Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Causantes / Beneficiarios

Fillo ou menor a cargo

 • Considérase "fillo ou menor  a cargo en réxime de acollemento familiar permanente ou garda con fins de adopción" aquel que conviva e dependa economicamente do beneficiario e reúna o resto de requisitos esixidos.

Enténdese, agás proba en contrario, que existe dependencia económica cando o fillo ou o menor acollido conviva co beneficiario. Non rompe a convivencia a separación transitoria motivada por razón de estudos, traballo dos proxenitores, adoptantes  ou acolledores, tratamento médico, rehabilitación ou outras causas similares.

O causante non perderá a condición de fillo ou de menor a cargo polo simple feito de realizar un traballo lucrativo, por conta allea ou propia, sempre que continúe convivindo co beneficiario da prestación e que os ingresos percibidos por aquel en concepto de rendementos do traballo non superen o 100 % do SMI  vixente en cada momento, en cómputo anual.

 • Considérase que o fillo ou o menor  "non está a cargo" do beneficiario:
  • Se as rendas percibidas polo seu traballo ou por unha prestación substitutiva do salario superan o 100 % do SMI citado anteriormente.
  • Cando sexa perceptor dunha pensión contributiva a cargo dun réxime público de protección social español ou estranxeiro, distinta da pensión de orfandade ou da pensión en favor de familiares de netos e irmáns.

Beneficiarios

Terán dereito á asignación económica por fillo ou menor a cargo os proxenitores ou adoptantes sempre que:

 • Residan legalmente en territorio español. Considérase cumprida esta condición no suposto de traballadores trasladados pola súa empresa fóra do territorio español, que se atopen en situación asimilada á de alta e coticen no correspondente réxime de Seguridade Social español.

  Non se considerará interrompida a residencia polas ausencias do territorio español inferiores a 90 días ao longo de cada ano natural, nin cando a ausencia estea motivada por causas de enfermidade debidamente xustificadas.  

 • Teñan ao seu cargo fillos ou menores en réxime de acollemento familiar permanente ou garda con fins de adopción,  que sexan menores de 18 anos  afectados dun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por cento ou maiores de 18 anos afectados por unha discapacidade nun grao igual ou superior ao 65 % e residentes en territorio español. Considérase cumprido este requisito respecto dos fillos ou menores a cargo que acompañen nos seus desprazamentos aos traballadores trasladados pola súa empresa fóra do territorio nacional.

 • Non teñan dereito a prestacións desta mesma natureza en calquera outro réxime público de protección social.

RÉXIME TRANSITORIO. En vigor para aqueles beneficiarios que permanezan cobrando as prestacións familiares de fillo menor a cargo a extinguir.

 • Non perciban  ingresos anuais, de calquera natureza, superiores a 12.913,00 euros. A devandita contía increméntase nun 15% por cada fillo ou menor acollido a cargo, a partir do segundo, incluído este. Non se esixe límite de ingresos para o recoñecemento da condición de beneficiario da asignación por fillo ou menor acollido a cargo con discapacidade.

  Cando se trate de familias numerosas, os ingresos anuais non serán superiores a 19.434,00 euros, nos supostos en que concorran 3 fillos a cargo, incrementándose en 3.148,00 euros por cada fillo a cargo a partir do cuarto, incluído este.

  No suposto de convivencia dos proxenitores ou dos adoptantes, se a suma de ingresos dos dous superase o límite indicado, non se recoñece a condición de beneficiario a ningún deles. Igual regra aplicarase nos supostos en que o acollemento familiar, permanente ou a garda con fins de adopción, fose constituído por dúas persoas que formen unha mesma unidade familiar.

 • Non obstante, tamén poden ser beneficiarios que perciban ingresos anuais, por calquera natureza, que superando os importes indicados nos parágrafos anteriores, sexan inferiores á contía que resulte de sumar á devandita cifra o produto de multiplicar o importe anual da asignación por fillo ou menor acollido polo número de fillos ou menores a cargo dos beneficiarios.

Outros beneficiarios

 • Os orfos de pai e nai ou adoptantes, menores de 18 anos e que sexan persoas con discapacidade igual ou superior ao 33 por cento ou maiores da devandita idade con discapacidade nun grao igual ou superior ao 65 %. 

Os que non sexan orfos e fosen abandonados polos seus proxenitores ou adoptantes, sempre que non se atopen en réxime de acollemento familiar, permanente ou garda con fins de adopción, e reúnan os requisitos de idade ou  discapacidade do punto anterior.

Réxime transitorio: cando se trate de menores sen discapacidade, orfos ou  abandonados, será requisito indispensable que os seus ingresos anuais, incluída, de ser o caso, a pensión de orfandade ou a pensión en favor de familiares, non superen o límite de ingresos establecido.

 • Os fillos con discapacidade maiores de 18 anos que non fosen incapacitados xudicialmente  e conserven a súa capacidade de obrar (o que se presume cando non se acredite a devandita incapacitación xudicial), son beneficiarios das asignacións que, en razón deles, correspondería aos seus proxenitores ou adoptantes, logo de presentación de solicitude para o efecto e con audiencia daqueles.

Determinación do suxeito beneficiario

Nos casos de convivencia familiar:

Se en ambos os dous proxenitores ou adoptantes ou, se é o caso, nos que tivesen adoptado ao menor, concorren as circunstancias necesarias para seren beneficiarios por un mesmo causante, será beneficiario:

 • Un deles, de común acordo. Presúmese que este existe, cando a prestación sexa solicitada por un dos beneficiarios.
 • Se non existe acordo, o que se deberá comunicar de forma expresa ao INSS , aplicaranse as regras que, en canto á patria potestade e garda, establece o Código Civil. Neste suposto, o INSS ditará resolución mediante a cal e logo de recoñecemento, se é o caso, do dereito á percepción da prestación, suspenderase o aboamento en tanto non recaia a oportuna resolución xudicial.

Nos casos de separación xudicial, nulidade ou divorcio:

Será beneficiario quen teña ao seu cargo o fillo ou menor a cargo en réxime de acollemento familiar permanente ou garda con fins de adopción , aínda que se trate de persoa distinta a aquela que tiña recoñecida a prestación antes de producirse a separación xudicial, a nulidade ou o divorcio, sempre que os seus ingresos non superen os límites de ingresos anuais establecidos para ser beneficiario.

Non obstante, cando concorran en ambos os dous proxenitores, adoptantes ou acolledores as circunstancias para ser beneficiarios, a prestación recoñecerase:

 • A un só daqueles, determinado de común acordo. Presúmese que este existe cando a prestación sexa solicitada por un dos dous.
 • A falta de acordo e de previsión xudicial expresa, será beneficiario aquel a quen se conceda a custodia do fillo ou menor.
 • Cando por resolución xudicial se acordase o exercicio compartido da garda e custodia, a prestación recoñecerase, logo de solicitude, a cada un deles en proporción ao tempo en que lle fose recoñecida a custodia do fillo ou menor. 

O disposto neste apartado será de aplicación nos supostos de ruptura dunha unidade familiar baseada nunha análoga relación de afectividade á conxugal.

Nos casos de orfos de ambos os dous proxenitores ou adoptantes e dos cales, non sendo orfos, fosen abandonados por aqueles:

 • A asignación farase efectiva aos representantes legais ou aos que teñan ao seu cargo o menor ou persoa con discapacidade "incapacitado xudicialmente", en tanto cumpran coa obriga de mantelo e educalo.
 • Noutro caso, aboarase ao propio orfo ou abandonado.

RÉXIME TRANSITORIO. En vigor para aqueles beneficiarios que permanezan cobrando as prestacións familiares de fillo menor a cargo a extinguir.

Rendas ou ingresos computables

 • Para acreditar o requisito relativo ao límite de ingresos, teranse en conta os rendementos do traballo, do capital, das actividades económicas e ganancias patrimoniais, nos mesmos termos en que son computados no apartado 1 do artigo 59 da LGSS para o recoñecemento dos complementos para mínimos das pensións, de conformidade coas regras seguintes:
  • A partir do 1 de xaneiro de 2013, os rendementos procedentes do traballo (para estes efectos teñen a consideración de rendementos do traballo as prestacións de Seguridade Social, haberes pasivos e resto de Mutualidades de previsión social, tales como xubilación, incapacidade, viuvez e outras) ou da realización de actividades económicas computaranse no seu valor neto (rendemento neto). Disposición transitoria 14ª do Texto Refundido da LGSS introducida pola disposición final 7ª oito da Lei 27/2011, do 1 de agosto que modifica o art. 14 do RD 1335/2005, do 11 de novembro, polo que se regulamentan as prestacións familiares da Seguridade Social.

  • Cando se trate de rendementos do capital mobiliario, os ingresos computaranse no seu valor íntegro.

  • No suposto de rendementos do capital inmobiliario, os ingresos computaranse no seu valor íntegro, excluíndo os gastos deducibles, de acordo coa lexislación fiscal.

  • As ganancias patrimoniais computaranse, unicamente, as ganancias netas, con saldo positivo, derivadas da venda de bens mobles (accións, fondos de investimento...) ou de bens inmobles.

  • Non se computarán as rendas exentas ás que se refiren os parágrafos a), b), c), d), e), i), j), n), ou), q), r), s), t), x) e z) do artigo 7 do texto refundido da Lei do IRPF, así como as prestacións familiares recollidas no parágrafo h) do citado artigo, nin o importe do complemento por terceira persoa, no suposto de pensións de grande invalidez.

 • Para o cómputo dos ingresos, teranse en conta os obtidos polos beneficiarios durante o exercicio anterior ao nacemento ou á adopción (prestación de pagamento único) ou da data de presentación da solicitude (asignación económica por fillo ou menor acollido a cargo).
 • No caso de menores, abandonados ou orfos de pai e nai, sempre que non se encontren en réxime de acollemento familiar, permanente ou garda con fins de adopción, computaranse exclusivamente os ingresos que aqueles perciban.
 • Nos casos de convivencia de ambos os dous proxenitores, adoptantes ou acolledores, os ingresos anuais de ambos os dous compútanse conxuntamente. Para tales efectos, presúmese a existencia de convivencia entre cónxuxes, agás que se probe o contrario, e non se reputará en ningún caso como falta de convivencia a separación transitoria e circunstancial por razón de traballo ou outras causas análogas.
 • Nos casos de convivencia cun só proxenitor ou adoptante, debido ao falecemento dun deles ou a unha nulidade matrimonial, separación xudicial ou divorcio, non se terán en conta os ingresos dos fillos a cargo que perciba o beneficiario en canto representante legal destes e que proveñan da pensión de orfandade e da pensión en favor de familiares de netos e irmáns do causante.
Complementary Content
${loading}