Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Fet causant / Efectes econòmics / Altres efectes

Altres efectes

 Topo  El jubilat parcial tindrà la condició de pensionista a l'efecte del reconeixement i percepció de prestacions sanitàries, tant mèdiques com farmacèutiques, així com de les prestacions de serveis socials.

 Topo  Si el treballador, durant la situació de jubilació parcial, finès o se li declarés una incapacitat permanent en els graus d'absoluta, gran invalidesa o total per a la professió que tingués el treballador a l'empresa en la qual presta la feina a temps parcial, per al càlcul de la base reguladora de les prestacions es tindran en compte:

 • Les bases de cotització corresponents "al període de feina a temps parcial" a l'empresa on va reduir la seva jornada i salari, incrementades fins al 100% de la quantia que correspongués en cas d'haver realitzat a l'empresa, en aquest període, el mateix percentatge de jornada desenvolupat abans de passar a la situació de jubilació parcial, i sempre que aquesta s'hagués alternat amb un contracte de relleu.
 • L'anterior serà d'aplicació també pels períodes en què la jubilació parcial s'hagués alternat amb la prestació de desocupació, compatible amb la jubilació parcial, o amb altres prestacions substitutòries de les retribucions corresponents a la feina a temps parcial, durant els períodes en què, a més, la jubilació parcial s'hagués alternat amb l'existència d'un contracte de relleu, llevat el cas que el cessament a la feina s'hagués degut a acomiadament disciplinari procedent. En aquest últim cas, el benefici de l'elevació al 100% de les corresponents bases de cotització únicament arribarà al període anterior al cessament a la feina.
 • En els supòsits en els quals no sigui d'aplicació el benefici de l'increment del 100% de les bases de cotització corresponents a la feina a temps parcial, per no haver alternat la percepció de la jubilació parcial amb un contracte de relleu, per determinar la base reguladora, l'interessat pot optar entre computar les bases de cotització realment ingressades, durant la situació de la jubilació parcial o que aquesta magnitud es calculi en la data en què es va reconèixer la jubilació parcial o, si escau, en la data en què es va deixar d'aplicar el benefici de l'increment del 100% de les esmentades bases de cotització, si bé amb l'aplicació de les altres regles que fossin vigents en el moment de causar la corresponent pensió.

  Quan, d'acord amb el previst al paràgraf anterior, la base reguladora es determini en una data anterior a la del fet causant, s'aplicaran les revaloracions que s'haguessin practicat des de la data de càlcul de la base reguladora fins al fet causant d'aquesta.

 Topo  El treballador acollit a la jubilació parcial podrà sol·licitar la pensió de jubilació ordinària o anticipada en qualsevol de les modalitats legalment previstes i d'acord amb les normes del Règim de Seguretat Social de què es tracti.

 • Per determinar el percentatge aplicable a la base reguladora, es prendrà, com a període cotitzat a temps complet, el període cotitzat que hi hagi entre la jubilació parcial i la jubilació ordinària o anticipada, sempre que, en aquest període, s'hagués alternat la jubilació parcial amb un contracte de relleu.
 • Per a la determinació de la base reguladora de la pensió de jubilació ordinària o anticipada, es tindran en compte:
  • Les bases de cotització corresponents al període de feina a temps parcial a l'empresa on va reduir la seva jornada i salari, incrementades fins al 100% de la quantia que correspongués si hagués realitzat a l'empresa, en el període esmentat, el mateix percentatge de jornada desenvolupat abans de passar a la situació de jubilació parcial, i sempre que aquesta s'hagués alternat amb un contracte de relleu.
  • L'establert al punt anterior serà d'aplicació també per als períodes en què la jubilació parcial s'hagués alternat amb la prestació de desocupació, compatible amb la jubilació parcial, o amb altres prestacions substitutòries de les retribucions corresponents a la feina a temps parcial, durant els períodes en què, a més, la jubilació parcial s'hagués alternat amb l'existència d'un contracte de relleu, excepte en el cas que el cessament s'hagués degut a acomiadament disciplinari procedent. En aquest últim cas, el benefici de l'elevació al 100% de les corresponents bases de cotització únicament arribarà al període anterior al cessament a la feina.
  • En els supòsits en els quals no sigui d'aplicació el benefici de l'increment del 100% de les bases de cotització corresponents a la feina a temps parcial, per no haver alternat la percepció de la jubilació parcial amb un contracte de relleu, l'interessat pot optar entre la determinació de la base reguladora tot computant les bases de cotització realment ingressades, durant la situació de la jubilació parcial, o que aquesta magnitud es calculi en la data en què es va reconèixer la jubilació parcial o, si escau, en la data en què es va deixar d'aplicar-se el benefici de l'increment del 100% de les esmentades bases de cotització, si bé amb l'aplicació de les altres regles que fossin vigents en el moment de causar la corresponent pensió.

   Quan la base reguladora s'hagi determinat en una data anterior a la del fet causant, a la quantia de la pensió resultant s'aplicaran les revaloracions que s'haguessin practicat des de la data esmentada fins a la del fet causant.
Complementary Content
${loading}