Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Réxime Xeral

Situación protexida

Considérase situación protexida a redución da xornada de traballo de, polo menos, un 50 por cento, coa redución proporcional do salario, que leven a cabo os proxenitores, gardadores con fins de adopción ou acolledores de carácter permanente, cando ambos os dous traballen, ou cando só haxa un proxenitor por tratarse de familias monoparentais, para o coidado directo, continuo e permanente dun menor ao seu cargo afectado por cancro (tumores malignos, melanomas ou carcinomas) ou por calquera outra enfermidade grave das incluídas na listaxe do anexo do Real Decreto 1148/2011, do 29 de xullo, que requira ingreso hospitalario de longa duración, durante o tempo de hospitalización e tratamento continuado da enfermidade.

Ao chegar á maioría de idade, se persistise o padecemento do cancro ou a enfermidade grave, diagnosticada antes de alcanzar a referida maioría de idade, e subsistise a necesidade de hospitalización, tratamento e de coidado durante este, manterase a prestación económica ata os 23 anos de idade.

Non obstante, cumpridos os 18 anos, poderase recoñecer a prestación ata que o causante cumpra 23 anos nos supostos de padecemento de cancro ou enfermidade grave diagnosticada antes de alcanzar a maioría de idade, sempre que no momento da solicitude se acrediten os requisitos establecidos nos apartados anteriores, salvo a idade.

Así mesmo, manterase a prestación económica ata que o causante cumpra 26 anos se antes de alcanzar os 23 anos acreditase, ademais, un grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por cento.

Considérase como ingreso hospitalario de longa duración, cando tras o diagnóstico e hospitalización pola enfermidade grave, fóra necesaria a continuación do tratamento médico ou o coidado do causante no seu domicilio.  

A acreditación do padecemento do cancro ou outra enfermidade grave, así como da necesidade de hospitalización e tratamento, e de coidado durante este, efectuarase, mesmo nos casos en que a atención e diagnóstico se levase a cabo por servizos médicos privados, mediante declaración do facultativo do Servizo Público de Saúde ou órgano administrativo sanitario da comunidade autónoma correspondente. Cando o diagnóstico e o tratamento do cancro ou da enfermidade grave do menor se realizase a través dos servizos médicos privados, esixirase que a declaración sexa cuberta, ademais, polo médico do centro responsable da atención do menor.

Así mesmo, considérase situación protexida, nos mesmos termos indicados anteriormente, a constitución de tutela sobre o menor por designación de persoa física, cando o titor sexa un familiar que, de acordo coa lexislación civil, non poida adoptar ao menor.

Cando exista recaída  polo cancro ou a mesma enfermidade grave, non será necesario un novo ingreso hospitalario, se ben deberá acreditarse, mediante nova declaración médica, a necesidade, da continuación do tratamento médico así como do coidado directo, continuado e permanente do menor polo proxenitor, gardador ou acolledor, cónxuxe ou parella de feito. 

Causantes

Os fillos ou persoas suxeitas a garda con fins de adopción ou acollida con carácter permanente a cargo da persoa beneficiaria sempre que:

 • Sexan menores de 18 anos. Non obstante, cumpridos os 18 anos, poderase recoñecer a prestación ata que o causante cumpra 23 anos nos supostos de padecemento de cancro ou enfermidade grave diagnosticada antes de alcanzar a maioría de idade, sempre que no momento da solicitude se acrediten os requisitos.
 • Padezan cancro ou unha enfermidade grave que requira ingreso hospitalario de longa duración.
 • E, ademais, precisen coidado directo, continuo e permanente dos seus proxenitores, gardadores ou acolledores.

Beneficiarios/ Requisitos

Serán beneficiarias as persoas traballadoras por conta allea ou por conta propia e asimilados, calquera que fose o seu sexo, sempre que:

 • Reduzan a súa xornada de traballo en, polo menos, un 50% da súa duración. O subsidio recoñecerase en proporción á porcentaxe de redución que experimente a xornada de traballo que gocen as persoas traballadoras.

  Para a percepción do subsidio, a porcentaxe de redución de xornada entenderase referida a unha xornada de traballo dunha persoa traballadora a tempo completo comparable da mesma empresa e centro de traballo que realice un traballo idéntico ou similar, e computarase sen ter en conta outras reducións de xornada que, no seu caso, gocen as persoas traballadoras por razóns de garda legal de menores o de coidado de familiares, ou por calquera outra causa.

  No suposto de persoas traballadoras contratadas a tempo parcial, non se terá dereito ao subsidio cando a duración efectiva da xornada a tempo parcial sexa igual ou inferior ao 25% dunha xornada de traballo dunha persoa traballadora a tempo completo comparable. Non obstante, se a persoa traballadora tivese dous ou máis contratos a tempo parcial, sumaranse as xornadas efectivas de traballo para os efectos de determinar o citado límite.

No caso de persoas traballadoras por conta propia e asimiladas e de persoas empregadas de fogar de carácter descontinuo, as porcentaxes indicadas entenderanse referidas a unha xornada de corenta horas semanais.

 • Dentro de cada unidade familiar, ambos proxenitoras, gardadores ou acolledoras deben acreditar que se encontran afiliadas e en situación de alta nalgún réxime público de Seguridade Social ou só unha delas, se a outra, en razón do exercicio da súa actividade profesional, está incorporada obrigatoriamente á mutualidade de previsión social establecida polo correspondente colexio profesional. 

No caso de familias monoparentais terá que cumprir este requisito a persoa proxenitora, gardadora ou acolledora.

Non obstante, nos supostos de nulidade, separación, divorcio ou extinción da parella de feito constituída nos termos do artigo 221 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, así como cando se acredite ser vítima de violencia de xénero, o dereito recoñecerase a favor do proxenitor, gardador ou acolledor que conviva coa persoa enferma, aínda que o outro non traballe, sempre que se cumpra o resto dos requisitos esixidos.

Entenderase cumprido este requisito naqueles supostos en que a persoa proxenitora, gardadora ou acolledora do menor, que non é beneficiaria da prestación, teña subscrito un convenio especial no Sistema da Seguridade Social por realizar a súa actividade laboral nun país co que non exista instrumento internacional de Seguridade Social.

 • Acrediten o período de cotización esixido en cada caso:
   
  • Se son menores de 21 anos na data en que inicien a redución de xornada: non se esixe período de cotización.
  • Se teñen feitos os 21 anos de idade e son menores de 26 na data en que inicien a redución de xornada: 90 días cotizados dentro dos 7 anos inmediatamente anteriores a esta data. Considerarase cumprido o mencionado requisito se, alternativamente, acredita 180 días cotizados ao longo da súa vida laboral, con anterioridade á data indicada.
  • Se teñen feitos os 26 anos na data en que inicie a redución de xornada: 180 días dentro dos 7 anos inmediatamente anteriores a esta data. Considerarase cumprido o mencionado requisito se, alternativamente, acredita 360 días cotizados ao longo da súa vida laboral, con anterioridade á data indicada.

Cando se trate de traballadores a tempo parcial, o lapso de tempo inmediatamente anterior ao inicio da redución de xornada, no que debe estar comprendido o período mínimo de cotización esixido, incrementarase en proporción inversa á existente entre a xornada efectuada pola persoa traballadora e a xornada habitual na actividade correspondente e exclusivamente en relación cos períodos en que, durante este lapso, se realizase unha xornada inferior á habitual.

 • Se atopen ao corrente no pagamento das cotas, das que sexan responsables directos os traballadores, aínda que a prestación sexa recoñecida, como consecuencia do cómputo recíproco de cotizacións, nun réxime de traballadores por conta allea.

  Para estes efectos, será de aplicación o mecanismo de invitación ao pagamento previsto no artigo  28.2 do Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, calquera que sexa o réxime de Seguridade Social no que a persoa interesada estivese incorporada, no momento acceder á prestación ou no que se cause esta. 
 • Nas situacións de pluriemprego, o recoñecemento do subsidio efectuarase en proporción á porcentaxe de redución que experimente o total da xornada de traballo dos distintos empregos.
 • Nas situacións de pluriactividade, poderá percibirse o subsidio en cada un dos réximes da Seguridade Social no que se reúnan os requisitos esixidos.

  Se se acreditan as condicións para acceder á prestación soamente nun dos réximes, recoñecerase un único subsidio computando exclusivamente as cotizacións satisfeitas a este réxime.

  Se en ningún dos réximes se reúnen os requisitos para acceder ao dereito, totalizaranse as cotizacións efectuadas en todos eles, sempre que non se superpoñan, e recoñecerase o subsidio polo réxime no que se acrediten máis días de cotización.

Tanto as persoas traballadoras coma os empregados públicos que gozasen dunha redución da xornada de traballo para o coidado, durante a hospitalización e tratamento continuado, dun menor ao seu cargo afectado por cancro ou por outra enfermidade grave e visen extinguida a devandita redución de xornada por facer aquel 18 anos de idade antes do 1 de xaneiro de 2022, poderán volver solicitar a redución da xornada de traballo sempre que sigan acreditando os requisitos para acceder a este dereito e o fillo ou persoa que estivese suxeita a garda con fins de adopción ou a acollemento de carácter permanente ao seu cargo non fixese aínda 23 anos e pode manter a redución de xornada, mentres siga sendo necesario o coidado directo, continuo e permanente desta persoa ata que faga, como máximo, 26 anos de idade.

Se a persoa enferma tiver casado ou constituído unha parella de feito, terá dereito á redución de xornada quen sexa o seu cónxuxe ou parella de feito, sempre que acredite as condicións para ser persoa beneficiaria.

Esta redución de xornada considerarase situación protexida para os efectos da prestación por coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave.

Determinación do suxeito beneficiario

 • Cando ambos proxenitores, adoptantes ou acolledores tivesen dereito ao subsidio, só poderá ser recoñecido en favor dun deles.
 • Nos supostos de separación, divorcio, nulidade ou extinción da parella de feito constituída nos termos do artigo 221 de texto refundido da LGSS, o dereito será recoñecido ao proxenitor, gardador ou acolledor con quen conviva a persoa enferma.
 • Sempre que os dous proxenitores, adoptantes ou acolledores reúnan os requisitos establecidos, mediante acordo entre ambos os dous e a empresa ou empresas respectivas, poderán alternarse entre eles a percepción do subsidio por períodos non inferiores a un mes, en cuxo caso a percepción do subsidio quedará en suspenso cando se recoñeza un novo subsidio a outra persoa proxenitora, gardadora ou acolledora.
  O acordo para alternarse no gozo da prestación poderá ser solicitado en calquera momento ao longo da duración da prestación.
 • Cando a persoa enferma sexa maior de idade e case ou constitúa unha parella de feito, terá dereito á prestación quen sexa o seu cónxuxe ou parella de feito, sempre que acredite as condicións para ser beneficiario e a redución de xornada se iniciasen antes de facer os 18 anos de idade polo proxenitor, gardador ou acolledor correspondente.
 • Estas previsións non serán aplicables aos funcionarios públicos, que se rexerán polo establecido no artigo 49.e) do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.

Nacemento do dereito / Duración

O dereito nace a partir do mesmo día en que se inicie a redución de xornada, sempre que a solicitude se formule no prazo de 3 meses dende a data na que se produciu esta redución. Transcorrido este prazo, os efectos económicos do subsidio terán unha retroactividade máxima de 3 meses.

O subsidio recoñecerase por un período inicial de 1 mes, prorrogable por períodos de 2 meses cando subsista a necesidade do coidado directo, continuo e permanente do menor, que se acreditará mediante declaración do facultativo do SPS ou órgano administrativo sanitario da Comunidade Autónoma correspondente (ou do INGESA nas cidades de Ceuta e Melilla) e, como máximo, ata que o menor faga os 23 anos, mentres persista o padecemento do cancro ou a enfermidade grave, diagnosticada antes de alcanzar a maioría de idade.

Cando a necesidade do coidado directo, continuo e permanente do menor, segundo se acredite na declaración médica emitida para o efecto, sexa inferior a 2 meses, o subsidio recoñecerase polo período concreto que conste no informe.

Prestación económica / Contía

 • A prestación consiste nun subsidio, de devindicación diario, equivalente ao 100% da base reguladora (BR) que estea establecida para a prestación de incapacidade temporal (IT) derivada de continxencias profesionais ou, se é o caso, a derivada de continxencias comúns, cando non optase pola cobertura das continxencias profesionais e en proporción á redución que experimente a xornada de traballo.

Cando o traballador non teña cuberta a continxencia de IT no réxime que deba recoñecer a prestación (actualmente é obrigatoria en todos os réximes agás no Sistema Especial por Conta Propia Agrarios e os socios de cooperativas incluídos no Réxime Especial da Seguridade Social de Traballadores por Conta Propia ou Autónomos), a BR estará constituída pola base de cotización de continxencias comúns.

A BR modificarase ou actualizarase ao mesmo tempo que as bases de cotización correspondentes.

 • No caso de traballadores contratados a tempo parcial, a BR diaria do subsidio será o resultado de dividir a suma das bases de cotización acreditadas na empresa durante os 3 meses inmediatamente anteriores á data de inicio da redución de xornada, entre o n.º de días naturais deste período. Á devandita base aplicarase a porcentaxe de redución de xornada que corresponda.

  De ser menor a antigüidade na empresa, a BR será o resultado de dividir a suma das bases de cotización acreditadas entre o n.º de días naturais comprendidos no devandito período.
 • Na situación de pluriemprego, para os efectos de BR, terase en conta as bases de cotización correspondentes a cada unha das empresas ou actividades, con aplicación do tope máximo establecido para os efectos de cotización.

Suspensión e extinción do dereito

A percepción do subsidio quedará en suspenso:


 • Nas situacións de IT, durante os períodos de descanso por nacemento e coidado de menor, nos supostos de risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural e, en xeral, cando a redución da xornada de traballo por coidado de menores afectados de cancro ou outra enfermidade grave concorra con calquera causa de suspensión da relación laboral.

  Cando, por motivos de saúde, a persoa que se facía cargo do menor non poida atenderlle e se encontre en situación de IT ou en período de descanso obrigatorio por nacemento e coidado do menor en caso de nacemento dun  novo fillo, poderá recoñecerse un novo subsidio á outra persoa proxenitora, gardadora ou acolledora, sempre que reúna os requisitos para ter dereito ao subsidio.
 • No suposto de alternancia na percepción do subsidio entre proxenitores, gardadores ou acolledores, quedará en suspenso a percepción para a persoa que o recoñecese cando se efectúe o recoñecemento do subsidio a outra persoa proxenitora, gardadora ou acolledora.

A percepción do subsidio extinguirase:

 • Pola reincorporación plena ao traballo ou proseguimento total da actividade laboral da persoa beneficiaria, que cesa a redución da xornada calquera que sexa a causa que determine este cesamento.
 • Por cesar a necesidade do coidado directo, continuo e permanente do menor, debido á melloría do seu estado ou a alta médica por curación, segundo informe do Servizo Público de Saúde (SPS) ou órgano administrativo sanitario da respectiva comunidade autónoma, responsable da súa asistencia sanitaria.
 • Cando un dos proxenitores, gardadores ou acolledores do causante, cónxuxe ou parella de feito o cesamento da súa actividade laboral, sen prexuízo de que cando esta se continúe se poida recoñecer un novo subsidio se se acredita pola persoa beneficiaria o cumprimento dos requisitos esixidos e sempre que o causante continúe requirindo o coidado directo, continuo e permanente.
 • Por facer o causante os 18 anos, salvo nos supostos de ampliación da prestación ata os 23 ou 26 anos.
 • Por falecemento do causante.
 • Por falecemento da persoa beneficiaria da prestación.

As persoas beneficiarias estarán obrigadas a comunicar á correspondente entidade xestora ou á mutua calquera circunstancia que implique a suspensión ou extinción do dereito ao subsidio.

En calquera momento, a correspondente entidade xestora ou a mutua poderá levar a cabo as actuacións necesarias para comprobar que os perceptores do subsidio manteñen o cumprimento dos requisitos esixidos para o seu recoñecemento.

Xestión / Pagamento

A xestión da prestación levarase a cabo por:

 • A correspondente entidade xestora ou mutua colaboradora coa Seguridade Social, coa que o traballador teña cubertas as continxencias profesionais.
 • Se non ten a cobertura dos riscos profesionais, será competente a entidade xestora ou a mutua que asuma a cobertura da IT por continxencias comúns.

O pagamento do subsidio realizarase pola entidade xestora ou pola mutua competente na data de inicio dos efectos económicos da prestación, por períodos mensuais vencidos.

A responsabilidade do pagamento manterase ata a data de vencemento do documento de asociación e de cobertura formalizado no seu día. Se na data do vencemento se producise un cambio da entidade que cubra as continxencias profesionais ou comúns, se é o caso, será a nova entidade a que asuma o pagamento durante o período de 12 meses e os sucesivos, se é o caso, en tanto manteña esta cobertura.

No caso de traballadores contratados a tempo parcial, a devindicación do subsidio será por días naturais, aínda que o pagamento se realice mensualmente.

[O empresario virá obrigado a ingresar unicamente as achegas ao seu cargo, correspondentes á cotización á Seguridade Social e polos demais conceptos de recadación conxunta que, se é o caso, procedan].

Esta prestación está exenta de tributación por IRPF.

Recoñecemento do dereito

Solicitude da prestación:

O procedemento para o recoñecemento do subsidio iniciarase mediante solicitude da persoa traballadora, dirixida á dirección provincial competente da correspondente entidade xestora da provincia en que aquela teña o seu domicilio, ou ante a mutua colaboradora coa Seguridade Social que lle corresponda.

As solicitudes formularanse nos modelos aprobados para tal efecto pola correspondente entidade xestora ou mutua colaboradora coa Seguridade Social e deberán conter os datos que establece o artigo 66 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Xunto coa solicitude deberá acreditarse ou, se é o caso, achegarse os documentos que se indican nesta. 

Resolución e notificación:

Á vista dos datos e da documentación presentada e unha vez comprobados todos os requisitos formais, feitos e condicións esixidos para acceder ao subsidio, a correspondente entidade xestora ou a mutua ditará resolución expresa e notificará no prazo de 30 días, contados dende a recepción da solicitude, o recoñecemento ou denegación do dereito á prestación económica.

Transcorrido o prazo de 30 días a que se refire o parágrafo anterior, sen que se ditase e se notificase resolución expresa, a solicitude entenderase desestimada, de conformidade co apartado 129.3 do texto refundido da LGSS.

As resolucións, expresas ou presuntas, ditadas pola entidade xestora ou a mutua serán recorribles na forma prevista no artigo 71 da Lei 36/2011, do 10 de outubro, reguladora da xurisdición social. 

Documentos que deben acompañar a solicitude

(Deberán presentarse en orixinal acompañados de copia para a súa compulsa ou fotocopia xa compulsada, agás para os documentos de identidade nos que será suficiente a exhibición do orixinal)

EN TODOS OS CASOS:

 • Acreditación de identidade dos interesados (tamén do causante se ten 14 anos) mediante a seguinte documentación en vigor:
  • Españois: Documento Nacional de Identidade (DNI).
  • Estranxeiros: Pasaporte ou, se é o caso, documento de identidade vixente no seu país e NIE (Número de Identificación de Estranxeiro) esixido pola AEAT para os efectos de pagamento.
 • Certificado da empresa no que consten a contía da base de cotización da persoa traballadora por continxencias profesionais ou, se é o caso, por continxencias comúns, correspondente ao mes previo á data de inicio da redución de xornada e, se é o caso, as cantidades de percepción non periódica aboadas durante o ano anterior a esta data.
 • Certificado da empresa sobre a data de inicio da redución de xornada da persoa traballadora prevista na alínea 3ª do artigo 37.6 da Lei do Estatuto dos Traballadores, con indicación da porcentaxe en que quedou fixada esta redución de xornada. 
 • Documentación relativa á cotización:
  • Para os Artistas e Profesionais Taurinos: Declaración de actividades e xustificantes de actuacións que non fosen presentados na Tesourería Xeral da Seguridade Social.
  • Traballadores responsables do ingreso das cotas: Xustificantes do pagamento dos 2 últimos meses.
 • Para os empregados de fogar, de carácter fixo, aportarase declaración do responsable do fogar familiar sobre a redución de xornada efectiva da persoa traballadora.
 • Declaración do facultativo do Servizo Público de Saúde no que conste que o causante se atopa afectado por cancro ou outra enfermidade grave que require ingreso hospitalario de longa duración e indique a data estimada de duración do ingreso e se precisa un tratamento continuado da enfermidade, fóra do centro hospitalario, que indique a duración estimada deste.
 • Libro de familia ou, no seu defecto, certificado da inscrición do fillo no Rexistro Civil ou resolución xudicial da adopción.
 • Resolución xudicial ou administrativa pola que se concedese o acollemento de carácter permanente ou a garda con fins de adopción ou, se é o caso, a tutela do menor.

SÓ NO CASO DE TRABALLADORES RESPONSABLES DO INGRESO DE COTAS (traballadores por conta propia ou autónomos e asimilados e persoas empregadas de fogar de carácter descontinuo):

 • Deberán presentar unha declaración que indique expresamente a porcentaxe de redución da súa actividade profesional, en relación cunha xornada semanal de 40 horas.

OUTROS DOCUMENTOS:

 • No caso de familias monoparentais: Libro de familia no que conste unha soa proxenitora ou, no caso de que consten os dous, certificado de defunción dun deles ou resolución xudicial na que se declare o abandono da familia dun deles.
 • Se a outra proxenitora, gardadora ou acolledora non pertence ao sistema da Seguridade Social debe achegar, se é o caso:

  • Certificado expedido pola unidade de persoal do seu centro de traballo, que indique que este realiza unha actividade laboral encadrada no Réxime de Clases Pasivas do Estado ou
  • Certificado do Colexio Profesional ao que pertenza, se se trata dunha actividade profesional.
 • SÓ PARA TRABALLADORES POR CONTA PROPIA OU AUTÓNOMOS: declaración da situación da actividade referida á parte de xornada profesional que reduce o traballador autónomo.
 • SÓ NO CASO DE QUE O OUTRO PROXENITOR SEXA GARDADOR OU ACOLLEDOR SEXA FUNCIONARIO, incluído no ámbito de aplicación do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público (EBEP): certificado expedido pola unidade de persoal do seu centro de traballo, que indique se lle é de aplicación o EBEP, se goza do permiso establecido no artigo 49.e) da devandita lei, así como a situación administrativa na que se encontra.
Complementary Content
${loading}