Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Morte e supervivencia

As prestacións por morte e supervivencia están destinadas a compensar a situación de necesidade económica que produce, para determinadas persoas, o falecemento doutras.

Sen prexuízo do establecido na disposición adicional primeira da Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero, non poderá ter a condición de beneficiario das prestacións de morte e supervivencia que puidese corresponderlle, quen fose condenado por sentenza firme pola comisión dun delito doloso de homicidio en calquera das súas formas, cando a vítima fose o suxeito causante da prestación. Disposición Final décima un da Lei 26/2015, do 28 de xullo, de modificación do sistema de protección á infancia e á adolescencia.

A Entidade Xestora suspenderá preventivamente o aboamento das prestacións de morte e supervivencia que, se é o caso, tivese recoñecido, cando recaia resolución xudicial da que se deriven indicios racionais de que o suxeito investigado é responsable dun delito doloso de homicidio en calquera das súas formas, se a vítima fose o suxeito causante da prestación, con efectos do día primeiro do mes seguinte a aquel en que lle sexa comunicada tal circunstancia. Disposición Final décima dous da Lei 26/2015.  

Están incluídas dentro da acción protectora do Réxime Xeral e dos Réximes Especiais que integran o Sistema da Seguridade Social, coas particularidades que, en cada caso, se indican no respectivo Réxime Especial. Xunto a elas, persiste a pensión de viuvez do SOVI.

Complementary Content
${loading}