Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Bases i tipus de cotització 2022

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Sistema Especial per a Treballadors per Compte d'Altri Agraris. Períodes d'activitat

BASES DE COTITZACIÓ EN PERÍODES D'ACTIVITAT.

La cotització es podrà efectuar, a opció de l'empresari, per bases diàries, d'acord amb les jornades reals efectuades, o per bases mensuals. Si no s'exercix expressament l'opció esmentada per l'empresari, s'entendrà que este ha elegit la modalitat de bases mensuals de cotització.

Esta modalitat de cotització mensual resultarà d'aplicació amb caràcter obligatori per als treballadors per compte d'altri amb contracte indefinit, sense incloure-hi els que presten servicis amb caràcter fix discontinu, respecte als quals tindrà caràcter opcional.

A partir de l'1 de gener de 2022, les bases aplicables per als treballadors inclosos en este Sistema Especial es determinaran segons el que establix l'article 147 del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Quan la cotització s'efectue per bases diàries, allò establit en el paràgraf anterior s'entendrà referit a cada jornada real realitzada, sense que puga ser inferior a la base mínima diària de cotització que s'establisca legalment.

Als treballadors inclosos en este Sistema especial no se'ls aplicarà la cotització addicional per hores extraordinàries.

Tampoc no és aplicable la cotització addicional per contingències comunes, establida en els contractes temporals de duració efectiva igual o inferior a trenta dies.

1.- BASES DE COTITZACIÓ MENSUALS.

A partir de l'1 de gener de 2022, les bases mensuals de cotització per contingències comunes durant els períodes d'activitat per als treballadors que presten servicis durant tot el mes són les següents:

BASES DE COTITZACIÓ PER CONTINGÈNCIES COMUNES
Grup de Cotització Categories Professionals Bases mínimes
euros/mes
Bases màximes
euros/mes
1 Enginyers i Llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs en l'article 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors 1.629,30 4.139,40
2 Enginyers Tècnics, Perits i Ajudants Titulats 1.351,20 4.139,40
3 Caps Administratius i de Taller 1.175,40 4.139,40
4 Ajudants no Titulats 1.166,70 4.139,40
5 Oficials Administratius 1.166,70 4.139,40
6 Subalterns 1.166,70 4.139,40
7 Auxiliars Administratius 1.166,70 4.139,40
8 Oficials de primera i segona 1.166,70 4.139,40
9 Oficials de tercera i Especialistes 1.166,70 4.139,40
10 Peons 1.166,70 4.139,40
11 Treballadors menors de díhuit anys 1.166,70 4.139,40

Esta modalitat de cotització mensual és aplicable amb caràcter obligatori per als treballadors per compte d'altri amb contracte indefinit, sense incloure-hi els que presten servicis amb caràcter fix discontinu, respecte als quals tindrà caràcter opcional.

2.- BASES DE COTITZACIÓ JORNADES REALS. 

BASES DE COTITZACIÓ PER JORNADES REALS
Grup de Cotització Categories Professionals Bases mínimes
euros/dia
Bases màximes
euros/dia
1 Enginyers i Llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs en l'article 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors 70,84 179,97
2 Enginyers Tècnics, Perits i Ajudants Titulats 58,75 179,97
3 Caps Administratius i de Taller 51,10 179,97
4 Ajudants no Titulats 50,73 179,97
5 Oficials Administratius 50,73 179,97
6 Subalterns 50,73 179,97
7 Auxiliars Administratius 50,73 179,97
8 Oficials de primera i segona 50,73 179,97
9 Oficials de tercera i Especialistes 50,73 179,97
10 Peons 50,73 179,97
11 Treballadors menors de díhuit anys 50,73 179,97

Quan es realitzen en el mes natural 22 o més jornades reals, la base de cotització aplicable serà la corresponent a les bases mensuals de cotització per contingències comunes.

3.- TIPUS DE COTITZACIÓ EN PERÍODES D’ACTIVITAT

Tipus de cotització per Contingències comunes i Accidents de Treball I Malalties Professionals

 
TIPUS COTITZACIÓ %
CONTINGÈNCIES COMUNES Accidents Laborals i Malalties Professionals
GRUP EMPRESA TREBALLADOR TOTAL

Tarifa Primes disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, PGE 2007, en la redacció donada per la Disposició Final Cinquena del RDL 28/2018 de 28 de desembre (BOE del 29), i les primes resultants són a càrrec exclusiu de l’empresa

1 23,60 4,70 28,30
2 a 11 20,24 4,70 24,94


Tipus de cotització per a Atur, FOGASA i Formació Professional


DESOCUPACIÓ EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
Treballadors per compte d'altri fixos 5,50 1,55 7,05
Treballadors per compte d'altri de caràcter eventual 6,70 1,60 8,30
Treballadors amb contractes de duració determinada o signats amb discapacitats amb un grau no inferior al 33 per cent 5,50 1,55 7,05


Durant l'any 2022, s'aplicarà als treballadors es troben en situació d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural, així com maternitat i paternitat, causades durant la situació d'activitat, independentment del grup en què estiguen enquadrats, una reducció en la quota a la cotització per desocupació de 2,75 punts percentuals de la base de cotització.

 


EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
FOGASA 0,10
0,10


EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
FORMACIÓ PROFESSIONAL 0,15 0,03 0,18

Tipus de cotització durant les situacions d’Incapacitat Temporal, Risc durant l’embaràs i Risc durant la lactància natural, així com de Naixement i cura del menor i Corresponsabilitat en la cura del lactant causades durant la situació d’activitat: la cotització es durà a terme segons modalitat de contractació
CONTRACTE INDEFINIT Normes Règim General CONTRACTE TEMPORAL I FIXOS DISCONTINUS
GRUP

TIPUS %

S'aplicaran les normes del Règim General amb relació als dies contractats en els quals no hagen pogut prestar els seus servicis.

En els dies què no estiga prevista la prestació de servicis, els treballadors estan obligats a ingressar la cotització corresponent als períodes d'inactivitat, llevat que estiguen percebent els subsidis per maternitat i paternitat.

1 15,50
2 a 11 2,754.- REDUCCIONS APORTACIONS EMPRESARIAL

4,1. Reduccions en la cotització per contingències comunes en situacions d’activitat

Durant l'any 2022 s'aplicaran les següents reduccions en les aportacions empresarials a la cotització a este Sistema Especial durant els períodes d'activitat amb prestació de servicis. 

a) En la cotització respecte dels treballadors enquadrats en el grup de cotització 1, s'aplicarà una reducció de 8,10 punts percentuals de la base de cotització, de manera que donarà un tipus efectiu de cotització per contingències comunes del 15,50%.
En cap cas la quota empresarial resultant serà superior a 279,00 euros al mes o a 12,68 euros per jornada real treballada.

b) En la cotització respecte dels treballadors enquadrats en els grups de cotització 2 a 11, la reducció s'ajustarà a les regles següents:

       Per a bases mensuals de cotització, la fórmula a aplicar és la següent:


La quota empresarial resultant no pot ser inferior a 117,07 euros mensuals o 5,32  euros per jornada real treballada.

4,2. Reduccions a l’aportació empresarial per desocupació durant les situacions d’Incapacitat Temporal, Risc durant l’embaràs, Risc durant la lactància natural, així com de Naixement i cura del menor i Corresponsabilitat en la cura del lactant, causades durant la situació d’activitat.
Durant l’any 2022 s’aplicarà als treballadors que es troben en  estes situacions,  siga quin siga el grup en què queden enquadrats, una reducció  de 2,75 punts percentuals de la base de cotització

Règim Especial Treballadors Autònoms

 
Base Mínima euros/mes 960,60  €/mes
Base Màxima euros/mes 4.139,40  €/mes

Base de Cotització menors de 47 anys o amb 47 anys.

Els treballadors que a partir de l’01/01/22, este dia inclusivament, siguen menors de 47 anys podran elegir entre els límits de las bases mínima i màxima.

Podran fer la mateixa elecció els treballadors que en esta data tinguen una edat de 47 anys i la seua base de cotització el mes de desembre del 2021  haja sigut igual o superior a 2.077,80 euros/mes o es donen d'alta en este Règim Especial després d'esta data.

Treballadors que a partir de l'01/01/2022, eixe dia inclusivament, tinguen 47 anys d'edat, si la seua base de cotització és inferior a 2.077,80 euros/mes no poden elegir una base de quantia superior a 2.113,20 euros/mes, llevat que hagen exercit l'opció en eixe sentit abans del 30 juny de 2022, la qual esdevindrà efectiva a partir de l'1 de juliol del mateix any; en este cas no existix eixa limitació.

En el cas del cònjuge supervivent del titular del negoci, el qual, com a conseqüència de la defunció d'eixe titular, s'haja hagut de posar al capdavant del negoci i donar d'alta en este Règim Especial amb 47 anys d'edat, no existix eixa limitació.

Els treballadors que tinguen 47 anys, si la seua base de cotització fora menor de 2.077,80 euros/mes i no exercitaren cap opció, la base de cotització estarà compresa entre les quanties de 960,60 euros/mes i 2.113,20 euros/mes.

Base de Cotització 48 anys d'edat o més.

Per als treballadors que a partir de l’01/01/22, este dia inclusivament, tinguen 48 anys d'edat o més, la base de cotització estarà compresa entre les quanties de 1.035,90 i 2.113,20 euros/mes.

En el cas del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la defunció d'este, s'haja hagut de posar al capdavant del negoci i donar-se d'alta en este règim especial amb 45 anys o més, l'elecció de bases estarà compresa entre les quanties de 960,60 i 2.113,20 euros/mes.

Si l'última base de cotització acreditada ha sigut superior a 2.077,80 euros/mes, caldrà cotitzar per una base compresa entre 960,60 euros/mes i l'import d'aquella, amb el límit de la base màxima de cotització. 

Base de Cotització 48 anys d'edat o més amb 5 anys cotitzats o més abans dels 50 anys.

Si l'última base de cotització acreditada ha sigut inferior o igual a 2.077,80 euros/mes, caldrà que cotitzen per una base compresa entre els 960,60 i els 2.113,20 euros/mes.

Si l'última base de cotització acreditada ha sigut superior a 2.077,80 euros/mes, cal que cotitzen per una base compresa entre 960,60 euros mensuals i l'import d'aquella, incrementat en un 1,70 per cent, amb el límit de la base màxima de cotització.

Tipus Contingències Comunes 28,30 per cent
Tipus Contingències Professionals 1,30 per cent
Tipus Cessament d’Activitat

0,90 per cent

Tipus Formació Professional
0,10 per cent


Els treballadors autònoms dedicats a la venda ambulant o a domicili:

Independentment de l'edat del treballador i dels anys cotitzats de manera efectiva a la Seguretat Social, les bases mínimes de cotització d'estos treballadors (CNAE: 4781, 4782, 4789, 4799) a partir de l’01/01/22, este dia inclusivament, seran:

1) Socis treballadors de cooperatives de treball associat:

a) Mercats ambulants menys de huit hores al dia: opció de base mínima d'autònoms (960,60 euros/mes) o 528,30 euros/mes.

b) Mercats ambulants més de huit hores al dia i treballadors que no perceben ingressos directament dels compradors: opció entre 884,10 euros/mes o la base mínima d'autònoms (960,60 euros/mes) o 528,30 euros/mes per a activitat CNAE 4799.

2) Treballadors individuals: Opció entre 884,10 euros/mes o base mínima d’autònoms (960,60 euros/mes) excepte:

a) Si CNAE és 4799: entre la base mínima d'autònoms (960,60 euros/mes) o 528,30 euros/mes.

b) Mercats ambulants menys de huit hores al dia: entre la base mínima d'autònoms (960,60 euros/mes) o 528,30 euros/mes.


Els treballadors autònoms que en algun moment de l'any 2021 i de manera simultània hagen tingut contractat al seu servici un nombre de treballadors per compte d'altri igual o superior a deu, la base mínima de cotització a partir de l’01/01/2022, eixe dia inclusivament, serà de 1.234,80 euros/mes.


Els treballadors que exercisquen  les funcions de direcció i gerència que comporten l’acompliment del càrrec de conseller o administrador, o presten altres servicis per a una societat de capital, a títol lucratiu i de forma habitual, personal i directa, sempre que posseïsquen el control efectiu, directe o indirecte d’aquella, la base mínima de cotització a partir de l’01/01/22, este dia inclusivament, serà de 1.234,80 euros/mes. 


Els socis treballadors de les societats laborals, quan la seua participació en el capital social juntament amb la del seu cònjuge i parents per consanguinitat, afinitat o adopció fins al segon grau, amb qui convisquen, arribe, almenys, al 50 per cent, llevat que acrediten que l'exercici del control efectiu de la societat requerix el concurs de persones alienes a les relacions familiars, la base mínima de cotització a partir de l’01/01/22, este dia inclusivament, serà de 1.234,80 euros/mes.


Pluriactivitat

Els treballadors que causen alta per primera vegada en el Règim Especial de Treballadors Autònoms en cas de pluriactivitat amb jornada laboral a temps complet o a temps parcial superior al 50 per cent, les quanties durant l’any 2022 seran, com a límit mínim:

a) Si la jornada laboral és a temps complet:

 • El 50 per cent  de la base mínima de cotització, durant els primers 18 mesos.
 • El 75 per cent de la base mínima de cotització, durant els 18 mesos següents.

b) Si la jornada laboral és a temps parcial superior al 50 per cent:

 • El 75 per cent de la base mínima de cotització, durant els primers 18 mesos.
 • El 85 per cent de la base mínima de cotització, durant els 18 mesos següents.

Com a límit màxim: les aplicables al règim.

L'aplicació de les mesures anteriors serà incompatible amb qualsevol altra bonificació o reducció establida com a mesura de foment del treball autònom, així com la devolució de quotes que establix l'art. 313 TRLGSS.


Cotització per a treballadors majors de 65 anys

Els treballadors majors de 65 anys i 38 anys i 6 mesos de cotització o 67 anys i 37 anys de cotització, a partir de l’01/01/22 estan obligats a cotitzar únicament per:

 • Incapacitat Temporal
 • Contingències Professionals


Cotització en supòsits de compatibilitat de jubilació i treball per compte propi.

Durant la realització d’un treball per compte propi compatible amb la pensió de jubilació, els treballadors cotitzen a este règim especial únicament per:

 • Incapacitat Temporal
 • Contingències Professionals

Si bé quedaran subjectes a una cotització especial de solidaritat del 9 per cent sobre la base per contingències comunes, no computable a l’efecte de prestacions.

La quantia de la pensió de jubilació compatible amb el treball serà equivalent al 50 per cent de l'import resultant en el reconeixement inicial, una vegada aplicat, si escau, el límit màxim de pensió pública, o del límit que s'estiga percebent, en el moment d'inici de la compatibilitat amb el treball, exclòs, en tot cas, el complement per mínims, independentment de la jornada laboral o l'activitat que duga a terme el pensionista.

Si s’acredita tindre contractat, almenys, un treballador per compte d'altri, la quantia de la pensió compatible amb el treball arriba al 100 per cent.

Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris

Base mínima euros/mes 960,60
Base màxima euros/mes 4.139,40
Tipus                  
 • 18,75%: Quan la base estiga compresa entre 960,60  i 1.152,60 euros/mes.
 • 26,50%: Si cotitza per una base superior a 1.152,60 euros/mes, la quantia que excedisca.
Millora Voluntària IT   CC
                      
 • 3,30%
 • 2,80% si està acollit al sistema de protecció per contingències professionals o per cessació d'activitat.
Tipus AT i EP Tarifa de primes aprovada per la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2007.
IMS (sense opció a AL i MP) 1,00%


Els treballadors inclosos en este Sistema Especial que no hagen optat per donar cobertura, a l’àmbit de protecció dispensada, de la totalitat de les contingències d'accidents laborals i malalties professionals, efectuaran una cotització addicional equivalent al 0,10 per cent, aplicat sobre la base de cotització triada per a finançar les prestacions previstes per al risc durant l'embaràs i el risc durant la lactància natural.

Per als treballadors que de manera voluntària s’acullen a la cobertura de Cessament d’Activitat, el tipus de cotització aplicable serà del 2,20 per cent.

Sistema Especial Treballadors Compte d'Altri Agraris Períodes d’inactivitat

Determinació de la situació d’inactivitat

A l’efecte, s’entén que hi ha períodes d’inactivitat d’ací a un mes natural quan el nombre de dies naturals en què el treballador figure d’alta en el sistema especial l’esmentat mes siga superior al nombre de jornades reals en el mateix multiplicat per 1,3636.

El nombre de dies d’inactivitat del mes és la diferència entre els dies en alta laboral el mes i el nombre de jornades reals el mes multiplicades per 1,3636.

La cotització pels dies d’inactivitat el mes és el resultat de multiplicar el nombre de dies d’inactivitat del mes per la base de cotització diària corresponent i pel tipus de cotització aplicable.

Base de cotització en la situació d’inactivitat

Durant l’any 2021, l’import de la base mensual de cotització aplicable per als treballadors per compte d'altri inclosos en este sistema especial, durant els períodes d’inactivitat, serà l’establert per a la base mínima per contingències comunes corresponent al grup 7 de l’escala de grups de cotització del Règim General de la Seguretat Social.

L'any 2021, la base mensual de cotització aplicable per als treballadors per compte d'altri inclosos en este Sistema Especial, durant els períodes d'inactivitat, serà de 1.125,90 euros.

Tipus de cotització en situació d’inactivitat

El tipus de cotització en esta situació serà de l'11,50%.

Beneficis en la cotització

Amb efectes des de l’u de gener de 2021, als treballadors que hagen fet un màxim de 55 jornades reals cotitzades l’any 2020, se’ls aplicarà a les quotes resultants durant els períodes d’inactivitat el 2021 una reducció del 19,11 per cent.Règim General de la Seguretat Social

BASES DE COTITZACIÓ CONTINGÈNCIES COMUNES
Grup de Cotització Categories Professionals Bases mínimes
euros/mes
Bases màximes
euros/mes
1 Enginyers i Llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs en l'article 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors 1.629,30 4.139,40
2 Enginyers Tècnics, Perits i Ajudants Titulats 1.351,20 4.139,40
3 Caps Administratius i de Taller 1.175,40 4.139,40
4 Ajudants no Titulats 1.166,70 4.139,40
5 Oficials Administratius 1.166,70 4.139,40
6 Subalterns 1.166,70 4.139,40
7 Auxiliars Administratius 1.166,70 4.139,40


Bases mínimes
euros/dia
Bases màximes
euros/dia
8 Oficials de primera i segona 38,89 137,98
9 Oficials de tercera i Especialistes 38,89 137,98
10 Peons 38,89 137,98
11 Treballadors menors de díhuit anys, siga quina siga la seua categoria professional 38,89 137,98


TIPUS DE COTITZACIÓ (%)
CONTINGÈNCIES EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
Comunes 23,60 4,70 28,30
Hores Extraordinàries Força Major 12,00 2,00 14,00
Resta d'Hores Extraordinàries 23,60 4,70 28,30
 

(1) Exoneració  en la cotització per contingències comunes (llevat d’IT), desocupació, fons garantia salarial i formació professional, prevista en l’art. 152 del RD Legislatiu 8/2015

 • aplicable durant l’any 2022 a treballadors compte d'altri o a socis treballadors o de treball de cooperatives, que continuen treballant després d’haver assolit l’edat de 65 anys si acrediten cotitzacions de 37 anys i 6 mesos o més; o després d’haver assolit l’edat de 66 anys i 2 mesos, si acrediten cotitzacions inferiors a 37 anys i 6 mesos.
  • Tipus de cotització aplicable durant l’any 2022 per IT per contingències comunes:   1,55 %, del qual l’1,30 % és a càrrec de l'empresa i el 0,25 % a càrrec del treballador.

(2)   Els contractes de duració determinada per temps inferior a 30 dies tenen una cotització addicional a càrrec de l’empresari que s’abona en acabar i que durant l’any 2022 té un import de 26,57 €.   Esta cotització addicional no s’aplica als contractes subscrits amb treballadors inclosos en el Sistema Especial per a treballadors per Compte d'Altri Agraris, en el Sistema Especial d’Empleats de la Llar o en el Règim Especial per a la Mineria del Carbó, ni als contractes per substitució.

 

DESOCUPACIÓ EMPRESA TREBALLADORS TOTAL

Tipus General:

Contractació indefinida, inclosos els contractes indefinits a temps parcial i fixos discontinus, contractació de duració determinada en les modalitats de contractes formatius en pràctiques i per a la formació i l’aprenentatge, de relleu, interinitat i contractes, siga quina siga la modalitat, realitzats amb treballadors
discapacitats

5,50 1,55 7,05
Contracte duració determinada a Temps Complet 6,70 1,60 8,30
Contracte duració determinada a Temps Parcial 6,70 1,60 8,30


EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
FOGASA 0,20
0,20


EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
FORMACIÓ PROFESSIONAL 0,60 0,10 0,70

LÍMITS COTITZACIÓ D'ACCIDENTS LABORALS I MALALTIES PROFESSIONALS
MÀXIM MÍNIM
4.139,40 1.166,70

CONTRACTE DE TREBALL A TEMPS PARCIAL
GRUP COTITZACIÓ BASE MÍNIMA/HORA
1 9,82
2 8,14
3 7,08
4 a 11 7,03
 

La cotització a la Seguretat Social pels contractes de formació consistix en una quota única mensual distribuïda de la manera següent:


COTITZACIÓ PER CONTRACTES PER A LA FORMACIÓ I L'APRENENTATGE
Concepte Empresa Treballador Total
Per Contingències Comunes 47,28 € 9,43 € 56,71 €
Per Accidents Laborals i Malalties Professionals IT (Incapacitat Temporal)
3,64 € IMS (Incapacitat, Mort i Supervivència)
2,87 € (euros)

6,51 €
Desocupació (*) 64,17 € 18,08 € 82,25 €
Fons de Garantia Salarial 3,59 €
3,59 €

(*) Quan es cotitze per desocupació en els contractes per a la formació, la base de cotització serà la base mínima corresponent a les contingències per accidents de treball i malalties professionals per a l'any 2022 (1.125,90 euros) a la qual s'aplicarà el tipus del 7,05%, distribuït segons el detall següent: 5,50% a càrrec de l'empresa i 1,55% a càrrec del treballador.

 • Esta cotització també serà aplicable:   
  • A les persones assimilades a treballadors per compte d'altri a què es referix el Reial Decret 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió al Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació, en desenrotllament d'allò previst en la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social, i les persones que realitzen pràctiques no laborals a l'empara d'allò disposat en el Reial Decret 1543/2011, de 31 d'octubre, pel qual es regulen les pràctiques no laborals en empreses. No hi ha obligació de cotitzar per les contingències de desocupació, fons de garantia salarial ni per formació professional.


SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL (SMI)

DIARI MENSUAL ANUAL
IMPORTS 33,33 € 1.000,00 € 14.000,00 €

INDICADOR PÚBLIC DE RENDA D'EFECTES MÚLTIPLES (IPREM)

DIARI MENSUAL ANUAL
IMPORTS 19,30 €  579,02 € 6.948,24 €

Complementary Content
${loading}