Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Bases i tipus de cotització 2024

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Sistema Especial per a Treballadors per Compte d'Altri Agraris. Períodes d'activitat

ANY 2024

COTITZACIÓ EN PERÍODES D'ACTIVITAT.

La cotització es podrà fer, a opció de l’empresari, per bases diàries, en funció de les jornades reals efectivament realitzades o previstes, o per bases mensuals. En cas que no s’exerciti expressament l’opció per part de l’empresari, per defecte s’entendrà que s’ha triat la modalitat de bases mensuals de cotització, que resultarà obligatòria per als treballadors per compte d’altri amb contracte indefinit sense incloure-hi aquells que prestin serveis amb caràcter fix discontinu, casos en què tindrà caràcter opcional.

Les bases de cotització aplicables per als treballadors inclosos en aquest Sistema Especial es determinaran segons el que estableix l'article 147 del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

No serà aplicable als treballadors inclosos en aquest Sistema especial la cotització addicional per hores extraordinàries.

Tampoc no és aplicable la cotització addicional per contingències comunes, establerta en els contractes temporals de durada efectiva igual o inferior a trenta dies.

1. BASES DE COTITZACIÓ PER CONTINGÈNCIES COMUNES I PROFESSIONALS EN  MODALITAT MENSUAL

Per als treballadors amb modalitat de cotització mensual, que prestin serveis durant tot el mes, a partir de l’1 de gener de 2024 s’estableixen les bases mínimes i màximes de cotització següents durant els períodes d’activitat: 

BASES MÀXIMES I MÍNIMES DE COTITZACIÓ 
Grup de Cotització Categories Professionals

Bases mínimes

euros/mes

Bases màximes

euros/mes

1 Enginyers i Llicenciats Personal d'alta direcció no inclòs a l'article 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors 1.847,40 4.720,50
2 Enginyers Tècnics, Pèrits i Ajudants Titulats 1.532,10 4.720,50
3 Caps Administratius i de Taller 1.332,90 4.720,50
4 Ajudants no Titulats 1.323,00 4.720,50
5 Oficials Administratius 1.323,00
4.720,50
6 Subalterns 1.323,00
4.720,50
7 Auxiliars Administratius 1.323,00
4.720,50
8 Oficials de primera i segona 1.323,00
4.720,50
9 Oficials de tercera i Especialistes 1.323,00
4.720,50
10 Peons 1.323,00
4.720,50
11 Treballadors menors de divuit anys 1.323,00
4.720,50


2. BASES DE COTITZACIÓ PER CONTINGÈNCIES COMUNES I PROFESSIONALS EN MODALITAT DE JORNADES REALS

Quan es facin en el mes natural 22 jornades reals o més, la base de cotització aplicable serà la corresponent a les bases de cotització per contingències comunes i professionals en modalitat mensual.

BASES MÀXIMES I MÍNIMES DE COTITZACIÓ
Grup de Cotització Categories Professionals

Bases mínimes

euros/dia

Bases màximes

euros/dia

1 Enginyers i Llicenciats Personal d'alta direcció no inclòs a l'article 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors 80,32 205,24
2 Enginyers Tècnics, Pèrits i Ajudants Titulats 66,61 205,24
3 Caps Administratius i de Taller 57,95 205,24
4 Ajudants no Titulats 57,52 205,24
5 Oficials Administratius 57,52
205,24
6 Subalterns 57,52
205,24
7 Auxiliars Administratius 57,52
205,24
8 Oficials de primera i segona 57,52
205,24
9 Oficials de tercera i Especialistes 57,52
205,24
10 Peons 57,52
205,24
11 Treballadors menors de divuit anys 57,52
205,24

Amb independència del nombre d’hores de feina realitzades a cada jornada, la base de cotització dels treballadors inclosos en el Sistema Especial per a treballadors per Compte d’Altri Agraris no podrà tenir des de l’1 de gener de 2024 una quantia inferior a 57,52 euros/dia.

3.- TIPUS DE COTITZACIÓ EN PERÍODES D’ACTIVITAT

Tipus de cotització per Contingències comunes i Accidents de Treball I Malalties Professionals

CONTINGÈNCIES COMUNES Accidents de Treball i Malalties Professionals
GRUP DE COTITZACIÓ EMPRESA TREBALLADOR TOTAL

Tarifa Primes disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, PGE 2007, en la redacció donada per la Disposició Final Cinquena del RDL 28/2018 de 28 de desembre (BOE del 29), de manera que les primes resultants són a càrrec exclusiu de l’empresa

1 23,60 4,70 28,30
2 a 11 20,72 4,70 25,42
TIPUS COTITZACIÓ %


Tipus de cotització Mecanisme Equitat Intergeneracional (MEI)


EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
MECANISME EQUITAT INTERGENERACIONAL (MEI) 0,58 0,12 0,7


Tipus de cotització per a Atur, FOGASA i Formació Professional

ATUR EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
Treballadors per compte d’altri de caràcter fix i treballadors amb contractes de durada determinada subscrits amb treballadors amb un grau de discapacitat no inferior al 33 per cent 5,50 1,55 7,05
Treballadors per compte d'altri de caràcter eventual 6,70 1,60 8,30EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
FOGASA 0,10
0,10


EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
FORMACIÓ PROFESSIONAL 0,15 0,03 0,18

Tipus de cotització durant les situacions d’Incapacitat Temporal, Risc durant l’embaràs i Risc durant la lactància natural, així com de Naixement i cura del menor i Corresponsabilitat en la cura del lactant causades durant la situació d’activitat: la cotització es durà a terme segons la modalitat de contractació.


CONTRACTE INDEFINIT  CONTRACTE TEMPORAL I FIXOS DISCONTINUS
GRUP DE COTITZACIÓ  TIPUS % CONTINGÈNCIES COMUNES

Respecte als dies contractats en què els treballadors no hagin pogut prestar els seus serveis s’aplicaran els tipus previstos per al contracte indefinit.

1 15,50
2 a 11 2,75


4.-REDUCCIONS APORTACIONS EMPRESARIAL

4,1. Reduccions en la cotització per contingències comunes en situacions d’activitat.

Durant l'any 2024 s'aplicaran les següents reduccions en les aportacions empresarials a la cotització a aquest Sistema Especial durant els períodes d'activitat amb prestació de serveis.

  1. Respecte dels treballadors enquadrats en el grup de cotització 1, s'aplicarà una reducció de 8,10 punts percentuals de la base de cotització, de manera que donarà un tipus efectiu de cotització per contingències comunes del 15,50 %.
    En cap cas la quota empresarial resultant no serà superior a 279,00 euros al mes o a 12,68 euros per jornada real treballada.

  2. Respecte dels treballadors enquadrats en els grups de cotització 2 a 11, la reducció s'ajustarà a les regles següents:

Per a bases mensuals de cotització, la fórmula a aplicar serà la següent:


La quota empresarial resultant no podrà ser inferior a 148,25 euros mensuals o 6,74 euros per jornada real treballada.

4,2. Reduccions a l’aportació empresarial per atur durant les situacions d’Incapacitat Temporal, Risc durant l’embaràs, Risc durant la lactància natural, així com de Naixement i cura del menor i Corresponsabilitat en la cura del lactant, causades durant la situació d’activitat.

Durant l’any 2024 s’aplicarà als treballadors que es trobin en  aquestes situacions,  sigui quin sigui el grup en què quedin enquadrats, una reducció  de 2,75 punts percentuals de la base de cotització


Règim Especial Treballadors Autònoms


Base mínima i màxima euros/mes Durant l’any 2024, la taula general i la taula reduïda de les bases màximes i mínimes aplicables als diferents trams de rendiments nets seran les següents:
Taula reduïda
Trams de rendiments nets 2024.
Euros/mes
Base mínima.
Euros/mes
Base màxima.
Euros/mes
Tram 1 <= 670 735,29 816,98
Tram 2 > 670 i <= 900 816,99 900
Tram 3 > 900 i <1.166,70 872,55 1.166,70

Taula general
Trams de rendiments nets 2024.
Euros/mes
Base mínima.
Euros/mes
Base màxima.
Euros/mes
Tram 1 >= 1.166,70 i <=1.300 950,98 1.300
Tram 2 > 1.300 i <= 1.500 960,78 1.500
Tram 3 > 1.500 i <= 1.700 960,78 1.700
Tram 4 > 1.700 i <= 1.850 1.045,75 1.850
Tram 5 > 1.850 i <= 2.030 1.062,09 2.030
Tram 6 > 2.030 i <= 2.330 1.078,43 2.330
Tram 7 > 2.330 i <= 2.760 1.111,11 2.760
Tram 8 > 2.760 i <= 3.190 1.176,47 3.190
Tram 9 > 3.190 i <= 3.620 1.241,83 3.620
Tram 10 > 3.620 i <= 4.050 1.307,19 4.050
Tram 11 > 4.050 i <= 6.000 1.454,25 4.720,50
Tram 12 > 6.000 1.732,03 4.720,50
Tipus Contingències Comunes 28,30 per cent
Tipus Contingències Professionals

1,30 per cent

Tipus Cessament d’Activitat

0,90 per cent

Tipus Formació Professional

0,10 per cent

Mecanisme equitat intergeneracional 0,7 per cent sobre la base de cotització per contingències comunes


Persones treballadores autònomes amb un canvi de base sol·licitat l’1 de gener de 2024

La base de cotització dels treballadors que el 31 de desembre de 2023 haurien sol·licitat un canvi de la base de cotització amb efectes des de l’1 de gener de 2023 serà la sol·licitada, sempre que es trobi en algun dels trams de les taules de l’apartat 1 i compleixi el que estableix el Reial Decret llei 13/2022, de 26 de juliol, pel qual s’estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament d’activitat.

Familiars de la persona treballadora autònoma i societaris

Els familiars del treballador autònom inclosos en aquest règim especial a l’empara del que estableix l’article 305.2.k) i els treballadors autònoms inclosos en aquest règim especial a l’empara del que estableixen les lletres b) i e) de l’article 305.2, tots dos articles del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, no podran triar una base de cotització mensual inferior a 1.000 euros durant l’any 2024. Per a l’aplicació d’aquesta base de cotització mínima n’hi haurà prou amb haver figurat 90 dies d’alta en aquest règim especial en qualsevol d’aquests supòsits.


Persones treballadores autònomes que el 31/12/2022 cotitzessin per una base superior a la que els correspondria pels seus rendiments i no l’hagin modificat el 2023.

Durant el 2024 podran mantenir la mateixa base de cotització, o una d’inferior, encara que els seus rendiments determinin l’aplicació d’una base per sota de la que han triat.


Persones treballadores autònomes dedicades a la venda ambulant o a domicili

Els treballadors autònoms dedicats a la venda ambulant (CNAE 4781 Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en llocs de venda i mercats ambulants; 4782 Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en llocs de venda i mercats ambulants i 4789 Comerç al detall d’altres productes en llocs de venda i mercats ambulants) podran triar cotitzar per una base equivalent a un 77 per cent de la base mínima del tram 1 de la taula reduïda.

El que estableix aquest apartat és també aplicable als socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicades a la venda ambulant que perceben els seus ingressos directament dels compradors.


Socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant

Els socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant que hagin quedat inclosos en el Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms en aplicació del que estableix l'article 120.quatre.8 de la Llei 2/2008, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l'any 2009 tindran dret, durant l'any 2024, a una reducció del 50 per cent de la quota per ingressar.

També tindran dret a aquesta reducció els socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant que hagin iniciat l’activitat i hagin quedat inclosos en el règim especial esmentat des de l’1 de gener de 2009.

La reducció s’aplicarà sobre la quota que resulti d’aplicar a la base mínima triada el tipus de cotització vigent en el Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms. Aquesta reducció no serà d’aplicació si el treballador autònom tria una base superior a la base mínima.


Pluriactivitat

Els treballadors autònoms que cotitzin en règim de pluriactivitat i ho facin durant l’any 2024, tenint en compte tant les cotitzacions efectuades en aquest règim especial com les aportacions empresarials i les corresponents al treballador en el règim de Seguretat Social que correspongui per la seva activitat per compte d’altri, tenen dret al reintegrament del 50 per cent de l’excés en què les seves cotitzacions per contingències comunes superin la quantia de 16.030,82 euros, amb el límit del 50 per cent de les quotes ingressades en aquest règim especial a raó de la seva cotització per les contingències comunes.

En aquests supòsits, la Tresoreria General de la Seguretat Social abonarà el reintegrament que en cada cas correspongui, en un termini màxim de quatre mesos des de la regularització prevista en l'article 308.1.c) del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, excepte quan concorrin especialitats en la cotització que impedeixin efectuar-lo en aquest termini o resulti necessària l'aportació de dades per part de l'interessat; en aquest cas, el reintegrament es farà amb posterioritat a aquest.


Membres de vida consagrada de l’Església Catòlica

Als membres d’instituts de vida consagrada de l’Església Catòlica, inclosos en aquest règim especial en virtut del Reial Decret 3325/1981, de 29 de desembre, pel qual s’incorporen al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms els religiosos de Dret diocesà de l’Església Catòlica, i de l’Ordre TAS/820/2004, de 12 de març, per la qual s’incorporen al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte propi o Autònoms els religiosos i religioses de l’Església Catòlica, no se’ls aplicarà la cotització en funció dels rendiments de l’activitat econòmica o professional.

En qualsevol cas, han de triar la seva base de cotització mensual en un import igual o superior a la base mínima del tram 3 de la taula reduïda de bases de cotització.

Les bases de cotització mensuals triades per ells no seran objecte de regularització, ja que no cotitzen en funció de rendiments.

Tampoc no serà exigible la cobertura de la contingència per incapacitat temporal, de les contingències d’accident de treball i malaltia professional, pel cessament d’activitat i per formació professional.

El tipus de cotització aplicable a la base de cotització dels membres d’instituts de vida consagrada de l’Església Catòlica inclosos en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms serà el 27,15 per cent, del qual el 26,51 per cent correspon a la cobertura de contingències comunes, exclosa la incapacitat temporal, i el 0,64 per cent, a les contingències professionals corresponents a incapacitat permanent i a mort i supervivència, i no està coberta la protecció per cessament d’activitat, sempre que els esmentats instituts disposin de l’autorització de la Seguretat Social per col·laborar en la gestió de la prestació econòmica d’incapacitat temporal.

Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris

Base mínima i màxima euros/mes Durant l’any 2024, la taula general i la taula reduïda de les bases màximes i mínimes aplicables als diferents trams de rendiments nets seran les següents:
Taula reduïda
Trams de rendiments nets 2024.
Euros/mes
Base mínima.
Euros/mes
Base màxima.
Euros/mes
Tram 1 <= 670 735,29 816,98
Tram 2 > 670 i <= 900 816,99 900
Tram 3 > 900 i <1.166,70 872,55 1.166,70

Taula general
Trams de rendiments nets 2024.
Euros/mes
Base mínima.
Euros/mes
Base màxima.
Euros/mes
Tram 1 >= 1.166,70 i <=1.300 950,98 1.300
Tram 2 > 1.300 i <= 1.500 960,78 1.500
Tram 3 > 1.500 i <= 1.700 960,78 1.700
Tram 4 > 1.700 i <= 1.850 1.045,75 1.850
Tram 5 > 1.850 i <= 2.030 1.062,09 2.030
Tram 6 > 2.030 i <= 2.330 1.078,43 2.330
Tram 7 > 2.330 i <= 2.760 1.111,11 2.760
Tram 8 > 2.760 i <= 3.190 1.176,47 3.190
Tram 9 > 3.190 i <= 3.620 1.241,83 3.620
Tram 10 > 3.620 i <= 4.050 1.307,19 4.050
Tram 11 > 4.050 i <= 6.000 1.454,25 4.720,50
Tram 12 > 6.000 1.732,03 4.720,50
Tipus Contingències Comunes
  • El 18,75 per cent quan la persona treballadora hagi optat per una base de cotització de fins a 1.141.18 euros mensuals. El 26,50 per cent quan la persona treballadora hagi optat per una base de cotització superior a 1.141.18 euros mensuals (se li aplicarà a la quantia que excedeixi)
Millora voluntària d’incapacitat temporal per contingències comunes
  • 3,30 per cent
  • El 2,80 per cent si la persona interessada està acollida a la protecció per contingències professionals o per cessament d’activitat
Tipus per a accidents de treball (AT) i malalties professionals (MP)

Tarifa de primes establerta en la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre

Incapacitat permanent i mort i supervivència (quan no s’opti per la totalitat d’AT i MP)

1,00 per cent

Mecanisme d’equitat intergeneracional 0,7 per cent sobre la base de cotització per contingències comunes

Les persones treballadores incloses en aquest sistema especial que no hagin optat per donar cobertura, en l’àmbit de protecció dispensada, a la totalitat de les contingències d'accidents de treball i malalties professionals, efectuaran una cotització addicional equivalent al 0,10 per cent, aplicat sobre la base de cotització triada per finançar les prestacions previstes per al risc durant l'embaràs i el risc durant la lactància natural.

Sistema Especial Treballadors Compte d'Altri Agraris Períodes d’inactivitat

Determinació de la situació d’inactivitat

A l’efecte, s’entén que hi ha períodes d’inactivitat d’aquí a un mes natural quan el nombre de dies naturals en què el treballador figuri d’alta en el sistema especial l’esmentat mes sigui superior al nombre de jornades reals en el mateix multiplicat per 1,3636.

El nombre de dies d’inactivitat del mes és la diferència entre els dies en alta laboral el mes i el nombre de jornades reals el mes multiplicades per 1,3636.

La cotització pels dies d’inactivitat el mes és el resultat de multiplicar el nombre de dies d’inactivitat el mes per la base de cotització diària corresponent i pel tipus de cotització aplicable.

Base de cotització en la situació d’inactivitat

L’import de la base mensual de cotització aplicable per als treballadors per compte aliè inclosos en aquest sistema especial, durant els períodes d’inactivitat, serà l’establert per a la base mínima per contingències comunes corresponent al grup 7 de l’escala de grups de cotització del Règim General de la Seguretat Social, per tant, des de l’1 de gener de 2024 la base mensual de cotització serà de 1.323,00 euros.

Tipus de cotització en situació d’inactivitat

El tipus de cotització en aquesta situació serà de l’11,50 per cent, de manera que la cotització resultant anirà a càrrec exclusiu del treballador.

Mecanisme d’equitat intergeneracional 

Des de l’1 de gener de 2024 s’aplica als períodes d’inactivitat el 0,7 per cent sobre la base de cotització per contingències comunes, a càrrec del treballador.

Beneficis en la cotització

Amb efectes des de l’u de gener de 2024, als treballadors que hagin fet un màxim de 55 jornades reals cotitzades l’any 2023, se’ls aplicarà a les quotes resultants durant els períodes d’inactivitat el 2024 una reducció del 19,11 per cent.

Règim General de la Seguretat Social

AÑO 2024

BASES DE COTITZACIÓ CONTINGÈNCIES COMUNES
Grup de Cotització Categories Professionals

Bases mínimes

euros/mes

Bases màximes
euros/mes
1 Enginyers i Llicenciats Personal d'alta direcció no inclòs a l'article 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors 1.847,40 4.720,50
2 Enginyers Tècnics, Pèrits i Ajudants Titulats 1.532,10 4.720,50
3 Caps Administratius i de Taller 1.332,90 4.720,50
4 Ajudants no Titulats 1.323,00 4.720,50
5 Oficials Administratius 1.323,00
4.720,50
6 Subalterns 1.323,00
4.720,50
7 Auxiliars Administratius 1.323,00
4.720,50


Bases mínimes

euros/dia

Bases màximes

euros/dia

8 Oficials de primera i segona 44,10 157,35
9 Oficials de tercera i Especialistes 44,10 157,35
10 Peons 44,10 157,35
11 Treballadors menors de divuit anys, independentment de la categoria professional 44,10 157,35

TIPUS DE COTITZACIÓ (%)
CONTINGÈNCIES EMPRESA TREBALLADORS TOTAL Accidents de Treball i Malalties Professionals
Comunes 23,60 4,70 28,30 Tarifa Primes que s’estableix a la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre,PGE 2007, en la redacció donada per la Disposició Final Cinquena del RDL 28/2018 de 28 de desembre (BOE del 29), de manera que les primes resultants són a càrrec exclusiu de l’empresa
Hores Extraordinàries Força Major 12,00 2,00 14,00
Resta Hores Extraordinàries 23,60 4,70 28,30
Mecanisme Equitat Intergeneracional (MEI) 0,58 0,12 0,7

(1) Exoneració en la cotització per contingències comunes (tret d’IT), desocupació, fons de garantia salarial i formació professional, prevista a l’art. 152 del RD Legislatiu 8/2015:

  • Aplicable durant l’any 2024 a treballadors per compte d’altri o a socis treballadors o de treball de cooperatives que continuïn treballant després d’haver assolit l’edat de 65 anys si s’acrediten 38 anys o més de cotització o 66 anys i 6 mesos quan s’acrediten menys de 38 anys de cotització.
  • Tipus de cotització aplicable durant l’any 2024 per IT per contingències comunes:  1,55 %, del qual l’1,30 % és a càrrec de l'empresa i el 0,25 % a càrrec del treballador.

(2) Els contractes de durada determinada per temps inferior a 30 dies tindran una cotització addicional a càrrec de l’empresari que s’abonarà en acabar i que durant l’any 2024 tindrà un import de 31,22 €. Aquesta cotització addicional no s’aplicarà als contractes per substitució, als contractes per a la formació i l’aprenentatge ni als contractes de formació en alternança. 

ATUR EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
Tipus General:
Contractació indefinida, inclosos els contractes indefinits a temps parcial i fixos discontinus, contractació de durada determinada en les modalitats de contractes de formació en alternança, per a la formació i l’aprenentatge, formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d’estudis, de relleu, interinitat i contractes subscrits amb treballadors que tinguin reconegut un grau de discapacitat no inferior al 33 %
5,50 1,55 7,05
Contracte de durada determinada a temps complet o a temps parcial 6,70 1,60 8,30


EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
FOGASA 0,20
0,20


EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
FORMACIÓ PROFESSIONAL 0,60 0,10 0,70

LÍMITS COTITZACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS
MÀXIM MÍNIM
4.720,50 1.323,00

CONTRACTE DE TREBALL A TEMPS PARCIAL
GRUP COTITZACIÓ BASE MÍNIMA/HORA
1 11,13
2 9,23
3 8,03
4 a 11 7,97
SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL (SMI)

DIARI MENSUAL ANUAL
IMPORTS 37,80 € 1.134,00 € 15.876,00 €

INDICADOR PÚBLIC DE RENDA D'EFECTES MÚLTIPLES (IPREM)

DIARI MENSUAL ANUAL
IMPORTS 20 €  600 € 7.200 €

Pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes incloses als programes de formació

Any 2024

Les persones que facin pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes incloses en programes de formació previstes en la disposició addicional cinquanta-dosena del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social quedaran compreses com assimilades a treballadors per compte d’altri en el Règim General de la Seguretat Social, exclosos els sistemes especials d’aquest règim, tret que la pràctica o la formació es faci a bord d’embarcacions, cas en què la inclusió es produirà en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

Pràctiques formatives remunerades:


Concepte Empresa Treballador Total
Contingències Comunes 53,61 €/mes 10,69 €/mes 64,30 €/mes
Accidents de Treball i Malalties Professionals 3,82 €/mes IT (Incapacitat Temporal)
3,56 €/mes IMS (Incapacitat Permanent, Mort i Supervivència)

7,38 €/mes
Mecanisme Equitat Intergeneracional (MEI)

Exclòs

Aquesta cotització s’aplicarà també respecte a les pràctiques fetes a l’empara del Reial Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, i del Reial Decret 1543/2011, de 31 d’octubre, pel qual es regulen les pràctiques no laborals en empreses.

Pràctiques formatives no remunerades:


Concepte Empresa Treballador Total
Contingències Comunes (exclosa IT) 2,67 €/dia
2,67 €/dia (màxim mensual: 60,76 €)
Accidents de Treball i Malalties Professionals
0,17 €/dia (IT)
0,16 €/dia (IMS)

0,33 €/dia (màxim mensual: 7,38 € (3,82 € d’IT i 3,56 € d’IMS)
Mecanisme Equitat Intergeneracional (MEI)

Exclòs

L’any 2024, per a tots dos casos de pràctiques, s’aplicarà a les quotes per contingències comunes la reducció del 95 per cent establerta en l’apartat 5.b) de la disposició addicional cinquanta-dosena del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, sense que els siguin d’aplicació altres beneficis en la cotització que no siguin aquesta reducció. S’aplicarà a aquestes reduccions de quotes el que s’estableix a l’article 20 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, a excepció del que s’estableix en els seus apartats 1 i 3.

Complementary Content
${loading}