguretat Social la totalitat de les cotitzacions aplicant els tipus vigents a la base de cotització corresponent.

Requisits

 1. Haver percebut fins al 30 de juny,  la prestació extraordinària per cessament d’activitat que preveu l’article 17 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19.
 2. Acreditar una reducció en la facturació durant el quart trimestre de l’any 2020 d’almenys el 75 per cent en relació amb el mateix període de l’any 2019, així com no haver obtingut durant el trimestre indicat de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 euros.
  Per determinar el dret a la prestació mensual es prorrategen els rendiments nets del quart trimestre, els quals no poden excedir de 1.939,58 euros mensuals.
  En el cas dels treballadors autònoms que tinguin un o més treballadors al seu càrrec, s’ha d’acreditar alhora de sol·licitar la prestació el compliment de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social que tinguen assumides. 
 3. Estar afiliats i en alta en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial dels Treballadors del Mar.
 4. Tenir cobert el període mínim de cotització per cessament d’activitat a què es refereix l’article 338 del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.
 5. No haver complit l'edat ordinària per tenir dret a la pensió contributiva de jubilació, llevat que el treballador autònom no tinga acreditat el període de cotització requerit per a això.
 6. Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si en la data de cessament de l’activitat no es complira aquest requisit, l’òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingresse les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l’adquisició del dret a la protecció.

Termini de sol·licitud i naixement del dret

El reconeixement a la prestació es duu a terme per les mútues col·laboradores o l’Institut Social de la Marina amb caràcter provisional amb efecte des de l’1 d’octubre de 2020, si se sol·licita abans del 15 d’octubre, o amb efecte des de l’endemà a la sol·licitud en un altre cas, la qual ha de ser regularitzada a partir de l’1 de març de 2021.

Duració

Aquesta prestació pot percebre’s com a màxim fins el  31 de gener de 2021, sempre que el treballador tinga dret a ella en els termes fixats a l’article 338 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

A partir d’aquesta data només es pot continuar percebent aquesta prestació de cessament d’activitat si es presenten tots els requisits de l’article 330 de la Llei General de la Seguretat Social.

Quantia

 • La quantia de la prestació es determina aplicant el 70 per cent a la base reguladora, calculada de conformitat amb el que preveu l’article 339 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
 • La base reguladora de la prestació econòmica per cessament d’activitat serà la mitjana de les bases per les quals s’haguera cotitzat durant els dotze mesos continuats i immediatament anteriors a l’1 d’octubre de 2020.
 • La mútua col·laboradora o, en el seu cas, l’Institut Social de la Marina, abonarà el treballador juntament amb la prestació per cessament en l’activitat, l’import de les cotitzacions per contingències comunes que li haguera correspost ingressar de trobar-se el treballador autònom sense desenvolupar cap activitat, en aplicació del disposat a l’article 329 del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
 • La prestació per cessament d’activitat pot ser compatible amb un treball per compte aliè si els ingressos del treball per compte aliè no superen en 1,25 vegades l’import del SMI i, a més, els ingressos nets del treball per compte propi i del treball per compte aliè no superen en 2,2 vegades el SMI. En aquest cas la quantia de la prestació per cessament d’activitat serà el 50 % de la BASE MÍNIMA COTITZACIÓ.

Incompatibilitats

Aquesta prestació serà incompatible amb el treball per compte propi, encara que la seua realització no implique la inclusió obligatòria en el Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, així com amb el treball per compte aliè, i amb qualsevol prestació de Seguretat Social que el beneficiari percebera, llevat que fora compatible amb l’exercici de l’activitat com a treballador per compte propi.

Pel que fa als treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, la prestació per cessament d’activitat serà incompatible, a més, amb la percepció de les ajudes per paralització de la flota.

Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a treballadors de temporada (RD-Llei 30/2020 de 29 de setembre. Art. 14)

Característiques

 • Es consideren treballadors de temporada aquells treballadors autònoms l’únic treball dels quals al llarg dels últims dos anys s’haguera desenvolupat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors del Mar durant els mesos de juny a desembre.
 • Es considera que el treballador autònom ha desenvolupat un únic treball durant els mesos de juny a desembre de 2018 i 2019 sempre que, en cas d’haver estat d’alta en un règim de seguretat social com a treballador per compte aliè, aquesta alta no supere els 120 dies al llarg d’aqueixos dos anys.
 • A partir de l'1 d'octubre de 2020.
 • Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagen optat per enquadrar-se com a treballadors per compte propi en el règim especial que corresponga tindran dret igualment a aquesta prestació extraordinària, sempre que reunisquen els requisits que estableix aquest apartat.

Requisits

 1. Haver estat d’alta i haver cotitzat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors del Mar com a treballador per compte propi durant almenys quatre mesos en el període comprés entre els mesos de juny a desembre de cada un dels anys 2018 i 2019.
 2. No haver estat d’alta o assimilat a l’alta com a treballador per compte aliè en el règim de Seguretat Social corresponent més de 120 dies durant el període comprés entre l’1 de juny de 2018 i el 31 de juliol de 2020.
 3. No haver desenvolupat cap activitat ni haver estat donat d’alta o assimilat a l’alta des de l’1 de març al 31 de maig de 2020.
 4. No haver percebut cap prestació del sistema de Seguretat Social durant els mesos de gener a juny de 2020, llevat que la mateixa fora compatible amb l’exercici d’una activitat com a treballador autònom.
 5. No haver obtingut durant l’any 2020 uns ingressos que superen els 23.275 euros.
 6. Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si no es complira aquest requisit, l’òrgan gestor convidarà al pagament a l’autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingresse les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l’adquisició del dret a la protecció.

Termini de sol·licitud, naixement del dret i durada

El reconeixement de la prestació regulada en aquest article pot sol·licitar-se en qualsevol moment durant el període comprés entre l’entrada en vigor de la norma i el mes de gener de 2021.

La prestació extraordinària per cessament d’activitat regulada pot començar a meritar-se amb efecte des de l’1 d’octubre de 2020 i té una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presente dins dels primers quinze dies naturals d’octubre. En cas contrari, l’efecte queda fixat a l’endemà de la presentació de la sol·licitud.

El reconeixement a la prestació es durà a terme per les mútues col·laboradores o l’Institut Social de la Marina amb caràcter provisional. A partir de l’1 de març de 2021 es procedirà a revisar totes les resolucions provisionals adoptades.

Quantia

 • La quantia de la prestació serà l’equivalent al 70 per cent de la base mínima de cotització que corresponga per l’activitat exercida en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

Cotització

 • Durant la percepció de la prestació no hi ha obligació de cotitzar i el treballador roman en situació d’alta o assimilada a l’alta en el règim de Seguretat Social corresponent. 
 • Les cotitzacions per les quals no existisca obligació de cotitzar seran assumides per les entitats amb càrrec als pressupostos de les quals es cobrisca la prestació corresponent.

Incompatibilitats

Aquesta prestació serà incompatible amb el treball per compte aliè i amb qualsevol prestació de Seguretat Social que el beneficiari percebera, llevat que fora compatible amb l’exercici de l’activitat com a treballador per compte propi. Així mateix, és incompatible amb el treball per compte propi i amb la percepció de rendiments procedents de la societat l’activitat de la qual s’haja vist afectada pel tancament quan els ingressos que es perceben durant l’any 2020 superen els 23.275 euros.

Pel que fa als treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, la prestació per cessament d’activitat serà incompatible amb la percepció de les ajudes per paralització de la flota. 

Prestació extraordinària de cessació d’activitat per a treballadors autònoms per suspendre totes les seues activitats com a conseqüència de resolució d’autoritat competent com mesura de contenció del virus COVID-19...

Prestació extraordinària de cessació d’activitat per a treballadors autònoms per a suspendre totes les seues activitats com a conseqüència de resolució d’autoritat competent com a mesura de contenció del virus COVID-19 (Art.13.1, Real Decret Llei 30/2020)

Característiques

 • Resolució adoptada per l’autoritat competent de suspendre l’activitat com a mesura de contenció en la propagació del virus COVID-1.
 • A partir de l'1 d'octubre de 2020
 • Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagen optat per enquadrar-se com a treballadors per compte propi en el règim especial que corresponga tindran dret igualment a esta prestació extraordinària, sempre que reunisquen els requisits que establix este apartat.

Requisits

 1. Estar afiliats i en alta en RETA o en el RETAMAR,  almenys 30 dies naturals abans de la data de la resolució que acorde el cessació d’activitat.
 2. Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. Si en la data de la suspensió de l’activitat no es complisca este requisit, l’òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de 30 dies naturals ingresse les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l’adquisició del dret a la protecció.

Quantia

 • Amb caràcter general: 50% BASE MÍNIMA COTITZACIÓ.
 • Membres de família nombrosa, si els únics ingressos de la unitat familiar o anàloga procedeixen de l’activitat suspesa: 50% BASE MÍNIMA COTITZACIÓ més un 20% d’esta quantia.
 • Persones convivents al mateix domicili unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat amb dos o més membres amb dret a esta prestació: 40 % BASE MÍNIMA COTITZACIÓ; la previsió no és d’aplicació per a famílies nombroses.

Cotització

 • Durant el temps que l’activitat romanga suspesa es mantindrà l’alta en el règim especial corresponent i el treballador autònom quedarà exonerat de l’obligació de cotitzar. L’exoneració de l’ingrés de les quotes s’estendrà des del primer dia del mes en què s’adopta la mesura de tancament de l’activitat fins a l’últim dia del mes següent a aquell en què s’alce l’esmentada mesura.

 • El període durant el qual el treballador autònom estiga exempt de l’obligació de cotitzar s’entendrà com cotitzat i les cotitzacions que li corresponguen seran assumides per  les entitats amb càrrec als pressupostos de les quals es cobrisca la corresponent prestació.

 • La base de cotització aplicable durant tot el període de percepció d’esta prestació extraordinària és, en tot cas, la que s'establisca en el moment d’inici de l’esmentada prestació.

 • La duració màxima i la resta de condicions d’aplicació de les deduccions en la cotització a què puga tindre dret el treballador beneficiari d’esta prestació extraordinària per cessació en l’activitat no es modificaran per la percepció d’esta última.

Termini de sol·licitud, naixement del dret i duració

El reconeixement de la prestació pot sol·licitar-se dins dels primers quinze dies següents a l’entrada en vigor de l’acord o resolució de tancament d’activitat.
El dret a la prestació naixerà des de l’endemà a l’adopció de la mesura de tancament d’activitat adoptada per l’autoritat competent i finalitzarà l’últim dia del mes en què se n’acorde l’alçament.

En el cas que la sol·licitud es presente fora del termini establert, el dret a la prestació s’iniciarà el dia de la sol·licitud. No obstant això, el treballador quedarà exempt de l'obligació de cotitzar des del primer dia del mes en què l'autoritat governativa haja determinat la prohibició de l'activitat, si bé en aqueix cas el període anterior a la data de sol·licitud no s'entendrà com cotitzat, no assumint la cotització les entitats que cobrisquen les respectives prestacions.
El reconeixement a la prestació es durà a terme per les mútues col·laboradores o l’Institut Social de la Marina amb caràcter provisional. En finalitzar la mesura de tancament d’activitat, es revisen totes les resolucions provisionals adoptades.

Incompatibilitats

La percepció de la prestació serà incompatible amb la percepció d’una retribució per l’exercici d’un treball per compte alié, llevat que els ingressos del treball per compte alié siguen inferiors a 1,25 vegades l’import del salari mínim interprofessional; amb l’exercici d’una altra activitat per compte propi; amb la percepció de rendiments procedents de la societat l’activitat de la qual s’haja vist afectada pel tancament; així com amb la percepció d’una prestació de Seguretat Social, llevat d’aquella que el beneficiari percebera per ser compatible amb l’exercici de l’activitat que desenvolupava.

Pel que fa als treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, la prestació per cessació d’activitat serà, a més, incompatible amb la percepció de les ajudes per paralització de la flota.

Prestació extraordinària de cessació d’activitat per a treballadors autònoms que no poden causar dret a la prestació ordinària prevista en la disposició addicional quarta del Reial decret llei 30/2020 o...

Prestació extraordinària de cessació d’activitat per a treballadors autònoms que no poden causar dret  a la prestació ordinària prevista en la disposició addicional quarta del Reial Decret Llei 30/2020 o a la prestació de cessació d’activitat regulada als articles 327 i següents de la Llei General de Seguretat Social, per no reunir els requisits de carència exigits en la norma (Art. 13.2 Reial Decret-Llei 30/2020, de 29 de setembre)

Característiques

 • Treballadors autònoms que no poden causar dret  a la prestació ordinària prevista en la disposició addicional quarta del Reial Decret Llei 30/2020 o a la prestació de cessació d’activitat regulada als articles 327 i següents de la Llei General de Seguretat Social, per no reunir els requisits de carència exigits en la norma (Art. 13.2 Reial Decret-Llei 30/2020, de 29 de setembre).
 • A partir de l'1 d'octubre de 2020.
 • Els treballadors autònoms que perceben esta prestació i no estigueren cotitzant per cessació d’activitat vindran obligats a cotitzar per este concepte a partir del mes següent en què finalitze la percepció de la prestació.
 • Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagen optat per enquadrar-se com a treballadors per compte propi en el règim especial que corresponga tindran dret igualment a esta prestació extraordinària, sempre que reunisquen els requisits que establix este apartat.

Requisits

 • 1r Estar donat d’alta i al corrent en el pagament de les cotitzacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors del Mar com a treballador per compte propi des d’abans de l’1 d’abril de 2020. Si en la data de la presentació de la sol·licitud no es complira el requisit d’estar al corrent en el pagament de les cotitzacions, l’òrgan gestor convidarà el pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de 30 dies naturals ingresse les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l’adquisició del dret a la protecció.
 • 2n No tindre dret a la prestació de cessació d’activitat que es regula en la disposició addicional quarta d’esta norma o a la prestació de cessació d’activitat regulada als articles 327 i següents del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, per no reunir els requisits de carència exigits en la norma.
 • 3r No tindre ingressos procedents de l’activitat per compte propi en l’últim trimestre de l’exercici 2020 superiors al salari mínim interprofessional.
 • 4t Patir, en el quart trimestre del 2020, una reducció en els ingressos de l’activitat per compte propi d’almenys el 50 % en relació amb els ingressos haguts en el primer trimestre del 2020.
  Per al càlcul de la reducció d’ingressos es tindrà en compte el període en alta en el primer trimestre de l’any 2020 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos haguts en el quart trimestre pel mateix temps.

Termini de sol·licitud, naixement del dret i duració

Esta prestació extraordinària per cessació d’activitat podrà començar a meritar-se amb efectes d’1 d’octubre de 2020 i tindrà una duració màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presente dins dels primers quinze dies naturals d’octubre. En cas contrari, els efectes queden fixats el primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud i la seua duració no podrà excedir del 31 de gener de 2021.

El reconeixement a la prestació es durà a terme per les mútues col·laboradores o l’Institut Social de la Marina amb caràcter provisional. A partir de l’1 de març de 2021 es procedirà a revisar totes les resolucions provisionals adoptades.

Quantia

 • Amb caràcter general: 50% BASE MÍNIMA COTITZACIÓ
 • Persones convivents al mateix domicili unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat amb dos o més membres amb dret a esta prestació: 40% BASE MÍNIMA COTITZACIÓ

Cotització

 • Durant el temps que l’activitat romanga suspesa es mantindrà l’alta en el règim especial corresponent i el treballador autònom quedarà exonerat de l’obligació de cotitzar.
 • El període durant el qual el treballador autònom estiga exempt de l’obligació de cotitzar s’entendrà com cotitzat i les cotitzacions que li corresponguen seran assumides per  les entitats amb càrrec als pressupostos de les quals es cobrisca la corresponent prestació.
 • La base de cotització aplicable durant tot el període de percepció d’esta prestació extraordinària és, en tot cas, la que s'establisca en el moment d’inici de l’esmentada prestació.
 • La duració màxima i la resta de condicions d’aplicació de les deduccions en la cotització a què puga tindre dret el treballador beneficiari d’esta prestació extraordinària per cessació en l’activitat no es modificaran per la percepció d’esta última.

Incompatibilitats

La percepció de la prestació serà incompatible amb la percepció d’una retribució pel desenvolupament d’un treball per compte alié, llevat que els ingressos del treball per compte alié siguen inferiors a 1,25 vegades l’import del salari mínim interprofessional; amb l’acompliment d’una altra activitat per compte propi; amb la percepció de rendiments procedents d’una societat; amb la percepció d’una prestació de Seguretat Social llevat d’aquella que el beneficiari vinguera percebent per ser compatible amb l’acompliment de l’activitat que desenvolupava.

Pel que fa als treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, la prestació per cessació d’activitat serà, a més, incompatible amb la percepció de les ajudes per paralització de la flota.

Extinció

S’extingirà el dret a esta prestació si durant la percepció de la mateixa es presenten els requisits per causar dret a la prestació de cessació d’activitat prevista en la disposició addicional quarta d’esta norma o a la prestació de cessació d’activitat regulada als articles 327 i següents del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, sense perjudici del dret que assisteix a l’interessat a sol·licitar la prestació corresponent.

Complementary Content
${loading}