Cookiei buruzko oharra

Webgune honek cookieak erabiltzen ditu, erabiltzaile gisa esperientzia hobea izan dezazun. Nabigatzen jarraituz gero, zure baimena ematen duzu cookieak eta gure cookie-politika onartzen dituzula. Cookieak ez dira erabiltzen informazio pertsonala jasotzeko.


Kotizazio-oinarriak eta motak 2022

Resultados de la búsqueda

Sartu nahi duzun orria ez dago zuk aukeratutako hizkuntzan eskuragarri. Barkatu eragozpenak.
Eskuragarri dauden hizkuntzak: Castellano

Sartu nahi duzun orria ez dago zuk aukeratutako hizkuntzan eskuragarri. Barkatu eragozpenak.
Eskuragarri dauden hizkuntzak: Castellano

Nekazaritzako Besteren Konturako Langileen Sistema Berezia. Jarduera-aldiak

KOTIZAZIO-OINARRIAK JARDUERA-ALDIETAN.

Kotizazioa, eguneroko oinarrien arabera egin ahalko da, enpresariak hautatuta, egindako benetako lanaldien arabera, edo hileko oinarrien arabera. Enpresariak aukera hori berariaz erabiltzen ez badu, hileko kotizazio-oinarrien modalitatea aukeratu duela ulertuko da.

Hileko oinarrien araberako kotizazio-modalitate hori derrigorrez aplikatu beharko dute behin betiko kontratua duten besteren konturako nekazaritzako langileek, haien artean kontuan hartu gabe aldizkako izaera finkoarekin zerbitzuak ematen dituzten langileak, izan ere, kasu horretan, aukerakoa izango da.

2022ko urtarrilaren 1etik aurrera, Sistema Berezi honetan sartuta dauden langileei aplikatu beharreko hileko kotizazio-oinarriak Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren Testu Bategina onartzen duen urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 147. artikuluan ezarritakoaren arabera zehaztuko dira.

Kotizazioa eguneko oinarrien arabera egiten bada, aurreko paragrafoan adierazitakoa benetan egindako lanaldi bakoitzari dagokio, eta ezin da izan legez ezartzen den eguneko gutxieneko kotizazio-oinarria baino txikiagoa.

Sistema berezi horretan barne hartutako langileei ez zaie aplikatuko aparteko orduen kotizazio osagarria.

Ez eta kontingentzia arruntengatiko kotizazio osagarria ere, bost eguneko edo gutxiagoko aldi baterako kontratuetan ezarritakoa.

1.- HILEKO KOTIZAZIO-OINARRIAK.

2022ko urtarrilaren 1etik aurrera, hilabete osoan zehar zerbitzuak ematen dituzten langileen jarduera-aldietako kontingentzia arruntengatiko hileko kotizazio-oinarriak hauek dira:

KONTINGENTZIA ARRUNTEN KOTIZAZIO-OINARRIAK
Kotizazio Taldea Lanbide Kategoria Gutxieneko oinarriak
euro hilean
Gehieneko oinarriak
euro hilean
1 Ingeniariak eta Lizentziadunak. Langileen Estatutuetako 1.3.c) artikuluan ez dauden goi-zuzendaritzako langileak. 1.629,30 4.139,40
2 Ingeniari Teknikoak, Perituak eta Laguntzaile Tituludunak 1.351,20 4.139,40
3 Administrazio eta Tailer Buruak 1.175,40 4.139,40
4 Laguntzaile Titulugabeak 1.166,70 4.139,40
5 Ofizial Administrariak 1.166,70 4.139,40
6 Mendekoak 1.166,70 4.139,40
7 Administrazio Laguntzaileak 1.166,70 4.139,40
8 Lehen eta bigarren mailako Ofizialak 1.166,70 4.139,40
9 Hirugarren mailako Ofizialak eta Espezialistak 1.166,70 4.139,40
10 Peoiak 1.166,70 4.139,40
11 18 urtetik beherako Langileak 1.166,70 4.139,40

Hileko kotizazio-modalitate hori derrigorrez aplikatu beharko diote behin betiko kontratua duten besteren konturako langileei, haien artean aldizkako kontratu finkoa duten langileak barne hartu gabe, izan ere, kasu horretan, aukerakoa izango da.

2.- LANALDI ERREALEN KOTIZAZIO-OINARRIAK. 

LANALDI ERREALEN ARABERAKO KOTIZAZIO-OINARRIAK
Kotizazio Taldea Lanbide Kategoria Gutxieneko oinarriak
euro eguneko
Gehieneko oinarriak
euro eguneko
1 Ingeniariak eta Lizentziadunak. Langileen Estatutuetako 1.3.c) artikuluan ez dauden goi-zuzendaritzako langileak. 70,84 179,97
2 Ingeniari Teknikoak, Perituak eta Laguntzaile Tituludunak 58,75 179,97
3 Administrazio eta Tailer Buruak 51,10 179,97
4 Laguntzaile Titulugabeak 50,73 179,97
5 Ofizial Administrariak 50,73 179,97
6 Mendekoak 50,73 179,97
7 Administrazio Laguntzaileak 50,73 179,97
8 Lehen eta bigarren mailako Ofizialak 50,73 179,97
9 Hirugarren mailako Ofizialak eta Espezialistak 50,73 179,97
10 Peoiak 50,73 179,97
11 18 urtetik beherako Langileak 50,73 179,97

Hil naturalean 22 lanaldi erreal edo gehiago egiten badira, kotizazio-oinarri aplikagarria kontingentzia arruntengatiko hileko kotizazio-oinarriari dagokiona izango da.

3.-KOTIZAZIO-TASAK JARDUERA-ALDIETAN

Kontingentzia arrunten eta Lan Istripu eta Lanbide Gaixotasunen kotizazio-oinarriak

 
KOTIZAZIO-TASA %
KONTINGENTZIA ARRUNTAK Lan Istripuak eta Lanbide Gaixotasunak
TALDEA ENPRESA LANGILEA GUZTIRA

Primen Tarifa, abenduaren 28ko 42/2006 Legearen (PGE 2007) laugarren xedapen gehigarrikoa, abenduaren 28ko 28/2018 RDLaren Azken Xedapeneko Bosgarrenak emandako idazketan (29ko BOE), eragiten diren primak enpresaren kontura izango direlarik soilik

1 23,60 4,70 28,30
2tik 11ra 20,24 4,70 24,94


Kotizazio-motak langabezia, FOGASA eta Lanbide Heziketarako


LANGABEZIA ENPRESA LANGILEAK GUZTIRA
Besteren konturako langile finkoak 5,50 1,55 7,05
Besteren konturako aldi baterako langileak 6,70 1,60 8,30
Iraupen mugatuko kontratuak dituzten langileak edo gutxienez ehuneko 33ko mailako ezgaitasuna dutenekin gauzatutakoak 5,50 1,55 7,05


2022. urtean, aldi baterako ezgaitasun egoeran dauden langileei, haurdunaldi bitarteko arrisku egoeran daudenei eta edoskitzaro naturalaren bitarteko arrisku egoeran daudenei, nahiz jarduera-egoeran zehar sortutako amatasun- eta aitatasun-egoeran dauden langileei, edozein dela egon daitezkeen taldea, kotizazio-oinarriaren ehuneko 2,75 puntuko murrizketa aplikatuko zaie langabezia-kotizazioaren kuotan.

 


ENPRESA LANGILEAK GUZTIRA
FOGASA 0,10
0,10


ENPRESA LANGILEAK GUZTIRA
LANBIDE-HEZIKETA 0,15 0,03 0,18

Kotizazio-tasak Aldi baterako Ezintasunean, Haurdunaldiko arriskuetan eta Edoskitze naturaleko arriskuetan, Adingabearen jaiotza eta zainketan, eta Bularreko haurraren zainketan erantzunkidetasuna jarduera-egoeran eragindako kotizazio motak: kotizazioa kontratazio-motaren arabera egingo da.
KONTRATU FINKOA Erregimen Orokorreko Arauak ALDI BATERAKO KONTRATUA ETA ALDIZKAKO FINKOAK
TALDEA

TASA (%)

Zerbitzuak eman ezin izan diren kontratu-egunetan Erregimen Orokorraren arauak aplikatuko dira.

Zerbitzuak ematea aurreikusita ez dagoen egunetan, langileek, jarduera-ezeko aldiei dagokien kotizazioa ordaindu beharko dute, amatasun- eta aitatasun-laguntzak jasotzen ari badira izan ezik.

1 15,50
2tik 11ra 2,754.- ENPRESAREN EKARPENEN MURRIZKETAK

4,1. Jarduera-egoeretan dauden ohiko kontingentzien kotizazio murrizketak

2022an zehar, murrizketa hauek aplikatuko dira zerbitzuak eskaintzen diren aldietan Sistema Bereziko kotizaziora egindako enpresaren ekarpenetan.

a) 1. kotizazio-taldean dauden langileen kotizazioari dagokionez, ehuneko 8,10 puntuko murrizketa aplikatuko da kotizazio-oinarrian. Beraz, kontingentzia arruntengatiko kotizazio-tasa efektiboa %15,50ekoa izango da.
Sortutako enpresa-kuota ezin izango da hilean 279,00 eurotik gorakoa edo egindako lanaldi errealeko 12,68 eurotik gorakoa izan.

b) 2. kotizazio-taldetik 11. kotizazio-taldera bitarteko taldeetan dauden langileen kotizazioari dagokionez, jarraian adierazten diren arauen arabera egingo da murrizketa:

      Hileko kotizazio-oinarrietan formula hau aplikatuko da:


Emaitzazko enpresa-kuota ezin izango da hilean 117,07 eurotik beherakoa izan, edo egindako lanaldi erreal bakoitzeko 5,32 eurotik beherakoa.

4,2. Enpresaren ekarpena murriztea, langabeziagatik, honako jarduera-egoera hauetan sortutakoak: Aldi baterako ezintasuna, Haurdunaldiko arriskua, Edoskitze naturaleko arriskua, Adingabearen jaiotza eta zaintza eta Bularreko haurraren zaintzako erantzunkidetasuna.
2022an, egoera  horietan dauden langileei,  edozein taldetakoak direla ere, kotizazio-oinarriaren ehuneko  2,75 puntuko murrizketa aplikatuko zaie.

Langile Autonomoen Erregimen Berezia

 
Gutxieneko oinarria, euro hilean 960,60  euro/hilean
Gehienezko oinarria, euro hilean 4.139,40  euro/hilean

47 urtetik beherakoen edo 47 urtekoen kotizazio-oinarria.

2022/01/01ean 47 urtetik beherakoak diren langileek (egun hori barne) gutxieneko eta gehienezko oinarrien mugen artean aukeratu ahal izango dute.

Aukera bera izango dute data horretan 47 urte dituzten eta 2021eko abenduan hilean 2.077,80 euroko edo hortik gorako kotizazio-oinarria  izan duten langileek, edo aipatutako dataren ondoren Erregimen Berezi horretan alta egin dutenek.

2022/01/01ean 47 urte duten langileek (egun hori barne), beren kotizazio-oinarria hilean 2.077,80 eurotik beherakoa izan bada, ezin izango dute aukeratu hilean 2.113,20 euro baino handiagoa den oinarririk, aukera hori 2022ko ekainaren 30a baino lehen erabili badute salbu. Hala egitekotan, urte bereko uztailaren 1etik aurrera izango du eragina.

Negozio-titularren alargunaren kasuan, hura hiltzearen ondorioz negozioaz arduratzeaz gain 47 urterekin Erregimen Berezi horretan alta eman behar izan badu, ez da egongo mugarik.

47 urteko langileak, haien kotizazio-oinarria hilean 2.077,80 eurotik beherakoa bada eta inolako aukerarik egiten ez badute, kotizazio-oinarriak hilean 960,60 eurotik eta hilean 2.113,20 eurora bitartekoa izango dira.

48 urtekoen edo 48 urtetik gorakoen kotizazio-oinarria.

2022/01/01ean (egun hori barne) 48 urte edo gehiago beteta dituzten langileen kotizazio-oinarria hilean 1.035,90 eta 2.113,20 euro bitartekoa izango da.

Negozioaren titularraren bizi den ezkontidearen kasuan, hura hiltzearen ondorioz negozioaz arduratzeaz gain 45 urterekin erregimen berezi horretan alta eman behar izan badu, hilean 960,60 eta 2.113,20 euro arteko kotizazio-oinarria aukeratu ahal izango du.

Hileko azken kotizazio-oinarria 2.077,80 eurotik gorakoa izan bada, hilean 960,60 euro eta haren zenbatekoaren arteko oinarriagatik kotizatu beharko da. 

Kotizazio-oinarria: 48 urteko edo hortik gorako langileak eta 5 urte edo gehiago kotizatuta dituztenak 50 urte bete aurretik.

Azken kotizazio-oinarria hilean 2.077,80 eurokoa edo txikiagoa izan bada, hilean 960,60 eta 2.113,20 euro bitarteko oinarriagatik kotizatu beharko du.

Hileko azken kotizazio-oinarria 2.077,80 eurotik gorakoa izan bada, hilean 960,60 euro eta haren zenbatekoaren arteko oinarriagatik kotizatu beharko da, eta haren zenbatekoa ehuneko 1,70 handituko da gehieneko kotizazio-oinarriaren mugarekin.

Kontingentzia Arrunten Tasa Ehuneko 28,30
Kontingentzia profesionalen tasa Ehuneko 1,30
Jarduera Etetearen Tasa

Ehuneko 0,90

Lanbide Heziketaren Tasa
Ehuneko 0,10


Salmenta ibiltariak edo etxez etxeko salmentak burutzen dituzten langile autonomoak:

Langilearen adina eta modu eraginkorrean Gizarte Segurantzan kotizatutako urte-kopurua edozein direla ere, langile hauen gutxieneko kotizazio-oinarriak (EJSN: 4781, 4782, 4789, 4799), 2022/01/01etik aurrera (egun hori barne), hauexek izango dira:

1) Lan elkartuko kooperatibetako bazkide langileak:

a) Egunean 8 ordu baino gutxiagoko azoka txikiak: autonomoen gutxieneko oinarria (hilean 960,60 euro) edo hilean 528,30 euro.

b) Egunean zortzi ordu baino gehiagoko azoka txikiak eta erosleen eskutik zuzenean dirurik jasotzen ez duten langileak: hilean 884,10 euroren eta autonomoen gutxieneko oinarriaren (hilean 960,60 euro) artean aukera daiteke, edo hilean 528,30 euro (EJSNko 4799 jarduerarako).

2) Banako langileak: Hilean 884,10 euroren edo autonomoen gutxieneko oinarriaren (hilean 960,60 euro) artean aukera daiteke, kasu hauetan izan ezik:

a) EJSN 4799 izanez gero: autonomoen gutxieneko oinarriaren (hilean 960,60 euro) edo hilean 528,30 euroren artean.

b) Egunean 8 ordu baino gutxiagoko azoka txikiak: autonomoen gutxieneko oinarriaren (hilean 960,60 euro) edo hilean 528,30 euroren artean.


Langile autonomoen kasuan, 2021. urtean, edozein momentutan eta aldi berean beren konturako hamar langile edo gehiago kontratatuta izan badituzte, 2022/01/01etik aurrera (egun hori barne) gutxieneko kotizazio-oinarria hilean 1.234,80 eurokoa izango da.


Zuzendari lanak eta kontseilari  edo administratzaile karguak betetzea dakarren gerentzia lanak egiten dituzten langileak, edo, normalean eta modu pertsonal eta zuzenean, merkataritzako sozietate kapitalista bati irabazizko bestelako zerbitzuak eskaintzen dizkiotenak, beti ere, horren zuzeneko edo zeharkako kontrol eraginkorra dutenean; kasu horretan, 2022/01/01etik aurrera (egun hori barne) hileko gutxieneko kotizazio-oinarria 1.234,80 eurokoa izango da. 


Lan sozietateetako bazkide langileak, eurekin bizi diren ezkontide eta odoleko, ezkontza ahaidetasuneko edo adopzioko senideekin, bigarren gradura artekoak, kapital sozialean duten partaidetza, gutxienez, ehuneko 50era iristen denean, sozietatea kontrolatzeko familiaz kanpoko pertsonen parte hartzea beharrezkoa dela egiaztatzean izan ezik; kasu horretan, 2022/01/01etik aurrera (egun hori barne) hileko gutxieneko kotizazio-oinarria 1.234,80 eurokoa izango da.


Jarduera-aniztasuna

Langile Autonomoen Erregimen Berezian jarduera-aniztasunaren kasuan lehenbiziko aldiz alta ematen duten langileentzat, lanaldi osoan edo ehuneko 50etik gorako lanaldi partzialean, 2022an zenbatekoek gutxieneko muga hauek izanen dituzte:

a) Laneguna lanaldi osokoa bada:

 • Gutxieneko kotizazio-oinarriaren ehuneko 50, lehenbiziko 18 hilabeteetan.
 • Gutxieneko kotizazio-oinarriaren ehuneko 75, hurrengo 18 hilabeteetan.

b) Laneguna lanaldi partzialekoa bada, ehuneko 50etik gorakoa:

 • Gutxieneko kotizazio-oinarriaren ehuneko 75, lehenbiziko 18 hilabeteetan.
 • Gutxieneko kotizazio-oinarriaren ehuneko 85, hurrengo 18 hilabeteetan.

Gehieneko muga: erregimenean aplikatzen direnak.

Aurreko neurriak aplikatzea ez da bateragarria izango lan autonomoa sustatzeko neurri gisa ezarritako edozein eratako hobari edo murrizketarekin, ezta TRLGSSren 313. Artikuluan ezarritako kuoten itzulerarekin ere.


Kotizazioa 65 urtetik gorako langileentzat

65 urtetik gorako langileek 38 urte eta 6 hilabeteko kotizazioa badute, edo 67 urtetik gorakoek 37 urteko kotizazioa badute, 2022/01/01etik aurrera, honengatik kotizatu beharko dute soilik:

 • Aldi Baterako Ezintasuna
 • Kontingentzia profesionalak


Kotizazioa erretiroaren eta norberaren konturako lanaren bateragarritasun kasuetan.

Erretiro-pentsioarekin bateragarria den norbere konturako lan bat egiten den bitartean, langileek honako hauengatik bakarrik kotizatuko dute erregimen berezi honetan:

 • Aldi Baterako Ezintasuna
 • Kontingentzia profesionalak

Kontingentzia arrunten oinarriaren gaineko % 9ko kotizazio berezia izanen dute, baina ez da kontuan hartuko prestazioen ondorioetarako.

Lanarekin bateragarri den erretiroagatiko pentsioaren zenbatekoa hasierako aintzatespenaren ondoriozko zenbatekoaren ehuneko 50aren baliokidea izango da, hala badagokio, lanarekiko bateragarritasuna hasteko unean pentsio publikoaren edo jasotzen ari denaren gehienezko muga aplikatu ondoren, betiere, gutxienekoengatiko osagarria kanpo utzita, pentsiodunak edozein lanaldi edo jarduera egiten duela ere.

Besteren konturako langile bat gutxienez kontratatua duela frogatzen bada, lanarekin bateragarria den pentsioaren zenbatekoa ehuneko 100 izanen da.

Nekazaritzako Norbere Konturako Langileen Erregimen Berezia

Gutxieneko oinarria, euro hilean 960,60
Gehienezko oinarria, euro hilean 4.139,40
Tasak                  
 • % 18,75: Oinarria hilean 960,60 eta 1.152,60 euro  artean dagoenean.
 • %26,50: Hilean 1.152,60 eurotik gorako oinarriarekin kotizatzen badu, gainditzen duen zenbatekoa.
Borondatezko Hobekuntza A.B.E.   K.K.
                      
 • %3,30
 • %2,80, kontingentzia profesionalengatik edo jarduera eteteagatik babes-sistemara atxikita egonez gero.
LI eta LG mota 2007rako Estatuko Aurrekontu Orokorren abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen gehigarriko primen tarifa.
EHBaren arabera (ez dago LI eta LGrako aukerarik) % 1,00


Sistema Berezi honetan barne hartutako langileei, lan istripuen eta lanbide gaixotasunen kontingentziak osorik ez estaltzea aukeratu badute, emandako babesaren eremuan, ehuneko 0,10eko kotizazio osagarria aplikatu beharko zaie aukeratutako kotizazio-oinarrian, haurdunaldiko arriskuaren eta edoskitze naturalean arriskuarengatiko prestazioak finantzatzeko.

Jarduera eteteagatik estaldura borondatez hartzen duten langileei, ehuneko 2,20ko kotizazio-tasa aplikatuko zaie.

Besteren Konturako Nekazaritzako Langileen Sistema Berezia Jarduerarik gabeko epealdiak

Jarduerarik gabeko egoera zehaztea

Ondorio horietarako, hilabete natural baten barruan jarduerarik gabeko aldiak egongo dira, langilea hilabete horretan sistema berezian alta egoeran dagoen egun natural-kopurua hilabete horretako benetako lanaldien kopurua bider 1,3636 baino handiagoa denean.

Hileko jarduerarik gabeko egun-kopurua kalkulatzeko eragiketa hau egingo da: hilean lanean alta egoeran egondako egun-kopuruaren eta hilabeteko benetako lanegun-kopuruaren diferentzia, bider 1,3636.

Hilabeteko jarduerarik gabeko egunen kotizazioa kalkulatzeko eragiketa hau egingo da: hilabeteko jarduerarik gabeko egun-kopurua bider dagokion eguneko kotizazio-oinarria eta bider aplikatu beharreko kotizazio-tasa.

Jarduerarik gabeko egoeran kotizazio-oinarria

2021. urtean, sistema berezi honetan sartutako besteren konturako langileen hileko kotizazio-oinarriaren zenbatekoa, jarduerarik gabeko aldietan, Gizarte Segurantzaren Araubide Orokorreko kotizazio-taldeen eskalako 7. taldeari dagokion kontingentzia arruntengatiko gutxieneko oinarrirako ezarritakoa izango da.

2021. urtean, Sistema Berezi honetan barne hartutako besteren konturako langileengan aplikagarria den hileko kotizazio-oinarria, jarduerarik gabeko aldietan, 1.125,90 eurokoa izango da.

Jarduerarik gabeko egoeran kotizazio-tasa

Egoera horretan, kotizazio-tasa ehuneko 11,50ekoa izango da.

Hobariak kotizazioan

2021eko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, 2020. urtean gehienez benetako 55 lanegun kotizatu dituzten langileei, % 19,11ko murrizketa aplikatuko zaie 2021eko jarduerarik gabeko aldietako kuotei.Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorra

KONTINGENTZIA ARRUNTEN KOTIZAZIO-OINARRIAK
Kotizazio Taldea Lanbide Kategoria Gutxieneko oinarriak
euro hilean
Gehieneko oinarriak
euro hilean
1 Ingeniariak eta Lizentziadunak. Langileen Estatutuetako 1.3.c) artikuluan ez dauden goi-zuzendaritzako langileak. 1.629,30 4.139,40
2 Ingeniari Teknikoak, Perituak eta Laguntzaile Tituludunak 1.351,20 4.139,40
3 Administrazio eta Tailer Buruak 1.175,40 4.139,40
4 Laguntzaile Titulugabeak 1.166,70 4.139,40
5 Ofizial Administrariak 1.166,70 4.139,40
6 Mendekoak 1.166,70 4.139,40
7 Administrazio Laguntzaileak 1.166,70 4.139,40


Gutxieneko oinarriak
euro eguneko
Gehieneko oinarriak
euro eguneko
8 Lehen eta bigarren mailako Ofizialak 38,89 137,98
9 Hirugarren mailako Ofizialak eta Espezialistak 38,89 137,98
10 Peoiak 38,89 137,98
11 Hemezortzi urtetik beherako langileak, euren lanbide-kategoria edozein delarik ere 38,89 137,98


KOTIZAZIO-TASAK (%)
KONTINGENTZIAK ENPRESA LANGILEAK GUZTIRA
Arruntak 23,60 4,70 28,30
Ezinbesteko Aparteko Orduak 12,00 2,00 14,00
Gainontzeko Aparteko Orduak 23,60 4,70 28,30
 

(1) Kontingentzia arruntengatik (ABE izan ezik), langabeziaren, soldatak bermatzeko funtsaren eta lanbide heziketaren kotizaziotik salbuestea, 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 152. artikuluan aurreikusitakoa:  

 • 2022an besteren konturako langileei edo bazkide langileei edo kooperatibetako lan-bazkideei aplikatuko zaie, baldin eta 65 urte bete ondoren lanean jarraitzen badute, 37 urte eta 6 hilabete edo gehiagoko kotizazioak egiaztatzen badituzte; edo 66 urte eta 2 hilabete bete ondoren, 37 urte eta sei hilabete baino gutxiagoko kotizazioak egiaztatzen badituzte.
    •2022an kontingentzia arruntengatiko ABEgatik aplikatu beharreko kotizazio-tasa:     % 1,55; horren % 1,30 enpresaren kontura izango da, eta % 0,25 langilearen kontura.

(2)   Iraupen mugatuko 30 egun baino gutxiagoko kontratuen kotizazio gehigarria enpresariaren kontura izango da, eta hura amaitutakoan ordainduko da. 2022an 26,57 €-ko zenbatekoa izango du.   Kotizazio gehigarri hori ez zaie aplikatuko Nekazaritzako Besteren Konturako Langileentzako Sistema Berezian, Etxeko Langileen Sistema Berezian edo Ikatzaren Meatzaritzarako Erregimen Berezian sartuta dauden langileekin egindako kontratuei, ez eta ordezkapen-kontratuei ere.

 

LANGABEZIA ENPRESA LANGILEAK GUZTIRA

Tasa Orokorra:

Kontratazio mugagabea, lanaldi partzialeko kontratu mugagabeak eta aldizkako  kontratu finkoak barne; iraupen mugatuko kontratuak, praktiketako, prestakuntzarako, ikaskuntzarako, erreleborako edo bitartekoak badira, eta ezgaituekin egindako kontratuak, modalitatea
edozein dela ere.

5,50 1,55 7,05
Iraupen mugatuko Kontratua Lanaldi Osoa 6,70 1,60 8,30
Iraupen mugatuko Kontratua Lanaldi Partziala 6,70 1,60 8,30


ENPRESA LANGILEAK GUZTIRA
FOGASA 0,20
0,20


ENPRESA LANGILEAK GUZTIRA
LANBIDE-HEZIKETA 0,60 0,10 0,70

LAN ISTRIPU ETA LANBIDE GAIXOTASUNEN GEHIENEKO KOTIZAZIOAK
GEHIENEZ GUTXIENEZ
4.139,40 1.166,70

LANALDI PARTZIALEKO LAN-KONTRATUA
KOTIZAZIO-TALDEA GUTXIENEKO OINARRIA ORDUKO
1 9,82
2 8,14
3 7,08
4tik 11ra 7,03
 

Prestakuntzako lan-kontratuen Gizarte Segurantzako kotizazioa hileko kuota bakarra izango da ondoko eran banatuta:


PRESTAKUNTZA ETA IKASKUNTZARAKO KONTRATUENGATIKO KOTIZAZIOA
Azalpena Enpresa Langilea Guztira
Kontingentzia Arruntengatik 47,28 € 9,43 € 56,71 €
Lan Istripuak eta Lanbide Gaixotasunak ABE (Aldi baterako ezgaitasuna)
3,64€ EHB (Ezgaitasuna, Heriotza eta Biziraupena)
2,87 € (euro)

6,51 €
Langabezia (*) 64,17 € 18,08 € 82,25 €
Soldatak Bermatzeko Funtsa 3,59 €
3,59 €

(*) Prestakuntzarako kontratuetan langabeziagatik kotizatu behar denean, lan istripu eta gaixotasunen kontingentziei dagokion gutxieneko oinarria izango da, 2022. urterako (1.125,90 euro). Horri, %7,05eko tasa aplikatuko zaio, honela banatuta: %5,50 enpresaren kontu eta %1,55 langilearen kontu.

 • Kotizazio hori, hauei ere aplikatuko zaie:   
  • Prestakuntza-programetan parte hartzen duten pertsonen Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorraren baldintzak eta sartzeko baldintzak arautzen dituen urriaren 24ko 1493/2011 Errege Dekretuak aipatzen dituen besteren konturako langileen antzeko pertsonei, Gizarte Segurantzako sistemaren eguneratzeari, egokitzapenari eta modernizatzeari buruzko abuztuaren 1eko 27/2011 Legearen hirugarren xedapen gehigarrian aurreikusitakoa garatuz, eta lanez kanpoko praktikak egiten dituzten pertsonei, enpresetako lanez kanpokoko praktikak arautzen dituen urriaren 31ko 1543/2011 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera. Ez da kotizatu beharko langabezia-kontingentziengatik, soldata bermatzeko funtsarengatik, ezta lanbide-heziketarengatik ere.


LANBIDE ARTEKO GUTXIENEKO SOLDATA (LGS)

EGUNEAN HILEAN URTEAN
ZENBATEKOAK 33,33 € 1.000,00 € 14.000,00 €

ONDORIO ANITZEKO ERRENTEN ADIERAZGARRI PUBLIKOA (IPREM)

EGUNEAN HILEAN URTEAN
ZENBATEKOAK 19,30 €  579,02 € 6.948,24 €

Complementary Content
${loading}