Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Valore esta pàgina
Valore este contingut

Fet causant / Efectes econòmics / Altres efectes

Altres efectes

 Topo  El jubilat parcial tindrà la condició de pensionista a l'efecte del reconeixement i percepció de prestacions sanitàries, tant mèdiques com farmacèutiques, així com de les prestacions de servicis socials.

 Topo  Si el treballador, durant la situació de jubilació parcial, morira o se li declarara una incapacitat permanent en els graus d'absoluta, gran invalidesa o total per a la professió que tinguera el treballador a l'empresa en la qual presta la faena a temps parcial, per al càlcul de la base reguladora de les prestacions es tindran en compte:

 • Les bases de cotització corresponents "al període de faena a temps parcial" a l'empresa on va reduir la seua jornada i salari, incrementades fins al 100% de la quantia que corresponguera en cas d'haver realitzat a l'empresa, en este període, el mateix percentatge de jornada desenrotllat abans de passar a la situació de jubilació parcial, i sempre que esta s'haguera alternat amb un contracte de relleu.
 • L'anterior serà d'aplicació també pels períodes en què la jubilació parcial s'haguera alternat amb la prestació de desocupació, compatible amb la jubilació parcial, o amb altres prestacions substitutòries de les retribucions corresponents a la faena a temps parcial, durant els períodes en què, a més, la jubilació parcial s'haguera alternat amb l'existència d'un contracte de relleu, llevat el cas que la cessació a la faena s'haguera degut a acomiadament disciplinari procedent. En este últim cas, el benefici de l'elevació al 100% de les corresponents bases de cotització únicament arribarà al període anterior a la cessació a la faena.
 • En els supòsits en els quals no siga d'aplicació el benefici de l'increment del 100% de les bases de cotització corresponents a la faena a temps parcial, per no haver alternat la percepció de la jubilació parcial amb un contracte de relleu, per determinar la base reguladora, l'interessat pot optar entre computar les bases de cotització realment ingressades, durant la situació de la jubilació parcial o que esta magnitud es calcule en la data en què es va reconéixer la jubilació parcial o, si escau, en la data en què es va deixar d'aplicar el benefici de l'increment del 100% de les citades bases de cotització, si bé amb l'aplicació de les altres regles que foren vigents en el moment de causar la corresponent pensió.

  Quan, d'acord amb el previst al paràgraf anterior, la base reguladora es determine en una data anterior a la del fet causant, s'aplicaran les revaloracions que s'hagueren practicat des de la data de càlcul de la base reguladora fins al fet causant d'esta.

 Topo  El treballador acollit a la jubilació parcial podrà sol·licitar la pensió de jubilació ordinària o anticipada en qualsevol de les modalitats legalment previstes i d'acord amb les normes del Règim de Seguretat Social de què es tracte.

 • Per a determinar el percentatge aplicable a la base reguladora, es prendrà, com a període cotitzat a temps complet, el període cotitzat que hi haja entre la jubilació parcial i la jubilació ordinària o anticipada, sempre que, en este període, s'haguera alternat la jubilació parcial amb un contracte de relleu.
 • Per a la determinació de la base reguladora de la pensió de jubilació ordinària o anticipada, es tindran en compte:
  • Les bases de cotització corresponents al període de faena a temps parcial a l'empresa on va reduir la seua jornada i salari, incrementades fins al 100% de la quantia que corresponguera si haguera realitzat a l'empresa, en el període citat, el mateix percentatge de jornada desenrotllat abans de passar a la situació de jubilació parcial, i sempre que esta s'haguera alternat amb un contracte de relleu.
  • L'establit al punt anterior serà d'aplicació també per als períodes en què la jubilació parcial s'haguera alternat amb la prestació de desocupació, compatible amb la jubilació parcial, o amb altres prestacions substitutòries de les retribucions corresponents a la faena a temps parcial, durant els períodes en què, a més, la jubilació parcial s'haguera alternat amb l'existència d'un contracte de relleu, excepte en el cas que la cessació s'haguera degut a acomiadament disciplinari procedent. En este últim cas, el benefici de l'elevació al 100% de les corresponents bases de cotització únicament arribarà al període anterior a la cessació a la faena.
  • En els supòsits en els quals no siga d'aplicació el benefici de l'increment del 100% de les bases de cotització corresponents a la faena a temps parcial, per no haver alternat la percepció de la jubilació parcial amb un contracte de relleu, l'interessat pot optar entre la determinació de la base reguladora tot computant les bases de cotització realment ingressades, durant la situació de la jubilació parcial, o que esta magnitud es calcule en la data en què es va reconéixer la jubilació parcial o, si escau, en la data en què es va deixar d'aplicar-se el benefici de l'increment del 100% de les citades bases de cotització, si bé amb l'aplicació de les altres regles que foren vigents en el moment de causar la corresponent pensió.

   Quan la base reguladora s'haja determinat en una data anterior a la del fet causant, a la quantia de la pensió resultant s'aplicaran les revaloracions que s'hagueren practicat des de la data citada fins a la del fet causant.
Complementary Content
${loading}