Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Mort i supervivència

Les prestacions per mort i supervivència estan destinades a compensar la situació de necessitat econòmica que produeix, per a determinades persones, la defunció d'altres.

Sens perjudici de l'establert en la disposició addicional primera de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, no podrà tenir la condició de beneficiari de les prestacions de mort i supervivència que li hagués pogut correspondre, qui fos condemnat per sentència ferma per la comissió d'un delicte dolós d'homicidi en qualsevol de les seves formes, quan la víctima fos el subjecte causant de la prestació. Disposició Final desena u de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència.

L'Entitat Gestora suspendrà cautelarment l'abonament de les prestacions de mort i supervivència que, si escau, hagués reconegut, quan recaigui resolució judicial de la qual es derivin indicis racionals que el subjecte investigat és responsable d'un delicte dolós d'homicidi en qualsevol de les seves formes, si la víctima fos el subjecte causant de la prestació, amb efectes del dia primer del mes següent a aquell en el qual li sigui comunicada aquesta circumstància. Disposició Final desena dos de la Llei 26/2015.  

S'inclouen dins de l'acció protectora del Règim General i dels Règims Especials que integren el Sistema de la Seguretat Social, amb les particularitats que, en cada cas, s'indiquen en el respectiu Règim Especial. Juntament amb aquestes, hi ha la pensió de viduïtat del SOVI.

Complementary Content
${loading}