Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Invalidesa

Requisits

 • Que la invalidesa sigui absoluta i permanent per a la professió habitual i sigui la causa determinant del cessament a la feina.
 • Que no sigui per causa imputable al treballador o derivada d'un accident de treball o malaltia professional indemnitzables.
 • Acreditar 1.800 dies de cotització a l'Assegurança de Vellesa i Invalidesa (SOVI) abans de l'1-1-67. No es considera vàlida, a aquest efecte, la mera afiliació a l'extingit Règim de Retir Obrer.
 • No tenir dret a cap altra pensió a càrrec dels règims que integren el Sistema  de la Seguretat Social o de sectors laborals pendents d'integració a aquest, llevat de les pensions de viduïtat de què puguin ser beneficiaris.
 • Haver complert 50 anys. No obstant això, si la invalidesa es constitueix per la pèrdua total de moviments a les extremitats superiors o inferiors, o per la pèrdua total de visió, o per alienació mental incurable, es reconeix a partir dels 30 anys.

Contingut i quantia

 • Consisteix en una pensió imprescriptible, vitalícia i de quantia fixa.

 • Si no existeix concurrència amb altres pensions, l'import està constituït per la pensió bàsica més les millores. A partir de l'1-1-2024, aquest import és de 528,50 euros mensuals.

  No es consideren pensions concurrents les prestacions econòmiques reconegudes a l'empara de la Llei 3/2005, de 18 de març, als ciutadans d'origen espanyol desplaçats a l'estranger, durant la seva minoria d'edat, com a conseqüència de la guerra civil, ni les pensions percebudes pels mutilats útils o incapacitats de primer grau a causa de la passada guerra civil espanyola, independentment de la legislació aplicable, les pensions extraordinàries derivades d'actes de terrorisme, ni el subsidi d'ajuda per tercera persona. 

 • Si hi ha concurrència amb altres pensions, l'import és de 513 euros mensuals a partir de l'1-1-2024.

  No obstant això, quan la suma de totes les pensions concurrents i les de l'esmentat SOVI, una vegada revalorades, sigui inferior a la quantia fixada el 2021 per a la pensió d'aquesta assegurança concurrent, calculades les unes i les altres en còmput anual, la pensió del SOVI es revalorarà en un import igual a la diferència resultant. Aquesta diferència no té caràcter consolidable i és absorbible amb qualsevol increment que puguin experimentar les percepcions de l'interessat, ja sigui en concepte de revaloracions o per reconeixement de noves prestacions de caràcter periòdic.

  Si existeix concurrència amb una pensió de viduïtat, la suma de la pensió o pensions de viduïtat i la del SOVI no podrà ser superior al doble de la pensió mínima de viduïtat corresponent a beneficiaris amb 65 anys o més vigent en cada moment, en còmput anual. Si se supera el límit indicat, es minorarà la quantia de la pensió SOVI en l'import necessari.

 • S'abonen 14 mensualitats a l'any.

Efectes econòmics

El dret neix quan es produeix el fet causant i es fa efectiu des del dia primer del mes següent a aquell que tingui entrada la sol·licitud.

Sol·licituds i documentació

 • Document Nacional d'Identitat del sol·licitant.
 • Targeta d'Identificació Fiscal del sol·licitant.
 • Si l'interessat és casat: Llibre de Família o certificat de matrimoni.
 • Document Nacional d'Identitat del cònjuge i dels familiars majors de 14 anys, que convisquin amb el sol·licitant i al seu càrrec.
 • Aquesta documentació pot presentar-se a qualsevol dels Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social.
Complementary Content
${loading}