Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Complement per a la reducció de la bretxa de gènere

El complement de pensions contributives per a la reducció de la bretxa de gènere,  substitueix el complement per maternitat per aportació demogràfica per un complement dirigit a la reducció de la bretxa de gènere, amb el qual es pretén reparar el perjudici que han patit al llarg de la seva carrera professional les dones per assumir un paper principal en la tasca de les cures dels fills que es projecta en l’àmbit de les pensions.

Beneficiaris

Les dones i els homes que siguin persones beneficiàries d’una pensió contributiva de jubilació (tret de la jubilació parcial), d’incapacitat permanent o viduïtat a partir del 4 de febrer de 2021 i que hagin tingut, com a mínim, un fill o filla.
Quan s’accedeix a la jubilació plena des de la jubilació parcial es reconeixerà el complement, si es compleixen els requisits exigits.

Requisits

Perquè els homes tinguin dret al complement hauran d’acreditar algun dels següents requisits:

  • Causar una pensió de viduïtat per mort de l’altre progenitor pels fills o filles en comú, sempre que algun d’ells tingui dret a percebre una pensió d’orfandat.

  • Causar una pensió contributiva de jubilació o incapacitat permanent i haver interromput o haver vist afectada la seva carrera professional en ocasió del naixement o adopció, d’acord amb les següents condicions:

    1a En el supòsit de fills o filles nascuts o adoptats fins el 31 de desembre de 1994, tenir més de cent vint dies sense cotització entre els nou mesos anteriors al naixement i els tres anys posteriors a l’esmentada data o, en cas d’adopció, entre la data de la resolució judicial per la qual es constitueixi i els tres anys següents, sempre que la suma de les quanties de les pensions reconegudes sigui inferior a la suma de les pensions que li correspongui a la dona.

    2a En el supòsit de fills o filles nascuts o adoptats des de l’1 de gener de 1995, que la suma de les bases de cotització dels vint-i-quatre mesos següents al del naixement o al de la resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció sigui inferior, en més d’un 15 per cent, a la dels vint-i-quatre mesos immediatament anteriors, sempre que la suma de les quanties de les pensions reconegudes sigui inferior a la suma de les pensions que li correspongui a la dona.

Quantia

La quantia  del complement es fixarà en la corresponent llei de pressupostos generals de l’Estat de cada any.
L’any 2023, l’import és de 30,40 € mensuals per cada fill o filla, amb el límit de quatre vegades l’esmentat import.
El complement no es té en compte en l’aplicació del límit màxim de les pensions contributives ni per determinar el complement per a pensions inferiors a la mínima.

Efectes econòmics

Des de  la data d’efectes econòmics de la pensió contributiva de Seguretat Social que determina el dret al complement.
El reconeixement del complement al segon progenitor, que suposarà l’extinció del complement reconegut al primer, tindrà efectes econòmics el primer dia del mes següent al de la resolució, si es dicta dins dels sis mesos següents a la sol·licitud o, en el seu cas, al reconeixement de la pensió que la causi; passat aquest termini, els efectes seran des del primer dia del setè mes.

Pagaments

El complement s'abona mensualment amb dos pagaments extraordinaris que es reporten amb la mensualitat de juny i de novembre.

Incompatibilitats/Compatibilitats

El percebo del complement és incompatible amb la percepció d’aquest complement per l’altre progenitor, pels mateixos fills o filles.
En el supòsit que els progenitors siguin dues dones, es reconeixerà la que percebi pensions públiques la suma de les quals sigui de menor quantia.
En el supòsit que els progenitors siguin una dona i un home que compleixi els requisits anteriorment assenyalats, podrà percebre-ho l’home si la suma de les quanties de les seves pensions reconegudes és inferior a la suma de les pensions que li correspongui a la dona.
Si els dos progenitors són homes, es reconeixerà a aquell que percebi pensions públiques la suma de les quals sigui de menor quantia.

Expedients internacionals

En els supòsits en els quals la pensió que determina el dret al complement es causi, en aplicació de normativa internacional, per totalització de períodes complerts en altres països, el complement s’abonarà en la part proporcional segons la prorrata aplicada a la pensió que acompanya.

Extinció

El complement s’extingeix per les mateixes causes que la pensió que acompanya (mort, etc.), o en el supòsit en el qual l’altre progenitor ho sol·liciti i compleixi els requisits.

Sol·licituds

Sol·licitud de la pensió de Jubilación, Incapacitat permanent i Viduïtat.

Documentació

La documentació que cal presentar per al tràmit de la pensió està detallada al model de sol·licitud.
Sol·licitud d’Incapacitat Permanent i de Viduïtat.

On es tramita:

Des de TUSS amb certificat digital, dni electrònic o clau permanent.

Si no en disposes, pots sol·licitar-ho de manera excepcional al següent enllaç: http://run.gob.es/sincertificado
Als centres d'atenció i informació de la Seguretat Social, amb cita prèvia. 901166565/ 915421176, o des del següent enllaç.

Els treballadors de la mar a les oficines de l’Institut Social de la Marina.

Entitat competent

La gestió i el reconeixement del dret a la pensió de jubilació corresponen a l’Institut Nacional de la Seguretat Social, excepte per als treballadors inclosos al camp d’aplicació del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar, que corresponen a l’Institut Social de la Marina.

Manteniment transitori del complement per maternitat

Les persones que, el 4-2-2021, estiguin percebent el complement per maternitat per aportació demogràfica, en mantindran la percepció.

La percepció del complement per maternitat serà incompatible amb el complement per a la reducció de la bretxa de gènere que pugui correspondre pel reconeixement d’una nova pensió pública, de manera que les persones interessades poden optar per l’un o l’altre.

Si l’altre progenitor d’algun dels fills o filles que han donat dret al complement de maternitat sol·licita el complement de pensions contributives i li correspon percebre’l, la quantia mensual que es reconegui es deduirà del complement per maternitat, amb efectes econòmics des del primer dia del mes següent al de la resolució, sempre que aquesta es dicti dins dels sis mesos següents a la sol·licitud o, si s’escau, al reconeixement de la pensió que la causi; passat aquest termini, els efectes es produeixen des del primer dia del setè mes següent a aquesta.


Complementary Content
${loading}