Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Complement per a la reducció de la bretxa de gènere

El complement de pensions contributives per a la reducció de la bretxa de gènere substituïx el complement per maternitat per aportació demogràfica per un complement dirigit a la reducció de la bretxa de gènere, amb el qual es pretén reparar el perjuí que han patit al llarg de la seua carrera professional les dones per haver assumit un paper principal en la tasca de l'atenció als fills que es projecta en l’àmbit de les pensions.

Beneficiaris

Les dones i els homes que siguen persones beneficiàries d’una pensió contributiva de jubilació (llevat de la jubilació parcial), d’incapacitat permanent o viudetat a partir del 4 de febrer de 2021 i que hagen tingut, com a mínim, un fill o filla.
Quan s’accedix a la jubilació plena des de la jubilació parcial es reconeixerà el complement, si es complixen els requisits exigits.

Requisits

Perquè els homes tinguen dret al complement hauran d’acreditar algun dels requisits següents:

  • Causar una pensió de viudetat per mort de l’altre progenitor pels fills o filles en comú, sempre que algun d’ells tinga dret a percebre una pensió d’orfandat.

  • Causar una pensió contributiva de jubilació o incapacitat permanent i haver interromput o haver vist afectada la seua carrera professional en ocasió del naixement o adopció, d’acord amb les condicions següents:

    1a En el supòsit de fills o filles nascuts o adoptats fins el 31 de desembre de 1994, tindre més de cent vint dies sense cotització entre els nou mesos anteriors al naixement i els tres anys posteriors a l’esmentada data o, en cas d’adopció, entre la data de la resolució judicial per la qual es constituïsca i els tres anys següents, sempre que la suma de les quanties de les pensions reconegudes siga inferior a la suma de les pensions que li corresponga a la dona.

    2a En el supòsit de fills o filles nascuts o adoptats des de l’1 de gener de 1995, que la suma de les bases de cotització dels vint-i-quatre mesos següents al del naixement o al de la resolució judicial per la qual es constituïsca l’adopció siga inferior, en més d’un 15 per cent, a la dels vint-i-quatre mesos immediatament anteriors, sempre que la suma de les quanties de les pensions reconegudes siga inferior a la suma de les pensions que li corresponga a la dona.

Quantia

La quantia del complement es fixarà en la corresponent llei de pressupostos generals de l’Estat de cada any.
L’any 2023, l’import és de 30,40 € mensuals per cada fill o filla, amb el límit de quatre vegades l’import esmentat.
El complement no es té en compte en l’aplicació del límit màxim de les pensions contributives ni per a determinar el complement per a pensions inferiors a la mínima.

Efectes econòmics

Des de la data d’efecte econòmic de la pensió contributiva de Seguretat Social que determina el dret al complement.
El reconeixement del complement al segon progenitor, que suposarà l’extinció del complement reconegut al primer, tindrà efectes econòmics el primer dia del mes següent al de la resolució, si es dicta dins dels sis mesos següents a la sol·licitud, o, si és el cas, al reconeixement de la pensió que la cause; passat este termini, l'efecte serà des del primer dia del setè mes.

Pagaments

El complement s'abona mensualment amb dos pagues extraordinàries que es meriten amb la mensualitat de juny i de novembre.

Incompatibilitats/Compatibilitats

La percepció del complement és incompatible amb la percepció d’este complement per l’altre progenitor, pels mateixos fills o filles.
En el supòsit que els progenitors siguen dues dones, es reconeixerà la que perceba pensions públiques la suma de les quals siga de menor quantia.
En el supòsit que els progenitors siguen una dona i un home que complisca els requisits anteriorment assenyalats, podrà percebre-ho l’home si la suma de les quanties de les seues pensions reconegudes és inferior a la suma de les pensions que li corresponga a la dona.
Si els dos progenitors són homes, es reconeixerà a aquell que perceba pensions públiques la suma de les quals siga de menor quantia.

Expedients internacionals

En els supòsits en què la pensió que determina el dret al complement es cause, en aplicació de normativa internacional, per totalització de períodes complits en altres països, el complement s’abonarà en la part proporcional segons la prorrata aplicada a la pensió que acompanya.

Extinció

El complement s’extingix per les mateixes causes que la pensió que acompanya (mort, etc.), o en el supòsit en què l’altre progenitor ho sol·licite i complisca els requisits.

Sol·licituds

Sol·licitud de la pensió de Jubilación, Incapacitat permanent i Viudetat.

Documentació

La documentació que ha de presentar per al tràmit de la pensió està detallada en el model de sol·licitud.
Sol·licitud d’Incapacitat Permanent i de Viudetat.

On es tramita

Des de TUSS amb certificat digital, DNI electrònic o clau permanent.

Si no en disposes, pots sol·licitar-ho de manera excepcional al següent enllaç: http://run.gob.es/sincertificado
Als centres d'atenció i informació de la Seguretat Social, amb cita prèvia. 901166565/ 915421176, o des del següent enllaç.

Els treballadors del mar, a les oficines de l’Institut Social de la Marina.

Entitat competent

La gestió i el reconeixement del dret al complement corresponen a l’Institut Nacional de la Seguretat Social, excepte per als treballadors inclosos en el camp d’aplicació del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar, que corresponen a l’Institut Social de la Marina.

Manteniment transitori del complement per maternitat

Les persones que, el 4-2-2021, estiguen percebent el complement per maternitat per aportació demogràfica, en mantindran la percepció.

La percepció del complement per maternitat serà incompatible amb el complement per a la reducció de la bretxa de gènere que puga correspondre pel reconeixement d’una nova pensió pública, de manera que les persones interessades poden optar per l’un o l’altre.

Si l’altre progenitor d’algun dels fills o filles que han donat dret al complement de maternitat sol·licita el complement de pensions contributives i li correspon percebre’l, la quantia mensual que es reconega es deduirà del complement per maternitat, amb efectes econòmics des del primer dia del mes següent al de la resolució, sempre que esta es dicte dins dels sis mesos següents a la sol·licitud o, en el seu cas, al reconeixement de la pensió que la cause; passat aquest termini, els efectes es produeixen des del primer dia del seté mes següent a aquesta.


Complementary Content
${loading}