Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Bases i tipus de cotització 2022

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Sistema Especial per a Treballadors per Compte d'Altri Agraris. Períodes d'activitat

BASES DE COTITZACIÓ EN PERÍODES D'ACTIVITAT.

La cotització es podrà efectuar, a opció de l’empresari, per bases diàries, en funció de les jornades reals efectivament treballades, o per bases mensuals. Si l’empresari no exerceix expressament aquesta opció, s'entendrà que ha escollit la modalitat de bases mensuals de cotització.

La modalitat de cotització per bases mensuals serà obligatòria per als treballadors agraris per compte d'altri amb contracte indefinit, sense incloure-hi els que prestin serveis amb caràcter fix discontinu, respecte dels quals tindrà caràcter opcional.

A partir de l'1 de gener de 2022, les bases aplicables per als treballadors inclosos en aquest Sistema Especial es determinaran segons el que estableix l'article 147 del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Quan la cotització s’efectuï per bases diàries, el que estableix el paràgraf anterior s'entendrà referit a cada jornada real treballada, sense que pugui ser inferior a la base mínima diària de cotització que s’estableixi legalment.

No serà aplicable als treballadors inclosos en aquest Sistema especial la cotització addicional per hores extraordinàries.

Tampoc no és aplicable la cotització addicional per contingències comunes, establerta en els contractes temporals de durada efectiva igual o inferior a trenta dies.

1.- BASES DE COTITZACIÓ MENSUALS.

A partir de l'1 de gener de 2022, les bases mensuals de cotització per contingències comunes durant els períodes d'activitat per als treballadors que prestin serveis durant tot el mes són les següents:

BASES DE COTITZACIÓ PER CONTINGÈNCIES COMUNES
Grup de Cotització Categories Professionals Bases mínimes
euros/mes
Bases màximes
euros/mes
1 Enginyers i Llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs a l'article 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors 1.629,30 4.139,40
2 Enginyers Tècnics, Pèrits i Ajudants Titulats 1.351,20 4.139,40
3 Caps Administratius i de Taller 1.175,40 4.139,40
4 Ajudants no Titulats 1.166,70 4.139,40
5 Oficials Administratius 1.166,70 4.139,40
6 Subalterns 1.166,70 4.139,40
7 Auxiliars Administratius 1.166,70 4.139,40
8 Oficials de primera i segona 1.166,70 4.139,40
9 Oficials de tercera i Especialistes 1.166,70 4.139,40
10 Peons 1.166,70 4.139,40
11 Treballadors menors de divuit anys 1.166,70 4.139,40

Aquesta modalitat de cotització mensual és aplicable amb caràcter obligatori als treballadors per compte d'altri amb contracte indefinit, sense incloure entre aquests treballadors els que presten serveis amb caràcter fix discontinu, respecte dels quals té caràcter opcional.

2.- BASES DE COTITZACIÓ JORNADES REALS. 

BASES DE COTITZACIÓ PER JORNADES REALS
Grup de Cotització Categories Professionals Bases mínimes
euros/dia
Bases màximes
euros/dia
1 Enginyers i Llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs a l'article 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors 70,84 179,97
2 Enginyers Tècnics, Pèrits i Ajudants Titulats 58,75 179,97
3 Caps Administratius i de Taller 51,10 179,97
4 Ajudants no Titulats 50,73 179,97
5 Oficials Administratius 50,73 179,97
6 Subalterns 50,73 179,97
7 Auxiliars Administratius 50,73 179,97
8 Oficials de primera i segona 50,73 179,97
9 Oficials de tercera i Especialistes 50,73 179,97
10 Peons 50,73 179,97
11 Treballadors menors de divuit anys 50,73 179,97

Quan es facin en el mes natural 22 jornades reals o més, la base de cotització aplicable serà la corresponent a les bases mensuals de cotització per contingències comunes.

3.- TIPUS DE COTITZACIÓ EN PERÍODES D’ACTIVITAT

Tipus de cotització per Contingències comunes i Accidents de Treball I Malalties Professionals

 
TIPUS COTITZACIÓ %
CONTINGÈNCIES COMUNES Accidents de Treball i Malalties Professionals
GRUP EMPRESA TREBALLADOR TOTAL

Tarifa Primes disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, PGE 2007, en la redacció donada per la Disposició Final Cinquena del RDL 28/2018 de 28 de desembre (BOE del 29), i les primes resultants són a càrrec exclusiu de l’empresa

1 23,60 4,70 28,30
2 a 11 20,24 4,70 24,94


Tipus de cotització per a Atur, FOGASA i Formació Professional


ATUR EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
Treballadors per compte d'altri fixos 5,50 1,55 7,05
Treballadors per compte d'altri de caràcter eventual 6,70 1,60 8,30
Treballadors amb contractes de durada determinada o subscrits amb discapacitats amb un grau no inferior al 33% 5,50 1,55 7,05


Durant l'any 2022, s'aplicarà als treballadors que es trobin en situació d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural, així com maternitat i paternitat, durant la situació d'activitat, independentment del grup en què s'emmarquin, una reducció en la quota a la cotització per atur de 2,75 punts percentuals de la base de cotització.

 


EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
FOGASA 0,10
0,10


EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
FORMACIÓ PROFESSIONAL 0,15 0,03 0,18

Tipus de cotització durant les situacions d’Incapacitat Temporal, Risc durant l’embaràs i Risc durant la lactància natural, així com de Naixement i cura del menor i Corresponsabilitat en la cura del lactant causades durant la situació d’activitat: la cotització es durà a terme segons modalitat de contractació
CONTRACTE INDEFINIT Normes Règim General CONTRACTE TEMPORAL I FIXOS DISCONTINUS
GRUP

TIPUS %

S'aplicaran les normes del Règim General en relació als dies contractats en què no hagin pogut prestar els seus serveis.

En els dies en què no estigui prevista la prestació de serveis, els treballadors estan obligats a ingressar la cotització corresponent als períodes d'inactivitat, tret que estiguin percebent els subsidis per maternitat i paternitat.

1 15,50
2 a 11 2,754.-REDUCCIONS APORTACIONS EMPRESARIAL

4,1. Reduccions en la cotització per contingències comunes en situacions d’activitat

Durant l'any 2022 s'aplicaran les següents reduccions en les aportacions empresarials a la cotització a aquest Sistema Especial durant els períodes d'activitat amb prestació de serveis. 

a) En la cotització respecte dels treballadors enquadrats en el grup de cotització 1, s'aplicarà una reducció de 8,10 punts percentuals de la base de cotització, de manera que donarà un tipus efectiu de cotització per contingències comunes del 15,50%.
En cap cas la quota empresarial resultant no serà superior a 279,00 euros al mes o a 12,68 euros per jornada real treballada.

b) En la cotització respecte dels treballadors enquadrats en els grups de cotització 2 a 11, la reducció s'ajustarà a les regles següents:

       Per a bases mensuals de cotització, la fórmula a aplicar serà la següent:


La quota empresarial resultant no podrà ser inferior a 117,07 euros mensuals o 5,32  euros per jornada real treballada.

4,2. Reduccions a l’aportació empresarial per atur durant les situacions d’Incapacitat Temporal, Risc durant l’embaràs, Risc durant la lactància natural, així com de Naixement i cura del menor i Corresponsabilitat en la cura del lactant, causades durant la situació d’activitat.
Durant l’any 2022 s’aplicarà als treballadors que es trobin en  aquestes situacions,  sigui quin sigui el grup en què quedin enquadrats, una reducció  de 2,75 punts percentuals de la base de cotització

Règim Especial Treballadors Autònoms

 
Base Mínima euros/mes 960,60  €/mes
Base Màxima euros/mes 4.139,40  €/mes

Base de Cotització menors de 47 anys o amb 47 anys.

Els treballadors que a partir de l’01/01/2022, aquest dia inclusivament, siguin menors de 47 anys poden elegir entre els límits de las bases mínima i màxima.

Podran fer la mateixa elecció els treballadors que en aquesta data tinguin una edat de 47 anys i la seva base de cotització el mes de desembre del 2021 hagi estat igual o superior a 2.077,80 euros/mes o es donin d'alta en aquest Règim Especial després d'aquesta data.

Treballadors que a partir de l'01/01/2022, aquest dia inclusivament, tinguin 47 anys d'edat, si la seva base de cotització fos inferior a 2.077,80 euros/mes, no poden triar una base de quantia superior a 2.113,20 euros/mes, tret que haguessin exercitat l'opció en aquest sentit abans del 30 juny de 2022, la qual esdevindrà efectiva a partir de l'1 de juliol del mateix any; en aquest cas no hi ha aquesta limitació.

En el cas del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la defunció d'aquest titular, s'hagi hagut de posar al capdavant del negoci i donar d'alta en aquest Règim Especial amb 47 anys d'edat, no hi ha aquesta limitació.

Els treballadors que tinguin 47 anys, si la seva base de cotització fos menor de 2.077,80 euros/mes i no exercitessin cap opció, la base de cotització està compresa entre les quanties de 960,60 euros/mes i 2.113,20 euros/mes.

Base de Cotització 48 anys d'edat o més.

Per als treballadors que a partir de l’01/01/2022, aquest dia inclusivament, tinguin 48 anys d'edat o més, la base de cotització està compresa entre les quanties de 1.035,90 i 2.113,20 euros/mes.

En el cas del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la defunció d'aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del negoci i donar-se d'alta en aquest règim especial amb 45 anys o més d'edat, pot optar per una base de cotització compresa entre els 960,60 i els 2.113,20 euros/mes.

Si l'última base de cotització acreditada ha estat superior a 2.077,80 euros/mes, han de cotitzar per una base compresa entre 960,60 euros/mes i l'import d'aquella, amb el límit de la base màxima de cotització.

Base de Cotització 48 anys o més d'edat amb 5 anys cotitzats o més abans dels 50 anys.

Si l'última base de cotització acreditada ha estat inferior o igual a 2.077,80 euros/mes, cal que cotitzin per una base compresa entre els 960,60 i els 2.113,20 euros/mes.

Si l'última base de cotització acreditada ha estat superior a 2.077,80 euros/mes, cal que cotitzin per una base compresa entre 960,60 euros mensuals i l'import d'aquella, incrementat en un 1,70 per cent, amb el límit de la base màxima de cotització.

Tipus Contingències Comunes 28,30 per cent
Tipus Contingències Professionals 1,30 per cent
Tipus Cessament d’Activitat

0,90 per cent

Tipus Formació Professional
0,10 per cent


Els treballadors autònoms dedicats a la venda ambulant o a domicili:

Independentment de l'edat del treballador i dels anys cotitzats de manera efectiva a la Seguretat Social, les bases mínimes de cotització d'aquests treballadors (CNAE: 4781, 4782, 4789, 4799) a partir de l’01/01/2022, aquest dia inclusivament, seran:

1) Socis treballadors de cooperatives de treball associat:

a) Mercats ambulants menys de 8 hores al dia: opció de base mínima d'autònoms (960,60 euros/mes) o 528,30 euros/mes.

b) Mercats ambulants més de vuit hores al dia i treballadors que no perceben ingressos directament dels compradors: opció entre 884,10 euros/mes o la base mínima d'autònoms (960,60 euros/mes) o 528,30 euros/mes per a activitat CNAE 4799.

2) Treballadors individuals: Opció entre 884,10 euros/mes o base mínima d’autònoms (960,60 euros/mes) excepte:

a) Si CNAE és 4799: entre la base mínima d'autònoms (960,60 euros/mes) o 528,30 euros/mes.

b) Mercats ambulants menys de vuit hores al dia: entre la base mínima d'autònoms (960,60 euros/mes) o 528,30 euros/mes.


Els treballadors autònoms que en algun moment de l'any 2021 i de manera simultània hagin tingut contractat al seu servei un nombre de treballadors per compte aliè igual o superior a deu, la base mínima de cotització a partir de l’01/01/2022, aquest dia inclusivament, serà de 1.234,80 euros/mes.


Els treballadors que exerceixin  les funcions de direcció i gerència que comporten l’acompliment del càrrec de conseller o administrador, o prestin altres serveis per a una societat de capital, a títol lucratiu i de forma habitual, personal i directa, sempre que posseeixin el control efectiu, directe o indirecte d’aquella, la base mínima de cotització a partir de l’01/01/2022, aquest dia inclusivament, serà de 1.234,80 euros/mes.


Els socis treballadors de les societats laborals, quan la seva participació en el capital social juntament amb la del seu cònjuge i parents per consanguinitat, afinitat o adopció fins al segon grau, amb qui convisquin, arribi, almenys, al 50 per cent, llevat que acreditin que l'exercici del control efectiu de la societat requereix el concurs de persones alienes a les relacions familiars, la base mínima de cotització a partir de l’01/01/2022, aquest dia inclusivament, serà de 1.234,80 euros/mes.


Pluriactivitat

Els treballadors que causin alta per primera vegada en el Règim Especial de Treballadors Autònoms en cas de pluriactivitat amb jornada laboral a temps complet o a temps parcial superior al 50 per cent, les quanties seran durant l’any 2022 com a límit mínim:

a) Si la jornada laboral és a temps complet:

 • El 50 per cent de la base mínima de cotització, durant els primers 18 mesos.
 • El 75 per cent de la base mínima de cotització, durant els 18 mesos següents.

b) Si la jornada laboral és a temps parcial superior al 50 per cent:

 • El 75 per cent de la base mínima de cotització, durant els primers 18 mesos.
 • El 85 per cent de la base mínima de cotització, durant els 18 mesos següents.

Com a límit màxim: les aplicables al règim.

L'aplicació de les mesures anteriors serà incompatible amb qualsevol altra bonificació o reducció establerta com a mesura de foment del treball autònom, així com la devolució de quotes que estableix l'art. 313 TRLGSS.


Cotització per a treballadors majors de 65 anys

Els treballadors majors de 65 anys i 38 anys i 6 mesos de cotització o 67 anys i 37 anys de cotització, a partir de l’01/01/2022 estan obligats a cotitzar únicament per:

 • Incapacitat Temporal
 • Contingències Professionals


Cotització en supòsits de compatibilitat de jubilació i treball per compte propi.

Durant la realització d’un treball per compte propi compatible amb la pensió de jubilació, els treballadors cotitzen a aquest règim especial únicament per:

 • Incapacitat Temporal
 • Contingències Professionals

Si bé queden subjectes a una cotització especial de solidaritat del 9 per cent sobre la base per contingències comunes, no computable a l’efecte de prestacions.

La quantia de la pensió de jubilació compatible amb el treball serà equivalent al 50 per cent de l'import resultant en el reconeixement inicial, una vegada aplicat, si escau, el límit màxim de pensió pública, o del límit que s'estigui percebent, en el moment d'inici de la compatibilitat amb el treball, exclòs, en tot cas, el complement per mínims, independentment de la jornada laboral o l'activitat que dugui a terme el pensionista.

Si s’acredita tenir contractat, almenys, un treballador per compte aliè, la quantia de la pensió compatible amb el treball arriba al 100 per cent.

Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris

Base mínima euros/mes 960,60
Base màxima euros/mes 4.139,40
Tipus                  
 • 18,75%: Quan la base estigui compresa entre 960,60 i 1.152,60 euros/mes.
 • 26,50%: Si cotitza per una base superior a 1.152,60 euros/mes, la quantia en excés.
Millora Voluntària IT   CC
                      
 • 3,30%
 • 2,80% si està acollit al sistema de protecció per contingències professionals o per cessament d'activitat.
Tipus AT i EP Tarifa de primes aprovada per la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2007.
IMS (sense opció a AT i MP) 1,00%


Els treballadors inclosos en aquest Sistema Especial que no hagin optat per donar cobertura, a l’àmbit de protecció dispensada, de la totalitat de les contingències d'accidents de treball i malalties professionals, efectuaran una cotització addicional equivalent al 0,10 per cent, aplicat sobre la base de cotització triada per finançar les prestacions previstes per al risc durant l'embaràs i el risc durant la lactància natural.

Per als treballadors que de manera voluntària s’acullin a la cobertura de Cessament d’Activitat, el tipus de cotització aplicable serà del 2,20 per cent.

Sistema Especial Treballadors Compte d'Altri Agraris Períodes d’inactivitat

Determinació de la situació d’inactivitat

A l’efecte, s’entén que hi ha períodes d’inactivitat d’aquí a un mes natural quan el nombre de dies naturals en què el treballador figuri d’alta en el sistema especial l’esmentat mes sigui superior al nombre de jornades reals en el mateix multiplicat per 1,3636.

El nombre de dies d’inactivitat del mes és la diferència entre els dies en alta laboral el mes i el nombre de jornades reals el mes multiplicades per 1,3636.

La cotització pels dies d’inactivitat el mes és el resultat de multiplicar el nombre de dies d’inactivitat el mes per la base de cotització diària corresponent i pel tipus de cotització aplicable.

Base de cotització en la situació d’inactivitat

Durant l’any 2021, l’import de la base mensual de cotització aplicable per als treballadors per compte aliè inclosos en aquest sistema especial, durant els períodes d’inactivitat, serà l’establert per a la base mínima per contingències comunes corresponent al grup 7 de l’escala de grups de cotització del Règim General de la Seguretat Social.

L'any 2021, la base mensual de cotització aplicable per als treballadors per compte d'altri inclosos en aquest Sistema Especial, durant els períodes d'inactivitat, serà de 1.125,90 euros.

Tipus de cotització en situació d’inactivitat

El tipus de cotització en aquesta situació serà de l'11,50%.

Beneficis en la cotització

Amb efectes des de l’u de gener de 2021, als treballadors que hagin fet un màxim de 55 jornades reals cotitzades l’any 2020, se’ls aplicarà a les quotes resultants durant els períodes d’inactivitat el 2021 una reducció del 19,11 per cent.Règim General de la Seguretat Social

BASES DE COTITZACIÓ CONTINGÈNCIES COMUNES
Grup de Cotització Categories Professionals Bases mínimes
euros/mes
Bases màximes
euros/mes
1 Enginyers i Llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs a l'article 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors 1.629,30 4.139,40
2 Enginyers Tècnics, Pèrits i Ajudants Titulats 1.351,20 4.139,40
3 Caps Administratius i de Taller 1.175,40 4.139,40
4 Ajudants no Titulats 1.166,70 4.139,40
5 Oficials Administratius 1.166,70 4.139,40
6 Subalterns 1.166,70 4.139,40
7 Auxiliars Administratius 1.166,70 4.139,40


Bases mínimes
euros/dia
Bases màximes
euros/dia
8 Oficials de primera i segona 38,89 137,98
9 Oficials de tercera i Especialistes 38,89 137,98
10 Peons 38,89 137,98
11 Treballadors menors de divuit anys, independentment de la categoria professional 38,89 137,98


TIPUS DE COTITZACIÓ (%)
CONTINGÈNCIES EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
Comunes 23,60 4,70 28,30
Hores Extraordinàries Força Major 12,00 2,00 14,00
Resta Hores Extraordinàries 23,60 4,70 28,30
 

(1) Exoneració  en la cotització per contingències comunes (tret d’IT), atur, fons garantia salarial i formació professional, prevista a l’art. 152 del RD Legislatiu 8/2015

 • aplicable durant l’any 2022 a treballadors compte aliè o a socis treballadors o de treball de cooperatives, que continuïn treballant després d’haver assolit l’edat de 65 anys si acrediten cotitzacions de 37 anys i 6 mesos o més; o després d’haver assolit l’edat de 66 anys i 2 mesos, si acrediten cotitzacions inferiors a 37 anys i 6 mesos.
  • Tipus de cotització aplicable durant l’any 2022 per IT per contingències comunes:   1,55 %, del qual l’1,30 % és a càrrec de l'empresa i el 0,25 % a càrrec del treballador.

(2)   Els contractes de durada determinada per temps inferior a 30 dies tenen una cotització addicional a càrrec de l’empresari que s’abona en acabar i que durant l’any 2022 té un import de 26,57 €.   Aquesta cotització addicional no s’aplica als contractes subscrits amb treballadors inclosos en el Sistema Especial per a treballadors Compte Aliè Agraris, en el Sistema Especial d’Empleats de la Llar o en el Règim Especial per a la Mineria del Carbó, ni als contractes per substitució.

 

ATUR EMPRESA TREBALLADORS TOTAL

Tipus General:

Contractació indefinida, inclosos els contractes indefinits a temps parcial i fixos discontinus, contractació de durada determinada en les modalitats de contractes formatius en pràctiques i per a la formació i l’aprenentatge, de relleu, interinitat i contractes, sigui quina sigui la modalitat, realitzats amb treballadors
discapacitats

5,50 1,55 7,05
Contracte durada determinada Temps Complet 6,70 1,60 8,30
Contracte durada determinada Temps Parcial 6,70 1,60 8,30


EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
FOGASA 0,20
0,20


EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
FORMACIÓ PROFESSIONAL 0,60 0,10 0,70

LÍMITS COTITZACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS
MÀXIM MÍNIM
4.139,40 1.166,70

CONTRACTE DE TREBALL A TEMPS PARCIAL
GRUP COTITZACIÓ BASE MÍNIMA/HORA
1 9,82
2 8,14
3 7,08
4 a 11 7,03
 

La cotització a la Seguretat Social pels contractes de formació consistirà en una quota única mensual distribuïda de la manera següent:


COTITZACIÓ PER CONTRACTES PER A LA FORMACIÓ I L'APRENENTATGE
Concepte Empresa Treballador Total
Per Contingències Comunes 47,28 € 9,43 € 56,71 €
Per Accidents de Treball i Malalties Professionals IT (Incapacitat Temporal)
3,64 € IMS (Incapacitat, Mort i Supervivència)
2,87 € (euros)

6,51 €
Atur (*) 64,17 € 18,08 € 82,25 €
Fons de Garantia Salarial 3,59 €
3,59 €

(*) Quan es cotitzi per atur en els contractes per a la formació, la base de cotització serà la base mínima corresponent a les contingències per accidents de treball i malalties professionals per a l'any 2022 (1.125,90 euros) a la qual s'aplicarà el tipus del 7,05%, distribuït segons el detall següent: 5,50% a càrrec de l'empresa i 1,55% a càrrec del treballador.

 • Aquesta cotització també serà aplicable:   
  • A les persones assimilades a treballadors per compte d'altri a què es refereix el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i condicions d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participin en programes de formació, en desenvolupament d'allò que es preveu a la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social, i les persones que facin pràctiques no laborals a l'empara d'allò que es disposa en el Reial Decret 1543/2011, de 31 d'octubre, pel qual es regulen les pràctiques no laborals en empreses. No hi ha obligació de cotitzar per les contingències d'atur, fons de garantia salarial ni per formació professional.


SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL (SMI)

DIARI MENSUAL ANUAL
IMPORTS 33,33 € 1.000,00 € 14.000,00 €

INDICADOR PÚBLIC DE RENDA D'EFECTES MÚLTIPLES (IPREM)

DIARI MENSUAL ANUAL
IMPORTS 19,30 €  579,02 € 6.948,24 €

Complementary Content
${loading}