Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Bases e tipos de cotización 2022

Resultados de la búsqueda

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios. Períodos de actividade

BASES DE COTIZACIÓN EN PERÍODOS DE ACTIVIDADE.

A cotización poderá efectuarse, a opción do empresario, por bases diarias, en función das xornadas reais realizadas, ou por bases mensuais. En caso de que o empresario non exercite expresamente esta opción, entenderase que este elixiu a modalidade de bases mensuais de cotización.

A modalidade de cotización por bases mensuais resultará obrigatoria para os traballadores por conta allea con contrato indefinido, sen incluír entre estes os que presten servizos con carácter fixo descontinuo, respecto aos cales terá carácter opcional.

A partir do 01 xaneiro 2022, as bases aplicables para os traballadores incluídos neste Sistema Especial determinaranse conforme o establecido no artigo 147 do Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.

Cando a cotización se efectúe por bases diarias, o establecido no parágrafo anterior entenderase referido a cada xornada real realizada, sen que poida ser inferior á base mínima diaria de cotización que se estableza legalmente.

Aos traballadores incluídos neste Sistema especial non lles será de aplicación a cotización adicional por horas extraordinarias.

Tampouco será de aplicación a cotización adicional por continxencias comúns, establecida nos contratos temporais de duración efectiva igual ou inferior a trinta días.

1.- BASES DE COTIZACIÓN MENSUAIS.

A partir do 1 de xaneiro de 2022, as bases mensuais de cotización por continxencias comúns durante os períodos de actividade para os traballadores que presten servizos durante todo o mes, son as seguintes:

BASES DE COTIZACIÓN POR CONTINXENCIAS COMÚNS
Grupo de Cotización Categorías Profesionais Bases mínimas
euros/mes
Bases máximas
euros/mes
1 Enxeñeiros e Licenciados. Persoal de alta dirección non incluído no artigo 1.3.c) do Estatuto dos Traballadores 1.629,30 4.139,40
2 Enxeñeiros Técnicos, Peritos e Axudantes Titulados 1.351,20 4.139,40
3 Xefes Administrativos e de Taller 1.175,40 4.139,40
4 Axudantes non Titulados 1.166,70 4.139,40
5 Oficiais Administrativos 1.166,70 4.139,40
6 Subalternos 1.166,70 4.139,40
7 Auxiliares Administrativos 1.166,70 4.139,40
8 Oficiais de primeira e segunda 1.166,70 4.139,40
9 Oficiais de terceira e Especialistas 1.166,70 4.139,40
10 Peóns 1.166,70 4.139,40
11 Traballadores menores de dezaoito anos 1.166,70 4.139,40

Esta modalidade de cotización mensual é aplicable con carácter obrigatorio para os traballadores por conta allea con contrato indefinido, sen incluír entre estes os que presten servizos con carácter fixo descontinuo, respecto aos cales terá carácter opcional.

2 - BASES DE COTIZACIÓN XORNADAS REAIS. 

BASES DE COTIZACIÓN POR XORNADAS REAIS
Grupo de Cotización Categorías Profesionais Bases mínimas
euros/día
Bases máximas
euros/día
1 Enxeñeiros e Licenciados. Persoal de alta dirección non incluído no artigo 1.3.c) do Estatuto dos Traballadores 70,84 179,97
2 Enxeñeiros Técnicos, Peritos e Axudantes Titulados 58,75 179,97
3 Xefes Administrativos e de Taller 51,10 179,97
4 Axudantes non Titulados 50,73 179,97
5 Oficiais Administrativos 50,73 179,97
6 Subalternos 50,73 179,97
7 Auxiliares Administrativos 50,73 179,97
8 Oficiais de primeira e segunda 50,73 179,97
9 Oficiais de terceira e Especialistas 50,73 179,97
10 Peóns 50,73 179,97
11 Traballadores menores de dezaoito anos 50,73 179,97

Cando se realicen no mes natural 22 ou máis xornadas reais, a base de cotización aplicable será a correspondente ás bases mensuais de cotización por continxencias comúns.

3.-TIPOS DE COTIZACIÓN EN PERÍODOS DE ACTIVIDADE

Bases de cotización para Continxencias comúns e Accidentes de Traballo Y Enfermidades Profesionais

 
TIPO COTIZACIÓN %
CONTINXENCIAS COMÚNS Accidentes Traballo e Enfermidades Profesionais
GRUPO EMPRESA TRABALLADOR TOTAL

Tarifa Primas disposición adicional cuarta Lei 42/2006, do 28 de decembro, PGE 2007, na redacción dada pola Disposición Final Quinta do RDL 28/2018, do 28 de outubro (BOE do 29) sendo as primas resultantes a cargo exclusivo da empresa

1 23,60 4,70 28,30
2 a 11 20,24 4,70 24,94


Base de cotización para Desemprego, FOGASA e Formación Profesional


DESEMPREGO EMPRESA TRABALLADORES TOTAL
Traballadores por conta allea fixos 5,50 1,55 7,05
Traballadores por conta allea de carácter eventual 6,70 1,60 8,30
Traballadores con contratos de duración determinada ou celebrados con discapacitados cun grao non inferior ao 33 por cento 5,50 1,55 7,05


Durante o ano 2022 aplicarase aos traballadores que se atopen en situación de incapacidade temporal, risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural así como maternidade e paternidade causadas durante a situación de actividade, calquera que sexa o grupo no que queden encadrados, unha redución na cota á cotización por desemprego de 2,75 puntos porcentuais da base de cotización.

 


EMPRESA TRABALLADORES TOTAL
FOGASA 0,10
0,10


EMPRESA TRABALLADORES TOTAL
FORMACIÓN PROFESIONAL 0,15 0,03 0,18

Tipos de cotización durante as situacións de Incapacidade Temporal, Risco durante o embarazo e Risco durante a lactación natural, así como de Nacemento e coidado do menor e Corresponsabilidade no coidado do lactante causadas durante a situación de actividade: a cotización efectuarase segundo modalidade de contratación
CONTRATO INDEFINIDO Normas Réxime Xeral CONTRATO TEMPORAL E FIXOS DESCONTINUOS
GRUPO

TIPO %

Aplicaranse as normas do Réxime Xeral en relación aos días contratados nos que non puidesen prestar os seus servizos.

Nos días nos que non estea prevista a prestación de servizos, os traballadores están obrigados a ingresar a cotización correspondente aos períodos de inactividade, agás que estean a percibir os subsidios por maternidade e paternidade.

1 15,50
2 a 11 2,754.-REDUCIÓNS ACHEGAS EMPRESARIAL

4,1. Reducións na cotización por continxencias comúns en situacións de actividade

Durante o ano 2022 aplicaranse as seguintes reducións nas achegas empresariais á cotización a este Sistema Especial durante os períodos de actividade con prestación de servizos. 

a) Na cotización respecto aos traballadores encadrados no grupo de cotización 1, aplicarase unha redución de 8,10 puntos porcentuais da base de cotización, resultando un tipo efectivo de cotización por continxencias comúns do 15,50 por 100.
En ningún caso a cota empresarial resultante será superior a 279,00 euros ao mes o 12,68 por xornada real traballada.

b) Na cotización respecto aos traballadores encadrados nos grupos de cotización 2 a 11, a redución axustarase ás seguintes regras:

       Para bases mensuais de cotización a fórmula que hai que aplicar será a seguinte:


A cota empresarial resultante non poderá ser inferior a 117,07 euros mensuais ou 5,32  euros por xornada real traballada.

4,2. Reducións na achega empresarial por desemprego durante as situacións de Incapacidade Temporal, Risco durante o embarazo, Risco durante a lactación natural, así como de Nacemento e coidado do menor e Corresponsabilidade no coidado do lactante, causadas durante a situación de actividade.
Durante o ano 2022 aplicarase aos traballadores que se encontren  nestas situacións,  calquera que sexa o grupo no que queden encadrados, unha redución  de 2,75 puntos porcentuais da base de cotización

Réxime Especial Traballadores Autónomos

 
Base Mínima euros/mes 960,60  €/mes
Base Máxima euros/mes 4.139,40  €/mes

Base de Cotización menores de 47 anos ou con 47 anos.

Traballadores que a partir do 01/01/2022, este día incluído, sexan menores de 47 anos, poderán elixir entre os límites das bases mínima e máxima.

Igual elección poderán efectuar os traballadores que nesa data teñan unha idade de 47 anos e a súa base de cotización no mes de decembro de 2021  fose igual ou superior a 2.077,80 euros/mes ou causen alta neste Réxime Especial con posterioridade a esta data.

Traballadores que a partir do 01/01/2022, este día incluído, teñan 47 anos de idade, se a súa base de cotización fose inferior a 2.077,80 euros/mes non poderán elixir unha base de contía superior a 2.113,20 euros/mes, agás cando exerzan a súa opción en tal sentido antes do 30 xuño 2022, producindo efectos a partir do 1 de xullo do mesmo ano, en cuxo caso non existirá a devandita limitación.

No caso do cónxuxe supérstite do titular do negocio que, como consecuencia do falecemento deste, tivese que poñerse á fronte do mesmo e darse de alta neste Réxime Especial con 47 anos de idade, non existirá esta limitación.

Traballadores que teñan 47 anos, se a súa base de cotización fose menor de 2.077,80 euros/mes e non exercitase opción ningunha, as bases de cotización estarán comprendidas entre as contías de 960,60 euros/mes e 2.113,20 euros/mes.

Base de Cotización 48 ou máis anos de idade.

Traballadores que a partir de 01/01/2022, este día incluído, teñan cumprida a idade de 48 ou máis anos, a base de cotización estará comprendida entre as contías de 1.035,90 e 2.113,20 euros/mes.

No caso do cónxuxe supérstite do titular do negocio que, como consecuencia do falecemento deste, tivese que poñerse á fronte do mesmo e darse de alta neste réxime especial con 45 ou máis anos de idade, a elección de bases estará comprendida entre as contías de 960,60 e 2.113,20 euros mensuais.

Se a última base de cotización acreditada fose superior a 2.077,80 euros/mes, haberá de cotizar por unha base comprendida entre 960,60 euros mensuais, e o importe daquela, co tope da base máxima de cotización. 

Base de Cotización 48 ou máis anos de idade con 5 ou máis anos cotizados antes dos 50 anos.

Se a última base de cotización fose inferior ou igual a 2.077,80 euros/mes, haberá de cotizar por unha base comprendida entre 960,60 e 2.113,20 euros/mes.

Se a última base de cotización acreditada fose superior a 2.077,80 euros/mes, haberase de cotizar por unha base comprendida entre 960,60 euros/mes, e o importe daquela, incrementado nun 1,70 por cento co tope da base máxima de cotización.

Tipo Continxencias Comúns 28,30 por cento
Tipo Continxencias Profesionais 1,30 por cento
Tipo Cesamento de Actividade

0,90 por cento

Tipo Formación Profesional
0,10 por cento


Os traballadores autónomos dedicados á venda ambulante ou a domicilio:

Calquera que sexa a idade do traballador e os anos cotizados de forma efectiva á Seguridade Social, as bases mínimas de cotización destes traballadores (CNAE: 4781, 4782, 4789, 4799) a partir do 01/01/2022, este día incluído, serán:

1) Socios traballadores de cooperativas de traballo asociado:

a) Mercados menos de 8 horas día: opción de base mínima de autónomos (960,60 euros/mes) ou 528,30 euros/mes.

b) Mercados máis de oito horas día e traballadores que non perciben ingresos directamente dos compradores: opción entre 884,10 euros/mes ou base mínima de autónomos (960,60 euros/mes) ou 528,30 euros/mes para actividade CNAE 4799.

2) Traballadores individuais: Opción entre 884,10 euros/mes ou base mínima de autónomos (960,60 euros/mes) agás:

a) Se CNAE é 4799: entre a base mínima de autónomos (960,60 euros/mes) ou 528,30 euros/mes.

b) Mercados menos de 8 horas día: entre base mínima de autónomos (960,60 euros/mes) ou 528,30 euros/mes.


Os traballadores autónomos que nalgún momento do ano 2021 e de xeito simultáneo tivesen contratado ao seu servizo un número de traballadores por conta allea igual ou superior a dez, a base mínima de cotización a partir do 01/01/2022, este día incluído, será de 1.234,80 euros/mes.


Os traballadores que exerzan  as funcións de dirección e xerencia que implica o cargo de conselleiro ou administrador, ou presten outros servizos para unha sociedade de capital, a título lucrativo e de forma habitual, persoal e directa, sempre que posúan o control efectivo, directo ou indirecto, daquela, a base mínima de cotización a partir do 01/01/2022, este día incluído, será 1.234,80 euros/mes. 


Os socios traballadores das sociedades laborais, cando a súa participación no capital social xunto co do seu cónxuxe e parentes por consanguinidade, afinidade ou adopción ata o segundo grao cos que convivan, alcance polo menos o 50 por cento, agás cando acrediten que o exercicio do control efectivo da sociedade require o concurso de persoas alleas ás relacións familiares, a base mínima de cotización a partir do 01/01/2022, este día incluído, será de 1.234,80 euros/mes.


Pluriactividade

Os traballadores que causen alta por vez primeira no Réxime Especial dos Traballadores Autónomos no caso de pluriactividade con xornada laboral a tempo completo ou a tempo parcial superior ao 50 por cento, as contías serán durante o ano 2022 como tope mínimo:

a) Se a xornada laboral é a tempo completo:

 • O 50 por cento  da base mínima de cotización, durante os primeiros 18 meses.
 • O 75 por cento da base mínima de cotización, durante os 18 meses seguintes.

b) Se a xornada laboral é a tempo parcial superior ao 50 por cento:

 • O 75 por cento da base mínima de cotización, durante os primeiros 18 meses.
 • O 85 por cento da base mínima de cotización, durante os seguintes 18 meses.

Como tope máximo: as aplicables ao réxime.

A aplicación das medidas anteriores será incompatible con calquera outra bonificación ou redución establecida como medida de fomento do traballo autónomo, así como a devolución de cotas establecida no art. 313 TRLGSS.


Cotización para traballadores maiores de 65 anos

Os traballadores maiores de 65 anos e 38 anos e 6 meses de cotización ou 67 anos e 37 anos de cotización, a partir do 01/01/2022 estarán obrigados a cotizar unicamente por:

 • Incapacidade Temporal
 • Continxencias Profesionais


Cotización en supostos de compatibilidade de xubilación e traballo por conta propia.

Durante a realización dun traballo por conta propia compatible coa pensión de xubilación, os traballadores cotizarán a este réxime especial unicamente por:

 • Incapacidade Temporal
 • Continxencias Profesionais

Se ben quedarán suxeitos a unha cotización especial de solidariedade do 9 por cento sobre a base por continxencias comúns, non computable para os efectos de prestacións.

A contía da pensión de xubilación compatible co traballo será equivalente ao 50 por cento do importe resultante no recoñecemento inicial, unha vez aplicado, se procede, o límite máximo de pensión pública, ou do que se estea a percibir, no momento de inicio da compatibilidade co traballo, excluído, en todo caso, o complemento por mínimos, calquera que sexa a xornada laboral ou a actividade que realice o pensionista.

Se se acredita ter contratado, polo menos, un traballador por conta allea, a contía da pensión compatible co traballo alcanzará o 100 por cen.

Sistema Especial para Traballadores por Conta Propia Agrarios

Base mínima euros/mes 960,60
Base máxima euros/mes 4.139,40
Tipos                  
 • 18,75%: Cando a base estea comprendida entre 960,60  e 1.152,60 euros/mensuais.
 • 26,50%: Se cotiza por unha base superior a 1.152,60 euros/mes, a contía que exceda.
Mellora Voluntaria I.T.   C.C.
                      
 • 3,30%
 • 2,80 %, se está acollido ao sistema de protección por continxencias profesionais ou por cesamento de actividade.
Tipo AT e EP Tarifa primas disposición adicional cuarta Lei 42/2006, do 28 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2007.
IMS (non opción AT e EP) 1,00%


Os traballadores incluídos neste Sistema Especial que non optasen por dar cobertura, no ámbito de protección dispensada, á totalidade das continxencias de accidentes de traballo e enfermidades profesionais, efectuarán unha cotización adicional equivalente ao 0,10 por cento, aplicado sobre a base de cotización elixida, para a finalización das prestacións previstas para o risco durante o embarazo e risco durante a lactancia natural.

Para os traballadores que de forma voluntaria se acollan á cobertura de Cesamento de Actividade, o tipo de cotización aplicable será o 2,20 por cento.

Sistema Especial Traballadores Conta Allea Agrarios Períodos de inactividade

Determinación da situación de inactividade

A estes efectos, entenderase que existen períodos de inactividade dentro dun mes natural cando o número de días naturais en que o traballador figure de alta no sistema especial no devandito mes sexa superior ao número de xornadas reais no mesmo multiplicado por 1,3636.

O número de días de inactividade do mes é a diferenza entre os días en alta laboral no mes e o número de xornadas reais no mes multiplicadas por 1,3636.

A cotización polos días de inactividade no mes é o resultado de multiplicar o número de días de inactividade no mes pola base de cotización diaria correspondente e polo tipo de cotización aplicable.

Base de cotización na situación de inactividade

Durante o ano 2021, o importe da base mensual de cotización aplicable para os traballadores por conta allea incluídos neste sistema especial, durante os períodos de inactividade, será o establecido para a base mínima por continxencias comúns correspondente ao grupo 7 da escala de grupos de cotización do Réxime Xeral da Seguridade Social.

No ano 2021, a base mensual de cotización aplicable para os traballadores por conta allea incluídos no Sistema Especial, durante os períodos de inactividade, será de 1.125,90 euros.

Tipo de cotización en situación de inactividade

O tipo de cotización nesta situación será o 11,50 por cento.

Beneficios na cotización

Con efectos dende o un de xaneiro de 2021, aos traballadores que tivesen realizado un máximo de 55 xornadas reais cotizadas no ano 2020, aplicaráselles ás cotas resultantes durante os períodos de inactividade en 2021 unha redución do 19,11 por cento.Réxime Xeral da Seguridade Social

BASES DE COTIZACIÓN CONTINXENCIAS COMÚNS
Grupo de Cotización Categorías Profesionais Bases mínimas
euros/mes
Bases máximas
euros/mes
1 Enxeñeiros e Licenciados. Persoal de alta dirección non incluído no artigo 1.3.c) do Estatuto dos Traballadores 1.629,30 4.139,40
2 Enxeñeiros Técnicos, Peritos e Axudantes Titulados 1.351,20 4.139,40
3 Xefes Administrativos e de Taller 1.175,40 4.139,40
4 Axudantes non Titulados 1.166,70 4.139,40
5 Oficiais Administrativos 1.166,70 4.139,40
6 Subalternos 1.166,70 4.139,40
7 Auxiliares Administrativos 1.166,70 4.139,40


Bases mínimas
euros/día
Bases máximas
euros/día
8 Oficiais de primeira e segunda 38,89 137,98
9 Oficiais de terceira e Especialistas 38,89 137,98
10 Peóns 38,89 137,98
11 Traballadores menores de dezaoito anos, calquera que sexa a súa categoría profesional 38,89 137,98


TIPOS DE COTIZACIÓN (%)
CONTINXENCIAS EMPRESA TRABALLADORES TOTAL
Comúns 23,60 4,70 28,30
Horas Extraordinarias Forza Maior 12,00 2,00 14,00
Resto Horas Extraordinarias 23,60 4,70 28,30
 

(1) Exoneración  na cotización por continxencias comúns (agás IT), desemprego, fondo garantía salarial e formación profesional, prevista no art.º 152 do RD Lexislativo 8/2015

 • aplicable durante o ano 2022 a traballadores por conta allea ou a socios traballadores ou de traballo de cooperativas, que continúen traballando tras acadar a idade de 65 anos sempre que acrediten cotizacións de 37 anos e 6 meses ou máis; ou tras acadar a idade de 66 anos e 2 meses, se acreditan cotizacións inferiores a 37 anos e seis meses.
  • Tipo de cotización aplicable durante o ano 2022 por IT por continxencias comúns:   1,55 %, do que o 1.30 % será a cargo da empresa, e o 0.25 % a cargo do traballador.

(2)   Os contratos de duración determinada por tempo inferior a 30 días terán unha cotización adicional a cargo do empresario que se aboará á súa finalización, e que durante o ano 2022 terá un importe de 26,57 €.   Esta cotización adicional non se aplicará aos contratos asinados con traballadores incluídos no Sistema Especial para traballadores por Conta Allea Agrarios, no Sistema Especial de Empregados de Fogar ou no Réxime Especial para a Minería do Carbón, nin aos contratos por substitución.

 

DESEMPREGO EMPRESA TRABALLADORES TOTAL

Tipo Xeral:

Contratación indefinida, incluídos os contratos indefinidos a tempo parcial e fixos descontinuos, contratación de duración determinada nas modalidades de contratos formativos en prácticas e para a formación e a aprendizaxe, de relevo, interinidade e contratos, sexa cal for a modalidade, realizadas con traballadores
discapacitados

5,50 1,55 7,05
Contrato duración determinada Tempo Completo 6,70 1,60 8,30
Contrato duración determinada Tempo Parcial 6,70 1,60 8,30


EMPRESA TRABALLADORES TOTAL
FOGASA 0,20
0,20


EMPRESA TRABALLADORES TOTAL
FORMACIÓN PROFESIONAL 0,60 0,10 0,70

TOPES COTIZACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABALLO E ENFERMIDADES PROFESIONAIS
MÁXIMO MÍNIMO
4.139,40 1.166,70

CONTRATO DE TRABALLO A TEMPO PARCIAL
GRUPO COTIZACIÓN BASE MÍNIMA/HORA
1 9,82
2 8,14
3 7,08
4 a 11 7,03
 

A cotización á Seguridade Social polos contratos de formación consistirá nunha cota única mensual distribuída da seguinte forma:


COTIZACIÓN POR CONTRATOS PARA A FORMACIÓN E A APRENDIZAXE
Concepto Empresa Traballador Total
Por Continxencias Comúns 47,28 € 9,43 € 56,71 €
Por Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais IT (Incapacidade Temporal)
3,64€ IMS (Incapacidade, Morte e Supervivencia)
2,87 € (euros)

6,51 €
Desemprego (*) 64,17 € 18,08 € 82,25 €
Fondo de Garantía Salarial 3,59 €
3,59 €

(*) Cando proceda cotizar por desemprego nos contratos para a formación, a base de cotización será a base mínima correspondente ás continxencias por accidentes de traballo e enfermidades profesionais, para o ano 2022 (1.125,90 euros), á que será de aplicación o tipo do 7,05 %, distribuído conforme o seguinte detalle: 5,50 % a cargo da empresa e 1,55 % a cargo do traballador.

 • Esta cotización tamén será aplicable:   
  • Ás persoas asimiladas a traballadores por conta allea a que se refire o Real Decreto 1493/2011, do 24 de outubro, polo que se regulan os termos e as condicións de inclusión no Réxime Xeral da Seguridade Social das persoas que participen en programas de formación, en desenvolvemento do previsto na disposición adicional terceira da Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do sistema da Seguridade Social, e as persoas que realicen prácticas non laborais ao abeiro do disposto no Real Decreto 1543/2011, do 31 de outubro, polo que se regulan as prácticas non laborais en empresas. Non existirá obriga de cotizar polas continxencias de desemprego, fondo de garantía salarial nin por formación profesional.


SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL(SMI)

DIARIO MENSUAL ANUAL
IMPORTES 33,33 € 1.000,00 € 14.000,00 €

INDICADOR PÚBLICO DE RENDAS DE EFECTOS MÚLTIPLES (IPREM)

DIARIO MENSUAL ANUAL
IMPORTES 19,30 €  579,02 € 6.948,24 €

Complementary Content
${loading}