Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Règim General

Situació protegida

Es considera situació protegida la reducció de la jornada de treball de, com a mínim, un 50 per cent, amb la reducció proporcional del salari, que duguin a terme els progenitors, guardadors amb finalitats d’adopció o acollidors de caràcter permanent, quan ambdós treballin, o quan només hi hagi un progenitor per tractar-se de famílies monoparentals, per a la cura directa, contínua i permanent d’un menor a càrrec seu afectat per càncer (tumors malignes, melanomes o carcinomes) o per qualsevol altra malaltia greu de les incloses a la llista de l’annex del Reial Decret 1148/2011, de 29 de juliol, que requereixi ingrés hospitalari de llarga durada, durant el temps d’hospitalització i tractament continuat de la malaltia.

Un cop assolida la majoria d’edat, si persisteix el patiment del càncer o la malaltia greu diagnosticada abans d’assolir la majoria d’edat i subsisteix la necessitat d’hospitalització, tractament i cura durant aquest període, es mantindrà la prestació econòmica fins als 23 anys d’edat.

No obstant això, un cop s’han fet els 18 anys, es pot reconèixer la prestació fins que el causant compleixi els 23 anys en els supòsits de patiment de càncer o de malaltia greu diagnosticada abans d’assolir la majoria d’edat, sempre que en el moment de la sol·licitud s’acreditin els requisits que estableixen els apartats anteriors, tret de l’edat.

Així mateix, es manté la prestació econòmica fins que el causant compleixi els 26 anys si abans d’assolir els 23 anys acredités, a més, un grau de discapacitat igual o superior al 65 per cent.

Es considera ingrés hospitalari de llarga durada quan, després del diagnòstic i l’hospitalització per la malaltia greu, és necessària la continuació del tractament mèdic o la cura del causant al seu domicili.  

L’acreditació del patiment del càncer o una altra malaltia greu, així com de la necessitat d’hospitalització i tractament, i de cura durant aquest període, s’ha d’efectuar, fins i tot en els casos que l’atenció i el diagnòstic els hagin dut a terme serveis mèdics privats, mitjançant declaració del facultatiu del Servei Públic de Salut o l’òrgan administratiu sanitari de la comunitat autònoma corresponent. Quan el diagnòstic i el tractament del càncer o malaltia greu del menor s’hagi efectuat a través dels serveis mèdics privats, s’exigeix que la declaració l’empleni, a més a més, el metge del centre responsable de l’atenció del menor.

Així mateix, es considera situació protegida, en els mateixos termes indicats abans, la constitució de tutela sobre el menor per designació de persona física, quan el tutor és un familiar que, d’acord amb la legislació civil, no pot adoptar el menor.

Quan hi ha recaiguda  pel càncer o la mateixa malaltia greu, no cal un nou ingrés hospitalari, si bé s’ha d’acreditar, mitjançant una nova declaració mèdica, la necessitat de la continuació del tractament mèdic, i també de l’assistència directa, continuada i permanent del causant per part del progenitor, guardador o acollidor, cònjuge o parella de fet. 

Causants

Els fills o les persones subjectes a guarda amb finalitats d’adopció o acollida amb caràcter permanent a càrrec de la persona beneficiària, sempre que:

 • Siguin menors de 18 anys. No obstant això, un cop s’han fet els 18 anys, es pot reconèixer la prestació fins que el causant compleixi els 23 anys en els supòsits de patiment de càncer o de malaltia greu diagnosticada abans d’assolir la majoria d’edat, sempre que en el moment de la sol·licitud s’acreditin els requisits.
 • Pateixin càncer o qualsevol altra malaltia greu que requereixi l’ingrés hospitalari de llarga durada.
 • I, a més, els calgui l’assistència directa, contínua i permanent dels seus progenitors, guardadors o acollidors.

Beneficiaris / Requisits

Són beneficiaris les persones treballadores per compte d’altri o per compte propi i assimilats, independentment del seu sexe, sempre que:

 • Redueixin la jornada laboral en almenys un 50% de la seva durada. El subsidi es reconeixerà en proporció amb el percentatge de reducció que experimenti la jornada de treball de què gaudeixin les persones treballadores.

  Per percebre el subsidi, el percentatge de reducció de la jornada es considera que es refereix a una jornada laboral d’una persona treballadora a temps complet comparable de la mateixa empresa i centre de treball que faci una feina idèntica o similar, i es computa sense tenir en compte altres reduccions de jornada que, si escau, gaudeixin les persones treballadores per raó de guarda legal de menors o per tenir cura de familiars, o per qualsevol altra causa.

  En el supòsit de  persones treballadores  contractades a temps parcial, no es té dret al subsidi  quan la durada efectiva de la jornada a temps parcial sigui igual o inferior al 25% d’una jornada de treball d’una persona treballadora a temps complet comparable. Això no obstant, si la persona treballadora té dos o més contractes a temps parcial, se sumen les jornades efectives de treball a fi de determinar el límit esmentat.

En el cas de persones treballadores per compte propi i assimilades i de persones empleades de la llar de caràcter discontinu, els percentatges indicats s’entenen referits a una jornada de quaranta hores setmanals.

 • Dins de cada unitat familiar, ambdós progenitors, guardadors o acollidors han d’acreditar que es troben afiliats i en situació d’alta en algun règim públic de la Seguretat Social o només un d’ells, si l’altre, a raó de l’exercici de la seva activitat professional, està incorporat obligatòriament a la mutualitat de previsió social establerta pel corresponent col·legi professional. 

En el cas de famílies monoparentals, ha de complir aquest requisit la persona progenitora, guardadora o acollidora.

No obstant això, en els supòsits de nul·litat, separació, divorci o extinció de la parella de fet constituïda en els termes de l’article 221 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, així com quan s’acrediti ser víctima de violència de gènere, el dret es reconeix a favor del progenitor, guardador o acollidor que convisqui amb la persona malalta, encara que l’altre no treballi, sempre que es compleixin la resta dels requisits exigits.

S’entendrà que es compleix aquest requisit en aquells supòsits que la persona progenitora, guardadora o acollidora del menor, que no sigui beneficiària de la prestació, tingui subscrit un conveni especial en el sistema de la Seguretat Social per fer la seva activitat laboral en un país en el qual no existeixi instrument internacional de Seguretat Social.

 • Acreditin en el període de cotització exigit en cada cas:
   
  • Si són menors de 21 anys en la data en què iniciïn la reducció de la jornada laboral: no s’exigeix cap període de cotització.
  • Si han complert 21 anys d’edat i són menors de 26 anys en la data en què iniciïn la reducció de la jornada laboral: 90 dies cotitzats dins dels 7 anys immediatament anteriors a aquesta data. Es considera que es compleix aquest requisit si, alternativament, acredita 180 dies cotitzats al llarg de la seva vida laboral, abans de la data indicada.
  • Si han complert 26 anys en la data en què iniciï la reducció de la jornada laboral: 180 dies dins dels 7 anys immediatament anteriors a aquesta data. Es considera que es compleix aquest requisit si, alternativament, acredita 360 dies cotitzats al llarg de la seva vida laboral, abans de la data indicada.

Quan es tracti de treballadors a temps parcial, l’espai de temps immediatament anterior a l’inici de la reducció de la jornada laboral, en què ha d’estar comprès el període mínim de cotització exigit, s’incrementa en proporció inversa a l’existent entre la jornada efectuada per la persona treballadora i la jornada habitual en l’activitat corresponent i, exclusivament, amb relació als períodes en què durant aquest espai de temps, s’hagi realitzat una jornada inferior a l’habitual.

 • Estiguin al corrent en el pagament de les quotes de les quals siguin responsables directes els treballadors, tot i que la prestació sigui reconeguda com a conseqüència del còmput recíproc de cotitzacions, en un règim de treballadors per compte d’altri.

  A aquest efecte, és aplicable el mecanisme d’invitació al pagament previst a l’article  28.2 del Decret 2530/1970, de 20 d’agost, sigui quin sigui el règim de Seguretat Social en què la persona interessada es trobés incorporada, en el moment d’accedir a la prestació o en el moment que es causi la prestació esmentada. 
 • En les situacions de pluriocupació, el reconeixement del subsidi s’efectua en proporció al percentatge de reducció que experimenti el total de la jornada de treball de les diferents ocupacions.
 • En les situacions de pluriactivitat, es pot percebre el subsidi en cada un dels règims de la Seguretat Social en què es compleixin els requisits exigits.

  Si s’acrediten les condicions per accedir a la prestació només en un dels règims, es reconeix un únic subsidi i es computen exclusivament les cotitzacions satisfetes a aquest règim.

  Si no es compleixen els requisits en cap dels règims per accedir al dret, es totalitzen les cotitzacions efectuades en tots ells, sempre que no se superposin, i es reconeix el subsidi pel règim en què s’acreditin més dies de cotització.

Tant les persones treballadores com els empleats públics que hagin gaudit d’una reducció de la jornada de treball per a la cura, durant l’hospitalització i el tractament continuat, d’un menor a càrrec seu afectat per càncer o per una altra malaltia greu i hagin vist extingida aquesta reducció de jornada perquè aquest ha complert els 18 anys abans de l’1 de gener de 2022, poden tornar a sol·licitar la reducció de la jornada de treball si continuen acreditant els requisits per accedir a aquest dret i el fill o la persona que hagi estat subjecta a guarda amb finalitats d’adopció o acolliment de caràcter permanent a càrrec seu no hagi complert encara els 23 anys, i poden mantenir la reducció de jornada mentre continuï sent necessària la cura directa, contínua i permanent d’aquesta persona fins que compleixi, com a màxim, els 26 anys.

Si la persona malalta ha contret matrimoni o constituït una parella de fet, té dret a la reducció de jornada qui sigui el seu cònjuge o parella de fet, sempre que acrediti les condicions per ser persona beneficiària.

Aquesta reducció de jornada es considera situació protegida a l’efecte de la prestació per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.

Determinació del subjecte beneficiari

 • Quan ambdós progenitors, guardadors o acollidors tinguin dret al subsidi, només se li pot reconèixer a un dels dos.
 • En els supòsits de separació, divorci, nul·litat o extinció de la parella de fet constituïda en els termes de l’article 221 de text refós de la LGSS, el dret és reconegut al progenitor, guardador o acollidor amb qui convisqui la persona malalta.
 • Sempre que els dos progenitors, guardadors o acollidors compleixin els requisits establerts, mitjançant acord entre tots dos i l’empresa o empreses respectives, es pot alternar entre ells la percepció del subsidi per períodes no inferiors a un mes, i en aquest cas la percepció del subsidi queda en suspens quan es reconeix un nou subsidi a l’altra persona progenitora, guardadora o acollidora.
  L’acord per rellevar-se en el gaudi de la prestació es pot sol·licitar en qualsevol moment durant la durada de la prestació.
 • Quan la persona malalta sigui major d’edat i contregui matrimoni o constitueixi una parella de fet, tindrà dret a la prestació qui sigui el seu cònjuge o parella de fet, sempre que acrediti les condicions per ser-ne beneficiari i la reducció de jornada s’hagi iniciat abans del compliment dels 18 anys pel progenitor, guardador o acollidor corresponent.
 • Aquestes previsions no són aplicables als funcionaris públics, els quals es regeixen pel que estableix l’article 49.e) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Naixement del dret / Durada

El dret neix a partir del mateix dia en què s'inicia la reducció de jornada, sempre que la sol·licitud es formuli en el termini de 3 mesos des de la data en què es va produir aquesta reducció. Un cop transcorregut aquest termini, els efectes econòmics del subsidi tenen una retroactivitat màxima de 3 mesos.

El subsidi es reconeix per un període inicial d'un mes, prorrogable per períodes de dos mesos quan subsisteix la necessitat que es tingui cura de manera directa, contínua i permanent del menor, que s'acredita mitjançant declaració del facultatiu del Servei Públic de Salut o l’òrgan administratiu sanitari de la Comunitat Autònoma corresponent (o de l'INGESA a les ciutats de Ceuta i Melilla) i, com a màxim, fins que el causant compleixi els 23 anys, mentre persisteixi el patiment del càncer o la malaltia greu diagnosticada abans d'aconseguir la majoria d'edat.

Quan la necessitat de tenir cura directa, contínua i permanent del menor, segons s'acredita a la declaració mèdica emesa amb aquesta finalitat, és inferior a dos mesos, el subsidi es reconeix pel període concret que s'indica a l'informe.

Prestació econòmica / Quantia

 • La prestació consisteix en un subsidi, de meritació diària, equivalent al 100% de la base reguladora(BR) establerta per a la prestació d'incapacitat temporal (IT) derivada de contingències professionals o, si escau, la derivada de contingències comunes, quan no s'hagi optat per la cobertura de les contingències professionals i de manera proporcional a la reducció que experimenti la jornada laboral.

Quan el treballador no tingui coberta la contingència d’IT en el règim que hagi de reconèixer la prestació (actualment, és obligatòria en tots els règims excepte en el Sistema Especial per Compte Propi Agraris i els socis de cooperatives inclosos en el Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors per Compte Propi o Autònoms), la BR estarà constituïda per la base de cotització de contingències comunes.

La BR es modifica o actualitza al mateix temps que les bases de cotització corresponents.

 • En el cas de treballadors contractats a temps parcial, la BR diària del subsidi és el resultat de dividir la suma de les bases de cotització acreditades en l'empresa durant els tres mesos immediatament anteriors a la data d'inici de la reducció de jornada, entre el nombre de dies naturals d'aquest període. S’aplicarà a la base esmentada el percentatge de reducció de jornada que correspongui.

  En cas de ser menor l'antiguitat a l'empresa, la BR serà el resultat de dividir la suma de les bases de cotització acreditades entre el nombre de dies naturals compresos en aquest període.
 • En la situació de pluriocupació, a l’efecte de la BR, es tenen en compte les bases de cotització corresponents a cada una de les empreses o activitats, amb aplicació del límit màxim establert a efectes de cotització.

Suspensió i extinció del dret

La percepció del subsidi queda en suspens:


 • En les situacions d’IT, durant els períodes de descans per naixement i cura del menor, en els supòsits de risc durant l’embaràs i de risc durant la lactància natural i, en general, quan la reducció de la jornada de treball per cura de menors afectats de càncer o una altra malaltia greu coincideixi amb qualsevol causa de suspensió de la relació laboral.

  Quan, per motius de salut, la persona que es feia càrrec del menor no pugui atendre’l i es trobi en situació d’IT o en període de descans obligatori per naixement i cura del menor en cas de naixement d’un nou fill, es podrà reconèixer un nou subsidi a l’altra persona progenitora, guardadora o acollidora, sempre que reuneixi els requisits per tenir dret al subsidi.
 • En el supòsit d’alternança en la percepció del subsidi entre progenitors, guardadors o acollidors, queda en suspens la percepció per a la persona que el tingui reconegut quan s’efectuï el reconeixement del subsidi a l’altra persona progenitora, guardadora o acollidora.

La percepció del subsidi s’extingeix:

 • Per la reincorporació plena a la feina o la represa total de l’activitat laboral de la persona beneficiària, cessant la reducció de la jornada sigui quina sigui la causa que determini aquest cessament.
 • Si deixa d’existir la necessitat de tenir cura directa, contínua i permanent del causant, atesa la millora del seu estat o a l’alta mèdica per guariment, segons l’informe del Servei Públic de Salut (SPS) o d’un òrgan administratiu sanitari de la comunitat autonòmica respectiva, responsable de l’assistència sanitària del menor.
 • Quan un dels progenitors, guardadors o acollidors del causant, cònjuge o parella de fet cessi en la seva activitat laboral, sens perjudici que, quan aquesta es reprengui, es pugui reconèixer un nou subsidi si la persona beneficiària acredita el compliment dels requisits exigits i sempre que el causant continuï necessitant que se’n tingui cura de manera directa, contínua i permanent.
 • Per complir el causant 18 anys, excepte en els supòsits d’ampliació de la prestació fins als 23 o 26 anys.
 • Per defunció del causant.
 • Per defunció de la persona beneficiària de la prestació.

Les persones beneficiàries tenen l’obligació de comunicar a l’entitat gestora o a la mútua corresponent qualsevol circumstància que impliqui la suspensió o extinció del dret al subsidi.

En qualsevol moment, l’entitat gestora o la mútua corresponent pot dur a terme les actuacions necessàries per comprovar que els perceptors del subsidi continuen complint els requisits exigits per al reconeixement d’aquest.

Gestió / Pagament

La gestió de la prestació es porta a terme per:

 • La corresponent entitat gestora o mútua col·laboradora amb la Seguretat Social amb què el treballador tingui cobertes les contingències professionals.
 • Si no té la cobertura dels riscos professionals, és competent l'entitat gestora o la mútua que assumeix la cobertura de la IT per contingències comunes.

El pagament del subsidi l’efectua  l’entitat gestora o la mútua competent en la data d'inici dels efectes econòmics de la prestació, per períodes mensuals vençuts.

La responsabilitat del pagament es manté fins a la data de venciment del document d'associació i de cobertura formalitzat al seu dia. Si en la data del venciment s'ha produït un canvi de l'entitat que cobreix les contingències professionals o comunes, si escau, és la nova entitat la que assumeix el pagament durant el període de 12 mesos i els successius, si escau, mentre mantingui aquesta cobertura.

En el cas de treballadors contractats a temps parcial, la meritació del subsidi és per dies naturals, encara que el pagament s'efectuï mensualment.

[L'empresari té l'obligació d'ingressar únicament les aportacions a càrrec seu corresponents a la cotització a la Seguretat Social i pels altres conceptes de recaptació conjunta que corresponguin].

Aquesta prestació està exempta de tributació per l’IRPF.

Reconeixement del dret

Sol·licitud de la prestació:

El procediment per al reconeixement del subsidi s'iniciarà mitjançant una sol·licitud de la persona treballadora dirigida a la direcció provincial competent de la corresponent entitat gestora de la província on resideixi o davant la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social que li correspongui.

Les sol·licituds es formularan en els models aprovats a aquest efecte per la corresponent entitat gestora o mútua col·laboradora amb la Seguretat Social i hauran de contenir les dades que estableix l'article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Juntament amb la sol·licitud cal acreditar o, si escau, aportar els documents que s'hi indiquen. 

Resolució i notificació:

A la vista de les dades i de la documentació presentada i una vegada s'han comprovat tots els requisits formals, fets i condicions exigits per accedir al subsidi, l'entitat gestora o la mútua corresponent dicta resolució expressa i notifica en el termini de 30 dies, comptats des de la recepció de la sol·licitud, el reconeixement o denegació del dret a la prestació econòmica.

Transcorregut el termini de 30 dies a què es refereix el paràgraf anterior sense que s'hagi dictat ni notificat cap resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada, d'acord amb l’article 129.3 del text refós de la LGSS.

Les resolucions, expresses o presumptes, dictades per l'entitat gestora o la mútua es poden recórrer en la forma prevista a l'article 71 de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social. 

Documents que han d'acompanyar la sol·licitud

(Cal que es presentin en original acompanyats d'una còpia per a la seva compulsa o d'una fotocòpia ja compulsada, excepte per als documents d'identitat, en què és suficient l'exhibició de l'original)

EN TOTS ELS CASOS:

 • Acreditació de la identitat dels interessats (també del causant si té 14 anys) mitjançant la documentació següent en vigor:
  • Espanyols: Document nacional d'identitat (DNI).
  • Estrangers: Passaport o, si escau, document d'identitat vigent en el seu país i NIE (Número d'Identificació d'Estrangers) exigit per l'AEAT a l’efecte de pagament.
 • Certificat de l'empresa en què consti la quantia de la base de cotització de la persona treballadora per contingències professionals o, si escau, per contingències comunes, que correspongui al mes previ a la data d'inici de la reducció de jornada i, si escau, les quantitats de percepció no periòdica abonades durant l'any anterior a aquesta data.
 • Certificat de l'empresa sobre la data d’ inici de la reducció de jornada de la persona treballadora prevista al paràgraf 3r de l'article 37.6 de  la Llei de l'Estatut dels Treballadors, amb indicació del percentatge en què ha quedat fixada aquesta reducció de jornada. 
 • Documentació relativa a la cotització:
  • Per als Artistes i Professionals del sector Taurí: Declaració d'activitats i justificants d'actuacions que no s'hagin presentat a la  Tresoreria General de la Seguretat Social.
  • Treballadors responsables de l'ingrés de les quotes: Justificants del pagament dels dos darrers mesos.
 • Per als empleats de la llar, de caràcter fix, cal aportar una declaració del responsable de la llar familiar sobre la reducció de la jornada efectiva de la persona treballadora.
 • Declaració del facultatiu del Servei Públic de Salut on consti que el causant pateix càncer o una altra malaltia greu que requereix l'ingrés hospitalari de llarga durada, i on s'indiqui la data estimada de durada de l'ingrés i si necessita un tractament continuat de la malaltia, fora del centre hospitalari, que indiqui la durada estimada d'aquest tractament.
 • Llibre de família o, quan no se'n tingui, certificat de la inscripció del fill en el Registre Civil o resolució judicial de l'adopció.
 • Resolució judicial o administrativa per la qual s'ha concedit l'acolliment de caràcter permanent o la guarda amb finalitats d’adopció o, si escau, la tutela del menor.

NOMÉS EN EL CAS DE TREBALLADORS RESPONSABLES DE L'INGRÉS DE QUOTES (treballadors per compte propi o autònoms i assimilats i persones empleades de la llar de caràcter discontinu):

 • Cal que presentin una declaració en què s'indiqui expressament el percentatge de reducció de la seva activitat professional, amb relació a una jornada setmanal de 40 hores.

ALTRES DOCUMENTS:

 • En el cas de famílies monoparentals: Llibre de família on consti una sola persona progenitora o, quan hi constin totes dues, certificat de defunció d'una d'elles o resolució judicial on es declari l'abandonament de família per part de l'altra persona progenitora.
 • Si l'altra persona progenitora, guardadora o acollidora no pertany al sistema de la Seguretat Social, cal que aporti, si escau:

  • Certificat expedit per la unitat de personal del seu centre de treball on s'indiqui que exerceix una activitat laboral emmarcada dins del Règim de Classes Passives de l’Estat o
  • Certificat del Col·legi Professional al qual pertany, si es tracta d'una activitat professional.
 • NOMÉS PER A TREBALLADORS PER COMPTE PROPI O AUTÒNOMS: declaració de la situació de l'activitat relativa a la part de jornada professional que redueix el treballador autònom.
 • NOMÉS EN EL CAS QUE L’ALTRE PROGENITOR, GUARDADOR O ACOLLIDOR SIGUI FUNCIONARI, inclòs en l’àmbit d’aplicació del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP): certificat expedit per la unitat de personal del seu centre de treball, indicant si li és d’aplicació l’EBEP, si gaudeix del permís establert a l’article 49.e) d’aquesta llei, així com la situació administrativa en la qual es troba.
Complementary Content
${loading}