Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Bases e tipos de cotización 2024

Resultados de la búsqueda

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios. Períodos de actividade

ANO 2024

COTIZACIÓN EN PERÍODOS DE ACTIVIDADE.

A cotización poderá efectuarse, a opción do empresario, por bases diarias, en función das xornadas reais efectivamente realizadas ou previstas, ou por bases mensuais. De non se exercitar expresamente a opción polo empresario, por defecto entenderase que se elixiu a modalidade de bases mensuais de cotización, que resultará obrigatoria para os traballadores por conta allea con contrato indefinido sen incluír entre estes aos que presten servizos con carácter fixo descontinuo, nos que terá carácter opcional.

As bases de cotización aplicables para os traballadores incluídos neste Sistema Especial determinaranse conforme o establecido no artigo 147 do Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.

Aos traballadores incluídos neste Sistema especial non lles será de aplicación a cotización adicional por horas extraordinarias.

Tampouco será de aplicación a cotización adicional por continxencias comúns, establecida nos contratos temporais de duración efectiva igual ou inferior a trinta días.

1.- BASES DE COTIZACIÓN POR CONTINXENCIAS COMÚNS E PROFESIONAIS EN  MODALIDADE MENSUAL

Para os traballadores con modalidade de cotización mensual, que presten servizos durante todo o mes, a partir do 1 de xaneiro de 2024 establécense as seguintes bases mínimas e máximas de cotización durante os períodos de actividade: 

BASES MÁXIMAS E MÍNIMAS DE COTIZACIÓN 
Grupo de Cotización Categorías Profesionais

Bases mínimas

euros/mes

Bases máximas

euros/mes

1 Enxeñeiros e Licenciados. Persoal de alta dirección non incluído no artigo 1.3.c) do Estatuto dos Traballadores 1.847,40 4.720,50
2 Enxeñeiros Técnicos, Peritos e Axudantes Titulados 1.532,10 4.720,50
3 Xefes Administrativos e de Taller 1.332,90 4.720,50
4 Axudantes non Titulados 1.323,00 4.720,50
5 Oficiais Administrativos 1.323,00
4.720,50
6 Subalternos 1.323,00
4.720,50
7 Auxiliares Administrativos 1.323,00
4.720,50
8 Oficiais de primeira e segunda 1.323,00
4.720,50
9 Oficiais de terceira e Especialistas 1.323,00
4.720,50
10 Peóns 1.323,00
4.720,50
11 Traballadores menores de dezaoito anos 1.323,00
4.720,50


2.- BASES DE COTIZACIÓN POR CONTINXENCIAS COMÚNS E PROFESIONAIS EN MODALIDADE DE XORNADAS REAIS

Cando se realicen no mes natural 22 ou máis xornadas reais a base de cotización aplicable será a correspondente ás bases de cotización por continxencias comúns e profesionais en modalidade mensual.

BASES MÁXIMAS E MÍNIMAS DE COTIZACIÓN
Grupo de Cotización Categorías Profesionais

Bases mínimas

euros/día

Bases máximas

euros/día

1 Enxeñeiros e Licenciados. Persoal de alta dirección non incluído no artigo 1.3.c) do Estatuto dos Traballadores 80,32 205,24
2 Enxeñeiros Técnicos, Peritos e Axudantes Titulados 66,61 205,24
3 Xefes Administrativos e de Taller 57,95 205,24
4 Axudantes non Titulados 57,52 205,24
5 Oficiais Administrativos 57,52
205,24
6 Subalternos 57,52
205,24
7 Auxiliares Administrativos 57,52
205,24
8 Oficiais de primeira e segunda 57,52
205,24
9 Oficiais de terceira e Especialistas 57,52
205,24
10 Peóns 57,52
205,24
11 Traballadores menores de dezaoito anos 57,52
205,24

Con independencia do número de horas de traballo realizadas en cada xornada, a base de cotización dos traballadores incluídos no Sistema Especial para traballadores por Conta Allea Agrarios non poderá ter dende o 1 de xaneiro de 2024 unha contía inferior a 57,52 euros/día.

3.-TIPOS DE COTIZACIÓN EN PERÍODOS DE ACTIVIDADE

Bases de cotización para Continxencias comúns e Accidentes de Traballo Y Enfermidades Profesionais

CONTINXENCIAS COMÚNS Accidentes Traballo e Enfermidades Profesionais
GRUPO DE COTIZACIÓN EMPRESA TRABALLADOR TOTAL

Tarifa Primas Disposición Adicional Cuarta Lei 42/2006, do 28 de decembro, PGE 2007, na redacción recollida na Disposición Final Quinta do RDL 28/2018, do 28 de outubro (BOE do 29) sendo as primas resultantes a cargo exclusivo da empresa

1 23,60 4,70 28,30
2 a 11 20,72 4,70 25,42
TIPO COTIZACIÓN %


Tipos de cotización Mecanismo Equidade Interxeracional (MEI)


EMPRESA TRABALLADORES TOTAL
MECANISMO EQUIDADE INTERXERACIONAL (MEI) 0,58 0,12 0,7


Base de cotización para Desemprego, FOGASA e Formación Profesional

DESEMPREGO EMPRESA TRABALLADORES TOTAL
Traballadores por conta allea de carácter fixo e traballadores con contratos de duración determinada asinados con traballadores cun grao de discapacidade non inferior ao 33 por cento 5,50 1,55 7,05
Traballadores por conta allea de carácter eventual 6,70 1,60 8,30EMPRESA TRABALLADORES TOTAL
FOGASA 0,10
0,10


EMPRESA TRABALLADORES TOTAL
FORMACIÓN PROFESIONAL 0,15 0,03 0,18

Tipos de cotización durante as situacións de Incapacidade Temporal, Risco durante o embarazo e Risco durante a lactación natural, así como de Nacemento e coidado do menor e Corresponsabilidade no coidado do lactante causadas durante a situación de actividade: a cotización efectuarase segundo modalidade de contratación.


CONTRATO INDEFINIDO  CONTRATO TEMPORAL E FIXOS DESCONTINUOS
GRUPO DE COTIZACIÓN  TIPO % CONTINXENCIAS COMÚNS

Respecto aos días contratados nos que os traballadores non puidesen prestar os seus servizos aplicaranse os tipos previstos para o contrato indefinido.

1 15,50
2 a 11 2,75


4.-REDUCIÓNS ACHEGAS EMPRESARIAL

4,1. Reducións na cotización por continxencias comúns en situacións de actividade.

Durante o ano 2024 aplicaranse as seguintes reducións nas achegas empresariais á cotización a este Sistema Especial durante os períodos de actividade con prestación de servizos.

  1. Respecto aos traballadores encadrados no grupo de cotización 1, aplicarase unha redución de 8,10 puntos porcentuais da base de cotización, resultando un tipo efectivo de cotización por continxencias comúns do 15,50 por 100.
    En ningún caso a cota empresarial resultante será superior a 279,00 euros ao mes o 12,68 por xornada real traballada.

  2. Respecto aos traballadores encadrados nos grupos de cotización 2 a 11, a redución axustarase ás seguintes regras:

Para bases mensuais de cotización a fórmula que hai que aplicar será a seguinte:


A cota empresarial resultante non poderá ser inferior a 148,25 euros mensuais ou 6,74 euros por xornada real traballada.

4,2. Reducións na achega empresarial por desemprego durante as situacións de Incapacidade Temporal, Risco durante o embarazo, Risco durante a lactación natural, así como de Nacemento e coidado do menor e Corresponsabilidade no coidado do lactante, causadas durante a situación de actividade.

Durante o ano 2024 aplicarase aos traballadores que se encontren  nestas situacións,  calquera que sexa o grupo no que queden encadrados, unha redución  de 2,75 puntos porcentuais da base de cotización.


Réxime Especial Traballadores Autónomos


Base mínima e máxima euros/mes Durante o ano 2024, a táboa xeral e a táboa reducida das bases máximas e mínimas aplicables aos diferentes tramos de rendementos netos serán as seguintes:
Táboa reducida
Tramos de rendementos netos 2024.
Euros/mes
Base mínima.
Euros/mes
Base máxima.
Euros/mes
Tramo 1 <= 670 735,29 816,98
Tramo 2 > 670 e <= 900 816,99 900
Tramo 3 > 900 e <1.166,70 872,55 1.166,70

Táboa xeral
Tramos de rendementos netos 2024.
Euros/mes
Base mínima.
Euros/mes
Base máxima.
Euros/mes
Tramo 1 >= 1.166,70 e <=1.300 950,98 1.300
Tramo 2 > 1.300 e <= 1.500 960,78 1.500
Tramo 3 > 1.500 e <= 1.700 960,78 1.700
Tramo 4 > 1.700 e <= 1.850 1.045,75 1.850
Tramo 5 > 1.850 e <= 2.030 1.062,09 2.030
Tramo 6 > 2.030 e <= 2.330 1.078,43 2.330
Tramo 7 > 2.330 e <= 2.760 1.111,11 2.760
Tramo 8 > 2.760 e <= 3.190 1.176,47 3.190
Tramo 9 > 3.190 e <= 3.620 1.241,83 3.620
Tramo 10 > 3.620 e <= 4.050 1.307,19 4.050
Tramo 11 > 4.050 e <= 6.000 1.454,25 4.720,50
Tramo 12 > 6.000 1.732,03 4.720,50
Tipo Continxencias Comúns 28,30 por cento
Tipo Continxencias Profesionais

1,30 por cento

Tipo Cesamento de Actividade

0,90 por cento

Tipo Formación Profesional

0,10 por cento

Mecanismo equidade interxeracional 0,7 por cento sobre a base de cotización por continxencias comúns


Persoas traballadoras autónomas cun cambio de base solicitado a 1 de xaneiro de 2024

A base de cotización dos traballadores que a 31 de decembro de 2023 solicitasen un cambio da súa base de cotización con efectos dende o 1 de xaneiro de 2023 será a solicitada sempre que se encontre nalgún dos tramos das táboas do apartado 1 e cumpra o establecido no Real Decreto-Lei 13/2022, do 26 de xullo, polo que se establece un novo sistema de cotización para os traballadores por conta propia ou autónomos e se mellora a protección por cesamento de actividade.

Familiares da persoa traballadora autónoma e societarios

Os familiares do traballador autónomo incluídos neste réxime especial ao abeiro do establecido no artigo 305.2.k) e os traballadores autónomos incluídos neste réxime especial ao abeiro do establecido nas letras b) e e) do artigo 305.2, artigos todos eles do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, non poderán elixir unha base de cotización mensual inferior a 1.000 euros durante o ano 2024. Para a aplicación desta base de cotización mínima abondará con ter figurado 90 días en alta neste réxime especial en calquera destes supostos.


Persoas traballadoras autónomas que a 31/12/2022 cotizasen por unha base superior á que lles correspondería polos seus rendementos e non a modificasen en 2023

Durante 2024 poderán manter a mesma base de cotización, ou unha inferior, aínda que os seus rendementos determinen a aplicación dunha base por debaixo da elixida.


Persoas traballadoras autónomas dedicadas á venda ambulante ou a domicilio

Os traballadores autónomos dedicados á venda ambulante (CNAE 4781 Comercio polo miúdo de produtos alimenticios, bebidas e tabaco en postos de venda e mercados; 4782 Comercio polo miúdo de produtos téxtiles, pezas de vestir e calzado en postos de venda e mercados e 4789 Comercio polo miúdo doutros produtos en postos de venda e mercados) poderán elixir cotizar por unha base equivalente a un 77 por cento da base mínima do tramo 1 da táboa reducida.

O establecido no presente apartado será tamén de aplicación aos socios traballadores de cooperativas de traballo asociado dedicadas á venda ambulante que perciben os seus ingresos directamente dos compradores.


Socios traballadores de cooperativas de traballo asociado dedicados á venda ambulante

Os socios traballadores de cooperativas de traballo asociado dedicados á venda ambulante que quedasen incluídos no Réxime Especial dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos en aplicación do establecido no artigo 120.catro.8 da Lei 2/2008 do 23 de decembro, de Presupostos xerais do Estado para o ano 2009, terán dereito, durante o ano 2024, a unha redución do 50 por cento da cota que hai que ingresar.

Tamén terán dereito a esa redución os socios traballadores de cooperativas de traballo asociado dedicados á venda ambulante que iniciasen a súa actividade e quedasen incluídos no citado réxime especial a partir do 1 de xaneiro de 2009.

A redución aplicarase sobre a cota que resulte de aplicar sobre a base mínima elixida, o tipo de cotización vixente no Réxime Especial dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos. Esta redución non será de aplicación se o traballador autónomo elixise unha base superior á base mínima.


Pluriactividade

Os traballadores autónomos coticen en réxime de pluriactividade, e o fagan durante o ano 2024, tendo en conta tanto as cotizacións efectuadas neste réxime especial coma as achegas empresariais e as correspondentes ao traballador no réxime de Seguridade Social que corresponda pola súa actividade por conta allea, terán dereito ao reintegro do 50 por cento do exceso en que as súas cotizacións por continxencias comúns superen a contía de 16.030,82 euros, co tope do 50 por cento das cotas ingresadas neste réxime especial en razón da súa cotización polas continxencias comúns.

En tales supostos, a Tesourería Xeral da Seguridade Social procederá a aboar o reintegro que en cada caso corresponda, nun prazo máximo de catro meses desde a regularización prevista no artigo 308.1.c) do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, salvo cando concorran especialidades na cotización que impidan efectualo nese prazo ou resulte necesaria a achega de datos por parte do interesado, en cuxo caso o reintegro se realizará con posterioridade a este.


Membros de vida consagrada da Igrexa Católica

Aos membros de institutos de vida consagrada da Igrexa Católica, incluídos neste réxime especial en virtude do Real Decreto 3325/1981, de 29 de decembro, pola que se incorpora ao Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos aos relixiosos de Dereito diocesano da Igrexa Católica, e da Orde TAS/820/2004, de 12 de marzo, pola que se incorpora ao Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta propia ou Autónomos os relixiosos da Igrexa Católica, non se lles aplicará a cotización en función dos rendementos da actividade económica ou profesional.

En calquera caso, deberán elixir a súa base de cotización mensual nun importe igual ou superior á base mínima do tramo 3 da táboa reducida de bases de cotización.

As bases de cotización mensuais elixidas por eles non serán obxecto de regularización, ao non cotizar en función de rendementos.

Tampouco será esixible a cobertura da continxencia por incapacidade temporal, das continxencias de accidente de traballo e enfermidade profesional, polo cesamento de actividade e por formación profesional.

O tipo de cotización aplicable á base de cotización dos membros de institutos de vida consagrada da Igrexa Católica incluídos no Réxime Especial de Traballadores por Conta Propia ou Autónomos será o 27,15 por cento, do que o 26,51 por cento corresponde á cobertura de continxencias comúns, excluída a incapacidade temporal, e o 0,64 por cento, ás continxencias profesionais correspondentes a incapacidade permanente e a morte e supervivencia, non estando cuberta a protección por cesamento de actividade, sempre que os devanditos institutos conten coa autorización da Seguridade Social para colaborar na xestión da prestación económica de incapacidade temporal.

Sistema Especial para Traballadores por Conta Propia Agrarios

Base mínima e máxima euros/mes Durante o ano 2024, a táboa xeral e a táboa reducida das bases máximas e mínimas aplicables aos diferentes tramos de rendementos netos serán as seguintes:
Táboa reducida
Tramos de rendementos netos 2024.
Euros/mes
Base mínima.
Euros/mes
Base máxima.
Euros/mes
Tramo 1 <= 670 735,29 816,98
Tramo 2 > 670 e <= 900 816,99 900
Tramo 3 > 900 e <1.166,70 872,55 1.166,70

Táboa xeral
Tramos de rendementos netos 2024.
Euros/mes
Base mínima.
Euros/mes
Base máxima.
Euros/mes
Tramo 1 >= 1.166,70 e <=1.300 950,98 1.300
Tramo 2 > 1.300 e <= 1.500 960,78 1.500
Tramo 3 > 1.500 e <= 1.700 960,78 1.700
Tramo 4 > 1.700 e <= 1.850 1.045,75 1.850
Tramo 5 > 1.850 e <= 2.030 1.062,09 2.030
Tramo 6 > 2.030 e <= 2.330 1.078,43 2.330
Tramo 7 > 2.330 e <= 2.760 1.111,11 2.760
Tramo 8 > 2.760 e <= 3.190 1.176,47 3.190
Tramo 9 > 3.190 e <= 3.620 1.241,83 3.620
Tramo 10 > 3.620 e <= 4.050 1.307,19 4.050
Tramo 11 > 4.050 e <= 6.000 1.454,25 4.720,50
Tramo 12 > 6.000 1.732,03 4.720,50
Tipo Continxencias Comúns
  • 18,75 por cento cando a persoa traballadora opte por unha base de cotización ata 1.141,18 euros mensuais 26,50 por cen cando a persoa traballadora opte por unha base de cotización superior a 1.141,18 euros mensuais (aplicaráselle á contía que exceda)
Mellora voluntaria de incapacidade temporal por continxencias comúns
  • 3,30 por cento
  • 2,80 por cento se o/a interesado/a está acollido/a a protección por continxencias profesionais ou por cesamento de actividade
Tipo para accidentes de traballo (AT) e enfermidades profesionais (EP)

Tarifa de primas establecida na disposición adicional cuarta Lei 42/2006, do 28 de decembro

Incapacidade permanente, e morte e supervivencia (cando non se opte pola totalidade de AT e EP)

1,00 por cento

Mecanismo de equidade interxeracional 0,7 por cento sobre a base de cotización por continxencias comúns

As persoas traballadoras incluídas neste sistema especial que non optasen por dar cobertura, no ámbito de protección dispensada, á totalidade das continxencias de accidentes de traballo e enfermidades profesionais, efectuarán unha cotización adicional equivalente ao 0,10 por cento, aplicado sobre a base de cotización elixida, para a finalización das prestacións previstas para o risco durante o embarazo e risco durante a lactancia natural.

Sistema Especial Traballadores Conta Allea Agrarios Períodos de inactividade

Determinación da situación de inactividade

A estes efectos, entenderase que existen períodos de inactividade dentro dun mes natural cando o número de días naturais en que o traballador figure de alta no sistema especial no devandito mes sexa superior ao número de xornadas reais no mesmo multiplicado por 1,3636.

O número de días de inactividade do mes é a diferenza entre os días en alta laboral no mes e o número de xornadas reais no mes multiplicadas por 1,3636.

A cotización polos días de inactividade no mes é o resultado de multiplicar o número de días de inactividade no mes pola base de cotización diaria correspondente e polo tipo de cotización aplicable.

Base de cotización na situación de inactividade

O importe da base mensual de cotización aplicable para os traballadores por conta allea incluídos neste sistema especial, durante os períodos de inactividade, será o establecido para a base mínima por continxencias comúns correspondente ao grupo 7 da escala de grupos de cotización do Réxime Xeral da Seguridade Social, polo tanto, desde o 1 de xaneiro de 2024 a base mensual de cotización será de 1.323,00 euros.

Tipo de cotización en situación de inactividade

O tipo de cotización nesta situación será o 11,50 por cento, sendo a cotización resultante a cargo exclusivo do traballador.

Mecanismo de equidade interxeracional 

Dende o 1 de xaneiro de 2024 aplícase aos períodos de inactividade o 0,7 por cento sobre a base de cotización por continxencias comúns, a cargo do traballador.

Beneficios na cotización

Con efectos dende o un de xaneiro de 2024, aos traballadores que tivesen realizado un máximo de 55 xornadas reais cotizadas no ano 2023, aplicaráselles ás cotas resultantes durante os períodos de inactividade en 2024 unha redución do 19,11 por cento.

Réxime Xeral da Seguridade Social

ANO 2024

BASES DE COTIZACIÓN CONTINXENCIAS COMÚNS
Grupo de Cotización Categorías Profesionais

Bases mínimas

euros/mes

Bases máximas
euros/mes
1 Enxeñeiros e Licenciados. Persoal de alta dirección non incluído no artigo 1.3.c) do Estatuto dos Traballadores 1.847,40 4.720,50
2 Enxeñeiros Técnicos, Peritos e Axudantes Titulados 1.532,10 4.720,50
3 Xefes Administrativos e de Taller 1.332,90 4.720,50
4 Axudantes non Titulados 1.323,00 4.720,50
5 Oficiais Administrativos 1.323,00
4.720,50
6 Subalternos 1.323,00
4.720,50
7 Auxiliares Administrativos 1.323,00
4.720,50


Bases mínimas

euros/día

Bases máximas

euros/día

8 Oficiais de primeira e segunda 44,10 157,35
9 Oficiais de terceira e Especialistas 44,10 157,35
10 Peóns 44,10 157,35
11 Traballadores menores de dezaoito anos, calquera que sexa a súa categoría profesional 44,10 157,35

TIPOS DE COTIZACIÓN (%)
CONTINXENCIAS EMPRESA TRABALLADORES TOTAL Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais
Comúns 23,60 4,70 28,30 Tarifa Primas establecida na Disposición Adicional Cuarta Lei 42/2006, do 28 de decembro, PGE 2007, na redacción recollida na Disposición Final Quinta do RDL 28/2018, do 28 de outubro (BOE do 29) sendo as primas resultantes a cargo exclusivo da empresa
Horas Extraordinarias Forza Maior 12,00 2,00 14,00
Resto Horas Extraordinarias 23,60 4,70 28,30
Mecanismo de Equidade Interxeracional (MEI) 0,58 0,12 0,7

(1) Exoneración na cotización por continxencias comúns (agás IT), desemprego, fondo garantía salarial e formación profesional, prevista no art. 152 do RD Lexislativo 8/2015:

  • Aplicable durante o ano 2024 a traballadores por conta allea ou a socios traballadores ou de traballo de cooperativas, que continúen a traballar tras acadar a idade de 65 anos se se acreditan 38 ou máis anos de cotización ou 66 anos e 6 meses cando se acrediten menos de 38 anos de cotización.
  • Tipo de cotización aplicable durante o ano 2024 por IT por continxencias comúns:  1,55%, do que o 1,30% será a cargo da empresa e o 0,25% a cargo do traballador.

(2) Os contratos de duración determinada por tempo inferior a 30 días terán unha cotización adicional a cargo do empresario que se aboará á súa finalización, e que durante o ano 2024 terá un importe de 31,22 €. Esta cotización adicional non se aplicará aos contratos por substitución, aos contratos para a formación e a aprendizaxe nin aos contratos de formación en alternancia. 

DESEMPREGO EMPRESA TRABALLADORES TOTAL
Tipo Xeral:
Contratación indefinida, incluídos os contratos indefinidos a tempo parcial e fixos descontinuos, contratación de duración determinada nas modalidades de contratos de formación en alternancia, para a formación e aprendizaxe, formativo para a obtención da práctica profesional adecuada ao nivel de estudos, de relevo, interinidade e contratos realizados con traballadores que teñan recoñecido un grao de discapacidade non inferior ao 33%
5,50 1,55 7,05
Contrato duración determinada a tempo completo ou a tempo parcial 6,70 1,60 8,30


EMPRESA TRABALLADORES TOTAL
FOGASA 0,20
0,20


EMPRESA TRABALLADORES TOTAL
FORMACIÓN PROFESIONAL 0,60 0,10 0,70

TOPES COTIZACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABALLO E ENFERMIDADES PROFESIONAIS
MÁXIMO MÍNIMO
4.720,50 1.323,00

CONTRATO DE TRABALLO A TEMPO PARCIAL
GRUPO COTIZACIÓN BASE MÍNIMA/HORA
1 11,13
2 9,23
3 8,03
4 a 11 7,97
SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL(SMI)

DIARIO MENSUAL ANUAL
IMPORTES 37,80 € 1.134,00 € 15.876,00 €

INDICADOR PÚBLICO DE RENDAS DE EFECTOS MÚLTIPLES (IPREM)

DIARIO MENSUAL ANUAL
IMPORTES 20 €  600 € 7.200 €

Prácticas formativas ou prácticas académicas externas incluídas nos programas de formación

Ano 2024

As persoas que realicen prácticas formativas ou prácticas académicas externas incluídas en programas de formación previstas na disposición adicional quincuaxésimo segunda do Texto Refundido da Lei Xeral da Seguridade Social quedarán comprendidas como asimiladas a traballadores por conta allea no Réxime Xeral da Seguridade Social, excluídos os sistemas especiais deste, salvo que a práctica ou formación se realice a bordo de embarcacións, en cuxo caso a inclusión se producirá no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar.

Prácticas formativas remuneradas:


Concepto Empresa Traballador Total
Continxencias Comúns 53,61 €/mes 10,69 €/mes 64,30 €/mes
Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais 3,82 €/mes IT (Incapacidade Temporal)
3,56 € IMS (Incapacidade Permanente, Morte e Supervivencia)

7,38 €/mes
Mecanismo de Equidade Interxeracional (MEI)

Excluído

Esta cotización aplicarase tamén respecto das prácticas realizadas ao abeiro do Real Decreto 1493/2011, do 24 de outubro, e do Real Decreto 1543/2011, do 31 de outubro, polo que se regulan as prácticas non laborais en empresas.

Prácticas formativas non remuneradas:


Concepto Empresa Traballador Total
Continxencias Comúns (excluída IT) 2,67 €/día
2,67 €/día (máximo mensual: 60,76 €).
Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais
0,17 €/día (IT)
0,16 €/día (IMS)

0,33 €/día (máximo mensual: 7,38 € (3,82 € de IT e 3,56 € de IMS))
Mecanismo de Equidade Interxeracional (MEI)

Excluído

No ano 2024, para ambos os dous casos de prácticas, ás cotas por continxencias comúns resultaralles de aplicación a redución do 95 por cento establecida no apartado 5.b) da disposición adicional quincuaxésimo segunda do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, sen que lles sexa de aplicación outros beneficios na cotización distintos a esta redución. A estas reducións de cotas resultaralles de aplicación o establecido no artigo 20 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, a excepción do establecido nos seus apartados 1 e 3.

Complementary Content
${loading}