Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Règim General

Situació protegida

Es considera situació protegida la reducció de la jornada de treball de, com a mínim, un 50 per cent, amb la reducció proporcional del salari, que duguen a terme els progenitors, guardadors amb finalitats d’adopció o acollidors de caràcter permanent, quan ambdós treballen, o quan només hi haja un progenitor per tractar-se de famílies monoparentals, per a la cura directa, contínua i permanent d’un menor a càrrec seu afectat per càncer (tumors malignes, melanomes o carcinomes) o per qualsevol altra malaltia greu de les incloses a la llista de l’annex del Reial Decret 1148/2011, de 29 de juliol, que requerisca ingrés hospitalari de llarga durada, durant el temps d’hospitalització i tractament continuat de la malaltia.

Un cop assolida la majoria d’edat, si persisteix el patiment del càncer o la malaltia greu diagnosticada abans d’assolir la majoria d’edat i subsisteix la necessitat d’hospitalització, tractament i cura durant este període, es mantindrà la prestació econòmica fins als 23 anys d’edat.

No obstant això, complits els 18 anys, es pot reconèixer la prestació fins que el causant complisca els 23 anys en els supòsits de patiment de càncer o de malaltia greu diagnosticada abans d’assolir la majoria d’edat, sempre que en el moment de la sol·licitud s’acrediten els requisits que estableixen els apartats anteriors, llevat de l’edat.

Així mateix, es manté la prestació econòmica fins que el causant complisca els 26 anys si abans d’assolir els 23 anys acreditara, a més, un grau de discapacitat igual o superior al 65 per cent.

Es considera ingrés hospitalari de llarga durada quan, després del diagnòstic i l’hospitalització per la malaltia greu, és necessària la continuació del tractament mèdic o la cura del causant al seu domicili.  

L’acreditació del patiment del càncer o una altra malaltia greu, així com de la necessitat d’hospitalització i tractament, i de cura durant este període, s’ha d’efectuar, fins i tot en els casos que l’atenció i el diagnòstic els hagen dut a terme serveis mèdics privats, mitjançant declaració del facultatiu del Servei Públic de Salut o l’òrgan administratiu sanitari de la comunitat autònoma corresponent. Quan el diagnòstic i tractament del càncer o malaltia greu del menor s'haja fet a través dels serveis mèdics privats, s'exigirà que la declaració siga omplida, a més, pel metge del centre responsable de l'atenció del menor.

Així mateix, es considera situació protegida, en els mateixos termes indicats abans, la constitució de tutela sobre el menor per designació de persona física, quan el tutor és un familiar que, d'acord amb la legislació civil, no pot adoptar el menor.

Quan hi ha recaiguda  pel càncer o la mateixa malaltia greu, no cal un nou ingrés hospitalari, si bé s'ha d'acreditar, mitjançant una nova declaració mèdica, la necessitat de la continuació del tractament mèdic, i també de l'assistència directa, continuada i permanent del causant per part del progenitor, guardador o acollidor, cònjuge o parella de fet. 

Causants

Els fills o les persones subjectes a guarda amb finalitats d’adopció o acollida amb caràcter permanent a càrrec de la persona beneficiària, sempre que:

 • Siguen menors de 18 anys. No obstant això, complits els 18 anys, es pot reconèixer la prestació fins que el causant complisca els 23 anys en els supòsits de patiment de càncer o de malaltia greu diagnosticada abans d’assolir la majoria d’edat, sempre que en el moment de la sol·licitud s’acrediten els requisits.
 • Patisquen càncer o qualsevol altra malaltia greu que requerisca l'ingrés hospitalari de llarga durada.
 • I, a més, necessiten l'assistència directa, contínua i permanent dels seus progenitors, guardadors o acollidors.

Beneficiaris / Requisits

Són beneficiaris les persones treballadores per compte d'altri o per compte propi i assimilats, independentment del seu sexe, sempre que:

 • Reduïsquen la seua jornada de treball en, almenys, un 50% de la seua duració. El subsidi es reconeixerà en proporció amb el percentatge de reducció que experimente la jornada de treball de la qual gaudisquen les persones treballadores.

  Per a la percepció del subsidi, el percentatge de reducció de la jornada es considera que es referix a una jornada laboral d'una persona treballadora a temps complet comparable de la mateixa empresa i centre de treball que realitze una feina idèntica o similar, i es computa sense tenir en compte d'altres reduccions de jornada que, si escau, gaudisquen les persones treballadores per raó de guarda legal de menors o per tenir cura de familiars, o per qualsevol altra causa.

  En el supòsit de persones treballadores contractades a temps parcial, no es té dret al subsidi quan la durada efectiva de la jornada a temps parcial siga igual o inferior al 25 % d'una jornada de treball d'una persona treballadora a temps complet comparable. No obstant això, si la persona treballadora tinguera dos o més contractes a temps parcial, es sumaran les jornades efectives de treball a efectes de determinar el límit esmentat.

En el cas de persones treballadores per compte propi i assimilades i de persones empleades de la llar de caràcter discontinu, els percentatges indicats s’entenen referits a una jornada de quaranta hores setmanals.

 • Dins de cada unitat familiar, ambdós progenitors, guardadors o acollidors han d’acreditar que es troben afiliats i en situació d’alta en algun règim públic de la Seguretat Social o només un d’ells, si l’altre, a raó de l’exercici de la seua activitat professional, està incorporat obligatòriament a la mutualitat de previsió social establerta pel corresponent col·legi professional. 

En el cas de famílies monoparentals, ha de complir este requisit la persona progenitora, guardadora o acollidora.

No obstant això, en els supòsits de nul·litat, separació, divorci o extinció de la parella de fet constituïda en els termes de l’article 221 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, així com quan s’acredite ser víctima de violència de gènere, el dret es reconeix a favor del progenitor, guardador o acollidor que convisca amb la persona malalta, encara que l’altre no treballe, sempre que es complisquen la resta dels requisits exigits.

S’entendrà que es compleix este requisit en aquells supòsits en els quals la persona progenitora, guardadora o acollidora del menor, que no siga beneficiària de la prestació, tinga subscrit un conveni especial en el sistema de la Seguretat Social per realitzar la seua activitat laboral en un país en el qual no existisca instrument internacional de Seguretat Social.

 • Acrediten en el període de cotització exigit en cada cas:
   
  • Si són menors de 21 anys en la data en què inicien la reducció de la jornada laboral: no s'exigeix cap període de cotització.
  • Si tenen complits els 21 anys d'edat i tenen menys de 26 en la data en la qual inicie la reducció de jornada: 90 dies cotitzats dins dels 7 anys immediatament anteriors a eixa data. Es considerarà complit el requeriment esmentat si, alternativament, acredita 180 dies cotitzats al llarg de la seua vida laboral, amb anterioritat a la data indicada.
  • Si tenen complits els 26 anys en la data en què inicien la reducció de jornada: 180 dies dins dels 7 anys immediatament anteriors a eixa data. Es considerarà complit el requeriment esmentat si, alternativament, acredita 360 dies cotitzats al llarg de la seua vida laboral, amb anterioritat a la data indicada.

Quan es tracte de treballadors a temps parcial, l'espai de temps immediatament anterior a l'inici de la reducció de la jornada laboral, en què ha d'estar comprés el període mínim de cotització exigit, s'incrementa en proporció inversa a l'existent entre la jornada efectuada per la persona treballadora i la jornada habitual en l'activitat corresponent i, exclusivament, amb relació als períodes en el quals durant este espai de temps, s'haja realitzat una jornada inferior a l'habitual.

 • Estiguen al corrent en el pagament de les quotes de les quals siguen responsables directes els treballadors, tot i que la prestació siga reconeguda com a conseqüència del còmput recíproc de cotitzacions, en un règim de treballadors per compte d'altri.

  A este efecte, és aplicable el mecanisme d'invitació al pagament previst a l’article  28.2 del Decret 2530/1970, de 20 d’agost, siga quin siga el règim de Seguretat Social en què la persona interessada estiguera incorporada, en el moment d'accedir a la prestació o en el moment que es cause la prestació esmentada. 
 • En les situacions de pluriocupació, el reconeixement del subsidi s'efectuarà en proporció al percentatge de reducció que experimente el total de la jornada de treball de les diverses ocupacions.
 • En les situacions de pluriactivitat, es podrà percebre el subsidi en cada un dels règims de la Seguretat Social en el quals es reunisquen els requisits exigits.

  Si s'acrediten les condicions per accedir a la prestació només en un dels règims, es reconeix un únic subsidi i es computen exclusivament les cotitzacions satisfetes a este règim.

  Si no es complixen els requisits en cap dels règims per accedir al dret, es totalitzaran les cotitzacions efectuades en tots ells, sempre que no se superposen, i es reconeixerà el subsidi pel règim en què s'acrediten més dies de cotització.

Tant les persones treballadores com els empleats públics que hagen gaudit d’una reducció de la jornada de treball per a la cura, durant l’hospitalització i el tractament continuat, d’un menor a càrrec seu afectat per càncer o per una altra malaltia greu i hagen vist extingida esta reducció de jornada perquè este ha complit els 18 anys abans de l’1 de gener de 2022, poden tornar a sol·licitar la reducció de la jornada de treball si continuen acreditant els requisits per accedir a este dret i el fill o la persona que haja estat subjecta a guarda amb finalitats d’adopció o acolliment de caràcter permanent a càrrec seu no haja complit encara els 23 anys, i així es puga mantindre la reducció de jornada mentre continue sent necessària la cura directa, contínua i permanent d’esta persona fins que complisca, com a màxim, els 26 anys.

Si la persona malalta ha contret matrimoni o constituït una parella de fet, té dret a la reducció de jornada aquella persona que siga el seu cònjuge o parella de fet, sempre que acredite les condicions per ser persona beneficiària.

Esta reducció de jornada es considera situació protegida a l’efecte de la prestació per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.

Determinació del subjecte beneficiari

 • Quan ambdós progenitors, guardadors o acollidors tinguen dret al subsidi, només se li pot reconèixer a un dels dos.
 • En els supòsits de separació, divorci, nul·litat o extinció de la parella de fet constituïda en els termes de l’article 221 de text refós de la LGSS, el dret és reconegut al progenitor, guardador o acollidor amb qui convisca la persona malalta.
 • Sempre que els dos progenitors, guardadors o acollidors complisquen els requisits establits, mitjançant acord entre tots dos i l'empresa o empreses respectives, es pot alternar entre ells la percepció del subsidi per períodes no inferiors a un mes, i en este cas la percepció del subsidi queda en suspens quan es reconeix un nou subsidi a l'altra persona progenitora, guardadora o acollidora.
  L'acord per alternar-se en el gaudi de la prestació es pot sol·licitar en qualsevol moment durant la durada de la prestació.
 • Quan la persona malalta siga major d’edat i contraga matrimoni o constituïsca una parella de fet, tindrà dret a la prestació qui siga el seu cònjuge o parella de fet, sempre que acredite les condicions per ser-ne beneficiari i la reducció de jornada s’haja iniciat abans del compliment dels 18 anys pel progenitor, guardador o acollidor corresponent.
 • Estes previsions no són aplicables als funcionaris públics, els quals es regeixen pel que estableix l'article 49.e) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Naixement del dret / Duració

El dret naix a partir del mateix dia en què s'inicia la reducció de jornada, sempre que la sol·licitud es formule en el termini de 3 mesos des de la data en què es va produir esta reducció. Transcorregut el termini, els efectes econòmics del subsidi tindran una retroactivitat màxima de 3 mesos.

El subsidi es reconeix per un període inicial d'un mes, prorrogable per períodes de dos mesos quan subsisteix la necessitat que es tinga cura de manera directa, contínua i permanent del menor, que s'acredita mitjançant declaració del facultatiu del Servei Públic de Salut o l’òrgan administratiu sanitari de la Comunitat Autònoma corresponent (o de l'INGESA a les ciutats de Ceuta i Melilla) i, com a màxim, fins que el causant complisca els 23 anys, mentrestant persistisca el patiment del càncer o la malaltia greu diagnosticada abans d'aconseguir la majoria d'edat.

Quan la necessitat de l'atenció directa, continua i permanent del menor, segons s'acredite en la declaració mèdica emesa a l'efecte, siga inferior a 2 mesos, el subsidi es reconeixerà pel període concret que conste en l'informe.

Prestació econòmica / Quantia

 • La prestació consisteix en un subsidi, de meritació diària, equivalent al 100 % de la base reguladora(BR) que estiga establida per a la prestació d'incapacitat temporal (IT) derivada de contingències professionals o, si correspon, la derivada de contingències comunes, quan no s'haja optat per la cobertura de les contingències professionals i en proporció a la reducció que experimente la jornada de treball.

Quan el treballador no tinga coberta la contingència d’IT en el règim que haja de reconèixer la prestació (actualment, és obligatòria en tots els règims excepte en el Sistema Especial per Compte Propi Agraris i els socis de cooperatives inclosos en el Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors per Compte Propi o Autònoms), la BR estarà constituïda per la base de cotització de contingències comunes.

La BR es modificarà o actualitzarà al mateix temps que les bases de cotització corresponents.

 • En el cas de treballadors contractats a temps parcial, la BR diària del subsidi serà el resultat de dividir la suma de les bases de cotització acreditades en l'empresa durant els 3 mesos immediatament anteriors a la data d'inici de la reducció de jornada, entre el nre. de dies naturals del període esmentat. A eixa base s'aplicarà el percentatge de reducció de jornada que corresponga.

  En cas de ser menor l'antiguitat a l'empresa, la BR serà el resultat de dividir la suma de les bases de cotització acreditades entre el nombre de dies naturals compresos en eixe període.
 • En la situació de pluriocupació, a l’efecte de la BR, es tenen en compte les bases de cotització corresponents a cada una de les empreses o activitats, amb aplicació del límit màxim establit a efectes de cotització.

Suspensió i extinció del dret

La percepció del subsidi quedarà en suspens:


 • En les situacions d'IT, durant els períodes de descans per naixement i cura del menor, en els supòsits de risc durant l'embaràs i de risc durant la lactància natural i, en general, quan la reducció de la jornada de treball per cura de menors afectats de càncer o una altra malaltia greu coincidisca amb qualsevol causa de suspensió de la relació laboral.

  Quan, per motius de salut, la persona que es feia càrrec del menor no puga atendre'l i es trobe en situació d’IT o en període de descans obligatori per naixement i cura del menor en cas de naixement d’un nou fill, es podrà reconèixer un nou subsidi a l’altra persona progenitora, guardadora o acollidora, sempre que reunisca els requisits per tindre dret al subsidi.
 • En el supòsit d'alternança en la percepció del subsidi entre progenitors, guardadors o acollidors, queda en suspens la percepció per a la persona que el tinga reconegut quan s'efectue el reconeixement del subsidi a l'altra persona progenitora, guardadora o acollidora.

La percepció del subsidi s’extingeix:

 • Per la reincorporació plena a la feina o la represa total de l'activitat laboral de la persona beneficiària, cessant la reducció de la jornada siga quina siga la causa que determine este cessament.
 • Si deixa d'existir la necessitat de tindre cura directa, contínua i permanent del causant, atesa la millora del seu estat o a l'alta mèdica per curació, segons l'informe del Servei Públic de Salut (SPS) o d'un òrgan administratiu sanitari de la comunitat autonòmica respectiva, responsable de l'assistència sanitària del menor.
 • Quan un dels progenitors, guardadors o acollidors del causant, cònjuge o parella de fet cesse en la seua activitat laboral, sense perjudici que, quan esta es reprenga, es puga reconèixer un nou subsidi si la persona beneficiària acredita el compliment dels requisits exigits i sempre que el causant continue necessitant que se'n tinga cura de manera directa, contínua i permanent.
 • Per complir el causant 18 anys, excepte en els supòsits d’ampliació de la prestació fins als 23 o 26 anys.
 • Per defunció del causant.
 • Per defunció de la persona beneficiària de la prestació.

Les persones beneficiàries estaran obligades a comunicar a l'entitat gestora o mútua corresponent qualsevol circumstància que implique la suspensió o extinció del dret al subsidi.

En qualsevol moment, l'entitat gestora o mútua corresponent podrà dur a terme les actuacions necessàries per a comprovar que els perceptors del subsidi mantenen el compliment dels requisits exigits per al seu reconeixement.

Gestió / Pagament

La gestió de la prestació es durà a terme per:

 • La corresponent entitat gestora o mútua col·laboradora amb la Seguretat Social amb què el treballador tinga cobertes les contingències professionals.
 • Si no té la cobertura dels riscos professionals, serà competent l'entitat gestora o la mútua que assumisca la cobertura de l'IT per contingències comunes.

El pagament del subsidi l’efectua  l’entitat gestora o la mútua competent en la data d'inici dels efectes econòmics de la prestació, per períodes mensuals vençuts.

La responsabilitat del pagament es mantindrà fins a la data venciment del document d'associació i de cobertura formalitzat en el seu dia. Si en la data del venciment s'haguera produït un canvi de l'entitat que cobrisca les contingències professionals o comunes, si escau, serà la nova entitat la que assumisca el pagament durant el període de 12 mesos i els successius, si escau, sempre que mantinga eixa cobertura.

En cas de treballadors contractats a temps parcial, la meritació del subsidi serà per dies naturals, encara que el pagament es faça mensualment.

[L'empresari estarà obligat a ingressar únicament les aportacions a càrrec seu corresponents a la cotització a la Seguretat Social i pels altres conceptes de recaptació conjunta que, si fora el cas, procedisquen.]

Esta prestació està exempta de tributació per l’IRPF.

Reconeixement del dret

Sol·licitud de la prestació:

El procediment per al reconeixement del subsidi s'iniciarà mitjançant una sol·licitud de la persona treballadora dirigida a la direcció provincial competent de la corresponent entitat gestora de la província on residisca o davant de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social que li corresponga.

Les sol·licituds es formularan en els models aprovats a este efecte per la corresponent entitat gestora o mútua col·laboradora amb la Seguretat Social i hauran de contindre les dades que estableix l'article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Juntament amb la sol·licitud s'haurà d'acreditar o, si escau, aportar els documents que s'hi indiquen. 

Resolució i notificació:

A la vista de les dades i de la documentació presentada i una vegada s'han comprovat tots els requisits formals, fets i condicions exigits per accedir al subsidi, l'entitat gestora o la mútua corresponent dicta resolució expressa i notifica en el termini de 30 dies, comptats des de la recepció de la sol·licitud, el reconeixement o denegació del dret a la prestació econòmica.

Transcorregut el termini de 30 dies al qual es refereix el paràgraf anterior sense que s'haja dictat ni notificat cap resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada, d'acord amb l’article 129.3 del text refós de la LGSS.

Les resolucions, expresses o presumptes, dictades per l'entitat gestora o la mútua es podran recórrer en la forma prevista en l'article 71 de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social. 

Documents que han d'acompanyar la sol·licitud

(S'han de presentar en original acompanyat de còpia per a la seua compulsa o fotocòpia ja compulsada, excepte els documents d'identitat, en què serà suficient l'exhibició de l'original)

EN TOTS ELS CASOS:

 • Acreditació d'identitat dels interessats (també del causant si té 14 anys) mitjançant la documentació següent en vigor:
  • Espanyols: Document Nacional d'Identitat (DNI).
  • Estrangers: Passaport o, si correspon, document d'identitat vigent en el seu país i NIE (Número d'Identificació d'Estrangers) exigit per l'AEAT a efectes de pagament.
 • Certificat de l'empresa on consten la quantia de la base de cotització de la persona treballadora per contingències professionals o, si escau, per contingències comunes, corresponent al mes previ a la data d'inici de la reducció de jornada i, si escau, les quantitats de percepció no periòdica abonades durant l'any anterior a eixa data.
 • Certificat de l'empresa sobre la data d’ inici de la reducció de jornada de la persona treballadora prevista al paràgraf 3r de l'article 37.6 de  la Llei de l'Estatut dels Treballadors, amb indicació del percentatge en què ha quedat fixada aquesta reducció de jornada. 
 • Documentació relativa a la cotització:
  • Per als Artistes i Professionals del sector Taurí: Declaració d'activitats i justificants d'actuacions que no s'hagen presentat a la Tresoreria General de la Seguretat Social.
  • Treballadors responsables de l'ingrés de quotes: Justificants del pagament dels 2 últims mesos.
 • Per als empleats de la llar, de caràcter fix, cal aportar una declaració del responsable de la llar familiar sobre la reducció de la jornada efectiva de la persona treballadora.
 • Declaració del facultatiu del Servei Públic de Salut on conste que el causant pateix càncer o una altra malaltia greu que requereix l'ingrés hospitalari de llarga durada, i on s'indique la data estimada de durada de l'ingrés i si necessita un tractament continuat de la malaltia, fora del centre hospitalari, que indique la durada estimada d'este tractament.
 • Llibre de família o, si no n'hi ha, certificat de la inscripció del fill en el Registre civil o resolució judicial de l'adopció.
 • Resolució judicial o administrativa per la qual s'ha concedit l'acolliment de caràcter permanent o la guarda amb finalitats d’adopció o, si escau, la tutela del menor.

NOMÉS EN EL CAS DE TREBALLADORS RESPONSABLES DE L'INGRÉS DE QUOTES (treballadors per compte propi o autònoms i assimilats i persones empleades de llar de caràcter discontinu):

 • Cal que presenten una declaració en la qual s'indique expressament el percentatge de reducció de la seua activitat professional, amb relació a una jornada setmanal de 40 hores.

ALTRES DOCUMENTS:

 • En cas de famílies monoparentals: Llibre de família on conste una sola persona progenitora o, quan hi consten totes dues, certificat de defunció d'una d'elles o resolució judicial on es declare l'abandonament de família per part de l'altra persona progenitora.
 • Si l'altra persona progenitora, guardadora o acollidora no pertany al sistema de la Seguretat Social, cal que aporte, si escau:

  • Certificat expedit per la unitat de personal del seu centre de treball on s'indique que exerceix una activitat laboral emmarcada dins del Règim de Classes Passives de l’Estat o
  • Certificat del Col·legi Professional al qual pertany, si es tracta d'una activitat professional.
 • NOMÉS PER A TREBALLADORS PER COMPTE PROPI O AUTÒNOMS: declaració de la situació de l'activitat relativa a la part de jornada professional que reduïx el treballador autònom.
 • NOMÉS EN EL CAS QUE L’ALTRE PROGENITOR, GUARDADOR O ACOLLIDOR SIGA FUNCIONARI, inclòs en l’àmbit d’aplicació del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP): certificat expedit per la unitat de personal del seu centre de treball, indicant si li és d’aplicació l’EBEP, si gaudeix del permís establit a l’article 49.e) d’esta llei, així com la situació administrativa en la qual es troba.
Complementary Content
${loading}