Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Sistemes Especials

Consideracions generals


La Llei General de la Seguretat Social preveu que, en aquells Règims de la Seguretat Social en què així resulte necessari, podran establir-se Sistemes Especials exclusivament en algun o algunes de les matèries següents: enquadrament, afiliació, forma de cotització o recaptació.

Estos Sistemes Especials es crearen en el Règim General; per això, es regixen per les normes comunes del Règim General, llevat de les particularitats específicament previstes en cada un d'ells.

Treballadors fixos discontinus d'empreses d'estudi de mercat i opinió pública

Estaran inclosos en este Sistema Especial les empreses d'estudis de mercat i opinió pública, respecte dels seus treballadors fixos discontinus que realitzen tasques d'enquestació.

Treballadors fixos discontinus de cines, sales de ball i de festa i discoteques

Este Sistema Especial és aplicable a les empreses d'exhibició cinematogràfica, sales de ball, discoteques, sales de festa i altres locals d'espectacles anàlegs, respecte al personal de la seua plantilla que no treballe tots els dies de la setmana.

Manipulació i empaquetatge de la tomaca fresca, realitzats per colliters exportadors

Este sistema especial és aplicable als empresaris colliters-exportadors de tomaca fresca, i als treballadors eventuals o de temporada al seu servici que es dediquen exclusivament a la manipulació i empaquetatge de tomaca fresca amb l'exportació com a destinació, i dins de la campanya oficial.

Servicis extraordinaris d'hoteleria

L'Orde de 10 de setembre de 1973 va crear este sistema especial exclusivament per a les províncies de Madrid i Barcelona.

L'efectivitat d'este sistema comportava l'existència d'un conveni de col·laboració entre l'antic Institut Nacional de Previsió i el també extingit Sindicat Provincial d'Hoteleria. A la província de Barcelona no es va arribar a firmar el dit conveni, per la qual cosa el sistema especial no va arribar a aplicar-se.

A la província de Madrid el conveni subscrit es va denunciar l'any 1993, si bé des d'aquella data l'Instituto de Empleo, Servicio Público de Ocupación Estatal va col·laborar amb els empresaris hotelers en tasques de captació i formació de treballadors d'esta branca d'activitat, així com en les gestions per al tràmit d'altes i baixes en la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Les competències assumides per l'Instituto de Empleo, Servicio Público de Empleo Estatal a Madrid s'han transferit als servicis corresponents de la Comunitat Autònoma.

Indústria resinera

Estaran incloses en este Sistema Especial la totalitat de les empreses dedicades a l'explotació de pinars per a l'obtenció de galipots i els treballadors de muntanya, resiners i remasadors al servici d'estes.

A l'efecte d'este Sistema Especial, les campanyes tindran, per als treballadors citats, la duració següent:

  • Resiners: Del primer de març al quinze de novembre
  • Remasadors: Del primer de juny al trenta-un d'octubre.

Fruites, hortalisses i indústria de conserves vegetals

Estaran incloses en este Sistema Especial les empreses dedicades a les activitats de manipulació, envasament i comercialització de fruites i hortalisses i de fabricació de conserves vegetals, i els treballadors al servici d'estes, siga quina siga la duració prevista en els seus contractes laborals, i sempre que les seues activitats es realitzen de manera intermitent o cíclica.

Les activitats de les empreses en què té aplicació este Sistema Especial es configuraran en campanyes que s'iniciaran el primer de gener, i acabaran el trenta-un de desembre de cada any. No obstant això, les empreses afectades podran sol·licitar, raonadament, l'alteració de les dates de consideració d'inici i fi de campanya.

Treballadors Agraris per Compte d'Altri

Amb efecte de l'1 de gener de 2012, els treballadors del Règim Especial Agrari s'inclouen dins del Règim General de la Seguretat Social, mitjançant la creació del Sistema Especial Agrari.

En este Sistema Especial s'inclouen els treballadors per compte d'altri que realitzen labors agràries, forestals o pecuàries o en siguen complementàries o auxiliars, a explotacions agràries, així com els empresaris a qui presten els seus servicis.

S’inclouen, així mateix, en este Sistema Especial, els treballadors per compte d'altri agraris durant els períodes d’inactivitat en les tasques esmentades. 

Empleats de la Llar

Informació general

En este Sistema Especial per a Empleats de Llar queden compresos els treballadors subjectes a la relació laboral especial del servici de la llar familiar, regulada pel Reial decret 1620/2011, de 14 de novembre.

Queden exclosos d’este sistema especial els treballadors que presten servicis domèstics no contractats directament pels titulars de la llar familiar, sinó a través d’empreses, d’acord amb el que preveu la disposició addicional dessetena de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre l’actualització, l’adequació i la modernització del sistema de Seguretat Social.

Per a més informació sobre els tràmits que cal fer, si vol donar d’alta una persona empleada de llar, consulte l’apartat "Ocupació llar” disponible al Portal de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Complementary Content
${loading}