Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Causants / Beneficiaris

Fill o menor a càrrec

 • Es considera "fill o menor  a càrrec en règim d'acolliment familiar permanent o guarda amb finalitats d'adopció" aquell que convisca i depenga econòmicament del beneficiari i reunisca la resta de requisits exigits.

S'entén, excepte prova en contra, que hi ha dependència econòmica quan el fill o menor acollit conviu amb el beneficiari. No trenca la convivència la separació transitòria per raó d'estudis, treball dels progenitors, adoptants o acollidors, tractament mèdic, rehabilitació o altres causes similars.

El causant no perdrà la condició de fill o menor a càrrec pel mer fet d'exercir un treball lucratiu, per compte d'altri o propi, sempre que continue convivint amb el beneficiari de la prestació i que els ingressos percebuts per aquell en concepte de rendiments del treball no superen el 100% de l’SMI  vigent en cada moment, en còmput anual.

 • Es considera que el fill o menor  "no està a càrrec" del beneficiari:
  • Si les rendes percebudes pel seu treball o per una prestació substitutiva del salari superen el 100% de l'SMI esmentat abans.
  • Si és perceptor d'una pensió contributiva a càrrec d'un règim públic de protecció social espanyol o estranger que no siga la pensió d'orfandat o la pensió a favor de familiars, néts i germans.

Beneficiaris

Tindran dret a l'assignació econòmica per fill o menor a càrrec els progenitors o adoptants, sempre que:

 • Residisquen legalment en territori espanyol. Es considera que es complix esta condició en el supòsit de treballadors traslladats per la seua empresa fora del territori espanyol, que es troben en situació assimilada a la de l'alta i cotitzen en el corresponent règim de Seguretat Social espanyol.

  No es considerarà interrompuda la residència per les absències del territori espanyol inferiors a 90 dies al llarg de cada any natural, ni quan l'absència estiga motivada per causes de malaltia degudament justificades.  

 • Tinguen al seu càrrec fills o menors en règim d'acolliment familiar permanent o guarda amb finalitats d'adopció,  que siguen menors de 18 anys  afectats d’un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent o majors de 18 anys afectats per una discapacitat en un grau igual o superior al 65% i residents en territori espanyol. Es considera complit este requisit respecte dels fills o menors a càrrec que acompanyen en els seus desplaçaments els treballadors traslladats per la seua empresa fora del territori nacional.

 • No tinguen dret a prestacions d'esta mateixa naturalesa en qualsevol altre règim públic de protecció social.

RÈGIM TRANSITORI. En vigor per a aquells beneficiaris que romanguen cobrant les prestacions familiars de fill menor a càrrec per extingir.

 • No perceben  ingressos anuals, de qualsevol naturalesa, superiors a 12.913,00 euros. Esta quantia s'incrementa en un 15% per cada fill o menor acollit a càrrec, a partir del segon, inclòs este fill. No s'exigix cap límit d'ingressos per al reconeixement de la condició de beneficiari de l'assignació per fill o menor acollit a càrrec amb discapacitat.

  Quan es tracte de famílies nombroses,  els ingressos anuals no seran superiors a 19.434,00 euros, en els supòsits en els quals concórreguen 3 fills a càrrec, i s'incrementaran en 3.148,00 euros per cada fill a càrrec a partir del quart, inclusivament.

  En el supòsit de convivència dels progenitors o dels adoptants, si la suma d'ingressos dels dos superara el límit indicat, no es reconeixerà la condició de beneficiari a cap d'ells. S'aplicarà la mateixa regla en els supòsits en què l'acolliment familiar permanent o la guarda amb finalitats d'adopció s'haja constituït per dos persones que formen una mateixa unitat familiar.

 • No obstant això, també poden ser beneficiaris els que perceben ingressos anuals, per qualsevol naturalesa, que superant els imports indicats en els paràgrafs anteriors, siguen inferiors a la quantia que resulte de sumar a esta xifra el producte de multiplicar l'import anual de l'assignació per fill o menor acollit pel nombre de fills o menors a càrrec dels beneficiaris.

Altres beneficiaris

 • Els orfes de pare i mare o adoptants, menors de 18 anys i que siguen persones amb discapacitat igual o superior al 33 per cent o majors d’aquest edat amb discapacitat en un grau igual o superior al 65%. 

Els qui no siguen orfes i hagen sigut abandonats pels seus pares o adoptants, sempre que no es troben en règim d'acolliment familiar, permanent o guarda amb finalitats d'adopció, i reunisquen els requisits d'edat o discapacitat del punt anterior.

Quan es tracte de menors sense discapacitat, orfes o abandonats, , és requisit indispensable que els seus ingressos anuals, inclosa, en el seu cas, la pensió d'orfandat o la pensió en favor de familiars, no superen el límit d'ingressos establit.

 • Els fills amb discapacitat majors de 18 anys que no hagen sigut incapacitats judicialment  i conserven la seua capacitat d'obrar (el que es presumeix quan no s'acredita eixa incapacitació judicial) són beneficiaris de les assignacions que, a raó d'ells, correspondrien als seus progenitors o adoptants, prèvia presentació de sol·licitud a este efecte i amb audiència d'estos.

Determinació del subjecte beneficiari

En els casos de convivència familiar:

Si en els dos progenitors o adoptants o en aquells que hagen adoptat el menor concorren les circumstàncies necessàries per a ser beneficiaris per un mateix causant, serà beneficiari:

 • Un d'ells, de comú acord. Es suposa que existix acord comú quan un dels pares sol·licita la prestació.
 • Si no hi ha acord, cosa que s'haurà de comunicar de manera expressa a l'INSS , s'aplicaran les regles que, quant a la pàtria potestat i guarda, estableix el Codi Civil. En este cas, l'INSS  dictarà una resolució que suspendrà l'abonament fins que no existisca una resolució judicial oportuna, previ reconeixement, si escau, del dret de percebre la prestació.

En els casos de separació judicial, nul·litat o divorci:

Serà beneficiari qui tingua al seu càrrec el fill o menor en règim d'acolliment familiar permanent o guarda amb finalitats d'adopció , encara que es tracte d'una persona diferent d'aquella que tenia reconeguda la prestació abans de produir-se la separació judicial, la nul·litat o el divorci, sempre que els seus ingressos no superen els límits d'ingressos anuals establits per a ser beneficiari.

Si els dos progenitors, adoptants o acollidors del menor reunixen els requisits necessaris per a ser beneficiaris per un mateix causant, serà beneficiari:

 • Un dels dos, d'acord comú. Es suposa que existix acord comú quan la prestació la sol·licite un dels pares.
 • A falta d'acord i de previsió judicial expressa, el beneficiari serà qui reba la custòdia del fill o menor.
 • Si s'haguera acordat per resolució judicial l'exercici compartit de la guarda i custòdia, la prestació es repartirà en proporció al temps fixat per cada un d'ells en la custòdia del fill o menor, prèvia sol·licitud. 

Les disposicions d'este apartat s'aplicaran en els casos de ruptura d'una unitat familiar basada en una relació d'afectivitat anàloga a la matrimonial.

En els casos d'orfes de pare i mare o d'adoptant i de qui, en cas de no ser orfe, haga sigut abandonat pels  seus pares:

 • L'assignació es farà efectiva als representants legals o als que tinguen al seu càrrec el menor o persona amb discapacitat "incapacitada judicialment" mentres complisquen amb l'obligació de mantindre'l i educar-lo.
 • En altre cas, s'abonarà al mateix orfe o abandonat.

RÈGIM TRANSITORI. En vigor per a aquells beneficiaris que romanguen cobrant les prestacions familiars de fill menor a càrrec per extingir.

Rendes o ingressos computables.

 • Per acreditar el requisit relatiu al límit d'ingressos es tindran en compte els rendiments del treball, del capital, de les activitats econòmiques i dels guanys patrimonials en els mateixos termes computats en l'apartat 1 de l'article 59 de la LGSS per al reconeixement dels complements per a mínims de les pensions, d'acord amb les regles següents:
  • A partir de l'1 de gener de 2013, els rendiments procedents del treball (a este efecte, tenen la consideració de rendiments del treball les prestacions de Seguretat Social, els havers passius i la resta de Mutualitats de previsió social, com ara jubilació, incapacitat, viudetat i d'altres) o de la realització d'activitats econòmiques es computaran en el seu valor net (rendiment net). Disposició transitòria 14a del Text Refós de la LGSS introduïda per la disposició final 7a. huit de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, que modifica l'art. 14 del RD 1335/2005, d'11 de novembre, pel qual es regulen les prestacions familiars de la Seguretat Social.

  • Quan es tracte de rendiments del capital mobiliari, els ingressos es computaran en el seu valor íntegre.

  • En el supòsit de rendiments del capital immobiliari, els ingressos es computaran en el seu valor íntegre, exclosos els gastos deduïbles, d'acord amb la legislació fiscal.

  • Dels guanys patrimonials es computaran, únicament, els guanys nets, amb saldo positiu, derivats de la venda de béns mobles (accions, fons d'inversió...) o de béns immobles.

  • No es computaran les rendes exemptes a què fan referència elsparàgrafs a), b), c), d), e), i), j), n), o), q), r), s), t), x) i z) de l'article 7 del text refós de la Llei de l'IRPF, així com les prestacions familiars recollides al paràgraf h) d'este article, ni l'import del complement per tercera persona, en el supòsit de pensions de gran invalidesa.

 • Per al còmput dels ingressos, es tindran en compte els obtinguts pels beneficiaris durant l'exercici anterior al naixement o a l'adopció (prestació de pagament únic) o de la data de presentació de la sol·licitud (assignació econòmica per fill o menor acollit a càrrec).
 • En el cas de menors, abandonats o orfes de pare i mare, sempre que no es troben en règim d'acolliment familiar permanent o guarda amb finalitats d'adopció, es computaran exclusivament els ingressos que perceben.
 • En els casos de convivència dels dos progenitors, adoptants o acollidors, els ingressos anuals dels dos es computen conjuntament. A este efecte, es pressuposa la convivència entre els cònjuges, mentre no es demostre el contrari, i no es reputarà en cap cas com falta de convivència la separació transitòria i circumstancial per motius laborals o altres causes anàlogues.
 • En els casos de convivència amb un sol progenitor o adoptant, a causa de la defunció d'un d'ells o d'una nul·litat matrimonial, separació judicial o divorci, no es tindran en compte els ingressos dels fills a càrrec que perceba el beneficiari com a representant legal d'estos fills i que provinguen de la pensió d'orfandat i de la pensió a favor de familiars de nets i germans del causant.
Complementary Content
${loading}