Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Sistemas Especiais

Resultados de la búsqueda

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

Consideracións xerais


A Lei Xeral da Seguridade Social prevé que, naqueles Réximes da Seguridade Social en que así resulte necesario, poderanse establecer Sistemas Especiais exclusivamente nalgunha ou nalgunhas das seguintes materias: encadramento, afiliación, forma de cotización ou recadación.

Estes Sistemas Especiais creáronse no Réxime Xeral, por isto, están rexidos polas normas comúns do Réxime Xeral, a excepción das particularidades especificamente previstas en cada un deles.

Traballadores fixos descontinuos de empresas de estudo de mercado e opinión pública

Estarán incluídos neste Sistema Especial as empresas de estudos de mercado e opinión pública, respecto dos seus traballadores fixos descontinuos que realicen tarefas de realización de enquisas.

Traballadores fixos descontinuos de cines, salas de baile e de festa e discotecas

Este Sistema Especial é aplicable ás empresas de exhibición cinematográfica, salas de baile, discotecas, salas de festa e outros locais de espectáculos análogos, respecto ao persoal do seu cadro que non traballe tódolos días da semana.

Manipulado e empaquetado do tomate fresco, realizadas por colleiteiros exportadores

Este sistema especial é aplicable aos empresarios colleiteiros-exportadores de tomate fresco, e aos traballadores eventuais ou de tempada ao seu servizo que se dediquen exclusivamente á manipulación e empaquetado de tomate fresco con destino á exportación, e dentro da campaña oficial.

Servizos extraordinarios de hostalería

A Orde do 10 de setembro de 1973 creou este sistema especial exclusivamente para as provincias de Madrid e Barcelona.

A efectividade do mesmo levaba consigo a existencia dun convenio de colaboración entre o antigo Instituto Nacional de Previsión e o tamén extinguido Sindicato Provincial de Hostalería. Na provincia de Barcelona non se chegou a asinar este convenio, polo que o sistema especial non chegou a aplicarse.

Na provincia de Madrid o convenio subscrito denunciouse no ano 1993, aínda que dende aquela data o Instituto de Emprego, Servizo Público de Emprego Estatal, colaborou cos empresarios hosteleiros en labores de captación e formación de traballadores desta rama de actividade, así como nas xestións para o trámite de altas e baixas na Tesourería Xeral da Seguridade Social.

As competencias asumidas polo Instituto de Emprego, Servizo Público de Emprego Estatal en Madrid, transfiríronse aos servizos correspondentes da Comunidade Autónoma.

Industria resineira

Estarán incluídos neste Sistema Especial a totalidade das empresas dedicadas á explotación de piñeirais para a obtención de mieras e os traballadores do monte, resineiros e remasadores, ao servizo das mesmas.

A efectos deste Sistema Especial, as campañas terán, para os traballadores citados, a seguinte duración:

  • Resineiros: Do primeiro de marzo ao quince de novembro
  • Remasadores: Do primeiro de xuño ao trinta e un de outubro.

Froitas, hortalizas e industria de conservas vexetais

Estarán incluídos neste Sistema Especial as empresas dedicadas ás actividades de manipulación, envasado e comercialización de froitas e hortalizas e de fabricación de conservas vexetais, e os traballadores ao servizo das mesmas, calquera que sexa a duración prevista nos seus contratos laborais, e sempre que as súas actividades se realicen de forma intermitente ou cíclica.

As actividades das empresas ás que é de aplicación este Sistema Especial configuraranse en campañas que se iniciarán o primeiro de xaneiro, finalizando o trinta e un de decembro de cada ano. Non obstante, as empresas afectadas poderán solicitar, razoadamente, a alteración das datas de consideración de inicio e finalización de campaña.

Empregados de Fogar

Persoas incluídas

Estarán incluídos neste Sistema Especial, en calidade de empregados do fogar todos os traballadores, calquera que sexa o seu sexo e estado civil, e que reúnan os seguintes requisitos:

  • Ser maior de 16 anos.
  • Que presten servizos exclusivamente domésticos para un ou varios titulares do fogar familiar, ou a un grupo de persoas, que sen constituír unha familia, convivan no mesmo fogar con tal carácter familiar.
  • Que estes servizos sexan prestados na casa que habite o titular do fogar familiar e demais persoas que compoñen o fogar.
  • Que perciba por este servizo un soldo ou remuneración de calquera clase que sexa.

Os empregados do fogar españois residentes no estranxeiro, ao servizo dos representantes diplomáticos, consulares e funcionarios do Estado, oficialmente destinados fóra de España, poderán solicitar a súa inclusión neste Réxime Especial, que lles será outorgada sempre que reúnan os demais requisitos esixidos.

Persoas excluídas

  • Parentes do titular do fogar familiar por consanguinidade ou afinidade ata o segundo grao, agás familiares do sexo feminino de sacerdotes célibes, que convivan con eles.
  • Afillados ou acollidos de feito ou de dereito.
  • Persoas que prestan servizos amigables, benévolos ou de boa veciñanza.
  • Condutores de vehículos de motor, ao servizo de particulares, xardinería e gardería, cando estas actividades non formen parte do conxunto de tarefas domésticas.

Dende o día 1 de xaneiro de 2012 os traballadores incluídos no Réxime Especial de Empregados de Fogar quedaron integrados dentro do Réxime Xeral, mediante a creación do Sistema Especial para Empregados de Fogar.

Esta integración afecta tanto aos traballadores que prestan servizos con carácter fixo para un titular do fogar familiar, como aos denominados "descontinuos" cuxa actividade se realiza para varios titulares de fogar familiar.

A inclusión dentro do Sistema Especial estrutúrase mediante a existencia dun titular de fogar familiar, que debe dispoñer dun Código de Conta de Cotización, ao que se adscribe a persoa que presta servizos co carácter de traballador por conta allea.

Complementary Content
${loading}