Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Cerrar

 Per a fets causants produïts a partir del 01/04/2019

Naixement i cura de menor

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

En data 07/03/2019 s’ha publicat el Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació, l’entrada en vigor del qual, per a les prestacions per naixement i cura de menor, així com els permisos per naixement, adopció i progenitor diferent de la mare biològica,  és l’1 d’abril de 2019 (fets causants des de l’01/04/2019). Aquest Reial Decret llei recull modificacions a l’Estatut dels Treballadors (ET) i a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), així com a la Llei General de la Seguretat Social per a l’equiparació dels drets de les persones treballadores, que afecten les actuals prestacions per maternitat i paternitat.

Per tant, a partir de l’01/04/2019, les prestacions per maternitat  i paternitat s’unifiquen  en una única prestació denominada NAIXEMENT I CURA DE MENOR

Aquesta prestació està inclosa dins de l'acció protectora de tots els règims del Sistema.


Situacions protegides

Es consideren situacions protegides durant els períodes de descans i permisos que es gaudeixin per aquestes situacions:

 • El naixement de fill o filla.
 • L’adopció, la guarda amb finalitats d’adopció i l’acolliment familiar sempre que, en aquest darrer cas, la durada no sigui inferior a un any i es tracti de:
  • Menors de 6 anys.      
  • D’acord amb l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), els supòsits d’adopció i guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, tant temporal com permanent, seran els que així estableixin el Codi Civil o les lleis civils de les comunitats autònomes que els regulin, i l’acolliment temporal ha de tenir una durada no inferior a un any.


Persones beneficiàries

 • En seran beneficiàries les persones treballadores per compte d’altri o propi, siguin del sexe que siguin, sempre que es trobin en situació d’alta o assimilada a la d’alta, gaudeixin dels períodes de descans/permís per naixement i cura de menor i  acreditin els períodes mínims de cotització exigibles en cada cas.
 • No obstant això, també seran beneficiàries del subsidi per naixement les persones treballadores per compte d’altri o propi que, en cas de part, reuneixin tots els requisits establerts per accedir a la prestació per naixement i cura de menor, tret del període mínim de cotització.

Requisits

 1. Estar afiliats o afiliades i donats d’alta o en situació assimilada a la d'alta.
 2. Tenir cobert un període mínim de cotització que varia en funció de l’edat:
 • Si les persones treballadores tenen menys de 21 anys en la data del part, de la decisió administrativa o judicial d’acolliment o de la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció:

  • No s'exigirà període mínim de cotització.
 • Si les persones treballadores tenen entre 21 i 26 anys en la data del part, de la decisió administrativa o judicial d’acolliment o de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció:

  • 90 dies durant els 7 anys immediatament anteriors al moment de l'inici del descans, o bé,
  • 180 dies cotitzats en el conjunt de la seva vida laboral abans d'aquesta data.
 • Si les persones treballadores tenen a partir de 26 anys en la data del part o de la decisió administrativa o judicial d'acolliment o de la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció:

  • 180 dies durant els 7 anys immediatament anteriors al moment de l'inici del descans, o bé,
  • 360 dies cotitzats en el conjunt de la seva vida laboral abans d'aquesta data.
 1. Estar al corrent en el pagament de les quotes de les quals siguin responsables directes les persones treballadores, encara que la prestació sigui reconeguda com a conseqüència del còmput recíproc de cotitzacions, en un règim de treballadors per compte d'altri.

A aquests efectes, serà d'aplicació el mecanisme d'invitació al pagament previst a l'art.  28.2 del Decret 2530/1970, de 20 d'agost, sigui quin sigui el règim de Seguretat Social en què la persona interessada es trobés incorporada, en el moment d'accedir a la prestació o en el moment que es causi la prestació esmentada.


Durada

Naixement

En cas de part

Es tindrà dret al subsidi a partir del mateix dia en què comenci el període de descans corresponent:

 • Des del mateix dia de la data del part o la de l’inici del descans, si aquesta fos anterior.
 • La mare biològica podrà anticipar el descans amb una anterioritat de 4 setmanes a la data prevista per al part, data que vindrà fixada a l’informe de maternitat del Servei Públic de Salut. Aquesta decisió correspon a la mare.

En el supòsit que la mare biològica estigués en situació d’incapacitat laboral, l’inici del descans i el consegüent subsidi té lloc, en tot cas, en la data del part.


En cas d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment

 • O bé a partir de la data de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció, o bé a partir de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o d’acolliment.
 • En els supòsits d’adopció internacional, quan sigui necessari el desplaçament previ dels pares al país d'origen de l'adoptat, podrà iniciar-se el subsidi fins a 4 setmanes abans de la resolució per la qual es constitueixi l'adopció.

Prestació econòmica / Import

La prestació econòmica per naixement i cura de menor consistirà en un subsidi equivalent al 100% d’una base reguladora que és equivalent a la d’incapacitat temporal, derivada de contingències comunes.


Denegació, anul·lació i suspensió

El dret al subsidi pot ser denegat, anul·lat o suspès quan la persona beneficiària:

 • Actuï fraudulentament per obtenir o conservar la prestació.
 • Treballi pel seu compte o per compte d'altri durant els períodes de descans corresponents, excepte si es tracta de la percepció del subsidi en règim de jornada a temps parcial o en els supòsits de pluriocupació i pluriactivitat.

Els períodes de percepció del subsidi es corresponen amb els períodes de descans que, en aquests casos, són els no ocupats per la jornada a temps parcial o per les feines o activitats que no donin lloc al subsidi.

 • En els casos d’adopció internacional, quan no aporti la documentació oportuna per considerar constituïda l’adopció, si han transcorregut 4 setmanes des que va anticipar l’inici del descans. 

Gestió

 • L’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), amb caràcter general.
 • L’Institut Social de la Marina (ISM), quan es tracti de treballadors inclosos en el camp d’aplicació del Règim Especial del Mar.


Complementary Content
${loading}