Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Jubilació anticipada per voluntat del treballador

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

A partir del 17-3-2013 s'estableix aquesta nova modalitat de jubilació anticipada que serà aplicable als fets causants produïts a partir d'aquesta data, excepte en els casos en què sigui aplicable el que estableix la disposició transitòria quarta, apartat 5, de la LGSS.

Quantia

La quantia de la pensió que resulti en cas d’aplicar a la base reguladora el percentatge general que correspongui en funció dels mesos cotitzats, serà objecte de reducció mitjançant l’aplicació, per cada mes o fracció de mes que, en el moment del fet causant, li falti al treballador per complir l’edat legal de jubilació que en cada cas resulti de l’aplicació, dels coeficients que resulten del quadre de coeficients reductors, en funció del període de cotització acreditat i els mesos d’anticipació.

A l'efecte exclusiu de determinar l'esmentada edat legal de jubilació, es considerarà com a tal la que hagués correspost al treballador si hagués continuat cotitzant durant el termini comprès entre la data del fet causant i el compliment de l'edat legal de jubilació que en cada cas sigui aplicable.

Per al còmput dels períodes de cotització es prendran períodes complets, sense que s'equipari a un període la fracció d'un període.

Quan en el moment d’acollir-se a aquesta modalitat de jubilació el treballador estigui percebent el subsidi d’atur i ho hagi fet almenys durant 3 mesos, seran d’aplicació els coeficients reductors previstos per a la jubilació anticipada per causes no imputables al treballador, si bé li seran exigibles els requisits d’accés a la modalitat de jubilació anticipada per la seva voluntat recollits en aquest apartat.

Límit de la quantia:

Una vegada aplicats els coeficients reductors esmentats, l'import resultant de la pensió no podrà ser superior a la quantia que resulti de reduir el límit màxim de pensió en un 0,50 % per cada trimestre o fracció de trimestre d'anticipació.

El coeficient del 0,50 % a què es refereix l’apartat anterior no serà d’aplicació en els següents supòsits:

  1. Quan es tracti de jubilacions causades a l'empara del  que estableix la norma 2a de l'apartat 1 de la disposició transitòria quarta de la Llei General de la Seguretat Social.
  2. En els casos de jubilacions anticipades, en relació amb els grups o les activitats professionals els treballs dels quals siguin de naturalesa excepcionalment penosa, tòxica, perillosa o insalubre, o es refereixin a persones amb discapacitat. 


COMPLEMENT DE PENSIONS CAUSADES ENTRE 1-1-2002 I 31-12-2021

Els beneficiaris de pensió de jubilació anticipada voluntària causada entre l’1-1-2002 i el 31-12-2021 tenen dret, amb efectes d’1-3-2022, a un complement la quantia del qual equival a la diferència entre l’import de la pensió inicialment reconeguda i la quantitat resultant d’aplicar a la pensió inicial els coeficients reductors vigents a partir d’1-1-2022. Per a això és necessari que es presentin els següents requisits:
  • Acreditar almenys 44 anys i 6 mesos de cotització, o bé 40 anys de cotització si la quantia de la pensió és inferior a 900 euros a 1-1-2022.
  • Que la quantia de la pensió inicial hagués estat superior si s’haguessin aplicat els coeficients reductors vigents a 1-1-2022.

El complement, que formarà part de la pensió a tots els efectes i s’abonarà en 14 pagues, es reconeixerà d’ofici durant el primer trimestre de 2022.


Complementary Content
${loading}