Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Incapacidade permanente parcial

É aquela que, sen alcanzar o grao de total, ocasiona ao traballador unha diminución non inferior ao 33% no seu rendemento normal para a profesión habitual, sen impedirlle a realización das tarefas fundamentais da mesma.

Beneficiarios / requisitos

As persoas incluídas no Réxime Xeral declaradas en situación de incapacidade permanente parcial, calquera que sexa a continxencia que a orixine, sempre que reúnan os seguintes requisitos:

 • Non ter a idade prevista no apartado 1.a) do artigo 205 da LGSS na data do feito causante ou non reunir os requisitos esixidos para acceder á pensión de xubilación contributiva do Sistema, se a incapacidade deriva de continxencias comúns.
 • Estar afiliadas e en alta ou en situación asimilada á alta.

  Cando a incapacidade se derive de accidente de traballo ou enfermidade profesional, os traballadores consideraranse de pleno dereito afiliados e en alta, aínda que o empresario incumprise as súas obrigas.

  Considérase situación de alta especial a folga legal ou peche patronal.

  No caso dos representantes de comercio, artistas e profesionais taurinos, esíxese, ademais, estar ao corrente do pagamento de cotas na data na que sobreveña a continxencia. Se non están ao corrente, sempre que as cotas debidas non afecten o período de carencia, advertirase da necesidade de que se poña ao corrente, quedando condicionado o pagamento da prestación ao cumprimento da devandita obriga.
 • Ter cuberto un período previo de cotización, se a incapacidade deriva de enfermidade común:

  De 1800 días de cotización comprendidos nos 10 anos inmediatamente anteriores á data na que se extinguise a incapacidade temporal da que derive a incapacidade permanente.

Para os traballadores menores de 21 anos de idade na data da baixa por enfermidade, deberá acreditar a metade dos días transcorridos entre a data na que fixesen os 16 anos de idade e a de iniciación do proceso de incapacidade temporal, ao que se sumará todo o período, esgotado ou non, da incapacidade temporal (545 días) (art. 3 Decreto 394/1974, do 31 de xaneiro).

No caso dos traballadores con contratos a tempo parcial, para acreditar o período de cotización esixido, a partir do 04-08-2013, aplicaranse as regras establecidas no Real Decreto-lei 11/2013, do 2 de agosto.

Non se esixe período previo de cotización, se a incapacidade deriva de accidente (sexa ou non laboral) ou de enfermidade profesional.

Situacións asimiladas á de alta

 • A situación legal de desemprego, total e subsidiado, e a de paro involuntario unha vez esgotada a prestación contributiva ou asistencial, sempre que en tal situación se manteña a inscrición como desempregado na oficina de emprego.
 • A situación do traballador durante o período correspondente a vacacións anuais retribuídas que non se gozasen con anterioridade á finalización do contrato.
 • A excedencia forzosa.
 • O período de tempo en que o traballador permaneza en situación de excedencia por coidado de fillo, de menor acollido ou doutros familiares, que exceda do período considerado de cotización efectiva no artigo 237 da LGSS.
 • O traslado do traballador pola empresa fóra do territorio nacional.
 • Os períodos de inactividade entre traballos de tempada.
 • Os períodos de prisión sufridos como consecuencia dos supostos contemplados na Lei 46/1977, do 15 de outubro, de amnistía, nos termos regulados na Lei 18/1984, do 8 de xuño.
 • A situación daqueles traballadores que non se atopen en alta nin en ningunha outra das situacións asimiladas a esta, despois de prestaren servizos en postos de traballo que ofrecesen risco de enfermidade profesional e para os únicos efectos de que poida declararse unha incapacidade permanente debida a esta continxencia.
 • Os períodos de percepción da axuda equivalente a xubilación anticipada e de axuda previa á xubilación ordinaria.
 • A situación de incapacidade temporal que subsista unha vez extinguido o contrato. 
 • A situación de maternidade ou paternidade que subsista unha vez extinguido o contrato de traballo ou que se inicie durante a percepción da prestación por desemprego.
 • No caso dos artistas e profesionais taurinos, os días que se consideren cotizados dentro de cada ano natural en aplicación das normas que regulan a súa cotización e que non se correspondan cos de prestación de servizos.
 • No caso dos traballadores afectados pola síndrome tóxica que, por tal causa, cesaron no seu día no exercicio da súa actividade laboral ou profesional, sen que puidesen continuar ese exercicio, e que estiveran en alta nalgún dos réximes do sistema da Seguridade Social, a situación asimilada entenderase con respecto ao réxime no que o traballador estivese encadrado cando cesou na súa actividade e para as continxencias comúns. 
 • O período de suspensión do contrato de traballo por decisión da traballadora que se vexa obrigada a abandonar o seu posto de traballo como consecuencia de ser vítima da violencia de xénero.

Feito causante / Efectos económicos

 • Feito causante:

  Se a incapacidade permanente xorde tras extinguirse a incapacidade temporal da que deriva, ben por esgotamento do prazo, ben por alta médica con proposta de incapacidade permanente, o feito causante enténdese producido na data da extinción da incapacidade temporal.

  Se a incapacidade permanente non está precedida de incapacidade temporal ou esta non se extinguiu, o feito causante enténdese producido na data de emisión do ditame-proposta do Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI).
 • Efectos económicos: a prestación faise efectiva a partir da correspondente resolución.

Contía / Aboamento

Contía:

 • A prestación consiste nunha indemnización a tanto alzado.

 • A contía da indemnización é igual a 24 mensualidades da base reguladora que serviu para o cálculo do subsidio de incapacidade temporal do que se deriva a incapacidade permanente.

 • Nos supostos nos que non existise incapacidade temporal previa, por carecer desta protección o beneficiario, tomarase como base reguladora a que correspondería por incapacidade temporal, se tivese dereito a esta prestación.

Aboamento:

 • Abóase nun pagamento único.

 • Garántense contías mínimas nos casos de incapacidade permanente parcial, causada ao abeiro do Regulamento de Accidentes de Traballo (aprobado por Decreto de 22-6-56), ao facer os beneficiarios 65 anos de idade.

 • A prestación está suxeita a tributación nos termos establecidos nas normas reguladoras do Imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF) e sometida, no seu caso, ao sistema xeral de retencións a conta do imposto.

Compatibilidades

 • É compatible co desenvolvemento de calquera actividade laboral, tanto por conta allea como por conta propia.

 • É compatible co mantemento do traballo que se viñese desenvolvendo. 

Xestión / Pagamento

 • A xestión  é efectuada por:

  • O Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), con carácter xeral.

  • O Instituto Social da Marina (ISM), se se trata de traballadores incluídos no campo de aplicación do Réxime Especial do Mar.

 • O pagamento é levado a cabo por:

  • O Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) ou, se é o caso, o Instituto Social da Mariña (ISM), cando a incapacidade permanente derive de enfermidade común ou accidente non laboral.

  • O Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) ou a Mutua Colaboradora coa Seguridade Social, se é o caso, cando a incapacidade permanente derive de enfermidade profesional.

  • O Instituto Nacional da Seguridade Social ou a Mutua Colaboradora coa Seguridade Social, se é o caso, cando derive de accidente de traballo.
Complementary Content
${loading}