Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Valore esta páxina
Valore este contido

Feito causante / Efectos económicos / Outros efectos

Outros efectos

 Topo  O xubilado parcial terá a condición de pensionista a efectos do recoñecemento e percepción de prestacións sanitarias, tanto médicas como farmacéuticas, así como das prestacións de servizos sociais.

 Topo  Se o traballador, durante a situación de xubilación parcial, falecese ou se lle declarase unha incapacidade permanente nos graos de absoluta, grande invalidez ou total para a profesión que tivese o traballador na empresa na que presta o traballo a tempo parcial, para o cálculo da base reguladora das prestacións se terán en conta:

 • As bases de cotización correspondentes "ao período de traballo a tempo parcial" na empresa onde reduciu a súa xornada e salario, incrementadas ata o 100% da contía que correspondería de ter realizado na empresa, neste período, a mesma porcentaxe de xornada desenvolvida antes de pasar á situación de xubilación parcial, e sempre que a mesma se simultanease cun contrato de remuda.
 • O anterior será de aplicación tamén polos períodos nos que a xubilación parcial se simultanease coa prestación de desemprego, compatible coa xubilación parcial, ou con outras prestacións substitutivas das retribucións correspondentes ao traballo a tempo parcial, durante os períodos nos que, ademais, a xubilación parcial se simultanease coa existencia dun contrato de remuda, agás no caso de que o cesamento no traballo se debese a despido disciplinario procedente, en cuxo caso o beneficio da elevación ao 100% das correspondentes bases de cotización unicamente alcanzará ao período anterior ao cesamento no traballo.
 • Nos supostos nos que non sexa de aplicación o beneficio do incremento do 100% das bases de cotización correspondentes ao traballo a tempo parcial, por non simultanearse a percepción da xubilación parcial cun contrato de remuda, para determinar a base reguladora, o interesado pode optar entre computar as bases de cotización realmente ingresadas, durante a situación da xubilación parcial ou que aquela magnitude se calcule na data en que se recoñeceu a xubilación parcial ou, no seu caso, na data en que deixou de aplicarse o beneficio do incremento do 100% destas bases de cotización, aínda que aplicando as demais regras que estivesen vixentes no momento de causar a correspondente pensión.

  Cando, conforme ao previsto no parágrafo anterior, a base reguladora se determine nunha data anterior á do feito causante, aplicaranse as revalorizacións que se tivesen practicado dende a data de cálculo da base reguladora ata o feito causante da mesma.

 Topo  O traballador acollido á xubilación parcial poderá solicitar a pensión de xubilación ordinaria ou anticipada en calquera das modalidades legalmente previstas e de acordo coas normas do Réxime de Seguridade Social de que se trate.

 • Para determinar a porcentaxe aplicable á base reguladora, tomarase, como período cotizado a tempo completo, o período cotizado que medie entre a xubilación parcial e a xubilación ordinaria ou anticipada, sempre que, nese período, se simultanease a xubilación parcial cun contrato de remuda.
 • Para a determinación da base reguladora da pensión de xubilación ordinaria ou anticipada, teranse en conta:
  • As bases de cotización correspondentes ao período de traballo a tempo parcial na empresa onde reduciu a súa xornada e salario, incrementadas ata o 100% da contía que correspondería de ter realizado na empresa, neste período, a mesma porcentaxe de xornada desenvolvida antes de pasar á situación de xubilación parcial, e sempre que a mesma se simultanease cun contrato de remuda.
  • O establecido no punto anterior será de aplicación tamén polos períodos nos que a xubilación parcial se simultanease coa prestación de desemprego, compatible coa xubilación parcial, ou con outras prestacións substitutivas das retribucións correspondentes ao traballo a tempo parcial, durante os períodos nos que, ademais, a xubilación parcial se simultanease coa existencia dun contrato de remuda, agás no caso de que o cesamento no traballo se debese a despido disciplinario procedente, en cuxo caso o beneficio da elevación ao 100% das correspondentes bases de cotización unicamente alcanzará ao período anterior ao cesamento no traballo.
  • Nos supostos nos que non sexa de aplicación o beneficio do incremento do 100% ás bases de cotización correspondentes ao traballo a tempo parcial, por non simultanearse a percepción da xubilación parcial cun contrato de remuda, o interesado pode optar entre a determinación da base reguladora computando as bases de cotización realmente ingresadas, durante a situación da xubilación parcial, ou que aquela magnitude se calcule na data en que se recoñeceu a xubilación parcial ou, no seu caso, na data en que deixou de aplicarse o beneficio do incremento do 100% destas bases de cotización, aínda que aplicando as demais regras que estivesen vixentes no momento de causar a correspondente pensión.

   Cando a base reguladora se determine nunha data anterior á do feito causante, á contía da pensión resultante aplicaránselle as revalorizacións que se practicasen dende esta data ata a do feito causante.
Complementary Content
${loading}