Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Cesamentos extraordinarios medidas RD Lei 30/2020

Resultados de la búsqueda

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

Modelos de solicitude. Cesamentos extraordinarios medidas RD Lei 30/2020


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descarga Fecha
Solicitud prestación por cese actividad DA 4ª RD LEY 30/2020 Descargar documento Solicitud prestación por cese actividad DA 4ª RD LEY 30/2020. O documento abrirase nunha ventá nova. Descargar documento Solicitud prestación por cese actividad DA 4ª RD LEY 30/2020. O documento abrirase nunha ventá nova. (PDF,432 KB) 15/10/2020
Declaración cese DA 4 ª RD Ley 30/2020 -alta inicial Descargar documento Declaración cese DA 4 ª RD Ley 30/2020 -alta inicial. O documento abrirase nunha ventá nova. Descargar documento Declaración cese DA 4 ª RD Ley 30/2020 -alta inicial. O documento abrirase nunha ventá nova. (PDF,383 KB) 15/10/2020
Declaración cese DA 4ª RD Ley 30/2020 -prórroga Descargar documento Declaración cese DA 4ª RD Ley 30/2020 -prórroga. O documento abrirase nunha ventá nova. Descargar documento Declaración cese DA 4ª RD Ley 30/2020 -prórroga. O documento abrirase nunha ventá nova. (PDF,190 KB) 15/10/2020
Solicitud prestación por cese actividad trab temporada art 14 RD LEY 30/2020 Descargar documento Solicitud prestación por cese actividad trab temporada art 14 RD LEY 30/2020. O documento abrirase nunha ventá nova. Descargar documento Solicitud prestación por cese actividad trab temporada art 14 RD LEY 30/2020. O documento abrirase nunha ventá nova. (PDF,298 KB) 14/10/2020
Declaración cese extraordinario trab temp art 14 RD Ley 30/2020 Descargar documento Declaración cese extraordinario trab temp art 14 RD Ley 30/2020. O documento abrirase nunha ventá nova. Descargar documento Declaración cese extraordinario trab temp art 14 RD Ley 30/2020. O documento abrirase nunha ventá nova. (PDF,102 KB) 14/10/2020
Solicitud prestación extraordinaria cese actividad art 13 1 RD Ley 30/2020 Descargar documento Solicitud prestación extraordinaria cese actividad art 13 1 RD Ley 30/2020. O documento abrirase nunha ventá nova. Descargar documento Solicitud prestación extraordinaria cese actividad art 13 1 RD Ley 30/2020. O documento abrirase nunha ventá nova. (PDF,431 KB) 15/10/2020
Declaración cese extraord art 13 1 RD Ley 30/2020 Descargar documento Declaración cese extraord art 13 1 RD Ley 30/2020. O documento abrirase nunha ventá nova. Descargar documento Declaración cese extraord art 13 1 RD Ley 30/2020. O documento abrirase nunha ventá nova. (PDF,202 KB) 14/10/2020
Solicitud prestación extraordinaria cese actividad art 13 2 RD Ley 30/2020 Descargar documento Solicitud prestación extraordinaria cese actividad art 13 2 RD Ley 30/2020. O documento abrirase nunha ventá nova. Descargar documento Solicitud prestación extraordinaria cese actividad art 13 2 RD Ley 30/2020. O documento abrirase nunha ventá nova. (PDF,406 KB) 15/10/2020
Declaración cese extraord art 13 2 RDL 30/2020 Descargar documento Declaración cese extraord art 13 2 RDL 30/2020. O documento abrirase nunha ventá nova. Descargar documento Declaración cese extraord art 13 2 RDL 30/2020. O documento abrirase nunha ventá nova. (PDF,203 KB) 14/10/2020

Prórroga da prestación de cesamento de actividade causada ao abeiro do artigo 9 do Real Decreto-Lei 24/2020 e traballo por conta propia (disposición adicional cuarta RD-Lei 30/2020 do 29 de setembro)

Características

 • Os traballadores autónomos que viñeran percibindo ata o 30 de setembro  a prestación por cesamento de actividade prevista no artigo 9 do Real Decreto-Lei 24/2020, do 26 de xuño, poderán continuar percibíndoa ata o 31 de xaneiro de 2020, sempre que durante o cuarto trimestre do ano 2020 manteñan os requisitos que se estableceron para a súa concesión.
 • O traballador autónomo, durante o tempo que estea a percibir a prestación deberá ingresar na Tesouraría Xeral da Seguridade Social a totalidade das cotizacións aplicando os tipos vixentes sobre a base de cotización correspondente.

Requisitos

Acreditar unha redución na facturación durante o cuarto trimestre do ano 2020 de polo menos o 75 por cento en relación co mesmo período do ano 2019, así como non obter durante o trimestre indicado de 2020 uns rendementos netos superiores a 5.818,75 euros.

Para determinar o dereito á prestación mensual ratearanse os rendementos netos do cuarto trimestre, non podendo exceder de 1.939,58 euros mensuais.

Prazo de solicitude e nacemento do dereito

O recoñecemento á prestación levarase a cabo polas mutuas colaboradoras ou o Instituto Social da Mariña con carácter provisional con efectos para o 1 de outubro de 2020 se se solicita antes do 15 de outubro, ou con efectos dende o día seguinte á solicitude noutro caso, debendo ser regularizada a partir do 1 de marzo de 2021.

Duración

Percibirán esta prestación ata o 31 de xaneiro de 2021 aqueles traballadores autónomos que a 31 de outubro viñesen percibindo a prestación de cesamento de actividade recoñecida ao abeiro do artigo 9 do Real Decreto-Lei 24/2020, do 26 de xuño e vexan esgotado o seu dereito ao cesamento previsto no citado precepto antes do 31 de decembro de 2020, sempre que reúnan os requisitos esixidos para o efecto.

A partir desta data só se poderá continuar percibindo esta prestación de cesamento de actividade se concorren todos os requisitos do artigo 330 da Lei Xeral da Seguridade Social.

Contía

 • Manterase a contía que viña percibindo, agás que sexa de aplicación o apartado seguinte.
 • A prestación por cesamento de actividade poderá ser compatible cun traballo por conta allea, se os ingresos do traballo por conta allea non superan 1,25 veces o importe do SMI, e ademais os ingresos netos do traballo por conta propia e do traballo por conta allea non superan 2,2 veces o SMI. Neste caso a contía da prestación por cesamento de actividade será o 50% BASE MÍNIMA COTIZACIÓN.
 • A mutua colaboradora ou, no seu caso, o Instituto Social da Mariña, aboará ao traballador xunto coa prestación por cesamento na actividade, o importe das cotizacións por continxencias comúns que lle correspondese ingresar de se atopar o traballador autónomo sen desenvolver actividade ningunha, en aplicación do disposto no artigo 329 do Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.

Incompatibilidades

 • Esta prestación será incompatible co traballo por conta propia, aínda que a súa realización non implique a inclusión obrigatoria no Réxime Especial dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos ou no Réxime especial dos Traballadores do Mar, así como co traballo por conta allea, e con calquera prestación de Seguridade Social que o beneficiario viñese percibindo salvo que fose compatible co desempeño da actividade como traballador por conta propia.
 • Polo que se refire aos traballadores por conta propia incluídos no Réxime Especial dos Traballadores do Mar, a prestación por cesamento de actividade será incompatible coa percepción das axudas por paralización da frota.

Prestación por cesamento de actividade dos traballadores autónomos compatible co traballo por conta propia (Disposición Adicional cuarta RD-Lei 30/2020 do 29 de setembro)

Características

 • Os traballadores autónomos que non percibisen esta prestación durante o terceiro trimestre de 2020 poderán solicitar a prestación por cesamento de actividade prevista no artigo 327 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, sempre que concorran os requisitos establecidos nos apartados a), b), d) e e) do artigo 330.1 da norma e percibisen ata o 30 de xuño,  a prestación extraordinaria por cesamento de actividade prevista no artigo 17 do Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social da COVID-19.
 • O traballador autónomo, durante o tempo que estea a percibir a prestación deberá ingresar na Tesouraría Xeral da Seguridade Social a totalidade das cotizacións aplicando os tipos vixentes sobre a base de cotización correspondente.

Requisitos

 1. Ter percibido ata o 30 de xuño,  a prestación extraordinaria por cesamento de actividade prevista no artigo 17 do Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social da COVID-19.
 2. Acreditar unha redución na facturación durante o cuarto trimestre do ano 2020 de polo menos o 75 por cento en relación co mesmo período do ano 2019, así como non obter durante o trimestre indicado de 2020 uns rendementos netos superiores a 5.818,75 euros.
  Para determinar o dereito á prestación mensual ratearanse os rendementos netos do cuarto trimestre, non podendo exceder de 1.939,58 euros mensuais.
  No caso dos traballadores autónomos que teñan un ou máis traballadores ao seu cargo, deberá acreditarse ao tempo de solicitar a prestación o cumprimento de todas as obrigas laborais e de Seguridade Social que teñan asumidas. 
 3. Estar afiliados e en alta no Réxime Especial de Traballadores por Conta Propia ou Autónomos ou no Réxime Especial dos Traballadores do Mar, se é o caso.
 4. Ter cuberto o período mínimo de cotización por cesamento de actividade a que se refire o artigo 338 Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro.
 5. Non ter feito os anos da idade ordinaria para causar dereito á pensión contributiva de xubilación, agás que o traballador autónomo non acreditase o período de cotización requirido para iso.
 6. Estar ao corrente no pagamento das cotas á Seguridade Social. Non obstante, se na data de cesamento de actividade non se cumprise este requisito, o órgano xestor invitará ao pagamento ao traballador autónomo para que no prazo improrrogable de trinta días naturais ingrese as cotas debidas. A regularización do descuberto producirá plenos efectos para a adquisición do dereito á protección.

Prazo de solicitude e nacemento do dereito

O recoñecemento á prestación levarase a cabo polas mutuas colaboradoras ou o Instituto Social da Mariña con carácter provisional con efectos para o 1 de outubro de 2020 se se solicita antes do 15 de outubro, ou con efectos dende o día seguinte á solicitude noutro caso, debendo ser regularizada a partir do 1 de marzo de 2021.

Duración

Esta prestación poderá percibirse como máximo ata o  31 de xaneiro de 2021, sempre que o traballador teña dereito a ela nos termos fixados no artigo 338 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.

A partir desta data só se poderá continuar percibindo esta prestación de cesamento de actividade se concorren todos os requisitos do artigo 330 da Lei Xeral da Seguridade Social.

Contía

 • A contía da prestación determinarase aplicando o 70 por cento á base reguladora, calculada de conformidade co previsto no artigo 339 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.
 • A base reguladora da prestación económica por cesamento de actividade será a media das bases polas que se cotizara durante os doce meses continuados e inmediatamente anteriores ao 1 de outubro de 2020.
 • A mutua colaboradora ou, no seu caso, o Instituto Social da Mariña, aboará ao traballador xunto coa prestación por cesamento na actividade, o importe das cotizacións por continxencias comúns que lle correspondese ingresar de se atopar o traballador autónomo sen desenvolver actividade ningunha, en aplicación do disposto no artigo 329 do Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.
 • A prestación por cesamento de actividade poderá ser compatible cun traballo por conta allea, se os ingresos do traballo por conta allea non superan 1,25 veces o importe do SMI, e ademais os ingresos netos do traballo por conta propia e do traballo por conta allea non superan 2,2 veces o SMI. Neste caso a contía da prestación por cesamento de actividade será o 50% BASE MÍNIMA COTIZACIÓN.

Incompatibilidades

Esta prestación será incompatible co traballo por conta propia, aínda que a súa realización non implique a inclusión obrigatoria no Réxime Especial dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos ou no Réxime especial dos Traballadores do Mar, así como co traballo por conta allea, e con calquera prestación de Seguridade Social que o beneficiario viñese percibindo salvo que fose compatible co desempeño da actividade como traballador por conta propia.

Polo que se refire aos traballadores por conta propia incluídos no Réxime Especial dos Traballadores do Mar, a prestación por cesamento de actividade será incompatible coa percepción das axudas por paralización da frota.

Prestación extraordinaria de cesamento de actividade para traballadores de tempada (RD-Lei 30/2020 do 29 de setembro. Art. 14)

Características

 • Considéranse traballadores de tempada aqueles traballadores autónomos cuxo único traballo ao longo dos últimos dous anos se desenvolvese no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou no Réxime Especial de Traballadores do Mar durante os meses de xuño a decembro.
 • Considerarase que o traballador autónomo desenvolveu un único traballo durante os meses de xuño a decembro de 2018 e 2019 sempre que, de ter estado de alta nun réxime de Seguridade Social como traballador por conta allea, esta alta non supere os 120 días ao longo deses dous anos.
 • A partir do 01 de outubro de 2020.
 • Os socios traballadores das cooperativas de traballo asociado que optasen polo seu encadramento como traballadores por conta propia no réxime especial que corresponda terán dereito igualmente a esta prestación extraordinaria, sempre que reúnan os requisitos establecidos neste apartado.

Requisitos

 1. Ter estado de alta e cotizado no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou no Réxime Especial de Traballadores do Mar como traballador por conta propia durante polo menos catro meses no período que abrangue entre os meses de xuño a decembro de cada un dos anos 2018 e 2019.
 2. Non ter estado en alta ou asimilado á alta como traballador por conta allea no réxime de Seguridade Social correspondente máis de 120 días durante o período abranguido entre o 1 de xuño de 2018 e o 31 de xullo de 2020.
 3. Non ter desenvolvido actividade nin ter estado dado en alta ou asimilado á alta dende o 1 de marzo ao 31 de maio de 2020.
 4. Non ter percibido prestación ningunha do sistema de Seguridade Social durante os meses de xaneiro a xuño de 2020, agás que esta fose compatible co exercicio dunha actividade como traballador autónomo.
 5. Non ter obtido durante o ano 2020 uns ingresos que superen os 23.275 euros.
 6. Estar ao corrente no pagamento das cotas á Seguridade Social. Non obstante, se non se cumprise este requisito, o órgano xestor convidará ao pagamento ao traballador autónomo para que no prazo improrrogable de trinta días naturais ingrese as cotas debidas. A regularización do descuberto producirá plenos efectos para a adquisición do dereito á protección.

Prazo de solicitude, nacemento do dereito e duración

O recoñecemento da prestación regulamentada neste artigo poderá solicitarse en calquera momento durante o período abranguido entre a entrada en vigor da norma e o mes de xaneiro de 2021.

A prestación extraordinaria por cesamento de actividade regulamentada poderá comezar a devindicarse con efectos da 1 de outubro de 2020 e terá unha duración máxima de 4 meses, sempre que a solicitude se presente dentro dos primeiros quince días naturais de outubro. No caso contrario os efectos quedan fixados ao día seguinte da presentación da solicitude.

O recoñecemento á prestación levarase a cabo polas mutuas colaboradoras ou o Instituto Social da Mariña con carácter provisional. A partir do 1 de marzo de 2021 procederase a revisar todas as resolucións provisionais adoptadas.

Contía

 • A contía da prestación será o equivalente ao 70 por cento da base mínima de cotización que corresponda pola actividade desempeñada no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos ou, no seu caso, no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar.

Cotización

 • Durante a percepción da prestación non existirá obriga de cotizar, permanecendo o traballador en situación de alta ou asimilada á alta no réxime de Seguridade Social correspondente. 
 • As cotizacións polas que non exista obriga de cotizar serán asumidas polas entidades con cargo a cuxos orzamentos se cubra a correspondente prestación.

Incompatibilidades

Esta prestación será incompatible co traballo por conta allea e con calquera prestación de Seguridade Social que o beneficiario viñese percibindo agás que fose compatible co desempeño da actividade como traballador por conta propia. Así mesmo, será incompatible co traballo por conta propia e coa percepción de rendementos procedentes da sociedade cuxa actividade se vise afectada polo peche, cando os ingresos que se perciban durante o ano 2020 superen os 23.275 euros.

Polo que se refire aos traballadores por conta propia incluídos no Réxime Especial dos Traballadores do Mar, a prestación por cesamento de actividade será incompatible ademais coa percepción das axudas por paralización da frota. 

Complementary Content
${loading}