Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Mort i supervivència

Les prestacions per mort i supervivència estan destinades a compensar la situació de necessitat econòmica que produïx, per a determinades persones, la defunció d'altres.

Sense perjuí del que establix la disposició addicional primera de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, no podrà tindre la condició de beneficiari de les prestacions de mort i supervivència que li haguera pogut correspondre qui fora condemnat per sentència ferma per la comissió d'un delicte dolós d'homicidi en qualsevol de les seues formes, quan la víctima fora el subjecte causant de la prestació. Disposició Final desena u de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència.

L'Entitat Gestora suspendrà cautelarment l'abonament de les prestacions de mort i supervivència que, si escau, haguera reconegut, quan recaiga resolució judicial de la qual es deriven indicis racionals que el subjecte investigat és responsable d'un delicte dolós d'homicidi en qualsevol de les seues formes, si la víctima fóra el subjecte causant de la prestació, amb efectes del dia primer del mes següent a aquell en el qual li siga comunicada esta circumstància. Disposició Final dècima dos de la Llei 26/2015.  

S'inclouen dins de l'acció protectora del Règim General i dels Règims Especials que integren el Sistema de la Seguretat Social, amb les particularitats que, en cada cas, s'indiquen en el respectiu Règim Especial. Juntament amb estes, hi ha la pensió de viudetat del SOVI.

Complementary Content
${loading}