Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Cessaments extraordinaris mesurades RD Llei 30/2020

Models de sol·licitud. Cessaments extraordinaris mesurades RD Llei 30/2020


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Solicitud prestación por cese actividad DA 4ª RD LEY 30/2020 Descargar documento Solicitud prestación por cese actividad DA 4ª RD LEY 30/2020. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Solicitud prestación por cese actividad DA 4ª RD LEY 30/2020. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,432 KB) 15/10/2020
Declaración cese DA 4 ª RD Ley 30/2020 -alta inicial Descargar documento Declaración cese DA 4 ª RD Ley 30/2020 -alta inicial. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Declaración cese DA 4 ª RD Ley 30/2020 -alta inicial. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,383 KB) 15/10/2020
Declaración cese DA 4ª RD Ley 30/2020 -prórroga Descargar documento Declaración cese DA 4ª RD Ley 30/2020 -prórroga. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Declaración cese DA 4ª RD Ley 30/2020 -prórroga. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,190 KB) 15/10/2020
Solicitud prestación por cese actividad trab temporada art 14 RD LEY 30/2020 Descargar documento Solicitud prestación por cese actividad trab temporada art 14 RD LEY 30/2020. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Solicitud prestación por cese actividad trab temporada art 14 RD LEY 30/2020. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,298 KB) 14/10/2020
Declaración cese extraordinario trab temp art 14 RD Ley 30/2020 Descargar documento Declaración cese extraordinario trab temp art 14 RD Ley 30/2020. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Declaración cese extraordinario trab temp art 14 RD Ley 30/2020. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,102 KB) 14/10/2020
Solicitud prestación extraordinaria cese actividad art 13 1 RD Ley 30/2020 Descargar documento Solicitud prestación extraordinaria cese actividad art 13 1 RD Ley 30/2020. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Solicitud prestación extraordinaria cese actividad art 13 1 RD Ley 30/2020. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,431 KB) 15/10/2020
Declaración cese extraord art 13 1 RD Ley 30/2020 Descargar documento Declaración cese extraord art 13 1 RD Ley 30/2020. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Declaración cese extraord art 13 1 RD Ley 30/2020. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,202 KB) 14/10/2020
Solicitud prestación extraordinaria cese actividad art 13 2 RD Ley 30/2020 Descargar documento Solicitud prestación extraordinaria cese actividad art 13 2 RD Ley 30/2020. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Solicitud prestación extraordinaria cese actividad art 13 2 RD Ley 30/2020. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,406 KB) 15/10/2020
Declaración cese extraord art 13 2 RDL 30/2020 Descargar documento Declaración cese extraord art 13 2 RDL 30/2020. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Declaración cese extraord art 13 2 RDL 30/2020. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,203 KB) 14/10/2020

Pròrroga de la prestació de cessament d’activitat causada a l’empara de l’article 9 del Reial Decret-llei 24/2020 i treball per compte propi (Disposició Addicional quarta RD Llei 30/2020 de 29 de setembre)

Característiques

 • Els treballadors autònoms que vinguessin percebent fins al 30 de setembre  la prestació per cessament d’activitat prevista a l’article 9 del Reial Decret-llei 24/2020, de 26 de juny, podran continuar percebent-la fins al 31 de gener de 2020, sempre que durant el quart trimestre de l’any 2020 mantinguin els requisits que es van establir per a la seva concessió.
 • El treballador autònom, durant el temps que estigui percebent la prestació haurà d’ingressar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la totalitat de les cotitzacions aplicant els tipus vigents a la base de cotització corresponent.

Requisits

Acreditar una reducció en la facturació durant el quart trimestre de l’any 2020 d’almenys el 75 per cent en relació amb el mateix període de l’any 2019, així com no haver obtingut durant el trimestre indicat de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 euros.

Per determinar el dret a la prestació mensual es prorratejaran els rendiments nets del quart trimestre, no podent excedir d’1.939,58 euros mensuals.

Termini de sol·licitud i naixement del dret

El reconeixement a la prestació es durà a terme per les mútues col·laboradores o l’Institut Social de la Marina amb caràcter provisional amb efectes d’1 d’octubre de 2020 si se sol·licita abans del 15 d’octubre, o amb efecte des de l’endemà a la sol·licitud en un altre cas, havent de ser regularitzada a partir de l’1 de març de 2021.

Durada

Percebran aquesta prestació fins al 31 de gener de 2021 aquells treballadors autònoms que a 31 d’octubre vinguessin percebent la prestació de cessament d’activitat reconeguda a l’empara de l’article 9 del Reial Decret-llei 24/2020, de 26 de juny i vegin esgotat el seu dret al cessament previst en l’esmentat precepte abans del 31 de desembre de 2020, sempre que reuneixin els requisits exigits a l’efecte.

A partir d’aquesta data només es podrà continuar percebent aquesta prestació de cessament d’activitat si es presenten tots els requisits de l’article 330 de la Llei General de la Seguretat Social.

Quantia

 • Es mantindrà la quantia que venia percebent, tret que sigui d’aplicació l’apartat següent.
 • La prestació per cessament d’activitat podrà ser compatible amb un treball per compte aliè, si els ingressos del treball per compte aliè no superen 1,25 vegades l’import del SMI, i a més els ingressos nets del treball per compte propi i del treball per compte aliè no superen 2,2 vegades el SMI. En aquest cas la quantia de la prestació per cessament d’activitat serà el 50 % de la BASE MÍNIMA COTITZACIÓ.
 • La mútua col·laboradora o, en el seu cas, l’Institut Social de la Marina, abonarà el treballador juntament amb la prestació per cessament en l’activitat, l’import de les cotitzacions per contingències comunes que li hagués correspost ingressar de trobar-se el treballador autònom sense desenvolupar cap activitat, en aplicació del disposat a l’article 329 del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Incompatibilitats

 • Aquesta prestació serà incompatible amb el treball per compte propi, encara que la seva realització no impliqui la inclusió obligatòria en el Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim especial dels Treballadors del Mar, així com amb el treball per compte aliè, i amb qualsevol prestació de Seguretat Social que el beneficiari vingués percebent tret que fos compatible amb l’acompliment de l’activitat com a treballador per compte propi.
 • Pel que fa als treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, la prestació per cessament d’activitat serà incompatible amb la percepció de les ajudes per paralització de la flota.

Prestació per cessament d’activitat dels treballadors autònoms compatible amb el treball per compte propi (Disposició Addicional quarta RD Llei 30/2020 de 29 de setembre)

Característiques

 • Els treballadors autònoms que no haguessin percebut aquesta prestació durant el tercer trimestre de 2020 poden sol·licitar la prestació per cessament d’activitat que preveu l’article 327 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, sempre que es presentin els requisits que estableixen els apartats a), b), d) i e) de l’article 330.1 de la norma i haguessin percebut fins el 30 de juny la prestació extraordinària per cessament d’activitat que preveu l’article 17 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19.
 • El treballador autònom, durant el temps que estigui percebent la prestació, ha d’ingressar en la Tresoreria General de la Seguretat Social la totalitat de les cotitzacions aplicant els tipus vigents a la base de cotització corresponent.

Requisits

 1. Haver percebut fins al 30 de juny la prestació extraordinària per cessament d’activitat que preveu l’article 17 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19.
 2. Acreditar una reducció en la facturació durant el quart trimestre de l’any 2020 d’almenys el 75 per cent en relació amb el mateix període de l’any 2019, així com no haver obtingut durant el trimestre indicat de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 euros.
  Per determinar el dret a la prestació mensual es prorrategen els rendiments nets del quart trimestre, els quals no poden excedir de 1.939,58 euros mensuals.
  En el cas dels treballadors autònoms que tinguin un o més treballadors al seu càrrec, s’ha d’acreditar alhora de sol·licitar la prestació el compliment de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social que tinguin assumides.
 3. Estar afiliats i en alta en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial dels Treballadors del Mar.
 4. Tenir cobert el període mínim de cotització per cessament d’activitat a què es refereix l’article 338 del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.
 5. No haver complert l'edat ordinària per tenir dret a la pensió contributiva de jubilació, tret que el treballador autònom no tingui acreditat el període de cotització requerit per a això.
 6. Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si en la data de cessament de l’activitat no es complís aquest requisit, l’òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l’adquisició del dret a la protecció.

Termini de sol·licitud i naixement del dret

El reconeixement a la prestació es du a terme per les mútues col·laboradores o l’Institut Social de la Marina amb caràcter provisional amb efecte des de l’1 d’octubre de 2020, si se sol·licita abans del 15 d’octubre, o amb efecte des de l’endemà a la sol·licitud en un altre cas, la qual ha de ser regularitzada a partir de l’1 de març de 2021.

Durada

Aquesta prestació pot percebre’s com a màxim fins el 31 de gener de 2021, sempre que el treballador tingui dret a ella en els termes fixats a l’article 338 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social.

A partir d’aquesta data només es pot continuar percebent aquesta prestació de cessament d’activitat si es presenten tots els requisits de l’article 330 de la Llei general de la Seguretat Social.

Quantia

 • La quantia de la prestació es determina aplicant el 70 per cent a la base reguladora, calculada de conformitat amb el que preveu l’article 339 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social.
 • La base reguladora de la prestació econòmica per cessament d’activitat serà la mitjana de les bases per les quals s’hagués cotitzat durant els dotze mesos continuats i immediatament anteriors a l’1 d’octubre de 2020.
 • La mútua col·laboradora o l’Institut Social de la Marina, abonarà al treballador, juntament amb la prestació per cessament en l’activitat, l’import de les cotitzacions per contingències comunes que li hagués correspost ingressar si el treballador autònom es trobés sense desenvolupar cap activitat, en aplicació d’allò que disposa l’article 329 del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social.
 • La prestació per cessament d’activitat pot ser compatible amb un treball per compte d’altri si els ingressos del treball per compte d’altri no superen en 1,25 vegades l’import del SMI i, a més, els ingressos nets del treball per compte propi i del treball per compte d’altri no superen en 2,2 vegades el SMI. En aquest cas la quantia de la prestació per cessament d’activitat serà el 50% de la BASE MÍNIMA COTITZACIÓ.

Incompatibilitats

Aquesta prestació serà incompatible amb el treball per compte propi, encara que la seva realització no impliqui la inclusió obligatòria en el Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, així com amb el treball per compte d’altri, i amb qualsevol prestació de Seguretat Social que el beneficiari percebés, tret que fos compatible amb l’exercici de l’activitat com a treballador per compte propi.

Pel que fa als treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, la prestació per cessament d’activitat serà incompatible, a més, amb la percepció de les ajudes per paralització de la flota.

Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a treballadors de temporada (RD llei 30/2020 de 29 de setembre. Art. 14)

Característiques

 • Es consideren treballadors de temporada aquells treballadors autònoms l’únic treball dels quals al llarg dels últims dos anys s’hagués desenvolupat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors del Mar durant els mesos de juny a desembre.
 • Es considera que el treballador autònom ha desenvolupat un únic treball durant els mesos de juny a desembre de 2018 i 2019 sempre que, en cas d’haver estat d’alta en un règim de seguretat social com a treballador per compte d’altri, aquesta alta no superi els 120 dies al llarg d’aquells dos anys.
 • A partir de l'1 d'octubre de 2020.
 • Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat per enquadrar-se com a treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui tindran dret igualment a aquesta prestació extraordinària, sempre que reuneixin els requisits que estableix aquest apartat.

Requisits

 1. Haver estat d’alta i haver cotitzat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors del Mar com a treballador per compte propi durant almenys quatre mesos en el període comprès entre els mesos de juny a desembre de cada un dels anys 2018 i 2019.
 2. No haver estat d’alta o assimilat a l’alta com a treballador per compte d’altri en el règim de Seguretat Social corresponent més de 120 dies durant el període comprès entre l’1 de juny de 2018 i el 31 de juliol de 2020.
 3. No haver desenvolupat cap activitat ni haver estat donat d’alta o assimilat a l’alta des de l’1 de març al 31 de maig de 2020.
 4. No haver percebut cap prestació del sistema de Seguretat Social durant els mesos de gener a juny de 2020, tret que aquella fos compatible amb l’exercici d’una activitat com a treballador autònom.
 5. No haver obtingut durant l’any 2020 uns ingressos que superin els 23.275 euros.
 6. Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si no es complís aquest requisit, l’òrgan gestor convidarà al pagament a l’autònom perquè en el termini improrrogable de 30 dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l’adquisició del dret a la protecció.

Termini de sol·licitud, naixement del dret i durada

El reconeixement de la prestació regulada en aquest article pot sol·licitar-se en qualsevol moment durant el període comprès entre l’entrada en vigor de la norma i el mes de gener de 2021.

La prestació extraordinària per cessament d’activitat regulada pot començar a meritar-se amb efecte des de l’1 d’octubre de 2020 i té una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers quinze dies naturals d’octubre. En cas contrari, l’efecte queda fixat a l’endemà de la presentació de la sol·licitud.

El reconeixement a la prestació es durà a terme per les mútues col·laboradores o l’Institut Social de la Marina amb caràcter provisional. A partir de l’1 de març de 2021 es revisaran totes les resolucions provisionals adoptades.

Quantia

 • La quantia de la prestació serà l’equivalent al 70 per cent de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat exercida en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

Cotització

 • Durant la percepció de la prestació no hi ha obligació de cotitzar i el treballador roman en situació d’alta o assimilada a l’alta en el règim de Seguretat Social corresponent.
 • Les cotitzacions per les quals no existeixi obligació de cotitzar seran assumides per les entitats amb càrrec als pressupostos de les quals es cobreixi la prestació corresponent.

Incompatibilitats

Aquesta prestació serà incompatible amb el treball per compte d’altri i amb qualsevol prestació de Seguretat Social que el beneficiari percebés, tret que fos compatible amb l’exercici de l’activitat com a treballador per compte propi. Així mateix, és incompatible amb el treball per compte propi i amb la percepció de rendiments procedents de la societat l’activitat de la qual s’hagi vist afectada pel tancament quan els ingressos que es percebin durant l’any 2020 superin els 23.275 euros.

Pel que fa als treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, la prestació per cessament d’activitat serà incompatible amb la percepció de les ajudes per paralització de la flota.

Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a treballadors autònoms per suspendre totes les seves activitats com a conseqüència de resolució d’autoritat competent com mesura de contenció del virus COVID-19...

Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a treballadors autònoms per suspendre totes les seves activitats com a conseqüència de resolució d’autoritat competent com mesura de contenció del virus COVID-19 (Art.13.1, Reial Decret Llei 30/2020)

Característiques

 • Resolució adoptada per l’autoritat competent de suspendre l’activitat com a mesura de contenció en la propagació del virus COVID-1.
 • A partir de l'1 d'octubre de 2020
 • Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat per enquadrar-se com a treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui tindran dret igualment a aquesta prestació extraordinària, sempre que reuneixin els requisits que estableix aquest apartat.

Requisits

 1. Estar afiliats i en alta en RETA o en el RETAMAR,  almenys 30 dies naturals abans de la data de la resolució que acordi el cessament d’activitat.
 2. Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. Si en la data de la suspensió de l’activitat no es complís aquest requisit, l’òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de 30 dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l’adquisició del dret a la protecció.

Quantia

 • Amb caràcter general: 50% BASE MÍNIMA COTITZACIÓ.
 • Membres de família nombrosa, si els únics ingressos de la unitat familiar o anàloga procedeixen de l’activitat suspesa: 50% BASE MÍNIMA COTITZACIÓ més un 20% d’aquesta quantia.
 • Persones convivents al mateix domicili unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat amb dos o més membres amb dret a aquesta prestació: 40% BASE MÍNIMA COTITZACIÓ; la previsió no és d’aplicació per a famílies nombroses.

Cotització

 • Durant el temps que l’activitat romangui suspesa es mantindrà l’alta en el règim especial corresponent i el treballador autònom quedarà exonerat de l’obligació de cotitzar. L’exoneració de l’ingrés de les quotes s’estendrà des del primer dia del mes en què s’adopta la mesura de tancament de l’activitat fins a l’últim dia del mes següent a aquell en què s’aixequi l’esmentada mesura.

 • El període durant el qual el treballador autònom estigui exempt de l’obligació de cotitzar s’entendrà com cotitzat i les cotitzacions que li corresponguin seran assumides per  les entitats amb càrrec als pressupostos de les quals es cobreixi la corresponent prestació.

 • La base de cotització aplicable durant tot el període de percepció d’aquesta prestació extraordinària és, en tot cas, la que s’estableixi en el moment d’inici de l’esmentada prestació.

 • La durada màxima i la resta de condicions d’aplicació de les deduccions en la cotització a què pugui tenir dret el treballador beneficiari d’aquesta prestació extraordinària per cessament en l’activitat no es modificaran per la percepció d’aquesta última.

Termini de sol·licitud, naixement del dret i durada

El reconeixement de la prestació pot sol·licitar-se dins dels primers quinze dies següents a l’entrada en vigor de l’acord o resolució de tancament d’activitat.
El dret a la prestació naixerà des de l’endemà a l’adopció de la mesura de tancament d’activitat adoptada per l’autoritat competent i finalitzarà l’últim dia del mes en què se n’acordi l’aixecament.

En el cas que la sol·licitud es presenti fora del termini establert, el dret a la prestació s’iniciarà el dia de la sol·licitud. No obstant això, el treballador quedarà exempt de l’obligació de cotitzar des del primer dia del mes en què l’autoritat governativa hagi determinat la prohibició de l’activitat, si bé en aquest cas el període anterior a la data de sol·licitud no s’entendrà com cotitzat i les entitats que cobreixin les respectives prestacions no assumiran la cotització.
El reconeixement a la prestació es durà a terme per les mútues col·laboradores o l’Institut Social de la Marina amb caràcter provisional. En finalitzar la mesura de tancament d’activitat, es revisen totes les resolucions provisionals adoptades.

Incompatibilitats

La percepció de la prestació serà incompatible amb la percepció d’una retribució per l’exercici d’un treball per compte d’altri, tret que els ingressos del treball per compte d’altri siguin inferiors a 1,25 vegades l’import del salari mínim interprofessional; amb l’exercici d’una altra activitat per compte propi; amb la percepció de rendiments procedents de la societat l’activitat de la qual s’hagi vist afectada pel tancament; així com amb la percepció d’una prestació de Seguretat Social, tret d’aquella que el beneficiari percebés per ser compatible amb l’exercici de l’activitat que desenvolupava.

Pel que fa als treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, la prestació per cessament d’activitat serà, a més, incompatible amb la percepció de les ajudes per paralització de la flota.

Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a treballadors autònoms que no poden causar dret a la prestació ordinària prevista en la disposició addicional quarta del Reial Decret Llei 30/2020 o...

Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a treballadors autònoms que no poden causar dret  a la prestació ordinària prevista en la disposició addicional quarta del Reial Decret Llei 30/2020 o a la prestació de cessament d’activitat regulada als articles 327 i següents de la Llei General de Seguretat Social, per no reunir els requisits de carència exigits en la norma (Art. 13.2 Reial Decret-Llei 30/2020, de 29 de setembre)

Característiques

 • Treballadors autònoms que no poden causar dret  a la prestació ordinària prevista en la disposició addicional quarta del Reial Decret Llei 30/2020 o a la prestació de cessament d’activitat regulada als articles 327 i següents de la Llei General de Seguretat Social, per no reunir els requisits de carència exigits en la norma (Art. 13.2 Reial Decret-Llei 30/2020, de 29 de setembre).
 • A partir de l'1 d'octubre de 2020.
 • Els treballadors autònoms que percebin aquesta prestació i no estiguessin cotitzant per cessament d’activitat vindran obligats a cotitzar per aquest concepte a partir del mes següent en què finalitzi la percepció de la prestació.
 • Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat per enquadrar-se com a treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui tindran dret igualment a aquesta prestació extraordinària, sempre que reuneixin els requisits que estableix aquest apartat.

Requisits

 • 1r Estar donat d’alta i al corrent en el pagament de les cotitzacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors del Mar com a treballador per compte propi des d’abans de l’1 d’abril de 2020. Si en la data de la presentació de la sol·licitud no es complís el requisit d’estar al corrent en el pagament de les cotitzacions, l’òrgan gestor convidarà el pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de 30 dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l’adquisició del dret a la protecció.
 • 2n No tenir dret a la prestació de cessament d’activitat que es regula en la disposició addicional quarta d’aquesta norma o a la prestació de cessament d’activitat regulada als articles 327 i següents del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, per no reunir els requisits de carència exigits en la norma.
 • 3r No tenir ingressos procedents de l’activitat per compte propi en l’últim trimestre de l’exercici 2020 superiors al salari mínim interprofessional.
 • 4t Patir, en el quart trimestre del 2020, una reducció en els ingressos de l’activitat per compte propi d’almenys el 50 % en relació amb els ingressos haguts en el primer trimestre del 2020.
  Per al càlcul de la reducció d’ingressos es tindrà en compte el període en alta en el primer trimestre de l’any 2020 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos haguts en el quart trimestre pel mateix temps.

Termini de sol·licitud, naixement del dret i durada

Aquesta prestació extraordinària per cessament d’activitat podrà començar a meritar-se amb efectes d’1 d’octubre de 2020 i tindrà una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers quinze dies naturals d’octubre. En cas contrari, els efectes queden fixats el primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud i la seva durada no podrà excedir del 31 de gener de 2021.

El reconeixement a la prestació es durà a terme per les mútues col·laboradores o l’Institut Social de la Marina amb caràcter provisional. A partir de l’1 de març de 2021 es procedirà a revisar totes les resolucions provisionals adoptades.

Quantia

 • Amb caràcter general: 50% BASE MÍNIMA COTITZACIÓ
 • Persones convivents al mateix domicili unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat amb dos o més membres amb dret a aquesta prestació: 40% BASE MÍNIMA COTITZACIÓ

Cotització

 • Durant el temps que l’activitat romangui suspesa es mantindrà l’alta en el règim especial corresponent i el treballador autònom quedarà exonerat de l’obligació de cotitzar.
 • El període durant el qual el treballador autònom estigui exempt de l’obligació de cotitzar s’entendrà com cotitzat i les cotitzacions que li corresponguin seran assumides per  les entitats amb càrrec als pressupostos de les quals es cobreixi la corresponent prestació.
 • La base de cotització aplicable durant tot el període de percepció d’aquesta prestació extraordinària és, en tot cas, la que s’estableixi en el moment d’inici de l’esmentada prestació.
 • La durada màxima i la resta de condicions d’aplicació de les deduccions en la cotització a què pugui tenir dret el treballador beneficiari d’aquesta prestació extraordinària per cessament en l’activitat no es modificaran per la percepció d’aquesta última.

Incompatibilitats

La percepció de la prestació serà incompatible amb la percepció d’una retribució pel desenvolupament d’un treball per compte aliè, tret que els ingressos del treball per compte aliè siguin inferiors a 1,25 vegades l’import del salari mínim interprofessional; amb l’acompliment d’una altra activitat per compte propi; amb la percepció de rendiments procedents d’una societat; amb la percepció d’una prestació de Seguretat Social tret d’aquella que el beneficiari vingués percebent per ser compatible amb l’acompliment de l’activitat que desenvolupava.

Pel que fa als treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, la prestació per cessament d’activitat serà, a més, incompatible amb la percepció de les ajudes per paralització de la flota.

Extinció

S’extingirà el dret a l’aquesta prestació si durant la percepció de la mateixa es presenten els requisits per causar de dret a la prestació de cessament d’activitat prevista en la disposició addicional quarta d’aquesta norma o a la prestació de cessament d’activitat regulada als articles 327 i següents del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, sense perjudici del dret que assisteix a l’interessat a sol·licitar la prestació corresponent.

Complementary Content
${loading}