Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Ingrés Mínim Vital

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Beneficiaris

Beneficiaris individuals

 • Persones d’almenys 23 anys que no siguen beneficiàries de pensió contributiva per jubilació o incapacitat permanent, o de pensió no contributiva per invalidesa o jubilació que, encara que compartisquen domicili amb una unitat de convivència, no s’integren a ella, sempre que:

  • No estiguen casades, llevat que hagen iniciat els tràmits de separació o divorci.
  • No estiguen unides a una altra persona com a parella de fet.
  • No formen part d’una altra unitat de convivència.

  Si es tracta de persones d’entre 23 i 29 anys, han d’haver tingut residència legal i efectiva a Espanya i haver viscut de manera independent durant almenys els tres anys anteriors a la sol·licitud, llevat que hagen abandonat el domicili habitual per ser víctimes de violència de gènere, hagen iniciat tràmits de separació o divorci o altres circumstàncies que es determinen. S’entén que una persona ha viscut de forma independent si acredita que el seu domicili ha sigut diferent al dels seus progenitors, tutors o acollidors durant els tres anys i que en l’esmentat període ha romàs durant almenys dotze mesos, continuats o no, d’alta en la Seguretat Social, Classes Passives de l’Estat o una mutualitat alternativa al Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms.
  Si es tracta de persones majors de 30 anys, hauran d’acreditar que, durant l’any immediatament anterior a l’esmentada data, el seu domicili a Espanya ha sigut diferent al dels seus progenitors, tutors o acollidors.

 • Dones majors d’edat víctimes de violència de gènere o víctimes de tràfic d’éssers humans i explotació sexual.
 • No tenen dret a la prestació les persones usuàries d’una prestació de servici residencial, de caràcter social, sanitari o sociosanitari, amb caràcter permanent, excepte en el supòsit de dones víctimes de violència de gènere o víctimes de tràfic d’éssers humans i explotació sexual.

Titulars de la unitat de convivència

Els titulars de l’IMV, és a dir, les persones que perceben la prestació en nom de la unitat de convivència i la representen, han de tindre capacitat jurídica i una edat mínima de 23 anys.

També poden ser titulars, sempre que tinguen capacitat jurídica, les persones majors d’edat o menors emancipats, quan tinguen fills o menors en règim de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent.


Unitat de convivència

La unitat de convivència està formada per totes les persones que visquen en un mateix domicili, unides per vincle matrimonial o com a parella de fet, i els seus familiars fins al segon grau per consanguinitat o afinitat, adopció, i altres persones amb qui convisquen en virtut de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent.

Podran ser beneficiàries de la prestació les persones que, sense integrar-se a la unitat de convivència o integrades a una unitat de convivència independent, residisquen al mateix domicili amb altres amb les quals tinguen algun dels vincles de parentiu assenyalats. Per a açò s’han de trobar en algun d’estos supòsits:

a) Quan una dona, víctima de violència de gènere, haja abandonat el seu domicili familiar habitual acompanyada o no dels seus fills o de menors en règim de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent.

b) Quan, amb motiu de l’inici dels tràmits de separació, nul·litat o divorci, o d’haver-se instat a la dissolució de la parella de fet constituïda formalment, una persona haja abandonat el seu domicili familiar habitual acompanyada o no dels seus fills o menors en règim de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent. En el supòsit de parelles de fet no formalitzades que hagueren cessat la convivència, la persona que sol·licite la prestació ha d’acreditar, si s’escau, l’inici dels tràmits per a l’atribució de la guarda i custòdia dels menors.

c) Quan s’acredite que s’ha abandonat el domicili per desnonament o perquè este ha quedat inhabitable a causa d’accident o de força major, així com altres supòsits que s’establisquen reglamentàriament.

En els supòsits que preveuen els apartats b) i c) únicament és procedent la consideració com a unitat independent durant els tres anys següents a la data en què s’hagueren produït els fets indicats en cada una d’elles.

Quan convisquen al mateix domicili persones entre les quals no es presenten els vincles de parentiu assenyalats, poden ser titulars de l’ingrés mínim vital aquella o aquelles persones que es troben en risc d’exclusió social, circumstància que ha de ser acreditada pels servicis socials.

Quan es tracte de persones que figuren empadronades en establiments col·lectius, o per mancar de sostre i residir habitualment en un municipi, figuren empadronades en un domicili fictici, la unitat de convivència estarà constituïda per les persones unides entre si per vincle matrimonial, com a parella de fet i, si s'escau, amb els seus descendents menors d’edat fins al primer grau de consanguinitat, afinitat, adopció o en virtut de règim d’acolliment familiar permanent o guarda amb finalitats d’adopció. Els descendents esmentats podran ser-ho fins al segon grau si no estigueren empadronats amb els seus ascendents del primer grau.

La unitat de convivència ha d’estar constituïda de manera continuada durant almenys l’any anterior a la presentació de la sol·licitud.

Es considera que no trenca la convivència la separació transitòria per raó d'estudis, faena, tractament mèdic, rehabilitació o altres circumstàncies similars.

Una mateixa persona no pot formar part de més d’una unitat de convivència.

Requisits

Els requisits següents han de complir-se tant en el moment de la presentació de la sol·licitud com de les seues revisions, i mantenir-se en dictar la resolució i durant el temps de la percepció de la prestació:

 1. Tindre residència a Espanya:

  Els beneficiaris individuals o membres d’una unitat de convivència han de tindre residència legal i efectiva a Espanya de manera continuada i ininterrompuda durant almenys l’any anterior a presentar la sol·licitud, a excepció de:

  • Les persones incorporades a la unitat de convivència per naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent.
  • Les persones víctimes de tràfic d’éssers humans i d’explotació sexual, circumstància que acreditaran mitjançant un informe emés pels servicis públics encarregats de l’atenció integral a estes víctimes o pels servicis socials.
  • Les dones víctima de violència de gènere acreditada per qualsevol dels mitjans que establix l’article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.
 2. Estar en situació de vulnerabilitat econòmica:

  Per a determinar la situació de vulnerabilitat econòmica, es pren en consideració la capacitat econòmica de la persona sol·licitadora individual o de la unitat de convivència computant els recursos de tots els seus membres.

  Este requisit es complix quan la mitjana mensual d’ingressos i rendes anuals computables de l’exercici anterior siga inferior almenys en 10 euros a la quantia mensual garantida per l’ingrés mínim vital que corresponga segons la modalitat i el nombre de membres de la unitat de convivència. No computa com a ingrés els salaris socials, les rendes mínimes d'inserció o els ajuts anàlegs d'assistència social concedits per les comunitats autònomes.

  No es considera en situació de vulnerabilitat econòmica la persona beneficiària individual que siga titular d’un patrimoni, sense incloure la vivenda habitual, valorat en un import igual o superior a tres vegades la quantia corresponent de renda garantida per l’ingrés mínim vital per a una persona beneficiària individual. El 2021 això equival a 16.917,60 euros.

  Quan es tracte d’unitats de convivència, no es considera en situació de vulnerabilitat econòmica quan siguen titulars d’un patrimoni, sense incloure la vivenda habitual, valorat en un import igual o superior al que s’indica en esta taula en funció de la mida i configuració de la unitat de convivència.

  Taula que mostra l’escala d’increments i límit en euros en el patrimoni en relació amb la unitat de convivència
  Unitat de convivència Escala d’Increments Límit d’euros
  Un adult sol 16.917,60 € 16.917,60
  Un adult i un menor 1,4 23.684,64
  Un adult i dos menors 1,8 30.451,68
  Un adult i tres o més de menors 2,2 37.218,72
  Dos adults 1,4 23.684,64
  Dos adults i un menor 1,8 30.451,68
  Dos adults i dos menors 2,2 37.218,72
  Dos adults i tres o més de menors 2,6 43.985,76
  Tres adults 1,8 30.451,68
  Tres adults i un menor 2,2 37.218,72
  Tres adults i dos o més menors 2,6 43.985,76
  Quatre adults 2,2 37.218,72
  Quatre adults i un menor 2,6 43.985,76
  Altres 2,6 43.985,76

  Tampoc no es consideren en situació de vulnerabilitat econòmica, amb independència de la valoració del patrimoni, les persones beneficiàries individuals o les persones que s’integren a una unitat de convivència en la qual qualsevol dels seus membres siga administrador de dret d’una societat mercantil que no haja cessat la seua activitat.

 3. Haver sol·licitat les pensions i prestacions a què puga tindre dret, en els termes que es fixen. Se n’exceptuen els salaris socials, les rendes mínimes d'inserció o els ajuts anàlegs d'assistència social, concedits per les diferents comunitats autònomes.

La percepció de la prestació de l’ingrés mínim vital serà incompatible amb la percepció de l’assignació econòmica per fill o menor acollit a càrrec, sense discapacitat o amb discapacitat inferior al 33 per 100, quan existisca identitat de causant o beneficiaris d’esta prestació, sense perjudici de la possibilitat d’exercir el dret d’opció per una d’elles.

Acreditació dels requisits

 1. La identitat tant de les persones sol·licitadores com de les que formen la unitat de convivència s’ha d’acreditar mitjançant el document nacional d’identitat en el cas dels espanyols, o el llibre de família o certificat literal de naixement, en el cas dels menors de 14 anys que no tinguen document nacional d’identitat, i mitjançant el document d’identitat del seu país d’origen o de procedència, o el passaport, en el cas dels ciutadans estrangers.
 2. La residència legal a Espanya s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en el registre central d’estrangers, en el cas de nacionals dels Estats membres de la Unió Europea, Espai Econòmic Europeu o la Confederació Suïssa, o amb targeta de familiar de ciutadà de la Unió o autorització de residència, en qualsevol de les seues modalitats, en el cas d’estrangers d’una altra nacionalitat.
 3. El domicili a Espanya s’ha d’acreditar amb el certificat d’empadronament.
 4. L’existència de la unitat de convivència s’ha d’acreditar mitjançant el llibre de família, certificat del registre civil, inscripció en un registre de parelles de fet i certificat d’empadronament al mateix habitatge.
 5. L’existència dels següents tipus d’unitat de convivència s’ha d’acreditar amb el certificat d’empadronament on consten totes les persones empadronades al domicili del sol·licitant:

  • La formada per una persona víctima de violència de gènere que haja abandonat el seu domicili familiar acompanyada dels seus fills o menors en règim de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent i els seus familiars fins al segon grau per consanguinitat o afinitat. Esta circumstància s’ha d’acreditar per qualsevol dels mitjans que establix l’article 23 de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de protecció integral contra la Violència de Gènere.
  • La formada per una persona que haja iniciat els tràmits de separació o divorci i els seus fills o menors en règim de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent i els seus familiars fins al segon grau per consanguinitat o afinitat. En este cas, s’ha d’acreditar, a més, amb la presentació de la demanda o resolució judicial.
  • La formada per dos o més persones majors de 23 anys o menors de 65 que habiten al mateix domicili sense mantindre entre elles una de les relacions assenyalades en els punts anteriors, en els termes que es determinen i sempre que hagen viscut de manera independent almenys els tres anys anteriors a la sol·licitud, llevat que hagen abandonat el domicili habitual per ser víctimes de violència de gènere, hagen iniciat tràmits de separació o divorci o altres circumstàncies que es determinen.
 6. La verificació del compliment dels requisits d’ingressos i patrimoni per a l’accés i manteniment de la prestació econòmica d’ingrés mínim vital l’ha de dur a terme l’entitat gestora conforme a la informació que s’obtinga per mitjans telemàtics de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i a les Hisendes Tributàries Forals de Navarra i dels territoris històrics del País Basc. A este efecte, es prendrà com a referència la informació que conste en eixes Hisendes Públiques respecte de l’exercici anterior a aquell en què es realitza eixa activitat de reconeixement o control o, si no n’hi ha, la informació que conste més actualitzada en les Administracions públiques esmentades.
 7. A la sol·licitud, cada interessat ha d’autoritzar expressament l’administració que li tramita la sol·licitud perquè obtinga les seues dades tributàries de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, de les Administracions Tributàries de les Comunitats Autònomes, de la Hisenda Foral de Navarra o Diputacions Forals del País Basc i de la Direcció General del Cadastre Immobiliari.
 8. No serà exigible al sol·licitant l’acreditació de fets, dades o circumstàncies que l’Administració de la Seguretat Social haja de conèixer per si mateixa, com la situació del beneficiari en relació amb el sistema de la Seguretat Social o la percepció pels membres de la unitat de convivència d’una altra prestació econòmica que conste en el registre de prestacions socials públiques.
 9. Es requerirà un certificat expedit pels servicis socials competents quan calga per a acreditar els següents requisits:

  a) La residència efectiva a Espanya de les persones que a la data de la sol·licitud es troben empadronades en un domicili fictici d’acord amb les corresponents instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.

  b) El caràcter temporal de la prestació de servici residencial, de caràcter social, sanitari o sociosanitari de la qual siga usuari el sol·licitant de la prestació d’ingrés mínim vital.

  c) El domicili real de la persona que al·legara que no viu en aquell que consta en l’empadronament.

  d) La inexistència de vincles de parentiu, quan al mateix domicili, a més dels sol·licitants de l’ingrés mínim vital units pels esmentats vincles, es troben empadronades altres persones amb qui s’al·legue no tindre llaços de parentiu, de consanguinitat o d’afinitat ni haver constituït una parella de fet.

  e) La inexistència de vincles de parentiu entre tots o part dels convivents, quan un d’ells sol·licite l’ingrés mínim vital.

  f) El compliment dels requisits relatius a l’acreditació d’haver viscut de forma independent a Espanya i a l’acreditació de formar part d’una unitat de convivència durant almenys l’any anterior a la presentació de la sol·licitud.

 10. En tot cas, es requerirà certificat expedit pels servicis socials competents per a acreditar el risc d’exclusió social en els supòsits de convivents sense vincle de parentiu.

Quanties

Determinació de la quantia

La quantia de l’ingrés mínim vital per al beneficiari individual o la unitat de convivència serà la diferència entre la renda garantida i el conjunt de rendes i ingressos d’estes persones, sempre que la quantia resultant siga igual o superior a 10 euros mensuals.

La quantia mensual de la renda garantida és:

 • Per a un beneficiari individual: el 100 per 100 de l’import anual de les pensions no contributives dividit entre dotze. El 2021 són 469,93 euros.
 • Per a la unitat de convivència, la quantia anterior incrementada en un 30 per 100 per membre addicional a partir del segon, amb un màxim del 220 per 100. Per al 2021 els imports són:
  • 610,91 euros per a una unitat de convivència formada per dos adults.
  • 751,89 euros per a una unitat de convivència formada per dos adults i un menor o tres adults.
  • 892,87 euros per a una unitat de convivència formada per dos adults i dos menors o tres adults i un menor o per quatre adults.
  • 1.033,85 euros per a una unitat de convivència formada per dos adults i tres o més menors o tres adults i dos o més menors o per quatre adults i un menor.
 • La quantia esmentada en el punt anterior s’incrementa amb un complement del 22 per 100 de l’import anual de les pensions no contributives dividit entre dotze, quan es tracte d’una unitat de convivència monoparental (un sol adult que convisca amb un o més descendents, fins al segon grau, menors d’edat sobre els quals tinga la guarda i custòdia exclusiva, o que convisca amb un o més menors en règim d’acolliment familiar permanent o guarda amb finalitats d’adopció quan es tracte de l’únic acollidor o guardador, o quan l’altre progenitor, guardador o acollidor es trobe ingressat a la presó o en un centre hospitalari per un període ininterromput igual o superior a un any). Per al 2021 els imports són:
  • 714,30 euros per a una unitat de convivència monoparental formada per un adult i un menor.
  • 855,28 euros per a una unitat de convivència monoparental formada per un adult i dos menors.
  • 996,26 euros per a una unitat de convivència monoparental formada per un adult i tres menors.
  • 1.137,24 euros per a una unitat de convivència monoparental formada per un adult i quatre o més menors.
 • En el supòsit que els descendents o menors referits en el paràgraf anterior convisquen exclusivament amb els seus progenitors o, si s'escau, amb els seus avis o guardadors o acollidors, es reconeixerà el mateix complement quan un d’estos tinga reconegut un grau 3 de dependència, la incapacitat permanent absoluta o la gran invalidesa. També s’entendrà com a unitat de convivència monoparental, a l’efecte de la percepció de l’esmentat complement, la formada exclusivament per una dona que ha patit violència de gènere i un o més descendents fins al segon grau, menors d’edat, sobre els quals tinga la guarda i custòdia o, si s’escau, un o més menors en règim d’acolliment familiar permanent o guarda amb finalitats d’adopció.

Per a la determinació de la quantia, es considerarà que els fills o menors o majors d'edat amb discapacitat que formen part de diferents unitats familiars en supòsits de custòdia compartida establida judicialment formen part de la unitat on es troben domiciliats.

Les persones beneficiàries de l’ingrés mínim vital es troben exemptes de l’aportació dels usuaris a la prestació farmacèutica ambulatòria.

Quanties de la renda garantida el 2021. Unitat no monoparental
Unitat de convivència Euros/any
Un adult 5.639,20
Un adult i un menor 7.330,96
Un adult i dos menors 9.022,72
Un adult i tres menors 10.714,48
Un adult i quatre o més menors 12.406,24
Dos adults 7.330,96
Dos adults i un menor 9.022,72
Dos adults i dos menors 10.714,48
Dos adults i tres o més de menors 12.406,24
Tres adults 9.022,72
Tres adults i un menor 10.714,48
Tres adults i dos o més menors 12.406,24
Quatre adults 10.714,48
Quatre adults i un menor 12.406,24
Altres 12.406,24
Quanties de la renda garantida el 2021. Unitat monoparental
Unitat de convivència Euros/any
Un adult i un menor
8.571,58
Un adult i dos menors 10.263,34
Un adult i tres menors 11.955,10
Un adult i quatre o més menors 13.646,86
Quanties de la renda garantida el 2021. Unitat monoparental. Progenitors/avis/guardadors o acollidors, un d’ells tinga reconegut un grau 3 de dependència, la incapacitat permanent absoluta o la gran invalidesa.
Unitat de convivència Euros/any
Dos adults i un menor 10.263,34
Dos adults i dos menors 11.955,10
Dos adults i tres o més de menors 13.646,86

Modificació de la quantia

El canvi en les circumstàncies personals, econòmiques o patrimonials de la persona beneficiària de l’ingrés mínim vital, o d’algun dels membres de la unitat de convivència, podrà suposar la modificació de la quantia de la prestació econòmica mitjançant la revisió corresponent per part de l’entitat gestora.

La modificació tindrà efectes a partir del dia primer del mes següent al de la data en què s’hagués produït el fet causant de la modificació.

En tot cas, la quantia de la prestació s’actualitzarà amb efectes del dia 1 de gener de cada any, prenent com a referència els ingressos anuals computables de l’exercici anterior. Quan la variació dels ingressos anuals computables de l’exercici anterior motivés l’extinció de la prestació, esta assortirà igualment efectes a partir del dia 1 de gener de l’any següent a aquell al qual corresponguen els ingressos esmentats.

Obligacions de les persones beneficiàries

Les persones titulars de l’ingrés mínim vital estaran subjectes durant el temps de percepció de la prestació a les obligacions següents:

 1. Proporcionar la documentació i informació necessària per a acreditar els requisits i la conservació de la prestació, així com per a garantir la recepció de notificacions i comunicacions.
 2. Comunicar qualsevol canvi o situació que poguera donar lloc a la modificació, suspensió o extinció de la prestació, en el termini de trenta dies naturals des que estes es produïsquen.
 3. Comunicar qualsevol canvi de domicili o de situació al Padró municipal que afecte personalment els esmentats titulars o qualsevol altre membre que forme part de la unitat de convivència, en el termini de trenta dies naturals des que es produïsquen.
 4. Reintegrar l’import de les prestacions percebudes de manera indeguda.
 5. Comunicar a l’entitat gestora amb caràcter previ les eixides a l’estranger del titular i dels membres de la unitat de convivència, per un període, continuat o no, superior a noranta dies naturals cada any natural, així com, si s'escau, justificar l’absència del territori espanyol a causa de malaltia.
 6. Presentar anualment declaració corresponent a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
 7. Si no estan treballant i són persones majors d’edat o menors emancipades, acreditar, dins dels sis mesos següents a la notificació de la resolució per la qual es concedix la prestació, que figuren inscrites com a demandants d’ocupació, llevat dels supòsits següents:
  1r. Estar cursant estudis reglats i ser menor de 28 anys. Si s’escau, el termini de sis mesos per a acreditar la inscripció com a demandant d’ocupació s’iniciarà en la data en què el beneficiari complisca 28 anys.
  2n. Tindre subscrit el conveni especial regulat al Reial Decret 615/2007, d’11 de maig, pel qual es regula la Seguretat Social dels cuidadors de les persones en situació de dependència.
  3r. Estar percebent una pensió contributiva d’incapacitat permanent en grau d’absoluta o gran invalidesa, una pensió d’invalidesa no contributiva o una pensió de jubilació contributiva o haver fet els 65 anys.
  4t. Estar afectat per una discapacitat en un grau igual o superior al 65 per cent.
  5è. Tindre reconeguda una situació de dependència, conforme al que disposa la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència.
 8. En cas de compatibilitzar la prestació de l’ingrés mínim vital amb les rendes del treball o l’activitat econòmica, complir les condicions establides per a l’accés i manteniment de la compatibilitat esmentada.
 9. Participar en les estratègies d’inclusió que promoga el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
 10. Qualsevol altra obligació que puga establir-se reglamentàriament.

Les persones integrants de la unitat de convivència estaran obligades a:

 1. Comunicar la mort del titular.
 2. Posar en coneixement de l’Administració qualsevol fet que distorsione la finalitat de la prestació atorgada.
 3. Presentar anualment declaració corresponent a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
 4. Complir les obligacions que l’apartat anterior imposa al titular i este, per qualsevol motiu, no du a terme.
 5. Si no estan treballant i són majors d’edat o menors emancipats, acreditar, dins dels sis mesos següents a la notificació de la resolució per la qual es concedix la prestació, que figuren inscrites com a demandants d’ocupació, amb les mateixes excepcions i mode d’acreditació que assenyala l’apartat anterior per a les persones titulars.
 6. En cas de compatibilitzar la prestació de l’ingrés mínim vital amb les rendes del treball o l’activitat econòmica, complir les condicions establides per a l’accés i manteniment de la compatibilitat esmentada.
 7. Participar en les estratègies d’inclusió que promoga el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
 8. Complir qualsevol altra obligació que puga establir-se reglamentàriament.

Reintegrament de prestacions indegudament percebudes

L’Institut Nacional de la Seguretat Social podrà revisar d’ofici, en perjudici dels beneficiaris, els actes relatius a la prestació d’ingrés mínim vital, sempre que la revisió esmentada s’efectue dins del termini màxim de quatre anys des que es va dictar la resolució administrativa que no haguera estat impugnada. Així mateix, en tal cas podrà d’ofici declarar i exigir la devolució de les prestacions percebudes de manera indeguda.

L’entitat gestora podrà rectificar en qualsevol moment els errors materials o de fet i els aritmètics, així com les revisions motivades per la constatació d’omissions o inexactituds en les declaracions del beneficiari, i també reclamar les quantitats que, si escau, s’hagueren percebut de manera indeguda per tal motiu.

En supòsits diferents als indicats en els paràgrafs anteriors, la revisió en perjudici dels beneficiaris s’efectuarà de conformitat amb la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, Reguladora de la Jurisdicció Social.

Quan mitjançant resolució s’acorde l’extinció o la modificació de la quantia de la prestació a conseqüència d’un canvi en les circumstàncies que van determinar-ne el càlcul i no existisca dret a la prestació o l’import a percebre siga inferior a l’import percebut, els beneficiaris de la prestació estaran obligats a reintegrar les quantitats percebudes de manera indeguda, mitjançant el procediment establert al Reial Decret 148/1996, de 5 de febrer, pel qual es regula el procediment especial per al reintegrament de les prestacions de la Seguretat Social percebudes de manera indeguda i al Reial Decret 1415/2004, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social.

Seran responsables solidaris del reintegrament de les prestacions percebudes de manera indeguda els beneficiaris i totes aquelles persones que en virtut de fets, omissions, negocis o actes jurídics participen en l’obtenció d’una prestació de forma fraudulenta. Als responsables solidaris se’ls podrà exigir el principal, els recàrrecs i els interessos que s’hagen d’exigir al primer responsable, i totes les costes que es generen per al cobrament del deute.

En els supòsits anteriors, transcorregut el termini d’ingrés en període voluntari sense pagament del deute, s’aplicaran els recàrrecs corresponents i començarà la meritació d’interessos de demora, sense perjudici que estos últims només siguen exigibles respecte del període de recaptació executiva. En els supòsits que es determinen reglamentàriament, l’entitat gestora podrà acordar compensar el deute amb les mensualitats de l’ingrés mínim vital fins a un determinat percentatge màxim de cada mensualitat.

Pagament

El pagament de la prestació és mensual i s’efectua per transferència bancària a un compte del titular de la prestació.

El dret a la prestació de l’ingrés mínim vital naixerà a partir del primer dia del mes següent al de la data de presentació de la sol·licitud. Si la sol·licitud es presenta abans de l’1 de gener de 2021, els efectes econòmics es retrotrauen al dia 1 de juny de 2020 sempre que, en esta data, s’acrediten tots els requisits per al seu accés. En cas de no complir els requisits en la data esmentada, els efectes econòmics es fixaran el dia primer del mes següent a aquell en què es complisquen els requisits.

L’ingrés mínim vital és intransferible. No es pot oferir en garantia d’obligacions, ni ser objecte de cessió total o parcial, ni de compensació o descompte, ni de retenció o embargament.

Duració

El dret a la prestació neix a partir del primer dia del mes següent al de la data de presentació de la sol·licitud.
Es mantindrà mentre subsistisquen els motius que van donar lloc a la seua concessió i es complisquen els requisits i obligacions previstos en la Llei.

 • Suspensió del dret

El dret a la prestació se suspendrà per les causes següents:

a) Pèrdua temporal d’algun dels requisits exigits per al seu reconeixement.

b) Incompliment temporal per part de la persona beneficiària, del titular o d’algun membre de la seua unitat de convivència de les obligacions assumides en accedir a la prestació.

c) De manera cautelar en cas d’indicis d’incompliment per part de la persona beneficiària, del titular o d’algun membre de la seua unitat de convivència dels requisits establerts o les obligacions assumides en accedir a la prestació, quan així ho resolga l’entitat gestora.

En tot cas, se suspendrà de manera cautelar en el cas de trasllat a l’estranger per un període continuat o no superior a 90 dies naturals a l’any, sense haver-ho comunicat a l’entitat gestora amb antelació ni estar justificat degudament.

d) Incompliment de les condicions associades a la compatibilitat de l’ingrés mínim vital amb rendes de treball o activitat econòmica per compte propi.

e) Qualsevol altra causa que es determine reglamentàriament.

La suspensió del dret a l’ingrés mínim vital implicarà la suspensió del pagament de la prestació a partir del primer dia del mes següent a què es produïsquen les causes de suspensió o al que l’entitat gestora competent tinga coneixement, sense perjudici de l’obligació de reintegrament, de les quantitats indegudament percebudes. La suspensió es mantindrà mentre persistisquen les circumstàncies que l’hagueren causat.

Si la suspensió es manté durant un any, el dret a la prestació quedarà extingit.

Si desapareixen les causes que van motivar la suspensió del dret, es procedirà d’ofici o a instància de part a reprendre el dret sempre que es mantinguen els requisits que van donar lloc al seu reconeixement, i es meritaria la prestació a partir del dia 1 del mes següent a la data en què hagueren decaigut les causes que van motivar-ne la suspensió.

Si les causes de suspensió es mantenen, es procedirà a la modificació o extinció del dret, segons escaiga.

 • Extinció del dret

El dret a la prestació d’ingrés mínim vital s’extingirà per les causes següents:

a) Mort de la persona titular. No obstant això, quan es tracte d’unitats de convivència, qualsevol altre membre que complisca els requisits podrà presentar una nova sol·licitud. Si la sol·licitud es presenta  en el termini de tres mesos a comptar des de l’endemà a la data de la mort, els efectes econòmics del dret que puga correspondre a la unitat de convivència en funció de les seues noves circumstàncies es produiran a partir del dia primer del mes següent a la data de la mort, sempre que se sol·licite dins del termini assenyalat.    

b) Pèrdua definitiva d’algun dels requisits exigits per al manteniment de la prestació.

c) Resolució recaiguda en un procediment sancionador que així ho determine.      

d) Sortida del territori nacional sense comunicació ni justificació a l’entitat gestora durant un període, continuat o no, superior a 90 dies naturals a l’any.

e) Renúncia del dret.

f) Suspensió de la prestació per temps superior a un any.

g) Incompliment reiterat de les condicions associades a la compatibilitat de l’ingrés mínim vital amb les rendes del treball o l’activitat econòmica per compte propi.

h) Qualsevol altra causa que es determine reglamentàriament.

L’extinció del dret a la prestació produirà efectes des del primer dia del mes següent a la data en què es presenten les causes extintives.

Simulador de l’Ingrés Mínim Vital

Este simulador li farà una sèrie de preguntes sobre la seua situació i, segons les respostes, podrà comprovar si complix els requisits per a rebre la prestació de l’Ingrés Mínim Vital i podrà saber l’import aproximat que li correspondria.

El simulador no reconeix el supòsit excepcional que preveu la Disposició transitòria tercera del Reial Decret Llei 20/2020, la qual regula els casos en què, sota certes condicions, i fins al 31 de desembre de 2021, els ingressos considerats per determinar el dret a la prestació són els corresponents a l’any en curs.

Pot accedir al simulador des de l’enllaç següent: simulador de l’Ingrés Mínim Vital.

Preguntes Freqüents

A Preguntes Freqüents hi ha publicada una sèrie de qüestions sobre l’Ingrés mínim vital que podran aclarir els dubtes més comuns sobre esta nova prestació. S’aniran actualitzant per a incloure els que es vagen produint.

Serveis sobre IMV

En este apartat podrà accedir a un resum dels aspectes més importants de la regulació legal de l’ingrés mínim vital. A més, pot utilitzar els serveis següents sobre esta prestació:

 • En este accés trobarà resposta a les preguntes més freqüents sobre l’ingrés mínim vital.
 • Té a la seua disposició un Simulador de l’ingrés mínim vital amb el qual podrà comprovar si compleix els requisits per rebre la prestació de l’Ingrés Mínim Vital i conèixer l’import aproximat que podria correspondre-li.
 • Disposa d’un telèfon d’informació sobre ingrés mínim vital: 900 20 22 22.


Complementary Content
${loading}