Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Jubilació anticipada de treballadors amb una discapacitat igual o superior al 65%

L'edat ordinària de jubilació es pot rebaixar, mitjançant l'aplicació de coeficients reductors, en el cas de treballadors afectats per un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

 

Beneficiaris / requisits

Els treballadors per compte d'altri inclosos al Règim General i als Règims Especials de Treballadors del Mar i de la Mineria del Carbó que duguen a terme una activitat retribuïda i que durant esta activitat acrediten el grau de discapacitat establit, sempre que complisquen els altres requisits exigits (període de cotització i fet causant).

  Reducció de l'edat de jubilació

  L'edat ordinària exigida per a l'accés a la pensió de jubilació es reduirà en un període equivalent al que resulte d'aplicar al temps efectivament treballat els coeficients que s'indiquen, sempre que durant els períodes de treball fets s'acrediten els graus de discapacitat següents:

  • El coeficient del 0,25, en els casos en què el treballador tinga acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 65%.
  • El coeficient del 0,50, en els casos en què el treballador tinga acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 65% i acredite la necessitat del concurs d'una altra persona per a la realització dels actes essencials de la vida ordinària.

  Edat mínima:

  A partir de l'1-01-08, l'aplicació dels corresponents coeficients reductors de l'edat no pot donar lloc al fet que l'interessat puga accedir a la pensió de jubilació abans dels 52 anys.

  Esta limitació no afectarà els treballadors dels Règims Especials (Mineria del Carbó i Treballadors del Mar) que l'1-01-08 tenien reconeguts coeficients reductors de l'edat de jubilació, als quals s'aplicarà la normativa anterior.

  Còmput del temps efectivament treballat: 

  Es descomptaran totes les faltes a la faena, llevat de les següents:

  • Les que tinguen per motiu la baixa mèdica per malaltia comuna o professional, o accident, siga laboral o no.
  • Les que tinguen per motiu la suspensió del contracte de treball per maternitat, adopció, acolliment, risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural.
  • Les autoritzades en les corresponents disposicions laborals amb dret a retribució.

  Efectes:

  Des de l'1-01-08, els coeficients reductors no es tindran en compte:

  • A l'efecte d'acreditar l'edat exigida per a accedir a la jubilació parcial (llevat que, per dret transitori, s'aplique la legislació anterior a l'1-01-08), a la jubilació anticipada amb la condició de mutualista i a qualsevol altra modalitat de jubilació anticipada.
  • Ni tampoc per a generar el percentatge addicional establit per a aquells que es jubilen després de l'edat ordinària de jubilació exigida en cada moment.

  Càlcul de la pensió

  El període de temps en què resulte rebaixada l'edat de jubilació del treballador es computarà com a cotitzat a l'efecte exclusiu de determinar el percentatge aplicable per calcular l'import de la pensió de jubilació.

  Efectes dels coeficients en la jubilació en altres règims

  Tant la reducció de l'edat com el còmput, a l'efecte de cotització, del temps en què resulte reduïda aquella seran aplicables, encara que la pensió es cause en qualsevol altre règim de la Seguretat Social.

  Accés a la jubilació anticipada

  • Als treballadors afectats per una discapacitat amb un grau igual o superior al 65% que, pel fet d'haver tingut la condició de mutualistes en qualsevol mutualitat de treballadors per compte d'altri el dia 1-1-1967 o en una data anterior, tinguen dret, d'acord amb el que establix la disposició transitòria tercera.1.2a del text refós de la LGSS , a accedir a la pensió de jubilació a partir dels 60 anys, els seran aplicables els coeficients establits del 0,25 o 0,50 per a determinar el coeficient reductor de la quantia de la pensió de jubilació que corresponga en cada cas. En la resta de casos, es tindrà en compte l'edat real del treballador.

  Les referències a l'1 de gener de 1967 s'entendran fetes en la data que es determine en les seues respectives normes reguladores, pel que fa als règims o col·lectius que prevegen una data diferent per a poder anticipar l'edat de jubilació.

  • S'aplicarà la mateixa regla als treballadors afectats per una discapacitat amb un grau igual o superior al 65% que es vullguen jubilar anticipadament, d'acord amb el que preveu l'art. 206 del text refós esmentat abans, a partir dels 61 anys d'edat.

  Acreditació de la discapacitat

  L'existència de la discapacitat, així com del grau corresponent, s'acreditaran mitjançant certificació de l'Institut de Persones Majors i Servicis Socials o de l'òrgan corresponent de la respectiva comunitat autònoma que haja rebut la transferència de les funcions i servicis d'aquell.

  Quan no siga possible l'expedició de certificació pels òrgans abans esmentats, per tractar-se de períodes anteriors a l'assumpció de competències en la matèria per estos, l'existència de la discapacitat podrà acreditar-se per certificació o acte administratiu de reconeixement de l'esmentada condició, expedit per l'organisme que tinguera estes atribucions en cada moment i, en el seu defecte, per qualsevol altre mitjà de prova que l'Entitat gestora de la Seguretat Social considere suficient.

  Complementary Content
  ${loading}