Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Sistemes Especials

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Consideracions generals


La Llei General de la Seguretat Social preveu que, en aquells Règims de la Seguretat Social en què així resulte necessari, podran establir-se Sistemes Especials exclusivament en algun o algunes de les matèries següents: enquadrament, afiliació, forma de cotització o recaptació.

Estos Sistemes Especials es crearen en el Règim General; per això, es regixen per les normes comunes del Règim General, llevat de les particularitats específicament previstes en cada un d'ells.

Treballadors fixos discontinus d'empreses d'estudi de mercat i opinió pública

Estaran inclosos en este Sistema Especial les empreses d'estudis de mercat i opinió pública, respecte dels seus treballadors fixos discontinus que realitzen tasques d'enquestació.

Treballadors fixos discontinus de cines, sales de ball i de festa i discoteques

Este Sistema Especial és aplicable a les empreses d'exhibició cinematogràfica, sales de ball, discoteques, sales de festa i altres locals d'espectacles anàlegs, respecte al personal de la seua plantilla que no treballe tots els dies de la setmana.

Manipulació i empaquetatge de la tomaca fresca, realitzats per colliters exportadors

Este sistema especial és aplicable als empresaris colliters-exportadors de tomaca fresca, i als treballadors eventuals o de temporada al seu servici que es dediquen exclusivament a la manipulació i empaquetatge de tomaca fresca amb l'exportació com a destinació, i dins de la campanya oficial.

Servicis extraordinaris d'hoteleria

L'Orde de 10 de setembre de 1973 va crear este sistema especial exclusivament per a les províncies de Madrid i Barcelona.

L'efectivitat d'este sistema comportava l'existència d'un conveni de col·laboració entre l'antic Institut Nacional de Previsió i el també extingit Sindicat Provincial d'Hoteleria. A la província de Barcelona no es va arribar a firmar el dit conveni, per la qual cosa el sistema especial no va arribar a aplicar-se.

A la província de Madrid el conveni subscrit es va denunciar l'any 1993, si bé des d'aquella data l'Instituto de Empleo, Servicio Público de Ocupación Estatal va col·laborar amb els empresaris hotelers en tasques de captació i formació de treballadors d'esta branca d'activitat, així com en les gestions per al tràmit d'altes i baixes en la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Les competències assumides per l'Instituto de Empleo, Servicio Público de Empleo Estatal a Madrid s'han transferit als servicis corresponents de la Comunitat Autònoma.

Indústria resinera

Estaran incloses en este Sistema Especial la totalitat de les empreses dedicades a l'explotació de pinars per a l'obtenció de galipots i els treballadors de muntanya, resiners i remasadors al servici d'estes.

A l'efecte d'este Sistema Especial, les campanyes tindran, per als treballadors citats, la duració següent:

  • Resiners: Del primer de març al quinze de novembre
  • Remasadors: Del primer de juny al trenta-un d'octubre.

Fruites, hortalisses i indústria de conserves vegetals

Estaran incloses en este Sistema Especial les empreses dedicades a les activitats de manipulació, envasament i comercialització de fruites i hortalisses i de fabricació de conserves vegetals, i els treballadors al servici d'estes, siga quina siga la duració prevista en els seus contractes laborals, i sempre que les seues activitats es realitzen de manera intermitent o cíclica.

Les activitats de les empreses en què té aplicació este Sistema Especial es configuraran en campanyes que s'iniciaran el primer de gener, i acabaran el trenta-un de desembre de cada any. No obstant això, les empreses afectades podran sol·licitar, raonadament, l'alteració de les dates de consideració d'inici i fi de campanya.

Empleats de llar

Persones incloses

Estaran inclosos en aquest Sistema Especial, en qualitat d'empleats de la llar, tots els treballadors, qualsevol que siga el seu sexe i estat civil, i que reunisquen els requisits següents:

  • Tindre més de 16 anys.
  • Que donen servicis exclusivament domèstics per a un o diversos titulars de la llar familiar, o a un grup de persones, que sense constituir una família, convisquen en la mateixa llar amb este caràcter familiar.
  • Que estos servicis es presten a la casa que habite el titular de la llar familiar i totes les altres persones que componen la llar.
  • Que perceba per este servici un sou o remuneració de qualsevol classe que siga.

Els empleats de llar espanyols residents en l'estranger, al servici dels representants diplomàtics, consulars i funcionaris de l'Estat, oficialment destinats fora d'Espanya, podran sol·licitar la seua inclusió en este Règim Especial, que s'atorgarà sempre que reunisquen els altres requisits exigits.

Persones excloses

  • Parents del titular de la llar familiar per consanguinitat o afinitat fins al segon grau, excepte familiars del sexe femení de sacerdots celibataris, que convisquen amb ells.
  • Afillats o acollits de fet o de dret.
  • Persones que donen servicis amistosos, benèvols o de bon veïnatge.
  • Conductors de vehicles de motor, al servici de particulars, jardineria i guarderia, quan les activitats esmentades no formen part del conjunt de tasques domèstiques.

Des del dia 1 de gener de 2012 els treballadors inclosos en el Règim Especial d'Empleats de Llar han quedat integrats dins del Règim General, mitjançant la creació del Sistema Especial per a Empleats de Llar.

Esta integració afecta tant els treballadors que donen servicis amb caràcter fix per a un titular de la llar familiar, com als denominats "discontinus" l'activitat dels quals es realitza per a diversos titulars de llar familiar.

La inclusió dins del Sistema Especial s'estructura mitjançant l'existència d'un titular de llar familiar, que ha de disposar d'un Codi de Compte de Cotització, al qual s'adscriu la persona que presta servicis amb el caràcter de treballador per compte d'altri.

Complementary Content
${loading}