Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Jubilació anticipada de treballadors amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%

L'edat ordinària de jubilació es pot rebaixar, mitjançant l'aplicació de coeficients reductors, en el cas de treballadors afectats per un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

 

Beneficiaris/requisits

Els treballadors per compte d'altri inclosos al Règim General i als Règims Especials de Treballadors del Mar i de la Mineria del Carbó que duguin a terme una activitat retribuïda i que durant aquesta activitat acreditin el grau de discapacitat establert, sempre que compleixin els altres requisits exigits (període de cotització i fet causant).

  Reducció de l'edat de jubilació

  L'edat ordinària exigida per a l'accés a la pensió de jubilació es reduirà en un període equivalent al que resulti d'aplicar al temps efectivament treballat els coeficients que s'indiquen, sempre que durant els períodes de treball fets s'acreditin els graus de discapacitat següents:

  • El coeficient del 0,25, en els casos en què el treballador tingui acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 65%.
  • El coeficient del 0,50, en els casos en què el treballador tingui acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 65% i acrediti la necessitat del concurs d'una altra persona per a la realització dels actes essencials de la vida ordinària.

  Edat mínima:

  A partir de l'1-01-08, l'aplicació dels corresponents coeficients reductors de l'edat no pot donar lloc al fet que l'interessat pugui accedir a la pensió de jubilació abans dels 52 anys.

  Aquesta limitació no afectarà els treballadors dels Règims Especials (Mineria del Carbó i Treballadors del Mar) que l'1-01-08 tenien reconeguts coeficients reductors de l'edat de jubilació, als quals s'aplicarà la normativa anterior.

  Còmput del temps efectivament treballat: 

  Es descomptaran totes les faltes a la feina, tret de les següents:

  • Les que tinguin per motiu la baixa mèdica per malaltia comuna o professional, o accident, sigui laboral o no.
  • Les que tinguin per motiu la suspensió del contracte de treball per maternitat, adopció, acolliment, risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural.
  • Les autoritzades en les corresponents disposicions laborals amb dret a retribució.

  Efectes:

  Des de l'1-01-08, els coeficients reductors no es tindran en compte:

  • A l'efecte d'acreditar l'edat exigida per accedir a la jubilació parcial (tret que, per dret transitori, s'apliqui la legislació anterior a l'1-01-08), a la jubilació anticipada amb la condició de mutualista i a qualsevol altra modalitat de jubilació anticipada.
  • Ni tampoc per generar el percentatge addicional establert per a aquells que es jubilen després de l'edat ordinària de jubilació exigida en cada moment.

  Càlcul de la pensió

  El període de temps en què es redueixi l'edat de jubilació del treballador, se computa com a cotitzat a l'efecte exclusiu de determinar el percentatge aplicable per calcular l'import de la pensió de jubilació.

  Efectes dels coeficients de la jubilació en altres règims

  Tant la reducció de l'edat com el còmput, a efectes de cotització, del temps en què es redueixi l'edat,  s'hauran d'aplicar encara que es causi dret a la pensió en un altre règim de la Seguretat Social.

  Accés a la jubilació anticipada

  • Als treballadors afectats per una discapacitat amb un grau igual o superior al 65% que, pel fet d'haver tingut la condició de mutualistes a qualsevol mutualitat de treballadors per compte d'altri el dia 1-1-1967 o en una data anterior, tinguin dret, d'acord amb el que estableix la disposició transitòria tercera.1.2a del text refós de la LGSS , a accedir a la pensió de jubilació a partir dels 60 anys, els seran aplicables els coeficients establerts del 0,25 o 0,50 per determinar el coeficient reductor de la quantia de la pensió de jubilació que correspongui en cada cas. En la resta de casos, es tindrà en compte l'edat real del treballador.

  Les referències a l'1 de gener de 1967 s'entendran fetes en la data que es determini en les seves respectives normes reguladores, pel que fa als règims o col·lectius que prevegin una data diferent per tal de poder anticipar l'edat de jubilació.

  • S'aplicarà la mateixa regla als treballadors afectats per una discapacitat amb un grau igual o superior al 65% que es vulguin jubilar anticipadament, d'acord amb el que preveu l'art. 206 del text refós esmentat abans, a partir dels 61 anys d'edat.

  Acreditació de la discapacitat

  L'existència de la discapacitat, i també del grau corresponent, s'han d'acreditar mitjançant certificació de l'Institut de Gent Gran i Serveis Socials o de l'òrgan corresponent de la comunitat autònoma respectiva que hagi rebut la transferència de les funcions i serveis de l'esmentat institut.

  Quan no sigui possible expedir la certificació per part dels òrgans esmentats anteriorment, en tractar-se de períodes anteriors a l'assumpció de competències en la matèria per aquests òrgans, l'existència de la  discapacitat es podrà acreditar per certificació o acte administratiu de reconeixement d'aquesta condició, expedit per l'organisme que tingui aquestes atribucions en cada moment, i, en cas que no n'hi hagi, per qualsevol altre mitjà de prova que l'Entitat gestora de la Seguretat Social consideri suficient.

  Complementary Content
  ${loading}