Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Invalidesa

Requisits

 • Que la invalidesa siga absoluta i permanent per a la professió habitual i siga la causa determinant del cessament en el treball.
 • Que no siga per causa imputable al treballador o derivada d'un accident de treball o malaltia professional indemnitzables.
 • Acreditar 1.800 dies de cotització a l'Assegurança de Vellesa i Invalidesa (SOVI) abans de l'1-1-67. No es considera vàlida, a aquests efectes, la mera afiliació a l'extingit Règim de Retir Obrer.
 • No tindre dret a cap altra pensió a càrrec dels règims que integren el Sistema  de la Seguretat Social o a sectors laborals pendents d'integració a aquest, amb excepció de les pensions de viduïtat de les que puguen ser beneficiaris.
 • Tindre 50 anys fets. No obstant això, si la invalidesa és constituïda per la pèrdua total de moviments en les extermitats superiors o inferiors, o pèrdua total de visió, o al·lienació mental incurable, es reconeix a partir dels 30 anys.

Contingut i quantia

 • És una pensió imprescriptible, vitalícia i de quantia fixa.

 • Si no existix concurrència amb altres pensions, l'import està constituït per la pensió bàsica més les millores. A partir de l'1-1-2024, este import és de 528,50 euros mensuals.

  No es consideren pensions concurrents les prestacions econòmiques reconegudes, a l'empara de la Llei 3/2005, de 18 de març, als ciutadans d'origen espanyol desplaçats a l'estranger, durant la seua minoria d'edat, com a conseqüència de la guerra civil, ni les pensions percebudes pels mutilats útils o incapacitats de primer grau a causa de la passada guerra civil espanyola, independentment de la legislació aplicable, les pensions extraordinàries derivades d'actes de terrorisme, ni el subsidi d'ajuda per tercera persona. 

 • Si hi ha concurrència amb altres pensions, l'import és de 513 euros mensuals a partir de l'1-1-2024.

  No obstant això, quan la suma de totes les pensions concurrents i les del SOVI esmentat, una vegada revalorades, siga inferior a la quantia fixada el 2021 per a la pensió d'esta assegurança concurrent, calculades les unes i les altres en còmput anual, la pensió del SOVI es revalorarà en un import igual a la diferència resultant. Esta diferència no té caràcter consolidable, i es absorbible amb qualsevol increment que puguen experimentar les percepcions de l'interessat, ja siga en concepte de revaloracions o per reconeixement de noves prestacions de caràcter periòdic.

  Si existix concurrència amb una pensió de viudetat, la suma de la pensió o pensions de viudetat i la del SOVI no podrà ser superior al doble de la pensió mínima de viudetat corresponent a beneficiaris amb 65 anys o més vigent en cada moment, en còmput anual. Si se supera el límit indicat, es minorarà la quantia de la pensió SOVI en l'import necessari.

 • S'abonen 14 mensualitats a l'any.

Efectes econòmics

El dret naix quan es produïx el fet causant i es fa efectiu des del dia primer del mes següent a aquell en què tinga entrada la sol·licitud.

Sol·licituds i documentació

 • Document Nacional d'Identitat del sol·licitant.
 • Targeta d'Identificació Fiscal del sol·licitant.
 • Si l'interessat és casat: Llibre de Família o certificat de matrimoni.
 • Document Nacional d'Identitat del cònjuge i dels familiars majors de 14 anys, que convisquen amb el sol·licitant i al seu càrrec.
 • Esta documentació pot presentar-se a qualsevol dels Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social .
Complementary Content
${loading}