Cookiei buruzko oharra

Webgune honek cookieak erabiltzen ditu, erabiltzaile gisa esperientzia hobea izan dezazun. Cookieak ez dira erabiltzen informazio pertsonala jasotzeko. Informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu gure cookie-politika.

Ebaluatu orrialde hau
Ebaluatu eduki hau

Erregimen Orokorra

Babestutako egoera

Egoera babestutzat jotzen da gurasoek, adopzioa helburu duten jagoleek edo hartzaile iraunkorrek, biek lan egiten dutenean, edo guraso bakarra dagoenean guraso bakarreko familiak izateagatik lanaldia gutxienez % 50 murriztea, soldata ere hein berean murriztuta, ardurapean duten adingabe bat zuzenean, modu jarraituan eta iraunkorrean zaintzeko, adingabe horrek minbizia (tumore gaiztoak, melanomak edo kartzinomak) edo bestelako gaixotasun larri bat duenean (uztailaren 29ko 1148/2011 Errege Dekretuaren eranskineko zerrendan sartutakoa) eta epe luzeko ospitaleratzea behar duenean, ospitalean dagoen eta gaixotasunaren tratamendu jarraituak irauten duen bitartean.

Adin-nagusitasunera iritsi ondoren, adin nagusitasunera iritsi aurretik diagnostikatutako minbiziak edo gaixotasun larriak bere horretan jarraitzen badu, eta ospitaleratzeak, tratamenduak eta zaintzak irauten badute, prestazio ekonomikoa 23 urte arte mantenduko da.

Hala ere, 18 urte betetakoan, prestazioa onartu ahal izango da kausatzaileak 23 urte bete arte, adin nagusira iritsi baino lehen diagnostikatutako minbizia edo gaixotasun larria izanez gero, baldin eta eskaera egiteko unean aurreko ataletan ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzen bada, adinarena izan ezik.

Era berean, laguntza ekonomikoari eutsiko zaio kausatzaileak 26 urte bete arte, baldin eta, 23 urte bete baino lehen, gainera,% 65eko edo gehiagoko ezgaitasuna frogatzen badu.

Iraupen luzeko ospitaleratzetzat jotzen da, eritasun larriagatik diagnostikatu eta ospitaleratu ondoren, tratamendu medikoarekin jarraitzea edo kausatzailea etxean zaintzea beharrezkoa denean.  

Minbizia edo beste gaixotasun larri bat duela, ospitaleratu eta tratatu behar dela eta gaixo dagoen bitartean zaindu behar dela egiaztatzeko prozesua, arreta eta diagnostikoa zerbitzu mediko pribatuek egin badute ere, Osasun Zerbitzu Publikoko fakultatiboaren edo dagokion autonomia-erkidegoko administrazio-organo sanitarioaren adierazpen baten bidez egingo da. Adingabearen minbiziaren edo gaixotasun larriaren diagnostikoa eta tratamendua zerbitzu mediko pribatuen bidez egiten denean, haren arretaz arduratzen den zentroko medikuak ere aitorpena betetzea eskatuko da.

Halaber, babes-egoeratzat jotzen da, aurretik adierazitako kasuetan kasuan ezartzen diren baldintzetan bezala, adingabearen babesa pertsona fisikoa izendatzea, baldin eta tutorea adingabea adoptatu ezin duen familiartekoa bada tutorea, legedi zibilari jarraiki.

Minbizia edo gaixotasun larria duen adingabea berriro gaixotzen bada, ez da berriz ospitaleratu behar izango. Hala ere, beste aitorpen mediko baten bidez egiaztatu beharko du kausatzaileak tratamendu medikoa jarraitu behar duela, eta baita gurasoen, adopzio-hartzailearen edo hartzailearen zainketa zuzen, jarraitu eta iraunkorra ere.

Kausatzaileak

Onuradunaren ardurapean, adopziorako edo harrera iraunkorrerako zaintza behar duten seme-alabak edo pertsonak, baldin eta:

 • 18 urtetik beherakoak badira. Hala ere, 18 urte betetakoan, prestazioa onartu ahal izango da kausatzaileak 23 urte bete arte, adin nagusira iritsi baino lehen diagnostikatutako minbizia edo gaixotasun larria izanez gero, baldin eta eskaera egiteko unean baldintzak betetzen direla egiaztatzen bada.
 • Minbizia edo iraupen luzeko ospitaleratzea eskatzen duen gaixotasun larri bat badute.
 • Eta, gainera, gurasoen, jagoleen edo adopzio aurreko hartzaileen zuzeneko zaintza, iraunkorra eta etengabea behar badute.

Onuradunak / Baldintzak

Onuradunak izango dira besteren edo norbere konturako langileak eta antzekoak, edozein dela haien sexua, baldin eta:

 • Lanaldiaren iraupena, gutxienez, % 50 murrizten badute. Subsidioa langileek duten lanaldi-murrizketaren ehunekoaren baitan aintzatetsiko da.

  Subsidioa jasotzeko, lanaldi-murrizketaren ehunekoa, langile bera edo antzekoa egiten duen enpresa eta lantoki bereko lanaldi oso konparagarrian duen langile baten lanaldiari dagokio, eta bestelako lanaldi murrizketarik kontuan hartu gabe zenbatuko da, hala dagokionean, adingabeen edo senideen legezko zainketa arrazoiengatik edo bestelako arrazoi batengatik langileek gozatzen dituztenak.

  Lanaldi partzialean kontratatutako langileek, berriz, ez dute subsidioa jasotzeko eskubiderik izango, lanaldi partzialaren benetako iraupena lanaldi osoko langile baten lanaldiaren %25a bera edo hori baino txikiagoa bada. Hala ere, langileak lanaldi partzialeko bi kontratu edo gehiago izango balitu, lanaldi eraginkorrak batu egingo dira, aipatutako muga zehazteko.

Norbere konturako langileen eta horien parekoen kasuan eta aldizkako etxeko langileen kasuan, portzentaje horiek asteko berrogei orduko lanaldiari dagozkie.

 • Familia-unitate bakoitzean, bi gurasoek, jagoleek edo familia-hartzaileek egiaztatu behar dute afiliatuta eta altan daudela Gizarte Segurantzako erregimen publikoren batean, edo horietako batek soilik egiaztatu beharko du, besteak, bere jarduera profesionala dela eta, dagokion elkargo profesionalak ezarritako gizarte-aurreikuspeneko mutualitatean derrigor barne hartuta badago.

Guraso bakarreko familien kasuan, gurasoak, jagoleak edo hartzaileak bete beharko du baldintza hori.

Hala ere, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 221. artikuluaren arabera eratutako izatezko bikotea deuseztatu, banandu, dibortziatu edo iraungitzen bada, eta genero-indarkeriaren biktima dela egiaztatzen bada, eskubidea gaixoarekin bizi den gurasoaren, jagolearen edo hartzailearen alde onartuko da, nahiz eta besteak lan egiten ez duen, betiere eskatzen diren gainerako baldintzak betetzen badira.

Baldintza hau betetzat joko da guraso, jagole edo adingabearen familia-hartzaile batek, hots, prestazioaren onuraduna ez denak, Gizarte Segurantzaren Sisteman hitzarmen berezi bat sinatuta badu, Gizarte Segurantzaren nazioarteko baliabiderik ez duen herrialde batean egiten duenean lan.

 • Eskatutako kotizazio-aldia egiaztatzea kasu bakoitzean:
   
  • Lanaldi murrizketa hasten duten egunean, 21 urtetik beherakoak badira: ez da kotizazio-aldirik eskatuko.
  • 21 urte beteta badituzte eta 26 urtetik beherakoak badira lanaldi murrizketa hasten duten egunean: 90 egun kotizatuta, egun horren aurreko 7 urteen barruan. Aipatutako baldintza betetzat hartuko da, lan-bizitzean zehar 180 egun kotizatuta egiaztatzen baditu, adierazitako egunaren aurretik.
  • 26 urte beteta badituzte lanaldi murrizketa hasten duten egunean: 180 egun, data horren aurreko 7 urteen barruan. Aipatutako baldintza betetzat hartuko da, lan-bizitzean zehar 360 egun kotizatuta egiaztatzen baditu, adierazitako egunaren aurretik.

Lanaldi partzialeko langileak badira, lanaldi murrizketa hasi aurreko denbora-tartea, non eskatutako gutxieneko kotizazio-aldia egon behar baitu, langileak egindako lanaldiaren eta dagokion jardueraren ohiko lanaldiaren artean dagoen alderantzizko proportzioan handituko da, tarte horretan, ohikoaren azpitik egondako lanaldia egin badu.

 • Langileak zuzeneko erantzule diren kuoten ordainketa egunean badaude, nahiz eta laguntza, kotizazioen elkarrekiko zenbaketaren ondorioz, besteen kontura lan egiten dutenen erregimenean aitortuta egon.

  Xede horietarako,  abuztuaren 20ko 2530/1970 Dekretuaren 28.2 artikuluan  jasotako ordainketarako gonbitaren mekanismoa ezarriko da, prestazioa lortu duen unean onuradunaren Gizarte Segurantzaren Erregimena edozein izanda ere eta prestazioa sortzen deneko Gizarte Segurantzaren Erregimena edozein izanda ere. 
 • Enplegu-aniztasuneko egoeretan, subsidioaren aintzatespena, enpleguen lanaldiaren guztizkoak izaten duen murrizketa-ehunekoaren proportzioan egingo da.
 • Enplegu-aniztasuneko egoeretan, beharrezko baldintzak betetzen dituen Gizarte Segurtasuneko erregimen guztietako subsidioak jaso ahal izango dira.

  Erregimen bateko prestazioak bakarrik jasotzeko baldintzak egiaztatzen badituzte, subsidio bakarra aintzatetsiko da, eta erregimen horretarako ordaindu diren kotizazioak bakarrik hartuko dira kontuan.

  Eskubidea lortzeko baldintzak ez badira erregimen baterako ere ez betetzen, guztietan kotizatutakoa batuko da, gainjartzen ez direnean, eta kotizazio-egun gehien dituen erregimeneko subsidioa emango da.

Ospitalean eta tratamendu jarraituan, minbiziak edo beste gaixotasun larri batek jotako adingabea zaintzapean izateagatik lanaldi murriztua izan duten langileek eta enplegatu publikoek, eta adingabeak 2022ko urtarrilaren 1a baino lehen 18 urte bete izanagatik lanaldi-murrizketa hori amaitu dutenek berriro eskatu ahal izango dute lanaldia murrizteko, baldin eta eskubide hori betetzeko eta zaintzapeko zaintzarako baldintzak betetzen jarraitzen badute, eta adopzio-helburuetarako zaintzan edo harrera iraunkorrean egon den seme-alaba edo pertsonak 23 urte bete ez baditu, lanaldi murriztuarekin jarraitu ahal izango du baldin eta pertsona horren zaintza zuzena, etengabekoa eta iraunkorra behar bada, gehienez ere, pertsona horrek 26 urte betetzen dituen arte.

Gaixoa ezkonduta badago edo izatezko bikote bat eratu badu, ezkontideak edo izatezko bikoteak lanaldi murriztua izateko eskubidea izanen du, onuradun izateko baldintzak frogatzen baditu.

Lanaldi murrizketa hori egoera babestutzat joko da minbizia edo bestelako gaixotasun larria duten adingabeak zaintzeko.

Onuraduna zehaztea

 • Gurasoek, jagoleek edo hartzaileek eskubidea jasotzeko eskubidea badute, bietako bati bakarrik onartuko zaio.
 • Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 221. artikuluaren arabera eratutako izatezko bikotea banantzen, dibortziatzen, deuseztatzen edo iraungitzen bada, gaixoa bizi den gurasoari, jagoleari edo hartzaileari aitortuko zaio eskubidea.
 • Bi gurasoek, jagoleek edo hartzaileek, ezarritako baldintzak betetzen badituzte, bien eta enpresen arteko akordioaren bidez, subsidioa txandaka jaso dezakete beraien artean, hilabetetik gorako aldietan. Kasu horretan, subsidioa etengo zaio beste gurasoari, jagoleari edo familia-hartzaileari beste subsidio bat aintzatesten zaionean.
  Prestazioa txandaka jasotzeko akordioa, edozein unetan eska daiteke prestazioak irauten duen bitartean.
 • Gaixoa adinez nagusia denean eta ezkonduta dagoenean edo izatezko bikotea osatzen duenean, prestazioa jasotzeko eskubidea izango du bere ezkontideak edo izatezko bikotekideak, baldin eta onuradun izateko baldintzak egiaztatzen baditu eta dagokion gurasoak, jagoleak edo hartzaileak lanaldi-murrizketa kausatzaileak 18 urte bete baino lehen hasten badu.
 • Aurreikuspen hauek ezin zaizkie aplikatu funtzionario publikoei, haiek urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 49.e) artikuluan ezarritakoari jarraitzen diote eta. Araudi horren bitartez, Langile Publikoen Oinarrizko Estatutuaren Legearen Testu Bategina onartzen da.

Eskubidea sortzea / Iraupena

Lanaldi-murrizketa hasten den egunean hasiko da eskubidea, betiere eskaera, murrizketa gertatu zen egunetik 3 hilabetera egin badu. Epe hori igarotakoan, subsidioaren eragin ekonomikoek, gehienez, 3 hileko atzerako eragina izango dute.

Subsidioa, hasiera batean, 1 hilabetekoa izango da, eta beste 2 hilabetez luza daiteke adingabeak zaintza zuzena, etengabea eta iraunkorra behar badu. Behar hori egiaztatzeko, Osasun Zerbitzu Publikoko medikuaren edo dagokion autonomia-erkidegoko administrazioko osasun-organoaren (edo INGESA Ceuta eta Melillan) aitorpena aurkeztuko da, adingabeak 23 urte bete arte, eta adin-nagusitasunera iritsi aurretik diagnostikatutako minbiziak edo gaixotasun larriak irauten duen bitartean.

Adingabeak, xede horretarako aitorpen medikoak egiaztatzen denaren arabera, 2 hilabete baino gutxiagotan zaintza zuzen, jarraitu eta iraunkorra behar badu, txosten horretan jasotzen den aldi jakinerako aintzatetsiko zaio subsidioa.

Prestazio ekonomikoa / Zenbatekoa

 • Prestazioa, egunero sortzen den kontingentzia profesionalek sortutako aldi baterako ezintasuneko (ABE) prestaziorako ezarrita dagoen oinarri arautzailearen (OA) % 100ekoaren baliokidea den laguntza edo, hala badagokio, kontingentzia arruntek sortutakoa, izango da, kontingentzia profesionalen estalduraren bidez eta lanaldiaren murrizketaren arabera hartu ez bada.

Langileak prestazioa onartu behar duen erregimenean estaltzen badu ABEren kontingentzia (gaur egun nahitaezkoa da erregimen guztietan, Nekazaritzako Norberaren Konturako Sistema Berezian eta Norbere Konturako Langileen edo Autonomoen Gizarte Segurantzako Erregimen Berezian sartuta dauden kooperatibetako bazkideetan izan ezik), OA gertakizun arrunten kotizazio-oinarria izango da.

OA, dagozkion kotizazio-oinarrien aldi berean aldatu eta eguneratuko da.

 • Lanaldi partzialean kontratatutako langileen kasuan, subsidioaren eguneko OA hau izango da: enpresan, lanaldi-murrizketa hasi zen aurreko 3 hiletan ziurtatutako kotizazio-oinarrien batura zati aldi horri dagozkion egun naturalen kopurua. Aipatu oinarriari dagokion lanaldi-murrizketaren ehunekoa aplikatuko zaio.

  Langileak enpresan duen antzinatasuna txikiagoa bada, hauxe izango da eguneko OA: ziurtatutako kotizazio-oinarrien batura zati aldi horri dagozkion egun naturalen kopurua.
 • Enplegu-aniztasun egoeran, OAren ondorioetarako, enpresa edo jarduera bakoitzari dagozkion kotizazio-oinarriak hartuko dira kontuan, eta kotizazio-ondorioetarako ezarritako gehieneko muga aplikatuko da.

Eskubidea etetea eta iraungitzea

Subsidioa eten egingo da:


 • ABE egoeretan, adingabearen jaiotza eta zaintzagatiko atseden aldietan, haurdunaldiko arrisku egoeretan edo edoskitze naturaleko arrisku kasuetan, eta oro har, minbizia edo bestelako gaixotasun larriak pairatzen dituzten adingabeak zaintzeagatik egiten den lanaldia murriztea eta lan-harremanaren etetea eragiten duen beste edozein arrazoi elkartzen direnean.

  Osasun-arrazoiengatik, adingabeaz arduratzen zen pertsonak lehenengoa zaindu ezin duenean eta ABE egoeran edo seme-alaba berri baten jaiotzaren ondorioz jaiotza eta zaintzari dagokion derrigorrezko atsedenaldian dagoenean, subsidio berri bat aintzatetsi ahal izango zaio beste gurasoari, jagoleari edo familia-hartzaileari, baldin eta subsidiorako eskubidea lortzeko behar diren baldintzak betetzen baditu.
 • Gurasoen, jagoleen edo familia-hartzaileen artean txandaka jasotzen badute subsidioa, eten egingo da subsidioa, hots, beste guraso, jagole edo familia-hartzailearentzako subsidioa aintzatetsi zaion unean aintzatetsita zuen pertsonarena.

Subsidioa jasotzeari utziko zaio:

 • Lanera guztiz itzultzeagatik edo onuradunaren lan-jarduera berriz guztiz hasteagatik. Kasu honetan, lanaldi-murrizketa utzi egingo da, edozein dela uzte horren arrazoia.
 • Kausatzailearen zaintza zuzena, jarraitua eta iraunkorraren beharra desagertzeagatik, osasun-egoera hobetu delako edo alta medikoa jaso duelako, Osasun Zerbitzu Publikoaren (OSP) txostenaren edo dagokion adingabearen osasun-laguntzaz arduratzen den autonomia-erkidegoko administrazioko osasun-egoeraren txostenaren arabera.
 • Kausatzailearen guraso, jagole edo familia-hartzaileetako batek, ezkontideak edo izatezko bikoteak, lan-jarduerari uzten badio. Hala ere, jarduera berriz hasten badu subsidio berri bat aintzatetsi ahal izango zaio ezartzen diren baldintzak betetzen baditu onuradunak eta betiere kausatzaileak zaintza zuzen, jarraitu eta iraunkorra behar izaten jarraitzen badu.
 • Kausatzaileak 18 urte betetzeagatik, prestazioa 23 edo 26 urtera luzatzen den kasuetan salbu.
 • Kausatzailearen heriotzagatik.
 • Prestazioaren onuraduna hiltzeagatik.

Onuradunek subsidioa jasotzeko eskubidea ematen edo kentzen dion edozein egoera jakinarazi beharko dizkiote derrigorrez dagokion erakunde kudeatzaileari edo mutualitateari.

Edozein unetan, dagokion erakunde kudeatzaileak edo mutualitateak beharrezko jarduerak egin ditzake, subsidioa jasotzen dutenek eskatzen diren baldintzak betetzen jarraitzen dituztela egiaztatzeko.

Kudeaketa / Ordainketa

Prestazioa kudeatzeaz  arduratuko da:

 • Dagokion erakunde kudeatzailea edo Gizarte Segurantzako mutualitate laguntzailea, langilearen kontingentzia profesionalak estaltzen dituena.
 • Ez badu laneko arriskuen estaldurarik , erakunde kudeatzaileak edo kontingentzia arruntengatiko ABEren estaldura bere gain hartzen duen mutualitateak izango du eskumena.

Subsidioaren ordainketa erakunde kudeatzaileak edo dagokion mutualitateak egingo du, prestazioaren eragin ekonomikoak hasten diren egunean, amaitutako hilabeteka.

Ordainketaren erantzukizunak gauzatutako lotze- eta estaldura-dokumentuan ezartzen den mugaegunera arte jarraituko du. Mugaegunaren datan kontingentzia profesionalak edo arruntak estaltzen dituen erakundearen aldaketa gertatzen bada, erakunde berriak hartuko du bere gain ordainketa, 12 hiletan eta ondorengoetan, hala dagokionean, estaldura horrekin jarraitzen duen bitartean.

Lanaldi partzialean kontratatutako langileen kasuan, laguntzaren sortzapena egun naturalen araberakoa izango da, nahiz eta ordainketa hilero egin.

Enpresariak ordaindu beharko ditu Gizarte Segurantzan bere kargura egindako kotizazioari dagozkion ekarpenak eta diru-bilketa bateratuaren beste kontzeptuak, baldin badaude.

Prestazio honetan ez da IRPF zergarik ordainduko.

Eskubidearen aintzatespena

Prestazio-eskaera:

Subsidioa onartzeko prozedura langilearen eskaeraren bidez hasiko da. Bizitokia duen probintziako erakunde kudeatzailearen eskumeneko zuzendaritza probintzialean edo dagokion Gizarte Segurantzako mutualitate laguntzailean egin beharko du.

Eskaerak egiteko, dagokion erakunde kudeatzaileak edo Gizarte Segurantzako mutualitate laguntzaileak xede horretarako onartutako ereduen bidez egingo dira, eta Administrazio Publikoen Administrazio-prozedura erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 66. artikuluak ezarritako datuak jaso beharko ditu.

Eskaerarekin batera, han adierazten diren agiriak ere egiaztatu, edo hala dagokionean, ekarri behar dituzte. 

Ebazpena eta jakinarazpena:

Aurkeztutako datuak eta agiriak ikusita, eta behin baldintza formal, gertaera eta subsidioa lortzeko eskatutako baldintza guztiak egiaztatuta, dagokion erakunde kudeatzaileak edo mutualitateak berariazko ebazpena egingo du. Horrela, 30 eguneko epean jakinaraziko du, eskaera jaso denetik zenbatzen hasita, prestazio ekonomikoa jasotzeko eskubidea aintzatetsi ala ezeztatu den.

Aurreko paragrafoan aipatutako 30 eguneko epea igarotakoan, berariazko ebazpenik eman eta jakinarazi ez bada, eskaera ezeztatutzat hartuko da, GSLOren testu bateginaren 129.3 artikuluaren arabera.

Erakunde kudeatzaileak edo mutuak egindako berariazko edo ustezko ebazpenen kontra helegitea aurkez daiteke, gizarte-jurisdikzioa arautzen duen urriaren 10eko 36/2011 Legearen 71. artikuluan aurreikusitako moduan. 

Eskariarekin batera aurkeztu beharreko dokumentuak

(Konpultsatzeko kopia edo fotokopia konpultsatua erantsita daraman jatorrizkoa aurkeztu beharko dira; nortasun agirientzat jatorrizkoa erakustea nahikoa izango da)

KASU GUZTIETAN:

 • Interesdunek nortasuna egiaztatu beharko dute (baita kausatzaileek ere 14 urte badituzte), indarreko dokumentazio honen bidez:
  • Espainiarrek: Nortasun agiri nazionala (NAN).
  • Atzerritarrek: Pasaportea edo jatorrizko herrialdean indarrean den nortasun-agiria eta AIZ (Atzerritarren Identifikazio Zenbakia), AEATek eskatutakoa, ordainketetarako.
 • Enpresaren ziurtagiria, non langilearen kontingentzia profesionalengatik, edo hala dagokionean, kontingentzia arruntengatik, kotizazio-oinarriaren zenbatekoa jasotzen den, lanaldi-murrizketa hasten den egunaren aurreko hilabetean, eta hala badagokio, egun horren aurreko urtean zehar ordaindutako aldizkakoa ez den laguntza kopurua.
 • Enpresaren ziurtagiria, Langileen Estatutuaren 37,6 artikuluaren 3. paragrafoan aurreikusitako langilearen lanaldi-murrizketaren hasiera-dataren gainean, lanaldi murrizketa hori finkatuta geratu den ehunekoa adierazita. 
 • Kotizazioari buruzko dokumentazioa:
  • Artista eta Zezenketetako profesionalentzat: Jardueren aitorpena eta  Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrean aurkeztu ez diren jardueren ziurtagiriak.
  • Kuotak ordaindu behar dituzten langileak: Azken 2 hilabeteetako kuoten ordainagiriak.
 • Etxeko langile finkoentzat, langilearen benetako lanaldi-murrizketari buruzko familiaren arduradunaren aitorpena ekarriko da.
 • Osasun Zerbitzu Publikoaren aitorpena. Ziurtagiri horretan, kausatzaileak minbizia edo iraupen luzeko ospitaleratzea eskatzen duen bestelako gaixotasun larria duela jasoko da. Horrez gain, ospitaleratzearen gutxi gorabeherako iraupena eta, ospitaletik kanpo, gaixotasunaren tratamendu jarraitua behar duen eta haren gutxi gorabeherako iraupena ere adieraziko dira.
 • Familia-liburua edo hura egon ezean, seme-alabak Erregistro Zibilean izena eman duten ziurtagiria edo adopzioaren ebazpen judiziala.
 • Familia-harrera iraunkorra edo adopzio-helburua duen zaintza, edo kasuak kasu, adingabearen babesa emateko egin den ebazpen judizial edo administratiboa.

KUOTAK SARTZEAZ ARDURATZEN DIREN LANGILEEN KASUAN BAKARRIK (norbere konturako langileak edo autonomoak eta antzekoak, eta aldizka lan egiten duten etxeko langileak):

 • Aitorpen bat aurkeztu beharko dute, lanbide-jardueraren murrizketaren ehunekoa berariaz adieraziz, 40 orduko asteko lanaldiarekin.

BESTE DOKUMENTU BATZUK:

 • Guraso bakarreko familien kasuan: Guraso bakarra dagoela adierazten duen familia-liburua edo bi baldin badaude, horietako baten heriotza-ziurtagiria, edo bietako batek familia utzi duela aitortzen duen ebazpen judiziala.
 • Beste gurasoa, jagolea edo hartzailea Gizarte Segurantzaren Sistemaren barruan ez badago, kasuak kasu, hauek aurkeztu beharko ditu:

  • Haren lantokiko langileen unitateak emandako ziurtagiria, Estatuko Klase Pasiboen Erregimeneko lan-jarduera egiten duela adieraziz, edo
  • Dagokion Elkargo Profesionaleko ziurtagiria, jarduera profesionala bada.
 • NORBERE KONTURAKO LANGILEENTZAT EDO AUTONOMOENTZAT SOILIK: langile autonomoak murrizten duen lanaldi profesionalaren zatiari dagokion jardueraren egoeraren aitorpena.
 • BESTE GURASOA, JAGOLEA EDO HARTZAILEA FUNTZIONARIOA DEN KASUAN SOILIK, urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren, Langile Publikoen Oinarrizko Estatutuaren Legearen (EBEP) testu bategina onartzen duenaren, aplikazio-eremukoa bada: haren lantokiko langileen unitateak emandako ziurtagiria, adieraziz, batetik, EBEPa aplikatzen zaion edo ez, bestetik, aipatu legeko 49.e) artikuluan ezarritako baimenaz gozatzen duen edo ez, eta azkenik, zein den bere administrazio-egoera.
Complementary Content
${loading}