Cookiei buruzko oharra

Webgune honek cookieak erabiltzen ditu, erabiltzaile gisa esperientzia hobea izan dezazun. Cookieak ez dira erabiltzen informazio pertsonala jasotzeko. Informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu gure cookie-politika.

Ebaluatu orrialde hau
Ebaluatu eduki hau

Bizitzeko gutxieneko diru-sarrera

Resultados de la búsqueda

Sartu nahi duzun orria ez dago zuk aukeratutako hizkuntzan eskuragarri. Barkatu eragozpenak.
Eskuragarri dauden hizkuntzak: Castellano

Sartu nahi duzun orria ez dago zuk aukeratutako hizkuntzan eskuragarri. Barkatu eragozpenak.
Eskuragarri dauden hizkuntzak: Castellano

Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrera da bakarrik bizi diren edo bizikidetza-unitate batean sartuta dauden eta oinarrizko premiak asebetetzeko oinarrizko baliabide ekonomikorik ez duten pertsonen pobrezia eta gizarte-bazterketako arriskua saihesteko balio duen prestazioa.

Prestazio ekonomikorako eskubide subjektiboa da, Gizarte Segurantzaren babes-ekintzaren baitakoa, eta gutxieneko errenta-maila bermatzen die egoera ekonomiko ahulean daudenei.  Onuradunen gizarteratzeko eta laneratzeko aukerak benetan hobetzea du helburu.

Babes-sare gisa dihardu, baztertuta egotetik gizartean parte hartzera igaro ahal izateko. Horretarako, enplegurako eta gizarteratzeko pizgarriak izango ditu barnean, administrazioen arteko lankidetza-formula anitzen bitartez.


Onuradunak

Onuradun indibidualak:

 • 23 urtetik beherako pertsonak, bizikidetza-unitate batean bizi arren, unitate horretan bilduta ez daudenak, betiere:

  • Ez badaude ezkonduta, salbu eta banantze- edo dibortzio-izapideak hasi badituzte.
  • Ez badira beste norbaiten izatezko bikotekide.
  • Ez badira beste bizikidetza-unitate bateko kide.

  23 eta 29 urte bitarteko pertsonak izanik, Espainian izan beharko dute legezko bizilekua eta bizileku eraginkorra, eta  eskaera egin aurreko bi urteetan, gutxienez, modu independentean bizi izan behar dute, salbu eta ohiko bizilekua utzi badute genero-indarkeriaren biktima izateagatik, banantze- edo dibortzio-izapideak hasi badituzte, edo zehazten diren beste inguruabar batzuk betetzen badituzte. Modu independentean bizi izan den pertsonatzat joko da egiaztatzen badu bere guraso, tutore edo hartzaileenaz beste bizileku batean bi urtez bizi izan dela eta aldi horretan gutxienez hamabi hilabetez, segidakoak edo ez,  alta emanda egon dela Gizarte Segurantzan, Estatuko Klase Pasiboetan edo Norbere Konturako Langileen edo Autonomoen Erregimen berezia ez den mutualitate batean.
  30 urtetik gorako pertsonak izanez gero, egiaztatu beharko dute, data horren aurreko urtean, Espainian duten helbidea eta guraso, tutore edo hartzaileena ez direla berdinak izan, salbu eta gurasoekin, tutorearen edo hartzailearen heriotzagatik utzi badiote pertsona horiekin egoteari.    

 • Genero-indarkeriaren biktima diren emakume adindunak, edo giza salerosketaren eta sexu-esplotazioaren biktimak.
 • Autonomia-erkidegoetako adingabeak babesteko egoitza-zentroetatik datozen 18 eta 22 urte bitarteko pertsonak, baldin eta adingabeak babesteko erakunde publikoen babespean egon badira adinez nagusi izan aurreko hiru urteetan, edo umezurtz absolutuak badira, eta bakarrik bizi badira bizikidetza-unitate batean sartu gabe.
 • Etxerik gabeko pertsonak.
 • Erabiltzaileek ez dute eskubiderik izango egoitza-zerbitzu sozial, sanitario edo soziosanitario iraunkor baten prestazioa jasotzeko, genero-indarkeriaren biktima diren edo giza salerosketaren eta sexu-esplotazioaren biktima diren emakumeek izan ezik.

Bizikidetza-unitateko titularrak

Bizitzeko gutxieneko diru-sarreraren titularrek –hau da, prestazioa bizikidetza-unitatearen izenean jasotzen dutenek eta hura ordezkatzen dutenek–,  gaitasun juridikoa izan beharko dute, eta gutxienez 23 urte.

Halaber, titularrak izan daitezke, baldin eta gaitasun juridikoa badute, adinez nagusiak edo adingabe burujabeak, seme-alabak edo adingabeak familia-adopzio edo familia-harrera iraunkorreko erregimenean badituzte, edo umezurtz absolutuak badira, bizikidetza-unitateko kide bakarrak badira eta horietako inor 23 urtera iristen ez bada.


Bizikidetza-unitatea

Bizikidetza-unitatea honako hauek osatzen dute: etxebizitza berean bizi diren pertsona guztiek, ezkontzaz elkarturik edo izatezko bikote gisa loturik, eta bigarren mailara artekoek –odolkidetasunezko edo ezkontza-ahaidetasunezkoak– bai eta adopzio aurreko zaintzarekin edo familia-harrera iraunkorrarekin bizi diren beste pertsona batzuek ere.

Ondorio horietarako, izatezko bikotetzat hartuko da ezkontzaren antzeko harreman afektiboa, gutxienez bi urte lehenagokoa, baldin eta ezkontzeko ezindurik ez arren beste pertsona batekin ezkontza-loturarik ez badute eta prestazioa eskatu eta berehala modu egonkorrean eta nabarmenean elkarrekin bizi badira, etenik gabe gutxienez bost urtez jarraian.

Prestazioaren onuradun izan daitezke, bizikidetza-unitatekoak izan gabe edo bizikidetza-unitatea independente batekoak izanik, aipatu ahaidetasun-lotura bat duten beste pertsona batzuekin etxebizitza berean bizi direnek. Horretako, kasu hauetakoren batean sailkatu beharko dira:

a) Genero-indarkeriaren biktima den emakume batek, ohiko familia-bizilekua utzi duenean, seme-alabekin edo adopzio aurreko zaintza-erregimenean edo familia-harrera iraunkorrean dauden adingabeekin edo gabe.

b) Banaketa-, deuseztasun- edo dibortzio-izapideak hasteagatik, edo modu formalean sortutako izatezko bikotea deuseztatzea eskatzeagatik, pertsona batek ohiko familia-bizilekua utzi duenean, seme-alabekin edo adopzio aurreko zaintza-erregimenean edo familia-harrera iraunkorrean dauden adingabeekin edo gabe. Elkarrekin bizitzeari utzi dioten formalizatu gabeko izatezko bikoteen kasuan, prestazioa eskatzen duen pertsonak egiaztatu beharko du, kasuak kasu, adingabekoen zaintza esleitzeko izapideak noiz hasi ziren.

c) Egiaztatzen denean etxebizitza utzi behar izan dela etxegabetze-aginduagatik edo istripuagatik edo ezinbestean bizitzeko egokia ez izateagatik, baita araudiak ezarritako beste kasu batzuengatik ere.

b) eta c) ataletan adierazitako kasuetan, unitate independente gisa hartuko dira soilik horietako bakoitzean adierazitako gertakarien jazotze-datatik hurrengo hiru urtetan zehar.

Aipatu ahaidetasun-lotura ez duten pertsonak elkarrekin bizi badira etxebizitza berean, gutxieneko diru-sarreraren titularrak izan daitezke gizarte-bazterketa arriskuan dagoen edo dauden pertsonak; azken egoera hori gizarte-zerbitzuek edo bizitzeko gutxieneko diru-sarreraren bitartekari sozialen erregistroan sartutako hirugarren sektoreko erakundeek egiaztatu beharko dute.

Establezimendu kolektiboetan erroldatuta dauden pertsonak direnean, edo bizilekurik ez izanik ere udalerri batean bizi ohi direnak gezurrezko etxebizitza batean erroldatuta daudela agertzen denean, bizikidetza-unitatea osatuko dute ezkontzaz loturik edo izatezko bikote gisa loturik dauden pertsonak eta, hala badagokio, lehen mailara arteko ondorengo adingabeek -odolkidetasunezko edo ezkontza- edo adopzio-ahaidetasunezkoak-, baita familia-harrera iraunkorra edo adopzio aurreko zaintza erregimenean bizi direnak ere. Aipatu ondorengoak bigarren mailara artekoak izan daitezke, baldin eta beren lehenengo mailako gurasoekin erroldatuta ez badaude.

Bizikidetza-unitateak gutxienez sei hilabetez eratuta egon behar du, etenik gabe, eskaera aurkeztu aurretik.

Ez du bizikidetza hautsiko ikasketengatik, lanagatik, tratamendu medikoagatik, errehabilitazioagatik edo antzeko beste arrazoi batzuengatik aldi baterako bananduta egoteak.

Pertsona bat ezin da bizikidetza-unitate bat baino gehiagoko kide izan.

Baldintzak

Ondoren zehazten diren baldintza hauek bete behar dira, bai eskabidea aurkezteko unean, bai eskabidea berrikustean, eta mantendu egin behar dira ebazpena ematean eta prestazioa jasotzen den bitarte guztian:

 1. Egoitza Espainian izatea.

  Banakako onuradunek edo bizikidetza-unitate bateko kideek Espainian bizi behar dute eskabidea aurkeztu aurreko urtebetean gutxienez –izan modu jarraituan, izan etengabean–. Ondoko hauei ez zaie eskatuko urtebeteko epea:
  • Jaiotzagatik, adopzioagatik, adoptatzeko, seme-alaben familia elkartzeko edo familia harrera iraunkorrerako zaintzagatik bizikidetza-unitatean sartutako adingabeak.
  • Giza salerosketaren eta sexu-esplotazioaren biktimak.
  • Genero indarkeriaren biktima diren emakumeak.

 2. Ekonomikoki egoera kalteberan egotea:

  Ahultasun ekonomikoa zehazteko, eskatzaile indibiduala edo bizikidetza-unitatearen eskatzailearen gaitasun ekonomikoa hartzen da aintzat, kide guztien baliabide guztiak zenbatuta.

  Eskakizun hori betetzat hartuko da, baldin eta aurreko ekitaldiko urteko diru-sarrera eta errenta konputagarrien hileko batez bestekoa gutxienez 10 euro baino txikiagoa bada bizikidetza-unitateko kide kopuruaren eta modalitatearen arabera dagokion bizitzeko gutxieneko diru-sarrerak bermatzen duen hileko zenbatekoa baino. Diru-sarreratzat hartuko da pentsio eta prestazio kontributiboen edo ez-kontributiboen zenbatekoa, izan publikoak edo pribatuak.

  Ez da hauskortasun ekonomikoko egoeratzat hartuko ondare baten titularra den onuradun indibiduala, ohiko etxebizitza barnean hartu gabe, baldin eta ondare garbi horren balioa bizitzeko gutxieneko diru-sarrerak onuradun indibidual bati aitortzen dion zenbatekoaren hirukoitza edo handiagoa bada. 2023an, 20.353,62 euro dira.

  Bizikidetza-unitateen kasuan, ez da jotzen egoera ekonomiko ahulean daudenik ondare baten titularrak direnean, ohiko etxebizitza barnean hartu gabe, baldin eta ondare horren balioa taula honetan adierazitako zenbatekoaren berdina edo handiagoa bada, bizikidetza-unitatearen neurriaren eta konfigurazioaren arabera.

  Bizikidetza-unitatearen harira, ondarean dauden igoera eta mugen eskala adierazten duen taula, eurotan
  Bizikidetza-unitatea Osagarrien eskala Muga eurotan
  Heldu bat bakarrik 1 20.353,62
  Heldu bat eta adingabe bat 1,40 28.495,07
  Heldu bat eta bi adingabe 1,80 36.636,52
  Heldu bat eta hiru adingabe 2,20 44.777,96
  Heldu bat eta hiru adingabe baino gehiago 2,60 52.919,41
  Bi heldu  1,40 28.495,07
  Bi heldu eta adingabe bat 1,80 36.636,52
  Bi heldu eta bi adingabe 2,20 44.777,96
  Bi heldu eta bi adingabe baino gehiago  2,60 52.919,41
  Hiru heldu 1,80 36.636,52
  Hiru heldu eta adingabe bat 2,20 44.777,96
  Hiru heldu eta bi adingabe baino gehiago  2,60 52.919,41
  Lau heldu  2,20 44.777,96
  Lau heldu eta adingabe bat 2,60 52.919,41
  Beste batzuk  2,60 52.919,41

  Bizitzeko gutxieneko diru-sarrera lortzetik kanpo geratuko dira, ondare garbiaren balorazioa edozein dela ere, ohiko etxebizitzarik gabeko aktibo ez-sozietarioak dituzten banakako onuradunak edo bizikidetza-unitateak, baldin eta bizikidetza-unitatearen konfigurazio bakoitzerako taula honetan adierazten den balioa baino balio handiagoa badute:

  Bizikidetza-unitatea Osagarrien eskala Muga eurotan
  Heldu bat bakarrik 1 40.707,24
  Heldu bat eta adingabe bat 1,40 56.990,14
  Heldu bat eta bi adingabe 1,80 73.273,03
  Heldu bat eta hiru adingabe 2,20 89.555,93
  Heldu bat eta hiru adingabe baino gehiago 2,60 105.838,82
  Bi heldu  1,40 56.990,14
  Bi heldu eta adingabe bat 1,80 73.273,03
  Bi heldu eta bi adingabe 2,20 89.555,93
  Bi heldu eta bi adingabe baino gehiago  2,60 105.838,82
  Hiru heldu  1,80 73.273,03
  Hiru heldu eta adingabe bat 2,20 89.555,93
  Hiru heldu eta bi adingabe baino gehiago  2,60 105.838,82
  Lau heldu  2,20 89.555,93
  Lau heldu eta adingabe bat 2,60 105.838,82
  Beste batzuk  2,60 105.838,82

  Haurrentzako laguntza osagarri bat ezarri da, kideen artean adingabeak dituzten bizikidetza-unitateetarako. Osagarri hori onartu ahal izateko, eskabidea egin aurreko ekitaldian, diru-sarrera konputagarriak bizitzeko gutxieneko diru-sarrerak bermatutako zenbatekoaren % 300etik beherakoak izan beharko dira, eta ondare garbia arestian aipatutako mugen % 150etik beherakoa, baldin eta adierazitako aktibo ez-sozietarioen muga betetzen bada.

  Era berean, ez dira hauskortasun ekonomikoko egoeran egongo, ondarearen balioespena edozein dela ere, banakako onuradunak edo bizikidetza-unitate batean sartzen diren pertsonak, baldin eta unitate horretako kideetako edozein jarduera eten ez duen merkataritza-sozietate bateko zuzenbideko administratzailea bada.

Bizitzeko gutxieneko diru-sarrera jasotzea bateraezina izango da seme-alaba edo ardurapean hartutako adingabe bakoitzeko esleipen ekonomikoa jasotzearekin –desgaitasunik ez badu edo % 33tik beherako desgaitasuna badu–, eragilea edo onuradunak berberak direnean.

Bizitzeko gutxieneko diru-sarreraren prestazioaren zenbatekoa seme-alaba edo adingabe bakoitzeko esleipen ekonomikoa baino handiagoa bada, bizitzeko gutxieneko diru-sarrera jasotzeko eskubidea aitortuko da. Aitorpen horrek bertan behera utziko du bizitzeko gutxieneko diru-sarreraren onuradunaren kontura seme edo alaba edo adingabe batengatik esleitzeko eskubidea.

Bizitzeko gutxieneko diru-sarreraren prestazioaren zenbatekoa seme edo alaba edo ardurapean duen adingabe bakoitzeko esleipen ekonomikoarena baino txikiagoa bada, eta interesdunak lehen aukera hautatzen badu, prestazio hori aitortzeak bertan behera utziko du bizitzeko gutxieneko diru-sarreraren onuradunaren kargura dagoen seme-alaba edo adingabe bakoitzeko esleipen ekonomikoa jasotzeko eskubidea. Seme-alaba edo ardurapean duen adingabe bakoitzeko esleipen ekonomikoa aukeratzen badu, arrazoi horrengatik ukatu eginen zaio bizitzeko gutxieneko diru-sarrera egiteko eskaera.

Baldintzak egiaztatzea

 1. Eskatzaileen nahiz bizikidetza-unitatea osatzen dutenen identitatea nortasun agiri nazionalaren bidez egiaztatuko da, espainiarren kasuan, eta jatorriko herrialdeko nortasun-agiri nazionalaren edo atzerritarraren identifikazio-txartelaren edo pasaportearen bidez, atzerritarren kasuan; azken horiek gainera, atzerritarraren Identifikazio zenbakia (AIZ) ere eman behar dute nortasuna egiaztatzeko dokumentuetan edo Espainian legez bizi dela frogatzen duten agirietan agertzen ez bada.

  Bizikidetza-unitateko kide diren espainiar guztiei eskatu ahal zaie NAN agiria, adina edozein dela ere, baina bizikidetza-unitate barruan dauden 14 urtetik beherako adingabeak NANa igortzeari eta berritzeari dagozkien tasak ordaintzetik salbuetsita daude.
 2. Espainian legezko egoitza egiaztatzeko, atzerritarren erregistro zentralean eman beharko da izena, Europar Batasuneko estatu kideetako, Europako Esparru Ekonomikoko edo Suitzako Konfederazioko nazionalen kasuan; beste nazionalitate bateko atzerritarren kasuan, Batasuneko herritarraren senide-txartela edo egoitza-baimena, edozein modalitatetan. 

  Gizaki-salerosketaren biktima eta sexu-esplotazioaren biktima izan direnek, eta haien seme-alabek, Espainian legezko egoitza egiaztatu ahal izango dute Barne Ministerioko Segurtasuneko Estatu Idazkaritzak agintaritza polizial edo judizialarekin lankidetzan igorritako edo biktimaren egoera pertsonalaren izenean Migrazioen Estatu Idazkaritzak igorritako aldi baterako egoitza-baimenaren bidez.

  Genero indarkeriaren biktima diren emakumeek eta haien seme-alabek Espainian legezko egoitza egiaztatu ahal izango dute aparteko egoeretan egoitza-baimena emateko eskuduntza duen agintariak igorritako aldi baterako egoitza-baimena erabiliz, baimen hori ebatzi bitartean.                                   
 3. Espainiako egoitza errolda-ziurtagiriaren bidez egiaztatuko da.
 4. Bizikidetza-unitatea frogatzeko, familia liburua, erregistro zibileko ziurtagiria eta etxebizitza berean erroldatuta egoteari buruz Udal erroldan dauden datuekin. 

  Prestazio-eskaera egitean eman diren datuek bat egiten ez badute, egoera bakoitzerako beharrekoa den denbora-tarteari dagokion errolda-ziurtagiria, historikoa eta kolektiboa, aurkeztu beharko da, bizikidetza-unitatea osatzen duten kideak bizi diren edo bizi izan diren etxebizitzei erreferentzia egiten diona eta Udaletxeak igorri duena.
 5. Izatezko bikotea erkidegoko erregistro zehatzetan edo bizilekuaren udaletxeetakoetan eskatuko den inskripzio ziurtagiri bidez ziurtatuko da, edo bikotea sortu dela egiaztatzen duen dokumentu publikoaren bidez. Aipaturiko inskripzioa zein dokumentu publiko horri dagokion formalizazioa gutxienez prestazio-eskaera egin den data baino bi urte lehenago egin behar izana dago.   

 6. Banaketa- edo dibortzio-izapideak abian jartzea edo halakoak daudela egiaztatzeko, dagokion salaketa edo ebazpen judiziala edo dokumentu publikoa aurkeztu beharko da.
 7. Beste pertsona bati ezkontza-lotura edo izatezko bikote bidez lotuta ez dagoela egiaztatzeko, zinpeko deklarazioaren bidez edo prestazio-eskaera bertan eskatzaileak berak egindako baieztapen solemnearen bidez egiaztatuko da. Zinpeko deklarazio edo baieztapen solemne horrek ez dio galaraziko erakunde kudeatzaileari akreditazio gehigarria eskatzeaz funtsa duen zalantzaren bat agertuz gero.
 8. Gurasoengandik, tutoreengandik edo hartzaileengandik era independentean bizi izatea frogatuko da Estatistikako Institutu Nazionalak emandako datuen bidez edo, dagokionean, eskatzailearen etxebizitzan denbora-tarte horretan erroldatutako pertsona guztiak agertzen diren errolda-ziurtagiri historikoa eta kolektiboa aurkeztuta.
 9. Etxerik gabeko pertsonatzat hartzen da etxerik izan gabe udalerrian bizi ohi den pertsona, eta hori egiaztatuko da gezurrezko bizileku bateko erroldatze-agiriaren bidez, Udaleko errolda kudeatzeari buruz Udalek dituzten argibide tekniko zehatzak aplikatuz.
 10. Genero-indarkeriaren biktima izatea, betiere genero-indarkeriaren aurka osoko babesa emateko neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoaren 23. artikuluan ezarritako edozein bitartekoren bidez egiaztatuko da.
 11. Giza salerosketaren eta sexu-esplotazioko salerosketaren biktima izatea, betiere biktima horiei arreta osoa emateaz arduratzen diren zerbitzu publikoek edo gizarte-zerbitzuek egindako txostenaren bidez egiaztatuko da. Halaber, gai horretan eskudunak diren eta Administrazio Publikoek behar bezala aintzatesten dituzten erakunde sozial espezializatuek igorritako txostenaren bidez ere egiazta daitezke.
 12. Adingabekoak babesteko egoitza zentroetatik datozen 18 eta 22 urte bitarteko pertsona izatea egiaztatuko da dagokion Autonomia-erkidegoko harrera edo tutoretza izan duen erakundeak igorritako ziurtagiriaren bidez.
 13. % 65eko desgaitasuna edo handiagoa duen pertsona desgaitua izatea egiaztatuko da autonomia-erkidegoetako eta Ceuta eta Melillako IMSERSOko erakunde eskudunaren ziurtagiri bidez.
 14. Bizitzeko gutxieneko diru-sarrerako prestazio ekonomikoa eskuratzeko eta mantentzeko diru-sarreren eta ondarearen baldintzak erakunde kudeatzaileak beteko ditu Zerga Administrazioko Estatu Agentziak eta Nafarroako Foru Ogasunek eta Euskadiko lurralde historikoek baliabide telematikoen bidez jasotzen duten informazioaren arabera.
 15. Ez zaio eskatzaileari eskatuko Gizarte Segurantzaren Administrazioak bere kabuz ezagutu behar dituen egitate, datu edo egoerak egiaztatzea, hala nola, onuradunaren egoera Gizarte Segurantzaren sistemarekiko, edo bizikidetza-unitateko kideek beste prestazio ekonomiko bat jasotzen badu eta egoera hori gizarte-prestazio publikoen erregistroan jasota badago.
 16. Gizarte zerbitzu eskudunek edo IMVko bitartekari sozialen erregistroan izena emandako hirugarren sektoreko erakundeek igorritako ziurtagiri bat beharko da betebehar hauek egiaztatu behar diren kasuan:                                                                                                                      

  a) Eskaera-datan gezurrezko bizileku batean erroldatuta daudenek Espainian duten bizileku eraginkorra, Udal Erronda kudeatzeko Udaletxeek jasotzen dituzten argibide teknikoei jarraiki.

  b) Bizitzeko gutxieneko errentaren prestazio-eskatzaileak aldi baterako jasotzea erabiltzen duen egoitza-zerbitzu sozial, sanitario edo soziosanitariorako prestazioa.

  c) Erroldan agertzen den bizilekuan bizi ez dela alegatzen duen pertsonaren egiazko bizilekua.

  d) Ahaidetasun-loturarik ez izatea, aipatukoagatik lotuta bizitzeko gutxieneko errentaren eskatzaileez gainera, bizileku berean erroldan barne hartzen direnean ahaidetasunik ez dagoela -odolkidetasunezkoa edo ezkontza-ahaidetasunezkoak- edo izatezko bikoterik eratu ez dutela alegatzen duten beste pertsonak.

  e) Bizikide guzti edo batzuen artean ahaidetasunik ez egotea, horietako batek bizitzeko gutxieneko errenta eskatzen duenean.

  f) Espainian modu independentean bizi dela egiaztatzen duten baldintzak betetzea, baita eskaera aurkeztu aurreko urtean gutxienez bizikidetza-unitaterik ez sortzea egiaztatzen dutenak ere.

 17. Dena dela,   gizarte zerbitzu eskudunek edo IMVko bitartekari sozialen erregistroan izena emandako hirugarren sektoreko erakundeek igorritako ziurtagiria beharko da ahaidetasun-loturarik ez duen bizikideen kasuetan gizarte-bazterketa arriskua egiaztatzeko.


Zenbatekoak

Zenbatekoa zehaztea

Banakako onuradunaren edo bizikidetza-unitatearen bizitzeko gutxieneko diru-sarreraren zenbatekoa eskuratzeko, bermatutako errentaren eta pertsona horien errenta eta diru-sarrera guztien arteko aldea kalkulatuko da, betiere lortzen den zenbatekoa hilean 10 eurokoa edo hortik gorakoa bada.

Honako hau da errenta bermatuaren hileko zenbatekoa 2024an:

 • Banakako onuradunarentzat: laguntza-pentsioen urteko zenbatekoaren % 100 zati hamabi. 2024an, 604,21 euro dira. Zenbateko hori ehuneko 22 igotzen da, hartzaileak ehuneko 65eko edo hortik gorako desgaitasun-maila duen kasuan.
 • Bizikidetza-unitatearen kasuan, aurreko zenbatekoa % 30 handituko da unitateko kide osagarri bakoitzeko –bigarrenetik aurrera–, betiere % 220ko gehienekoarekin. Hauek dira 2024rako zenbatekoak:

  • 785,48 euro, heldu batek eta bi adingabek edo bi helduk osatutako bizikidetza-unitate baterako.
  • 966,74 euro, heldu batek eta bi adingabek, bi helduk eta adingabe batek edo hiru helduk osatutako bizikidetza-unitate baterako.
  • 1.148,01 euro, heldu batek eta hiru adingabek, bi helduk eta bi adingabek, hiru helduk eta adingabe batek, edo lau helduk osatutako bizikidetza-unitate baterako.
  • 1.329,27 euro, heldu batek eta lau adingabek edo gehiagok, bi helduk eta hiru adingabek edo gehiagok, hiru helduk eta bi adingabek edo gehiagok edo lau helduk eta adingabe batek osatutako bizikidetza-unitate baterako.
 • Aurreko puntuan adierazitako zenbatekoa areagotu egiten da 100eko 22ko osagarriarekin, baldin eta guraso bakarreko bizikidetza-unitatea bada (heldu bakarra bigarren mailara arteko ondorengo adingabe bat edo gehiagorekin bizi denean, baldin eta zaintza eta jagoletza esklusiboan baditu; edo familia-harrera iraunkorreko edo adopzio aurreko zaintza erregimenean dagoen adingabe bat edo gehiagorekin bizi denean, baldin eta hartzaile edo zaintzaile bakarra denean, edo beste gurasoa, zaintzailea edo hartzailea espetxean edo ospitalean dagoenean urte bete edo gehiagoz etengabe). Hauek dira 2024rako hileroko zenbatekoak:

  • 918,4 euro, heldu batek eta adingabe batek osatutako guraso bakarreko bizikidetza-unitateek.
  • 1.099,67 euro, heldu batek eta bi adingabek osatutako guraso bakarreko bizikidetza-unitateek.
  • 1.280,93 euro, heldu batek eta hiru adingabek osatutako guraso bakarreko bizikidetza-unitateek.
  • 1.462,20 euro, heldu batek eta lau adingabek edo gehiagok osatutako guraso bakarreko bizikidetza-unitateek.
 • Arestiko paragrafoan aipatutako ondorengo edo adingabeek soilik gurasoekin bizi badira, edo, kasuak kasu, aitona-amonekin edo zaintzaileekin edo hartzaileekin, osagarri berdina jasoko dute, horietako batek mendekotasun, ezintasun iraunkor absolutu edo elbarritasun handiaren 3. maila aintzatesten zaionean. Aipatu osagarria jasotzearen harira, guraso bakarreko bizikidetza-unitate bat osatuko dute baita ere genero-indarkeriaren biktima den emakume batek soilik eta bigarren mailarainoko ondorengo batek edo gehiagok, adingabeek, zaintzapean dituen horiek edo, hala badagokio, familia-harrera iraunkorraren edo adopzio aurreko zaintzarako erregimenean dauden adingabe batek edo gehiagok.
 • Bizikidetza-unitateari dagokion hileroko zenbatekoari ehuneko 22ren baliokidea den osagarri bat batu behar zaio, bizikidetza-unitatearen barruan, ehuneko hirurogeita bost edo gehiagoko desgaitasun aintzatetsia duen pertsonaren bat badago.

Adierazitako zenbatekoez gain, haurrentzako laguntzarako hileroko osagarri bat ordainduko da bizikidetza-unitatean dagoen adingabe bakoitzeko (eskaera egiten den egunean), dagokion ekitaldiko urtarrilaren 1ean duen adinaren arabera eta zati hauekin bat eginez:

 • Hiru urtetik beherakoak: 115 euro.
 • Hiru urtetik gorakoak eta sei urte urtetik beherakoak: 80,50 euro.
 • Sei urtetik gorakoak eta 18 urtetik beherakoak: 57,50 euro.

Zenbatekoa zehazteko, ulertuko da bizi diren unitateko parte direla seme-alabak edo desgaitasunen bat duten adingabeak edo erabakiak hartzeko garaian laguntza-neurriak judizialki ezarrita dituzten adinekoak, judizialki ezarritako zaintza partekatuko kasuetan familia-unitate desberdinetako kideak badira.

Edozein kasutan, eta bakarrik edo bizikidetza-unitatean bizi den pertsonak aurreko ekitaldian izan dituen errentak eta diru-sarrerak edozein izanda ere, bizitzeko gutxieneko diru-sarreraren eskatzaileak edo bizikidetza-unitateko kide batek edo gehiagok Gizarte Segurantzaren Sisteman pentsio kontributibo edo ez-kontributibo bat edo gehiago aintzatetsita badute eskaera-datan edo ebazpenaren aurretik aintzatetsi bazaie, edo 52 urtetik gorakoentzako langabezia-subsidio bat jasotzen badute, zeinaren hileko zenbateko bateratua, aparteko ordainsarien zati proportzionala barne, errenta bermatu aplikagarriaren hileroko zenbatekoa baino txikiagoa izango balitz, eta bizitzeko diru-sarrera minimoa betetzeko betebehar denak izateagatik diru-sarrera hori aintzatestekoa balitz, prestazio horren hileroko zenbatekoa ezingo da izan aipatutako hileroko errenta bermatuaren zenbatekoaren eta pentsioaren edo pentsioen baturaren (zeinean aparteko ordainsariaren zati proportzionala ere sartzen baita) hileroko zenbatekoaren arteko ezberdintasuna baino handiagoa.

Gizarte Segurantzaren Sistematik jasotzen diren eta zergak dakartzaten edo ez dakartzaten pentsioen baturaren hileroko zenbateko hori, bai eta, dagokionean, 52 urtetik gorakoen langabezia-subsidioa ere, aplikagarria den errenta bermatuaren hileroko zenbatekoaren berdina edo handiagoa denean, ez du bizitzeko gutxieneko errenta aintzatesteko eskubiderik izango.

Era berean, Gizarte Segurantzaren Sistemako pentsio kontributibo edo ez-kontributibo bat edo 52 urtetik gorakoentzako langabezia-subsidio bat onartzen bazaie bizitzeko gutxieneko errentaren prestazioaren onuradun diren pertsonei, azken hori etetea edo gutxitzea eragingo du aurreko paragrafoetan adierazitako irizpideekin bat eginez, eta onuradun bakarrak edo bizikidetza-unitateko kideek jasotako pentsio guztien batura kontuan hartuta, eta eraginkorra izango da pentsioa onartzen denetik hurrengo hilabeteko lehen egunetik edo eraginkor den datatik aurrera, ondoren gauzatu bada.

Urte bakoitzeko urtarrilaren 1ean gauzatzen den bizitzeko gutxieneko errentaren zenbatekoaren eguneratzeak ez du inolaz ere artikulu honekin bat eginez aplikatzekoa den errenta bermatuaren eta, eguneratu ondoren, data horretan onuradunak edo bizikidetza-unitateko kideetako edozeinek jasotako pentsioak edo pentsioen baturak, eta dagokionean, langabeziagatiko subsidioaren arteko aldea baino handiagoa den hileroko kantitatea gaindituko.

Bizitzeko gutxieneko diru-sarreraren onuradunak salbuetsita egongo dira prestazio farmazeutiko anbulatorioari ekarpena egitetik.

Halaber, Nortasun Agiri Nazionala igortzea eta berritzeagatiko tasak ordaintzeaz salbuetsita egongo dira bizitzeko gutxieneko errenta eskatzen duen bizikidetza-unitate barruan dauden 14 urtetik beherakoak.

Errenta bermatuaren zenbatekoak 2024an. Guraso bakarra ez den unitatea
Bizikidetza-unitatea Euro urtean Euro hileko
Heldu bakarra 7.250,52 604,21
Heldu bat eta adingabe bat 9.425,76 785,48
Heldu bat eta bi adingabe 11.600,88 966,74
Heldu bat eta hiru adingabe 13.776,12 1.148,01
Heldu bat eta hiru adingabe baino gehiago 15.951,24 1.329,27
Bi heldu 9.425,76 785,48
Bi heldu eta adingabe bat 11.600,88 966,74
Bi heldu eta bi adingabe 13.776,12 1.148,01
Bi heldu eta bi  adingabe  baino gehiago 15.951,24 1.329,27
Hiru heldu 11.600,88 966,74
Hiru heldu eta adingabe bat 13.776,12 1.148,01
Hiru heldu eta bi adingabe baino gehiago 15.951,24 1.329,27
Lau heldu 13.776,12 1.148,01
Lau heldu eta adingabe bat 15.951,24 1.329,27
Beste batzuk  15.951,24 1.329,27
Errenta bermatuaren zenbatekoak 2024an. Guraso bakarreko unitatea
Bizikidetza-unitatea Euro urtean Euro hileko
Heldu bat eta adingabe bat 11.020,80 918,40
Heldu bat eta bi adingabe 13.196,04 1.099,67
Heldu bat eta hiru adingabe 15.371,16 1.280,93
Heldu bat eta lau adingabe edo gehiago 17.546,40 1.462,20
Errenta bermatuaren zenbatekoak 2024an. Guraso bakarreko unitatea Gurasoak/ aitona-amonak/ zaintzaileak edo hartzaileak, horietako bati mendekotasun, ezintasun iraunkor absolutu edo elbarritasun handiaren 3. maila aitortu bazaio.
Bizikidetza-unitatea Euro urtean Euro hileko
Bi heldu eta adingabe bat 12.615,96 1.051,33
Bi heldu eta bi adingabe 14.791,20 1.232,60
Bi heldu eta hiru adingabe edo gehiago 19.141,56 1.595,13

Zenbatekoa aldatzea

Bizitzeko gutxieneko diru-sarreraren onuradunak edo bizikidetza-unitateko kideren batek aldaketarik balu inguruabar pertsonalean, aldatu egin ahalko da prestazio ekonomikoaren zenbatekoa, erakunde kudeatzaileak dagokion berrikuspena egin ostean.

Aldaketa eragin duen inguruabarra gertatu eta hurrengo hileko lehenengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak esandako aldaketa horrek.

Nolanahi ere, prestazioaren zenbatekoa urte bakoitzeko urtarrilaren 1etik aurrera eguneratuko da, aurreko ekitaldiko urteko diru-sarrera konputagarriak erreferentziatzat hartuta. Aurreko ekitaldiko urteko diru-sarrera konputagarrien aldaketak prestazioa azkentzea eragiten badu, horrek ere sarrerei dagokien urtearen hurrengo urteko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak.

Onuradunen betebeharrak

Bizitzeko gutxieneko diru-sarreraren titularrek betebehar hauek izango dituzte prestazioa jasotzen duten denboran:

 1. Eskakizunak egiaztatzeko eta prestazioa gordetzeko beharrezko dokumentazio eta informazio zehatza ematea, bai eta jakinarazpenak eta komunikazioak jasotzen direla bermatzea ere.
 2. Prestazioa aldatzea, etetea edo azkentzea eragin dezakeen edozein aldaketa edo egoera jakinaraztea, aldaketa edo azkentze hori gertatzen denetik hasi eta hogeita hamar egun naturaleko epean.
 3. Udal Erroldan aipatu titularrei edo bizikidetza-unitateko edozein kideri pertsonalki eragiten dion edozein helbide- edo egoera-aldaketa jakinaraztea, hori gertatzen denetik hasi eta hogeita hamar egun naturaleko epean.
 4. Bidegabe jasotako prestazioen zenbatekoa bueltatzea.
 5. Aurrez erakunde kudeatzaileari atzerrirako irteerak jakinaraztea, bai titularrarenak, bai bizikidetza-unitateko kideenak, baldin eta irteera hori laurogeita hamar egun natural edo gehiagokoa bada, segidakoak edo ez, urte natural bakoitzeko; baita gaixotasunagatik Espainiako lurraldean ez egotea justifikatzea ere, kasuak kasu.
 6. Urtero pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari dagokion aitorpena aurkeztea.
 7. Bizitzeko gutxieneko diru-sarreraren prestazioa laneko errentekin edo jarduera ekonomikoarekin bateragarri eginez gero, bateragarritasun hori eskuratzeko eta mantentzeko ezarritako baldintzak betetzea.
 8. Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioak sustatzen dituen gizarteratze-estrategietan parte hartzea.
 9. Erregelamenduz ezar daitekeen beste edozein betebehar.

Bizikidetza-unitatea osatzen duten pertsonek betebehar hauek izango dituzte:

 1. Titularraren heriotzaren berri ematea.
 2. Administrazioari jakinaraztea emandako prestazioaren amaiera desitxuratzen duen edozein egitate.
 3. Urtero pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari dagokion aitorpena aurkeztea.
 4. Aurreko paragrafoak titularrari ezartzen dizkion betebeharrak betetzea, titularrak, arrazoia edozein dela ere, betetzen ez baditu.
 5. Bizitzeko gutxieneko diru-sarreraren prestazioa laneko errentekin edo jarduera ekonomikoarekin bateragarri eginez gero, bateragarritasun hori eskuratzeko eta mantentzeko ezarritako baldintzak betetzea.
 6. Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioak sustatzen dituen gizarteratze-estrategietan parte hartzea.
 7. Erregelamenduz ezar daitekeen beste edozein betebehar betetzea.

Bidegabe jasotako prestazioak itzultzea

Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak, onuradunen kaltetan, ofizioz berrikusi ahal izango ditu bizitzeko gutxieneko diru-sarreraren prestazioari buruzko egintzak, betiere berrikuspen hori administrazio-ebazpena eman zenetik gehienez lau urteko epean egiten bada –eta ez bada aurkaratu ebazpen hori–. Era berean, behar ez bezala jasotako prestazioak ofizioz aitortzeko eta itzultzeko eskatu ahal izango du.

Erakunde kudeatzaileak noiznahi zuzendu ahal izango ditu akats materialak, egitatezkoak eta aritmetikoak, bai eta onuradunaren adierazpenetan omisioak edo zehaztugabetasunak egiaztatu izanaren ondoriozko berrikuspenak ere, eta, hala badagokio, arrazoi horrengatik bidegabe jasotako zenbatekoak erreklamatu ahal izango ditu.

Aurreko paragrafoetan adierazitakoez bestelako kasuetan, onuradunen kalterako berrikuspena Lan Arloko Jurisdikzioa arautzen duen urriaren 10eko 36/2011 Legearen arabera egingo da.

Baldin eta, ebazpen bidez, prestazioaren zenbatekoa azkentzea edo aldatzea erabakitzen bada kalkulua eragin zuten inguruabarrak aldatu direlako, eta ez badago prestaziorako eskubiderik edo jaso beharreko zenbatekoa txikiagoa bada jasotako zenbatekoa baino, prestazioaren onuradunak beharturik egongo dira behar ez bezala jasotako zenbatekoak itzultzera, honako bi lege-testu hauetan zehaztutako prozeduren bidez: batetik, otsailaren 5eko 148/1996 Errege Dekretua, bidegabe jasotako Gizarte Segurantzaren prestazioak eta Segurtasuna Biltzeko Erregelamendu Orokorra onartzen duena, eta, bestetik, ekainaren 11ko 1415/2004 Errege Dekretua, Gizarte Segurantzaren Bilketa Erregelamendu Orokorra onartzen duena.

Bidegabeki jasotako prestazioak itzultzearen erantzule solidario izango dira onuradunak eta, egitate, ez-egite, negozio edo egintza juridikoen ondorioz, prestazio bat iruzurrez lortzen parte hartzen duten pertsona guztiak. Erantzule solidarioei printzipala ez ezik lehen erantzuleari eskatu beharreko errekarguak eta interesak ere eskatu ahal izango zaizkie, bai eta zorra kobratzeko sortzen diren kostu guztiak ere.

2022ko abenduaren 28tik aurrera behar ez bezala jaso, aitortu eta exijitutako prestazioak itzultzeko, ekitaldi ekonomiko bakoitzean ez dira eskatuko kotizazio gabeko pentsioen hileko zenbatekoaren % 65 gainditzen ez duten kopuruak, baldin eta bizikidetza-unitatean gutxienez onuradun adingabe bat badago. Bizikidetza-unitatean adingabeak egotea kontuan hartzearen ondorioetarako, prestazioaren zenbatekoa aldatu edo iraungitzearen ondorio ekonomikoen data hartuko da erreferentziatzat.

Bizikidetza-unitateak behar ez bezala jasotako zenbatekoa adierazle horren % 65 baino handiagoa bada, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak bidegabe jasotako prestazioak itzultzeko prozedurari ekingo dio, eskatu ezin den zenbatekoaren eta behar ez bezala jasotako zenbatekoaren arteko aldea itzultzeko eskatzeko.

Aurreko kasuetan, borondatezko epean ordaintzeko epea zorra ordaindu gabe igarotakoan, dagozkion errekarguak aplikatuko dira, eta berandutze-interesen sortzapena hasiko da; halere, horrek ez du eragotziko azken horiek nahitaezko diru-bilketaren aldiari dagokionez bakarrik eskatzekoak izatea. Erregelamendu bidez zehazten diren kasuetan, erakunde kudeatzaileak erabaki ahal izango du zorra bizitzeko gutxieneko diru-sarreraren hileko zenbatekoekin konpentsatzea, hileko sari bakoitzaren gehieneko ehuneko jakin batera arte.

Ordainketa

Prestazioa hilero ordainduko da, prestazioaren titularraren kontu batera banku-transferentziaren bidez.

Bizitzeko gutxieneko diru-sarrera jasotzeko eskubidea sortuko da eskaera aurkeztu eta hurrengo hilabeteko lehenengo egunetik aurrera. 

Bizitzeko gutxieneko diru-sarrera besterenezina da. Ezin izanen da obligazioen berme gisa eskaini, ez eta osorik edo partzialki laga, ez konpentsazio edo deskontu gisa, ez atxikipen edo bahitura gisa ere.

Iraupena

Prestazioa eskuratzeko eskubidea eskaera aurkezten den dataren hurrengo hilabeteko lehenengo egunetik aurrera sortuko da. Eskubide horrek indarrean jarraituko du, baimena ematea eragin zuten arrazoiek irauten duten bitartean eta legean aurreikusitako betekizunak eta betebeharrak betetzen diren bitartean.

Eskubidea etetea

Prestazioa jasotzeko eskubidea honako arrazoi hauengatik etengo da:

 1. Aitorpena egiteko eskatutako baldintzaren bat aldi baterako galdu izanagatik.
 2. Onuradunak, titularrak edo bizikidetza-unitateko kideren batek behin-behinean ez betetzeagatik prestazioa eskuratzerakoan bere gain hartu zituen betebeharrak.
 3. Kautelaz, susmatzen baldin bada onuradunak, titularrak edo haren bizikidetza-unitateko kideren batek ez dituela betetzen prestazioa eskuratzean ezarritako betekizunak edo bere gain hartutako betebeharrak, erakunde kudeatzaileak hala ebazten duenean.
 4. Halaber, kautelaz etetea ezarriko da, baldin eta atzerrira joaten bada urtean 90 egun naturalez baino gehiagoz –izan jarraian ala ez–, erakunde kudeatzaileari aldez aurretik jakinarazi gabe eta behar bezala justifikatuta egon gabe.
 5. Kautelaz, aurreikusitako epean gizarte zerbitzuek edo IMVko bitartekari sozialen erregistroan izena emandako hirugarren sektoreko erakundeek igorritako ziurtagirien mantentzeari edo aldaketei buruzko jakinarazpenik jasotzen ez bada, hala egitea espresuki aurreikusitako kasuetan.
 6. Ez betetzea bizitzeko gutxieneko diru-sarreraren eta laneko errenten edo norberaren konturako jarduera ekonomikoaren arteko bateragarritasunari lotutako baldintzak.
 7. Erregelamenduz zehazten den beste edozein arrazoi.

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga-aitorpena dagokion zerga-araudian aurreikusitako baldintza eta epeetan aurkezteko betebeharra betetzen ez den kasuan, zerga-betebeharra gauzatzeko obligazioa dutenek segidako bi zerga-ekitalditan obligazio hori betetzen ez dutenean gauzatuko da etetea.

Bizitzeko gutxieneko diru-sarrerarako eskubidea eteteak berekin ekarriko du prestazioaren ordainketa bertan behera geratzea, eteteko arrazoiak gertatu diren hilaren edo erakunde kudeatzaile eskudunak horren berri izan eta hurrengo hilaren lehen egunetik aurrera, betiere bidegabe jasotako zenbatekoak bueltatzeko betebeharraren kalte gabe. Etenaldi horrek indarrean jarraituko du eragin duten inguruabarrek irauten duten bitartean.

Etenaldiak urtebetez irauten badu, azkendu egingo da prestazioa jasotzeko eskubidea.

Eskubidea etetea eragin zuten arrazoiak desagertzen badira, ofizioz edo alderdiak hala eskatuta berrekingo zaio eskubideari, betiere eskubidea aitortzea eragin zuten betekizunen beren horretan jarraitzen baldin badute. Etete hori eragin zuten arrazoiak amaitu eta hurrengo hilaren 1etik aurrera sortuko da berriro ere esandako prestazioa.

Eteteko arrazoiek beren horretan jarraitzen badute, eskubidea aldatu edo azkendu egingo da, segun eta zer dagokion.

Eskubidea azkentzea

Bizitzeko gutxieneko diru-sarrera jasotzeko eskubidea arrazoi hauengatik azkenduko da:

 1. Titularra hiltzea. Hala ere, bizikidetza-unitateen kasuan, baldintzak betetzen dituen beste edozein kidek aurkeztu ahal izango du beste eskabide bat. Eskaera hiru hilabeteko epean aurkezten bada –heriotza gertatu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita–, heriotzaren egunaren hurrengo hilaren lehen egunetik aurrera sortuko dira inguruabar berrien arabera bizikidetza-unitateari legokiokeen eskubidearen ondorio ekonomikoak,betiere adierazitako epearen barruan egiten bada eskaera.
 2. Prestazioa mantentzeko eskatutako baldintzaren bat behin betiko galtzea.
 3. Hala zehazten duen zehapen-prozedura batean emandako ebazpena.
 4. Erakunde kudeatzaileari jakinarazi edo justifikatu gabe Espainiatik irtetea urtean 90 egun natural baino gehiagoko aldian,izan aldi hori jarraitua ala ez.
 5. Eskubideari uko egitea.
 6. Prestazioa urtebetetik gora etetea.
 7. Ez betetzea, behin eta berriz, bizitzeko gutxieneko diru-sarreraren eta laneko errenten edo norberaren konturako jarduera ekonomikoaren arteko bateragarritasunari lotutako baldintzak.
 8. Erregelamenduz zehazten den beste edozein arrazoi.

Prestazioa jasotzeko eskubidea azkentzeak horretarako arrazoiak gertatu eta hurrengo hilaren lehen egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

Ohiko galderak

Ohiko galderak atalean, bizitzeko gutxieneko diru-sarrerari buruzko zenbait galdera argitaratuta daudelarik, prestazio berri horri buruzko ohiko zalantzak argitu ahal izango dituzte. Eguneratzen joango dira, sortzen direnak sartzeko.

Banku-kontua aldatzea

Banku kontuaren aldaketaren berri finantza entitateak eman dezake, bizitzeko gutxieneko errentaren titularraren izenean. Informazio gehiago.


Bateraezintasunak BGD

 • Bizitzeko gutxieneko diru-sarrera jasotzea bateraezina izango da seme-alaba edo ardurapeko adingabe bakoitzeko esleipen ekonomikoa jasotzearekin –desgaitasunik ez badu edo % 33tik beherako desgaitasuna badu–, kausatzailea edo onuradunak berberak direnean.
 • Haurrentzako laguntzaren osagarria bateraezina izanen da desgaitasunik ez duen edo% 33tik beherako desgaitasuna duen seme-alaba edo adingabe bakoitzeko diru-esleipenarekin.
 • Interesdunak familiartekoen aldeko prestazioa jasotzeko eskubidea izateko behar diren baldintzak eta gutxieneko diru-sarrera lortzeko baldintzak betetzen baditu, horietako bat aukeratu beharko da.
 • 2023ko urtarrilaren 1etik aurrera, BGDren prestazio ekonomikoaren onuradun izatea bateraezina izango da oraindik jasotzen diren laguntza-pentsioekin, eta iraungi egingo dira 2023ko urtarrilaren 1etik aurrera onuradunei BGDaren prestazioa aitortzen zaienean.
 • Laguntza-pentsioaren iraungitzea indarrean jarriko da bizitzeko gutxieneko diru-sarreraren prestazio ekonomikoak eragin ekonomikoak dituen egun berean.


Complementary Content
${loading}